2 โกริน 8

1โกะ ดีบราดี เออ     กามี นะ มือญาเระ บรี กะ กาเญา ตาฮู     ปาซัน นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ     กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     เดะ โซะ นังฆรี มาซิโดเนีย. 2กะฆีเตอ     กาลา ลูมอฮ กูญา กือนา ลกลีฮัจ บาญะ     เดะ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เตอ     กูญา ซูกา-ฮาตี ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ. มีเซ-จะ กูญา ฮาฌะ โตระ     ตาปี กูญา ฮาตี ลือฆา     นู นะ ฮาฆิ โกะ บือนา บารัก บรี บาญะๆ เลอ. 3ซาเบะ กู นะ ฌาดี ซะซี บือเลฮ จะ     กูญา บือเลฮ ฮาฆิ บือกะ ลาฆู กูวาซา นะ กูญา     โงฮ-ซูโงฮ ลือเบฮ เดะ ลาฆู กูวาซา นะ กูญา ปูลัก. บือกะ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ กูญา ตะอาซิก 4กูญา ปูโฌะ กามี กือมัซๆ     มีตา บรี กูญา นะ อาดา บาฮาเฆด     เดะ ลาฆู นู นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เยรูซาเลม เตอ. 5นู กูญา บูวัจ กะฆีเตอ     บาฌิ ลือเบฮ เดะ ลาฆู นู กามี จาดัก ดัฮ. กูญา บือเลฮ ซรัฮ ญาวา กะ ตูฮัด ดูลู     บารู ซรัฮ ญาวา บรี กะ กามี     บือกะ ตูโรจ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ. 6ซาเบะ กะฆีเตอ     กามี บือเลฮ ปรีงัจ กะ ทีตัด จะ     บือกะ นู ญา บือเลฮ ฮึนตะ นะ มืองูเตะ ดูเวะ     เดะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     บรี ญา ปี ตูโลก กาเญา ปูลัก     บรี กาเญา นะ ฮาลัย บรี ดูเวะ อีตู     บรี ซุจ ดัฮ เลอ. 7กาเญา อาดา ฮาตี บาฌิ ปือนอฮ ดัฮ     ราตา ฌือแนฮ     จะ     กาเญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ     กาเญา ปานัย มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     กาเญา ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ     อาดา ฮาตี งูฆางู นู นะ ตูโลก กาวัด     อาดา ฮาตี ซายัก กาวัด     บือกะ กามี บือเลฮ อาฌัยํ กาเญา ดัฮ. กะฆีเตอ     กาเญา โปด     กือนา อาดา ฮาตี ลือฆา ปือนอฮ บาฌิ     นู นะ ฮาลัย บรี ดูเวะ กะฆีนี ฌูฆา เลอ. 8นู กู มือเลา กะฆีเตอ     บูกัด-จะ กู นะ ปรือกัด ซูโรฮ กาเญา     ตาปี นะ มือญาเระ บรี กะ ลูมอฮ กาเญา ตาฮู จะ     โกะ ซือมียา นู ซิก-อาซิก     กูญา งูฆางู นะ ตูโลก กะฮามี. กะฆีเตอ กู นะ ลกลีฮัจ จะ     นู กาเญา ซายัก     อาดา บาญะ ซูโงฮ ตารา ดีฮา. 9ซาเบะ กาเญา ตาฮู ดัฮ จะ     เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา เตอ     ญา ฮาตี ลือฆา ตือจีฮัด กะฮามี เลอ. มีเซ ญา กายา ซูโงฮ โปด     ตาปี ญา ยอม ฌาดี ซือมียา ฮาฌะ     กรานา ลีฮัจ กะ กาเญา     บีดา กาเญา นะ บือเลฮ ฌาดี ซือมียา กายา     กรานา ลาฆู นู ญา ฮาฌะ ดัฮ เตอ. 10กะฆีเตอ     ปาซัน ลาฆู มืองูเตะ ดูเวะ อีนี     กู อาดา ฮาตี นะ ปรีงัจ กะ กาเญา กะฆีนี     จะ     กาลา ตาโฮด ดูลู เตอ     กาเญา ฌาดี ซือมียา ลามูลา     นู ฮึนตะ นะ บูวัจ ลาฆู อีนี     ฌาดี ซือมียา ลามูลา นู อาดา ฮาตี กะฆีเตอ โปด. ซาเบะ กะฆีเตอ บือฆูนา ดัฮ 11นู กาเญา นะ บูวัจ ลาฆู อีตู     บรี ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ     เดะ วะตู อีนี เลอ. บือกะ นู กาเญา อาดา ฮาตี ฆือนะ ดัฮ     นะ บือกีรา เตอ     บรี กาเญา ฮาตี รือมา นะ บูวัจ บรี ซุจ     บือกะ โกะ ซือบารัก นู กาเญา อาดา เลอ. 12กรานา-จะ     กะ อาดา ฮาตี ซียะ ฆือนะ ดัฮ     ตูฮัด โปด ซูกา-ฮาตี นะ ซาโมจ     บือกะ บารัก นู กาเญา อาดา เตอ     บูกัด บือกะ ซือบารัก นู กาเญา ฮอย. 13กู เตด อีงัจ     นะ บรี ซือมียา อาซิก บราดู รือมัย     ตาปี บรี กะ กาเญา บือกรือฌา บรัจ โตระ. เตด โบะ     ตาปี กู นะ บรี ฌาดี ซามา บายา ฮาปา. 14วะตู อีนี     กาเญา อาดา ลือเบฮ บาญะ ดัฮ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ ตูโลก โกะ ลูมอฮ ซือมียา นู บือตาฮัด. กะฆีเตอ วะตู กาเญา บือตาฮัด     กูญา โปด     อาดา ลือเบฮ บาญะ นู นะ ตูโลก กาเญา     บีดา นะ บรี ซามา บายา เลอ. 15บือกะ อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด จะ "ซือมียา นู ปือมุน ตาโรฮ บาญะ โปด     ฮอย เตด ลือเบฮ นามา เตอ. บือกะ ซือมียา นู ปือมุน กิดีกิ โปด     ฮอย เตด บือตาฮัด เลอ." 16ซือลามัจ เลอ     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู บือเลฮ บรี ทีตัด อาดา ฮาตี งูฆางู นะ ตูโลก กาเญา     ซือรูปา บือกะ ฮาตี นะ กามี ฌูฆา. 17ตานา กามี ปูโฌะ ญา นะ ปี มียา กาเญา     ญา ซาโงะ ดัฮ. โงฮ-ซูโงฮ     อีซี ญา ตะอาซิก อาดา ฮาตี งูฆางู     นู นะ ปี มียา กาเญา เลอ. 18กามี ซูโรฮ ดีบราดี นู ซืออูรัก     บรี ปี ฌางัน ทีตัด ฌูฆา. ดีบราดี นู อีนี เตอ     โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตา ปูฌี กะ ญา     ปาซัน ลาฆู นู ญา บือกรือฌา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. 19ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ ญา     บรี ฌาดี กาวัด     นู นะ บือฌาลัด ปี บือซามา ฌางัน กามี     ตูโลก บาวา โกะ ดูเวะ     นู กูญา บือเลฮ ฮาลัย บรี     บีดา บรี ราตา ซือมียา นะ ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด     บีดา บรี ลีฮัจ จะ     กามี อาดา ฮาตี ซียะ ฆือนะ นู นะ ตูโลก ดัฮ. 20กามี กือนา ฌาฆา     ตีเมา บรี ซาปา ซืออูรัก โปด     นะ มือเลา มือฌัฮ กะ กามี บือเลฮ     ปาซัน โกะ บือนา บารัก นู บาญะ อีนี     นู กามี ซาโมจ มาแรฮ ฮาฆิ เตอ. 21ซาเบะ กามี ตือตู     นู นะ ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     บูกัด-จะ ซา โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด เตอ     ตาปี เดะ โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา ฌูฆา. 22กามี ซูโรฮ อาดี-บราดี นู ซืออูรัก ลาฆี     บรี ปี ฌางัน กูญา กือดูวา อูรัก ฌูฆา. ญา ฌาดี ซือมียา นู กามี บือเลฮ ลกลีฮัจ ฮาตี นะ ญา     บาญะ กาลี ดัฮ จะ     ญา อาดา ฮาตี งูฆางู เดะ ลาฆู บาญะ ฌือแนฮ. เดะ วะตู อีนี     นู ญา ตือตู-ฮาตี เดะ กาเญา     บูวัจ บรี ญา อาดา ฮาตี งูฆางู นะ ตูโลก     บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 23โซะ ทีตัด เตอ     ญา ฌาดี ฆู นะ กู     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กู     เดะ ลาฆู นู นะ ตูโลก กาเญา. โซะ ดีบราดี นะ กามี ดูวา อูรัก     นู ปี ฌางัน ญา เตอ     กูญา ฌาดี ซือมียา ฆาตี โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นู บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือมียา ปูฌี มือโอจ กะ เยซู คริด เลอ. 24กะฆีเตอ     กาเญา กือนา บรี ลีฮัจ บือฆารี ซัฮ     นู กาเญา ซายัก กะ โกะ ซือมียา อีนี. กะฆีเตอ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด นะ ตาฮู     นะ บือเลฮ ลีฮัจ จะ     นู กู มือเลา งันตืองัน ปาซัน ลาฆู นะ กาเญา     บรี กะ กูญา ดืองัยํ เตอ     ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\