2 โกริน 6

1กามี ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน ตูฮัด. กะฆีเตอ     กามี มีตา เดะ กาเญา กือมัซๆ จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ดัฮ     ฌางัน บูวัจ บรี ญา เตด ฌาดี นามา เลอ. 2ซาเบะ ตูฮัด ญา มือเลา กะฆีนี จะ "รอจ วะตู นู กู นะ ตูโลก กู บือเลฮ มือนีงัย กะ เกา ดัฮ. รอจ อารี นู นะ บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ กู บือเลฮ ตูโลก เกา เตอ." ญา จะ. ลีฮัจ เลอ     วะตู อีนี ฌาดี วะตู นู ตูฮัด นะ ตูโลก. อารี นู อีนี     ฌาดี อารี นู ญา นะ บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 3กามี เตด บูวัจ ลาฆู นามาๆ โบะ     นู นะ ซือกัจ ฌาลัด นะ ซือมียา ดีฮา     บีดา ตีเมา บรี กูญา นะ บือเลฮ มือเลา มือฌัฮ     กะ ลาฆู นู กามี บือเลฮ บือกรือฌา ดัฮ เตอ. 4ตาปี     นู กามี ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด เตอ     กะฆีเตอ กามี กูวาซา นะ บรี ลีฮัจ เดะ ลาฆู ซือมูฮา จะ     กามี ราเฌด ตาฮัด-ฮาตี     บาญะ ฌือแนฮ     เดะ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ     เดะ ลาฆู นู บรี กามี กือนา ฮาเปะ โปด. 5บาญะ กาลี กามี กือนา รือเปะ     กือนา กานัก เดะ ปือฌารา     กือนา ลาฆู กือลาจุ เตอ. กามี บือเลฮ บือกรือฌา โตระ     ซัจ บือฌาฆา มาตา     บือตาฮัด บารัก มากัด ฌูฆา. 6กามี ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ     ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ     ฌาดี ซือมียา นู ตาฮัด-ฮาตี ลามา     อาดา ฮาตี ตือจีฮัด กะ กาวัด. กามี อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา กามี. กามี ซายัก กาวัด บือซูโงฮ-ซูโงฮ เลอ. 7กามี มือญาเระ ปือมือเลา นู รือมัก     อาดา ลาฆู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด บือกรือฌา บือซามา. นู กามี บาฌิ-ตือปัจ ฌางัน ตูฮัด ดัฮ     ฌาดี ซือรูปา ซือนาตา     ปือฆัก ดูวา บือลัฮ กีรี กานัน. 8ซือตืองัฮ กือนา ปูฌี     ซือตืองัฮ กือนา มือเลา ตะอารัฮ กะ กามี. ซัจ ปาคัจ มือเลา จะ     ฌาฮัจ     ซัจ มือเลา จะ     บาฌิ. กูญา ตูโดฮ กะ กามี จะ     ฌาดี ซือมียา นู มือเลา ตีปู     ตาปี โงฮ-ซูโงฮ     กามี ฌาดี ซือมียา รือมัก. 9กูญา ตูโดฮ จะ     ฌาดี ซือมียา ฮอย ซาปา กราลา     ตาปี กามี ฌาดี ซือมียา นู ราตา ซือมียา กราลา บาฌิ. กูญา จะ     กามี ซือรูปา ซือมียา มาตี     ตาปี ลีฮัจ เลอ     กามี อาดา ฮีโดะ ลาฆี. กามี กือนา กาเตาะ     ตาปี เตด มาตี 10อาดา ลาฆู ซูซัฮ     ตาปี กามี ซูกา-ฮาตี ซือรูโลยํ. กามี ลีฮัจ ซือรูปา ฌาดี ซือมียา ฮาฌะ     ตาปี บูวัจ บรี ซือมียา นู บาญะ     กายา ดัฮ     ซือรูปา ซือมียา นู ฮอย นามา ลาลู เตอ     ตาปี อาดา ซือบารัก แนฮ-ฌือแนฮ     ปือนอฮ มีเม เลอ. 11ลีฮัจ เลอ     ลูมอฮ โกริน     กามี บือเลฮ มือเลา ซัฮ ฌางัน กาเญา ดัฮ     เตด บูนี ลาลู เลอ. ฮาตี นะ กามี โปด     บูกา ลือฆา ดัฮ     บีดา นะ ซาโมจ กาเญา. 12ฮาตี นะ กาเญา กือนา ฮาเปะ บรี ซือแปะ ดัฮ     บูกัด กรานา กามี     ตาปี กรานา ลาฆู นู กาเญา บรีงัจ ตะอาซิก เตอ. 13กู มีตา มือเลา ฌางัน กาเญา     ซือรูปา มือเลา ฌางัน นานะ นะ กู     ฌาดี-จะ     มีตา บรี กาเญา บูวัจ บาฌิ บาลัซ     บรี บูกา ฮาตี นะ กาเญา ซาโมจ กามี เลอ. 14ฌางัน บรี กาเญา มาโซะ บือกรือฌา บือฆู บือซามา     ฌางัน โกะ ซือมียา นู เตด ปือจายา กะ ตูฮัด. กรานา-จะ     ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     นะ อาดา บาฮาเฆด บือซามา ฌางัน ลาฆู ฌาฮัจ     บือเลฮ กะฮามี เลอ? ลาฆู จรัฮ นะ มาโซะ บรี ลือกัจ บือซามา ฌางัน ลาฆู กือลับ     บือเลฮ กะฮามี? 15เยซู คริด ฌางัน กือปาลา ฮาตู ซีตัด นะ บือปาคัจ บือซามา บือเลฮ กะฮามี? เฆอ-จะ     ซือมียา นู ปือจายา นะ อาดา บาฮาเฆด บือซามา     ฌางัน ซือมียา นู เตด ปือจายา     บือเลฮ กะฮามี? 16บาลัย นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บือกีรา บือซามา ฌางัน โกะ บราลา     บือเลฮ กะฮามี เลอ? กรานา-จะ     ลูมอฮ กีตา อีนี ฌาดี บาลัย นะ ตูฮัด     ญา นู อาดา ฮีโดะ เตอ     บือกะ ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ มือเลา จะ "กู นะ ดูโดะ เดะ ลูมอฮ กูญา นะ บือฌาลัด ปี มาแรฮ เดะ ตืองัฮ กูญา เลอ. กู นะ ฌาดี ตูฮัด นะ กูญา จะ กูญา นะ ฌาดี ลูมอฮ นะ กู." 17ตูฮัด ญา มือเลา กะ โกะ ซือมียา นะ ญา ปูลัก จะ "ซาเบะ กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ตรือเบะ เดะ ลูมอฮ อีตู. กือนา มืองือละ ญาวา ตรือเบะ เดะ ลูมอฮ กูญา เลอ. ฌางัน ปือเตาะ ซือบารัก นู ตะอารัฮ กะฆีเตอ บารู กู นะ ซาโมจ ลูมอฮ กาเญา. กู นะ ฌาดี อาโปก นะ ลูมอฮ กาเญา กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี โกะ นานะ กีลากี     นานะ นีบีนี นะ กู เลอ." ตูฮัด นู มือฆัฮ ลือเบฮ เดะ มานามา เตอ     ญา มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\