2 โกริน 4

1กะฆีเตอ เลอ     นู ตูฮัด บือเลฮ ตือจีฮัด กะ กามี     บูวัจ บรี กามี บือเลฮ บือกรือฌา เดะ ลาฆู อีนี     กะฆีเตอ กามี เตด กูรัก-ฮาตี เลอ. 2ตาปี ลาฆู บาอากัน แนฮ-ฌือแนฮ     นู บูวัจ บรี จือและ เตอ     กามี บือเลฮ กีปัซ บูวัก ดัฮ. กามี ตีเมา ตีปู ซาปา     ตีเมา กาเลฮ ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บรี ญา ซาลัฮ. ตาปี โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กามี มือเลา ลาฆู นู ซูโงฮ บรี ซัฮ     บรี ญาวา นะ กามี กือนา ลาฆู     ฌางัน ฮาตี นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา. 3ตาปี ดัฮ บรีตา นู บาฌิ อีตู     นู กามี มือญาเระ     กือนา ตูโดก บูนี เดะ ซาปา เตอ     ญา บูนี ดัฮ     เดะ โกะ ซือมียา อีตู นู ตืองัฮ นะ ฌาฮานัม เลอ. 4โซะ กูญา อีตู     นู เตด ปือจายา เตอ     ฮาตู ซีตัด นู ฮูโกบ ดือนียา อีนี     ซือรูปา ฌาดี ตูฮัด     ญา บือเลฮ บูวัจ บรี ฮาตี นะ กูญา กือลับ ดัฮ     บีดา ตีเมา บรี กูญา ลีฮัจ ลาฆู จรัฮ     นู ซูโลฮ ตรือเบะ เดะ บรีตา นู บาฌิ อีตู     ปาซัน ลาฆู บือซรี บือซายา นะ เยซู คริด     นู ฌาดี รูปา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 5บูกัด ลาฆู ญาวา นะ กามี ตะอาซิก     นู กามี มือญาเระ บรี ตาฮู     ตาปี ฌาดี ลาฆู นะ เยซู คริด จะ     ญา ฌาดี ตูฮัด เตอ เลอ. จะ อีซี ญาวา นะ กามี ฌาดี ปราโซฮ นะ กาเญา     กรานา ลีฮัจ กะ เยซู. 6ซาเบะ-จะ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู บือเลฮ ปือซัด จะ "บรี ลาฆู จรัฮ ซูโลฮ ปี เดะ โซะ กือลับ เลอ." ตูฮัด นู อีตู เลอ     บือเลฮ ซูโลฮ จรัฮ บรี มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กามี     บีดา บรี กามี นะ ตาฮู ปาซัน ลาฆู บือซรี บือซายา นะ ตูฮัด     นู อาดา บือซายา โซะ มูคา นะ เยซู คริด. 7ตาปี บารัก นู บรือฆา ซีงี     อาดา ตาโรฮ เดะ ญาวา นะ กามี     นู ฌาดี ซือรูปา บือกะ ปีโยะ ตานัฮ     บีดา นะ บรี ลีฮัจ จะ     ปือมือฆัฮ นู บือซัยํ โตระ อีตู     ฌาดี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     บูกัด นะ กามี ตะอาซิก เลอ. 8ราตา ลาฆู     ราตา ฌือแนฮ เตอ     กามี กือนา ฮาเปะ ดูวา บือลัฮ     ตาปี บูกัด-จะ     นะ บรีเงาะ เตด บือเลฮ     กามี ฮาบิฮ อากัน     ตาปี ฮอย เตด รอจ กะ ฮาบิฮ กูวาซา 9กามี กือนา ปรือกัด     ตาปี ตูฮัด เตด บือเลฮ ตีงัน กามี บูวัก     กือนา กาเตาะ     ตาปี ฮอย เตด รอจ กะ มาตี เลอ. 10กะฆีเตอ     ญาวา นะ กามี ดาปิก นะ กือนา ลาฆู มาตี ปี ซือรูโลยํ     ซือรูปา กะ ลาฆู มาตี นะ เยซู เตอ     บีดา-จะ     ลาฆู ฮีโดะ นะ เยซู     นะ อาดา บือฆารี เดะ ญาวา นะ กามี ฌูฆา. 11ซาเบะ-จะ     บีลัก วะตู     นู กามี อาดา ฮีโดะ ลาฆี เตอ     กามี ดาปิก นะ ฌาฮานัม     รอจ กะ มาตี ซือลาลู     กรานา ลีฮัจ กะ เยซู คริด     บีดา-จะ     ลาฆู ฮีโดะ นะ เยซู     นะ อาดา บือฆารี เดะ อีซี ญาวา นะ กามี     นู ฆาโดฮ นะ มาตี เลอ. 12ซาเบะ กะฆีเตอ     ลาฆู มาตี ญา ตืองัฮ บือกรือฌา เดะ ญาวา นะ กามี     ตาปี ลาฆู ฮีโดะ ญา ตืองัฮ บือกรือฌา     เดะ ญาวา กาเญา เลอ. 13เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     อาดา นู ฆาแรฮ ดัฮ จะ "กู ปือจายา ดัฮ     กะฆีเตอ     กู บือเลฮ มือเลา ดัฮ." กามี ฌูฆา     อาดา ฮาตี ปือจายา     ซือรูปา บือกะ ซือมียา อีตู. กามี โปด ปือจายา     กะฆีเตอ กามี มือเลา เลอ. 14กามี ตือตู-ฮาตี จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ     นู บือเลฮ อาเกะ ตูฮัด เยซู บรี ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ     ญา นะ อาเกะ กามี บรี ฮีโดะ บือซามา ฌางัน เยซู. ญา นะ บาวา กามี มาแรฮ มารือมา ฌางัน กาเญา     รอจ กะ ฮึลด มูคา นะ ญา เลอ. 15ซาเบะ-จะ     ลาฆู นู กามี กือนา ซือมูฮา     บือฌาดี ดัฮ กรานา กาเญา. กะฆีเตอ     บือกะ นู ตูฮัด ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ ซือมียา บาญะ ซือรูโลยํ เตอ     กะฆีเตอ กูญา นะ บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     บาญะ ซือรูโลยํ ฌูฆา     ฌาดี ลาฆู ปูฌี กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 16กะฆีเตอ กีตา ฮอย เตด กูรัก-ฮาตี. มีเซ-จะ ญาวา โซะ ลูวัยํ นะ กีตา ตืองัฮ นะ บูโระ ดัฮ     ตาปี เดะ ฮาตี โซะ ดาลับ เตอ โปด     ญา บือตามัฮ บารู ซือรูโลยํ     บีลัก อารี. 17ซาเบะ-จะ     ลาฆู ซูซัฮ นู กิดีกิ นะ กีตา     นู อาดา เตด บราปา ลามา     นะ บูวัจ บรี กีตา ซาโมจ ลาฆู บือซรี บาญะ โตระ     นู อาดา ซือลาลู     นู ฮอย นามา นะ ปือซามา บือเลฮ เลอ. 18กรานา-จะ     กีตา เตด ตีญูง กะ ลาฆู นู ลีฮัจ บือฆารี เตอ     ตาปี ตีญูง กะ ลาฆู นู ลีฮัจ เตด บือฆารี. ซาเบะ-จะ     ลาฆู นู ลีฮัจ บือฆารี เตอ     ญา ดูโดะ ซัจ เตด ลามา. ตาปี ลาฆู นู ลีฮัจ เตด บือฆารี เตอ     ญา อาดา ดูโดะ ซือลาลู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\