2 เปโตร 1

1กู     เปโตร นู ฌาดี ปราโซฮ ฌางัน ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี กีเรบ บรี กะ กาเญา     นู บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ปือจายา นู บรือฆา บาฌิ     ซามา บายา ฌางัน กามี. นู กีตา ซาโมจ ลาฆู ปือจายา กะฆีเตอ ดัฮ เตอ     กรานา-จะ เยซู คริด     นู ฌาดี ตูฮัด บือซัยํ นะ กีตา     นู บูวัจ บรี กีตา ฮีโดะ ลือปัซ ซูโงฮ     ญา เตอ     ฮาตี รือมัก ซูโงฮ เลอ. 2มีตา เดะ ตูฮัด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา บือตามัฮ บาญะ     บรี ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ บือตามัฮ บรี บาญะ     บือกะ นู กาเญา บือเลฮ กราลา ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌางัน เยซู     ตูฮัด นะ กีตา ดัฮ. 3นู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด บือเลฮ บรี ลาฆู ซือมูฮา กะ กีตา     นู นะ บรี กีตา อาดา ฮีโดะ บาฌิ     ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด. นู ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ กีตา กราลา ตูฮัด     นู ปาเงน กีตา ดัฮ     บรี มาโซะ บือซามา เดะ ลาฆู บือซรี บือซายา ฌางัน ลาฆู บาฌิ โตระ นะ ญา. 4กะฆีเตอ     ตูฮัด ญา บือเลฮ บรี กะ กีตา โกะ ปือมือเลา ฌาญี นู บาฌิ     นู บือซัยํ ซูโงฮ     บีดา-จะ     ซาเบะ ลาฆู กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ บาฮาเฆด นู บาฌิ     ฌาดี-จะ     ตูฮัด ฌาดี กะฮามี     กาเญา นะ ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา. กะฆีเตอ     กาเญา นะ บือเลฮ ลือปัซ ดัฮ     เดะ ลาฆู นู นะ บูโระ บูโซะ     นู อาดา เดะ ดือนียา อีนี เตอ     กรานา ลาฆู ฆาละ. 5ซาเบะ กะฆีเตอ เลอ     บรี กาเญา กูวาซา ยู ตือดะ ฮาบิฮ อูรัจ     บรี บือตามัฮ ลาฆู บาฌิ. นู กาเญา ปือจายา ดัฮ     บรี ฌาดี ซือมียา บาฌิ โตระ ปูลัก. นู ฌาดี ซือมียา บาฌิ ดัฮ     บรี ตาฮู บาญะ ลาฆู ปูลัก. 6นู ตาฮู บาญะ ลาฆู ดัฮ     บรี ตาฮู ตาฮัด ญาวา ตะอาซิก ปูลัก. นู ตาฮัด ญาวา ตะอาซิก ดัฮ     บรี อาดา ฮาตี กือฌะ-กือมัซ ปูลัก. นู อาดา ฮาตี กือฌะ-กือมัซ ดัฮ     บรี ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด ปูลัก. 7นู ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด ดัฮ     บรี ซายัก ซามา ดีบราดี ปูลัก. นู ซายัก ซามา ดีบราดี เตอ     บรี ซายัก กะ ซือมียา ซือมูฮา ปูลัก เลอ. 8กะ อาดา ฮาตี กะฆีเตอ ดูโดะ เดะ กาเญา ปือนอฮ บาฌิ ดัฮ     ญา นะ บูวัจ บรี กาเญา บือเลฮ อูโตก     บือบูวัฮ ลือบัจ     เดะ ลาฆู นู กาเญา กราลา เยซู คริด ตูฮัด นะ กีตา. 9กรานา-จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา ฮอย ลาฆู บาฌิ กะฆีเตอ     ญา ฌาดี ซือมียา มาตา บูตา     ลีฮัจ บือฆารี เตด ซัฮ เลอ     ลูปา ดัฮ จะ     นู ตูฮัด บือเลฮ บาโซฮ ญา ดัฮ     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา นู ดูลู นะ ญา. 10ซาเบะ กะฆีเตอ     ลูมอฮ ดีบราดี เออ     กือนา กูวาซา บูวัจ ตูโรจ บรี กือฌะ-กือมัซ     บือกะ ลาฆู นู ตูฮัด ปาเงน กาเญา     ปีเลฮ กาเญา ดัฮ. กรานา-จะ     ดัฮ กาเญา บูวัจ กะฆีเตอ     นะ เตด ดือละ ซือซัจ ฌาลัด     ตีงัน ลาฆู ปือจายา. 11กะฆีเตอ ตูฮัด นะ บูกา ปีตู นู ลือฆา บาฌิ     บรี กะ กาเญา นะ มาโซะ กะ ดือนียา นู ซือลาลู อีตู     นู อาดา ตูฮัด เยซู คริด ฌาดี ราฌา ญา เลอ นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 12ซาเบะ กะฆีเตอ     มีเซ-จะ กาเญา ตาฮู ดัฮ     กาเญา กือฌะ-กือมัซ เดะ ลาฆู ซูโงฮ นู กาเญา ซาโมจ ดัฮ     ตาปี กู โปด     อาดา ฮาตี นะ ปรีงัจ กะ กาเญา ซือลาลู     บรี อีงัจ กะ ลาฆู กะฆีนี ซือมูฮา. 13กาลา กู อาดา ดูโดะ เดะ ญาวา นู อีนี ลาฆี     กู ฆามะ ลีฮัจ บาฌิ ดัฮ     นู นะ ปรีงัจ กะ กาเญา เดะ ลาฆู กะฆีนี. 14กรานา กู ตาฮู จะ     เตด บราปา ลามา     กู นะ มือนีงัน ญาวา นะ กู ปี     บือกะ นู เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ กะ กู ดัฮ. 15กู กูวาซา นะ มียา ฌาลัด     บรี กะ กาเญา นะ บรีงัจ รอจ กะ ลาฆู กะฆีนี บือเลฮ     วะตู กู มือนีงัน ปี เดะ ดือนียา อีนี ดัฮ. 16กรานา-จะ     กาลา กามี บือเลฮ บรี กะ กาเญา ตาฮู ปาซัน นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นู ญา นะ มาแรฮ ฌางัน ลาฆู มือฆัฮ เตอ     กามี เตด บือเลฮ ตูโรจ กะ ลาฆู จรือตา นู กูญา ปานัย อีงัจ เตอ     ตาปี กามี ฌาดี ซะซี     บือเลฮ ลีฮัจ ฌางัน มาตา นะ กามี จะ     เยซู ญา บือซัยํ บือซรี เลอ. 17ซาเบะ จะ     กามี อาดา บือซามา ฌูฆา     กาลา ตูฮัด นู อาโปก เดะ อาตัซ บือเลฮ ปูฌี กะ เยซู     บรี ญา ซาโมจ ลาฆู บือซรี บือซายา เตอ. อาดา ซูวารา มาแรฮ รอจ กะ ญา ฌูฆา     ดาตัก เดะ นู บือซรี ซูโงฮ นะ ตูฮัด     นู จะ     "ซือมียา อีนี เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. กู ซูกา-ฮาตี กะ ญา ซูโงฮ เลอ." 18กามี โปด     บือเลฮ ดืองัยํ ซูวารา อีตู     บูงี ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ     กรานา-จะ     กามี อาดา ดูโดะ ฌางัน เยซู     เดะ บูเกะ นู บาฌิ บือซรี อีตู เตอ. 19กะฆีเตอ     กีตา ซือมูฮา บือเลฮ ตือตู-ฮาตี บาญะ ลาฆี     เดะ ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา นู ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. นะ ฌาดี ลาฆู บาฌิ เลอ     บรี กาเญา ตูโรจ กะ ปือมือเลา อีตู     ซาเบะ ปือมือเลา อีตู ฌาดี ซือรูปา ซายา ปลีตา นู ซูวัยํ ปี กะ โซะ กือลับ     ตือดะ อารี อีตู นะ บือบีฮัก     ตือดะ บีตัก มูกัยํ นะ ตีโมน เดะ ฮาตี นะ กาเญา. 20กาเญา กือนา ตาฮู ลาฆู อีนี ดูลู จะ     ปือมือเลา ตูโดฮ ราตา     นู อาดา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ดัฮ เตอ     ฮอย ซือมียา ดีฮา     นะ บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี     บรีงัจ ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ญา ตะอาซิก เตอ. 21กรานา-จะ     ฮอย ปือมือเลา ตูโดฮ นู ดีฮา โปด     นู ดือละ บือฌาดี มาแรฮ     ตูโรจ กะ ฮาตี นะ ซือมียา     ตาปี-จะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา โกะ ซือมียา บือปี     บรี กูญา มือเลา ตูโรจ กะ ปือมือเลา นู มาแรฮ ดาตัก เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\