2 โกริน 9

1โงฮ-ซูโงฮ เตอ     กู เตด ฆาโดฮ นะ ฆาแรฮ ซูรัจ     อาตัจ บรี กะ กาเญา     ปาซัน ลาฆู นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 2ซาเบะ กู ตาฮู ดัฮ จะ     ฮาตี นะ กาเญา ซียะ ฆือนะ ดัฮ     กะฆีเตอ กู บือเลฮ งันตืองัน มือเลา ลาฆู นะ กาเญา     บรี กะ ลูมอฮ มาซิโดเนีย ตาฮู     จะ     "ลูมอฮ อาคายา บือเลฮ ซียะ ดัฮ     ตะเดะ ตาโฮด ดูลู เลอ." นู ลาฆู งูฆางู นะ กาเญา เตอ     บือเลฮ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา เดะ ลูมอฮ กูญา นู บาญะ     งูฆางู นะ ตูโลก ฌูฆา. 3ตาปี กู ซูโรฮ โกะ ดีบราดี ตีฆา อูรัก ซีงี     ปี มียา กาเญา     บีดา ตีเมา บรี ลาฆู นู กามี งันตืองัน ปาซัน กาเญา     นะ เตด ฌาดี นามา. ตาปี บรี กาเญา ซียะ บรี บาฌิ     ตูโรจ กะ ลาฆู นู กู บือเลฮ มือเลา อีตู ดัฮ เลอ. 4เตด กะฆีเตอ     ดัฮ ลูมอฮ มาซิโดเนีย ซือตืองัฮ นะ มาแรฮ ฌางัน กู     นะ ลีฮัจ จะ     กาเญา เตด บือเลฮ ซียะ นามา ลาฆี เตอ     กามี โปด     นะ จือและ มาตา เลอ     ปาซัน ลาฆู นู กามี ตือตู-ฮาตี ดัฮ. บูกัด ซา กามี     ตาปี กาเญา นะ จือและ ฌูฆา. 5ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     กู ลีฮัจ บาฌิ ดัฮ     นู นะ ปูโฌะ โกะ ดีบราดี อีตู ซีงี     บรี กูญา ปี มียา กาเญา ดูลู เดะ กู     บรี ซียะ ดูลู     บารัก นู กาเญา บือฌาญี ดัฮ     นะ ตูโลก ฮาฆิ. กะฆีเตอ โกะ ซือบารัก อีตู     นะ อาดา ฆือนะ ดัฮ     ฌาดี ซือบารัก ฮาฆิ ฌางัน ฮาตี นู ปือนอฮ     บูกัด ฮาตี นู กือนา ปรือกัด. 6บรีงัจ ลีฮัจ เลอ     ซือมียา ดีฮา นู ตานัม ปาดี กิดีกิ     ญา โปด นะ กือตับ บือเลฮ กิดีกิ. ซือมียา ดีฮา นู ตานัม บาญะ     ญา โปด นะ กือตับ บือเลฮ บาญะ. 7ราตา ซือมียา กือนา บรี     ตูโรจ บือกะ กูญา บือเลฮ บรีงัจ เดะ ฮาตี     บูกัด นะ บรีงัจ มือญือซัน     บูกัด นะ บรีงัจ จะ     กือนา ปรือกัด ดัฮ. ซาเบะ-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา ซายัก ซือมียา อีตู นู ฮาลัย บรี     ฌางัน ลาฆู ซูกา-ฮาตี เลอ. 8ตูฮัด ญา มือฆัฮ     นะ บรี ซือลามัจ ราตา ฌือแนฮ     ปือนอฮ บาฌิ กะ กาเญา     บีดา บรี กาเญา อาดา ซือบารัก ราตา ฌือแนฮ     อาดา ฆือนะ บีดา ญาวา ตะอาซิก     บีลัก อารี เตอ     อาดา ลือเบฮ บาญะ ฌูฆา     บีดา นะ บือกรือฌา ลาฆู นู บาฌิ ราตาๆ เลอ. 9บือกะ อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ปาซัน ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ     จะ "ญา ฮาฆิ     ญา ฮาลัย บรี กะ ซือมียา ฮาฌะ ลาฆู บาฌิ นะ ญา     อาดา ดูโดะ ซือลาลู เลอ." ญา จะ. 10โซะ ตูฮัด     ญา นู บรี บีฌี ปาดี     กะ ซือมียา นู ปี ตานัม     นู บรี นาซี กะ ซือมียา มากัด เตอ ญา โปด นะ บรี บีฌี ปาดี กะ กาเญา     บรี อาดา บาญะ ซือรูโลยํ. ญา นะ บรี ลาฆู บาฌิ นะ กาเญา     นะ บือบูวัฮ บือตามัฮ บาญะ เลอ. 11ตูฮัด ญา นะ บรี กาเญา อาดา ซือบารัก ราตา ฌือแนฮ     ปือนอฮ บาญะ ซูโงฮ     บีดา บรี กาเญา อาดา ฮาตี นู ลือฆา     นะ ตูโลก ฮาฆิ โกะ ซือบารัก. กะฆีเตอ     วะตู กามี นะ ตูโลก บาวา โกะ ซือบารัก อีตู ปี ฮาฆิ     นะ บูวัจ บรี โกะ ซือมียา     นะ บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เลอ. 12ซาเบะ-จะ     นู กาเญา บูวัจ ลาฆู ตูโลก ฮาฆิ อีตู     บูกัด-จะ     ซา นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด นู ฮาฌะ เตอ     ตาปี นะ บูวัจ บรี อาดา ลาฆู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บรี บือตามัฮ บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 13นู กาเญา นะ บือกรือฌา ตูโลก กะฆีนี     ฌาดี ลาฆู นู บรี ลีฮัจ จะ     กาเญา ยอม มือนีงัย กะ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู คริด. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นู ซาโมจ     นะ บือเลฮ ปูฌี กะ ตูฮัด     ซาเบะ กาเญา อาดา ฮาตี ลือฆา     นะ ตูโลก ปาฮาฆิ โกะ ซือบารัก นะ กาเญา     บรี กะ กูญา     บรี กะ โกะ ซือมียา ราตาๆ ฌูฆา. 14กะฆีเตอ ฌูฆา     กูญา โปด     นะ บรีงัจ ฌีราซา กะ กาเญา     นะ บือซาโวจ บีดา กาเญา     ซาเบะ ลาฆู นู ตูฮัด บือเลฮ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     ปือนอฮ มีเม ดัฮ. 15บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ     กรานา ซือบารัก นู ตูฮัด บรี เตอ     ญา บาฌิ ซูโงฮ     ยู ฮอย นามา นะ ปือซามา บือเลฮ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\