2 โยฮัน 1

1กู นู ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ นีบีนี นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     ฌางัน โกะ นานะ นะ ญา     นู กู ซายัก ซูโงฮๆ. บูกัด กู ซายัก ซืออูรัก     ตาปี ราตา ซือมียา นู กราลา ลาฆู นู ซูโงฮ     กูญา ซายัก ฌูฆา. 2ซาเบะ นามา? ซาเบะ ลาฆู นู ซูโงฮ นู ดูโดะ ตือตู เดะ ฮาตี กีตา     นู นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กีตา ซือลาลู เลอ. 3กู มีตา เดะ ตูฮัด นู อาโปก บือซัยํ เดะ อาตัซ     ฌางัน เยซู คริด     นานะ นะ อาโปก เดะ อาตัซ     มีตา บรี กูญา นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ ตือจีฮัด กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. บรี บือนา อีนี ดูโดะ ฌางัน กาเญา     นู ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ     นู ซายัก บาญะ เลอ. 4กู ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     กรานา-จะ ดาปัจ โกะ นานะ นะ เกา ซือตืองัฮ     ลีฮัจ จะ     กูญา ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ     บือกะ อาโปก เดะ อาตัซ บือเลฮ ปือซัด กะ กีตา ดัฮ. 5นีบีนี เออ     กู มีตา เดะ เกา     บรี กีตา ซายัก บือซามา-ซามา เลอ. นี เลอ     บูกัด กู ฆาแรฮ ปือมือซัด นู บารู บรี กะ เกา     ตาปี ฌาดี ปือมือซัด นู อาดา ตะเดะ ลามูลา ดัฮ. 6นู ลาฆู ซายัก เตอ     ฌาดี กะฆีนี เลอ     นู กีตา ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด. ปือมือซัด อีตู ฌาดี กะฆีนี     บือกะ นู กาเญา บือเลฮ ดืองัยํ ตะเดะ ลามูลา     บรี กาเญา บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ เลอ. 7กรานา-จะ อาดา ซือมียา ตีปู บาญะ อูรัก     นู กือจัย ปี ราตา เดะ ดือนียา ดัฮ. ลูมอฮ อีนี ฮอย เตด ซาโงะ จะ     นู เยซู คริด มาแรฮ ฌาดี ซือมียา ดัฮ. ซือมียา กะฆีเตอ     ฌาดี ซือมียา ตีปู เลอ     ฌาดี ซือมียา นู ลาวัด ฌางัน เยซู คริด. 8กาเญา กือนา ฌาฆา ญาวา บรี บาฌิ     ตีเมา บรี ปูตุซ อูโตก เดะ ลาฆู บือกรือฌา นะ กามี ตาปี นะ บือเลฮ ซาโมจ บาฮาเฆด ปือนอฮ บาฌิ     ดาตัก เดะ ตูฮัด. 9ซือมียา นู เตด ดูโดะ กือฌะ-กือมัซ เดะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ เยซู คริด     ตาปี ญา บูวัจ กือลือเบฮ     ซือมียา อีตู เตอ     ญา ฮอย ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ เลอ. ซือมียา นู ดูโดะ กือฌะ-กือมัซ เดะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ เยซู คริด อีตู เตอ     ญา เลอ     อาดา อาโปก บือซัยํ เดะ อาตัซ     อาดา ฌางัน นานะ นะ ญา ซามา เลอ. 10ดัฮ อาดา ซาปา มาแรฮ มียา กาเญา     ตาปี กูญา เตด บาวา ปือมือเลา อาฌัยํ ซือรูปา กะฆีนี มาแรฮ ซามา เตอ     ฌางัน นะ ซาโมจ กูญา มาโซะ นูปัก เดะ รูมัฮ. ฌางัน บรี ซือลามัจ กะ กูญา. 11ซือมียา ดีฮา นู บรี ซือลามัจ กะ กูญา     ซือรูปา จะ ญา บือฮาโบด บือซามา     เดะ ลาฆู ปือบูวัจ นู ฌาฮัจ นะ กูญา ฌูฆา เลอ. 12กู อาดา ลาฆู อาซิก นะ มือเลา ฌางัน กาเญา     บาญะ ลาฆู     ตาปี ตีเมา ฆาแรฮ ฌาดี ซูรัจ. ตาปี กู จาดัก จะ     นะ บือเลฮ มาแรฮ ซารี กาเญา     นะ มือเลา บือซูวา มูคา. กะฆีเตอ กีตา ซือมูฮา นะ ซูกา-ฮาตี     บรี ปือนอฮ บาฌิ เลอ. 13โกะ นานะ นะ อาดี นีบีนี นะ เกา     นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ เตอ     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ เกา ฌูฆา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\