2 โกริน 7

1กะฆีเตอ     กาเญา นู กามี ซายัก เออ     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี กะฆีนี ฌางัน กีตา ดัฮ     บรี กีตา บาโซฮ ญาวา ตะอาซิก     บรี ฮอย ลาฆู ตะอารัฮ ราตา ฌือแนฮ     โซะ ญาวา     โซะ ฮาตี ฌูฆา. กะฆีเตอ บรี กีตา ตูเฮะ ตาโกจ เดะ ตูฮัด     บีดา นะ ฌาดี ซือมียา จรัฮ     ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. 2มีตา บรี กาเญา บูกา ฮาตี ซาโมจ กามี เลอ. กามี เตด บือเลฮ กีจอฮ ซือมียา ดีฮา โปด     เตด บือเลฮ บาอาฌะ ซือมียา ดีฮา     บรี ซือซัจ ฌาลัด     เตด บือเลฮ บูวัจ บาอากัน ฌางัน ซือมียา ดีฮา เลอ. 3กู มือเลา กะฆีนี     บูกัด บีดา นะ ตูโดฮ กาเญา     ซาเบะ กู บือเลฮ มือเลา ดูลู ดัฮ จะ     กาเญา อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กามี เลอ. นะ มาตี     เฆอ-จะ นะ ฮีโดะ โปด     อาดา ดูโดะ บือซามา ดัฮ เลอ. 4กู ตือตู-ฮาตี เดะ กาเญา ซูโงฮ     งันตืองัน กรานา กาเญา โงฮ-ซูโงฮ เลอ. กู บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ปูโฌะ-ฮาตี ปือนอฮ ดัฮ. มีเซ-จะ กามี กือนา ลาฆู นู ปายัฮ ซูซัฮ บาญะ ฌือแนฮ     ตาปี กู โปด     ซูกา-ฮาตี ปือนอฮ มีเม เลอ. 5ซาเบะ-จะ     ตานา กามี มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี มาซิโดเนีย ดัฮ     โซะ อีซี ญาวา นะ กามี     เตด ราซา บราดู รือมัย ลาลู     ตาปี อาดา ลาฆู ปายัฮ ดูโดะ กือลีลิก. เดะ โซะ ลูวัยํ     อาดา ลาฆู บลาวัด     เดะ ดาลับ ฮาตี     อาดา ลาฆู ตาโกจ เลอ. 6ตาปี กะฆีเตอ โปด บาฌิ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา นู ปูโฌะ ฮาตี นะ โกะ ซือมียา     นู รือมัย-ฮาตี เตอ     ญา บือเลฮ ปูโฌะ ฮาตี นะ กามี     บือเลฮ บรี ทีตัด มาแรฮ รอจ กะ กามี ดัฮ. 7บูกัด ซา ลาฆู นู ทีตัด มาแรฮ ดัฮ เตอ     ตาปี เดะ ลาฆู นู กาเญา บือเลฮ ปูโฌะ-ฮาตี นะ ญา ฌูฆา     บือกะ ญา บือเลฮ มือญาเระ กะ กามี     ปาซัน นู กาเญา บรีงัจ ฌีราซา กะ กู     นู กาเญา บาฮาตี ซูโงฮ     นู กาเญา ฮาตี ฮางัจ     นะ ตีกัฮ ฆาตี กู. ซาเบะ กะฆีเตอ     กู ซูกา-ฮาตี บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 8ซาเบะ-จะ     มีเซ กู บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี     กรานา ซูรัจ นู อีตู     ตาปี กู โปด     เตด มือญือซัน-ฮาตี ปาซัน ซูรัจ อีตู เลอ. มีเซ-จะ     กาลา ดูลู อีนี     กู มือญือซัน ซือตืองัฮ     กรานา กู ลีฮัจ จะ     ซูรัจ อีตู เตอ     บูวัจ บรี กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี ซัจ. 9ตาปี วะตู อีนี     กู ซูกา-ฮาตี เลอ     บูกัด กรานา กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี     ตาปี กรานา ลาฆู ซูซัฮ-ฮาตี อีตู     บูวัจ บรี กาเญา บราเลฮ-ฮาตี บารู ดัฮ. กรานา-จะ     กาเญา ซูซัฮ-ฮาตี ดัฮ     ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ กามี เตด บือเลฮ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ กะ กาเญา ลาลู. 10กรานา-จะ     ลาฆู ซูซัฮ-ฮาตี     นู ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด เตอ     ญา บูวัจ บรี ซือมียา บราเลฮ-ฮาตี บารู     นู บาวา ปี รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ฮอย ซาปา มือญือซัน ลาฆู อีตู เลอ. ตาปี ลาฆู ซูซัฮ-ฮาตี บือกะ ดือนียา เตอ     นะ บาวา ปี รอจ กะ ลาฆู มาตี. 11บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     ลาฆู ซูซัฮ-ฮาตี     นู ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด     บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ฮาตี งูฆางู บาญะ ตารา ดีฮา     นู นะ มือโซะ มียา ลาฆู นะ บือปูลัซ ญาวา ตะอาซิก     นู นะ มูซัยํ ฆาตี กู     กะ ซือมียา นู บูวัจ ซาลัฮ อีตู เตอ     อาดา ฮาตี ตาโกจ     บรีงัจ ฌีราซา     ฮาตี ราเฌด     ฮาตี นะ กรัจ ฮูโกบ ลาฆู ฌาฮัจ เลอ. เดะ ลาฆู ราตา ฌือแนฮ     กาเญา บือเลฮ บูวัจ บรี ลีฮัจ บือฆารี จะ     กาเญา ฮอย ซาลัฮ. 12กะฆีเตอ     นู กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ อีตู     มาแรฮ รอจ กะ กาเญา     บูกัด กรานา ลีฮัจ กะ ซือมียา บูวัจ ซาลัฮ     เฆอ-จะ     กรานา ลีฮัจ กะ ซือมียา นู ฆาโดฮ ตาฮัด ลาฆู ซาลัฮ อีตู. ตาปี กู ฆาแรฮ บีดา นะ บรี กาเญา ลีฮัจ ซัฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด จะ     นู กาเญา อาดา ฮาตี งูฆางู นะ บรีงัจ กะ กามี. 13ซาเบะ กะฆีเตอ     กามี กือนา ปูโฌะ-ฮาตี ดัฮ. ตาปี บูกัด-จะ กามี กือนา ปูโฌะ-ฮาตี ตารา อีตู. นู ลูมอฮ กาเญา     บือเลฮ บูวัจ บรี ฮาตี นะ ทีตัด ซืองะ ดัฮ     กะฆีเตอ ญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     บูวัจ บรี กามี ซูกา-ฮาตี บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 14นู กู บือเลฮ งันตืองัน ลาฆู นะ กาเญา     บรี กะ ทีตัด ตาฮู ดัฮ เตอ     กู โปด     เตด ฆาโดฮ นะ จือและ เลอ. บือกะ ลาฆู นู กามี บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา     ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ ซือมูฮา เตอ     นู กามี บือเลฮ งันตืองัน ลาฆู นะ กาเญา     บรี กะ ทีตัด ตาฮู     ญา บือฆารี ดัฮ ฌาดี ลาฆู นู ซูโงฮ กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 15ทีตัด จับ บือเลฮ จะ     นู กาเญา ซือมูฮา ยอม มือนีงัย กะ ญา     นู ลูมอฮ กาเญา ซาโมจ ญา บาฌิ     ฌางัน ลาฆู ตาโกจ     ยู ญาวา กือตัยํ. กะฆีเตอ ญา ซายัก กะ กาเญา     บรี บือตามัฮ บาญะ ซือรูโลยํ. 16กู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     กรานา-จะ     กู ตือตู-ฮาตี เดะ กาเญา บือเลฮ     ราตา ฌือแนฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\