2 โกริน 5

1ซาเบะ กีตา ตาฮู จะ     ดัฮ รูมัฮ กาฌัก อีนี     นู ฌาดี ญาวา กีตา     นะ กือนา ปรูโตฮ ดัฮ เตอ     กีตา โปด อาดา ตือปัจ ดูโดะ นู ตูฮัด นะ บรี เลอ     นู ตางัน นะ ซือมียา เตด บือเลฮ บูวัจ     นู อาดา ดูโดะ ซือลาลู     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ เลอ. 2ซาเบะ กาลา กีตา อาดา เดะ ญาวา อีนี     กีตา ตืองัฮ มือรายู เตอ     อาดา บือคานะ นะ ซาโมจ ตือปัจ ดูโดะ     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ลาแงะ อีตู 3บีดา-จะ     กาลา กีตา ซาโมจ ดัฮ     กีตา นะ เตด ฌาดี ซือมียา ฮอย ตือปัจ ดูโดะ เลอ. 4ซาเบะ-จะ     กาลา กีตา อาดา ดูโดะ เดะ ญาวา อีนี กะฆีเตอ     กีตา อาดา ลาฆู บือปาโตด บาฮาตี ซูโงฮ     บูกัด บือคานะ นะ ตีงัน ญาวา อีนี บูวัก     ตาปี บือคานะ นะ ซาโมจ ญาวา นู บารู ปูลัก     บีดา-จะ ลาฆู ฮีโดะ นู ซือลาลู     นะ มาแรฮ ซรือโกะ ญาวา อีนี     นู นะ มาตี บูโระ บูโซะ ปี เลอ. 5ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา เลอ นู ซียะ กีตา ดัฮ     บรี กีตา นะ กาเลฮ กะฆีเตอ. ญา เตอ     นู บรี ซือมืองัจ นะ ญา กะ กีตา     ฌาดี ซือรูปา รือฆา อูปัฮ ดูลู     เดะ ลาฆู นู กีตา นะ ซาโมจ. 6ซาเบะ กะฆีเตอ     กีตา ตือตู-ฮาตี ซือลาลู     ตาฮู กือฌะ ดัฮ จะ     กาลา กีตา อาดา ดูโดะ เดะ ญาวา อีนี     กีตา ดูโดะ ฌาโวฮ เดะ ตูฮัด. 7ซาเบะ กีตา เตด ตูโรจ กะ ลาฆู นู มาตา นะ กีตา ลีฮัจ บือฆารี เตอ     ตาปี ตูโรจ กะ ลาฆู นู กีตา ปือจายา เลอ. 8กะฆีเตอ     กีตา ตือตู-ฮาตี     บือคานะ นะ มือนีงัน ญาวา อีนี     ปี ดูโดะ บือซามา ฌางัน ตูฮัด     บาฌิ ลาฆี. 9ซาเบะ กะฆีเตอ     เตด-จะ กีตา นะ ดูโดะ เดะ ญาวา อีนี บาฌิ     เตด ดูโดะ โปด บาฌิ     ตาปี กีตา ตือตู-ฮาตี กะ ลาฆู อีนี จะ     นะ บูวัจ ตูโรจ     บรี ตูฮัด นะ ซูกา-ฮาตี เลอ. 10กรานา-จะ     กีตา ราตา ซือมียา     ฆาโดฮ ปี บรี ลีฮัจ     โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู คริด     บีดา ญา นะ กรัจ ฮูโกบ กีตา     บีดา ราตา ซือมียา นะ บือเลฮ ซาโมจ บรี กือนา     ฌางัน ลาฆู นู ญา บือเลฮ บูวัจ เดะ ญาวา นะ ญา     เตด-จะ บาฌิ     เฆอ-จะ ฌาฮัจ. 11กะฆีเตอ     ซาเบะ กามี ตาโกจ เดะ ตูฮัด ซูโงฮ     กามี โปด     กูวาซา นะ บาอาฌะ โกะ ซือมียา อาซิก     บรี ตูโรจ กะ ญา. ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา ลีฮัจ ลาฆู นะ กามี ซัฮ ดัฮ. กู จาดัก จะ     ฮาตี นะ กาเญา     นะ ลีฮัจ ลาฆู นะ กามี ซัฮ ฌูฆา. 12นี บูกัด กามี มือโอจ กะ ญาวา นะ ตะอาซิก     ฌางัน กาเญา ปูลัก. ตาปี กามี บรี กาเญา อาดา ปรือลก นะ งันตืองัน     ปาซัน ลาฆู นะ กามี บือเลฮ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ ตีกัฮ กะ โกะ ซือมียา อีตู     นู ซูกา งันตืองัน เดะ ลาฆู ญาวา โซะ ลูวัยํ     บูกัด เดะ ลาฆู นู อาดา ดูโดะ เดะ ดาลับ ฮาตี. 13ดัฮ กาเญา ลีฮัจ กามี ฌาดี ซือรูปา ซือมียา ฆีลา     ฌาดี ลาฆู นะ กามี ฌางัน ตูฮัด เลอ. ตาปี ดัฮ กาเญา ลีฮัจ กามี ฌาดี ซือมียา ปานัย อากัน เตอ     ฌาดี อูโตก บีดา กาเญา เลอ. 14กรานา-จะ     นู เยซู คริด ซายัก กามี เตอ     ซือรูปา ญา ปรือกัด ฮาตี นะ กามี. ซาเบะ กามี ตือตู เดะ ฮาตี กะฆีนี จะ     นู เยซู ซืออูรัก มาตี กรานา โกะ ซือมียา ซือมูฮา     กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา โปด     มาตี ฮาบิฮ ดัฮ. 15กะฆีเตอ     นู เยซู มาตี กรานา โกะ ซือมียา ซือมูฮา     บีดา โกะ ซือมียา อีตู นู อาดา ฮีโดะ เตอ     นะ เตด ซือมาตา ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ตะอาซิก ปูลัก ดัฮ เลอ     ตาปี นะ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ เยซู     ญา นู มาตี     นู ฮีโดะ ปาเระ     กรานา กูญา ดัฮ. 16ซาเบะ กะฆีเตอ     ตะเดะ อีนี ปี     กามี โปด นะ เตด ลีฮัจ กะ ซือมียา ดีฮา     ตูโรจ บือกะ ลาฆู นะ อูมัจ-ซือมียา. มีเซ-จะ     กาลา ดูลู     กามี ดือละ ลีฮัจ กะ เยซู คริด ตูโรจ บือกะ ลาฆู นะ อูมัจ-ซือมียา เตอ     ตาปี วะตู อีนี กามี นะ เตด ลีฮัจ กะ ญา กะฆีเตอ ลาฆี เลอ. 17กะฆีเตอ ปูลัก     ดัฮ ซือมียา ดีฮา     อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     ซือมียา อีตู เตอ     กือนา บือฌาดี บารู ดัฮ. โกะ บือนา บารัก นู มาลามา โปด     ลือแงะ ปี ดัฮ. นี เลอ     ฌาดี บือนา บารัก นู บารู ฮาบิฮ ดัฮ. 18ลาฆู กะฆีเตอ ซือมูฮา     บือฌาดี ดาตัก มาแรฮ เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. ญา ซูโรฮ เยซู คริด ตูโลก     บรี กีตา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ญา. ญา บือเลฮ บรี กามี ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา     บาวา โกะ ซือมียา อาซิก     บรี บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด ปูลัก. 19ฌาดี กะฆีนี จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ซูโรฮ เยซู คริด     บูวัจ บรี อูมัจ-ซือมียา ราตา เดะ ดือนียา อีนี     บาฌิ ปาเระ ฌางัน ญา. ญา เตด กีรา ลาฆู ซาลัฮ นะ กูญา. กะฆีเตอ     ญา ซรัฮ ลาฆู นู นะ บรี โกะ ซือมียา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด     บรี กะ กามี ปี มือญาเระ เลอ. 20กะฆีเตอ กามี ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     ซือรูปา บือกะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ กามี มีตา เดะ กาเญา. กามี มือเลา ฆาตี เยซู คริด     มีตา กือมัซๆ เดะ กาเญา     บรี กาเญา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด เลอ. 21ซาเบะ-จะ     ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ บรี เยซู     ญา นู ฮอย ดูซา ลาลู     บรี อาดา บาฮาเฆด เดะ ลาฆู ดูซา     กรานา ลีฮัจ กะ กีตา     บีดา กีตา โปด     นะ อาดา บาฮาเฆด เดะ ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ นะ ตูฮัด     ซาเบะ ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\