2 เปโตร 2

1ตาปี-จะ     กาลา ดูลู อาดา ซือมียา ตูโดฮ มืออูปัย     เดะ ตืองัฮ โกะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน อีตู. กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ     นะ อาดา ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู มืออูปัย เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา. กูญา นะ จูรี อาเมด ลาฆู ซาลัฮ มาแรฮ อาฌัยํ     นู นะ บาวา ปี รอจ กะ ลาฆู ฌาฮานัม. กูญา นะ กีปัซ ตูฮัด     ญา นู บือเลฮ ตือบุซ กูญา ดัฮ. กะฆีเตอ     ลาฆู ฌาฮานัม นะ บางัจ มาแรฮ รอจ กะ กูญา ตะอาซิก เลอ. 2อาดา บาญะ ซือมียา นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ฌาฮัจ เตด บือฆูนา นะ กูญา อีตู. ปือบูวัจ นะ กูญา อีตู เตอ     นะ บูวัจ บรี บาญะ ซือมียา นะ มือเลา ตะอารัฮ กะ ฌาลัด นู ซูโงฮ. 3ตูโรจ กะ ฮาตี ฮาลูบา นะ กูญา ตะอาซิก เตอ     กูญา อีตู นะ มือเลา จรือเกาะ ตือลือตัก     นะ บือฌูวัน อาเมด อูโตก เดะ กาเญา. ตูฮัด นู นะ กรัจ ฮูโกบ โกะ ซือมียา กะฆีเตอ     ญา อาดา ซียะ ลามา ดัฮ. ตูฮัด นู นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮานัม กะ กูญา     ญา ฮอย เตด ตือปือฌับ ลีนา เลอ. 4ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา เตด บือเลฮ อาเกะ ลาฆู ซาลัฮ นะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู บูวัจ ดูซา เตอ     ตาปี ตูละ กูญา บรี ฆูโฆยํ ปี กะ นังฆรี ฮาตู     บือเลฮ กานัก กูญา ตาโรฮ เดะ ลูบัก นู กือลับ     ฌาฆา ตาโรฮ ยู รอจ กะ อารี นู นะ กรัจ ฮูโกบ เลอ. 5กะฆีเตอ ฌูฆา     ตูฮัด ญา ฮอย เตด บือเลฮ อาเกะ ลาฆู ซาลัฮ นะ อูมัจ-ซือมียา กาลา นูตู เตอ     ตาปี บูวัจ บรี อาเย อาโปฮ ดือนียา นะ โกะ ซือมียา ฌาฮัจ. กาลา อีตู เตอ     ตูฮัด บือเลฮ ตูโลก ฌาฆา โนฮา     ซือมียา นู มือญาเระ บรี ตาฮู ปาซัน ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ     ฌางัน ซือมียา อาซิก ตูโฌฮ อูรัก ฌูฆา. 6กะฆีเตอ ปูลัก     ตูฮัด ญา บือเลฮ กรัจ ฮูโกบ นังฆรี โซโดม ฌางัน นังฆรี โฆโมรา บรี บือนาซา ฮาบิฮ     ปือลัฮ ฌาดี ฮาบู     บีดา นะ ฌาดี จูตอ บรี ลีฮัจ จะ     โกะ ซือมียา ฌาฮัจ นะ กือนา ลาฆู นามา. 7ญา บือเลฮ ตูโลก โลด     ซือมียา ซืออูรัก นู บาฌิ-ตือปัจ     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ฌาฮานัม. โลด เตอ     ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ     กรานา ลาฆู ปือบูวัจ เตด บือฆูนา     นะ โกะ ซือมียา นู ฌาฮัจ อีตู. 8กรานา-จะ     ซือมียา นู บาฌิ-ตือปัจ อีตู     ญา ดูโดะ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา ฌาฮัจ. กะฆีเตอ     บีลัก อารี     บีลัก มาลับ     ฮาตี นู บาฌิ นะ ญา     บรีงัจ บาญะ ซูซัฮ-ฮาตี     กรานา ลาฆู ปือบูวัจ นู ฌาฮัจ นะ กูญา     นู ญา บือเลฮ ลีฮัจ     บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ. 9โกะ ลาฆู นู อีตู ซือมูฮา บรี ลีฮัจ จะ     ตูฮัด ญา ตาฮู นู นะ ตูโลก โกะ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ลกลีฮัจ. ญา ตาฮู นู นะ ฮูโกบ โกะ ซือมียา ฌาฮัจ     กานัก กูญา ตาโรฮ     ตือดะ รอจ กะ อารี นู นะ กรัจ ฮูโกบ เตอ. 10ลือเบฮ เดะ กาวัด เตอ     ญา นะ ฮูโกบ กูญา อีตู นู ปลือปัซ ญาวา ตะอาซิก     บรี ตูโรจ กะ ลาฆู ฆาละ นู ตะอารัฮ โตระ     นู มือเลา มือฌัฮ กะ ลาฆู ปือมือฆัฮ นะ ตูฮัด. โกะ ซือมียา อาฌัยํ ซาลัฮ อีตู     กูญา บรานี นะ บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี ตะอาซิก     เตด บรีงัจ นะ ตาโกจ     เดะ ลาฆู นู กูญา มือเลา ตะอารัฮ กะ ลูมอฮ ฌิด นู ซัยํ-บือซัยํ. 11ตาปี โซะ โกะ ฮูลู-บาลัก เตอ     มีเซ-จะ กูญา มือฆัฮ ตือฆัยํ-อูรัจ ลือเบฮ เดะ โกะ ฌิด โปด     ตาปี กูญา เตด บือเลฮ มือเลา ตะอารัฮ อาดู โกะ ฌิด     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด. 12ตาปี โกะ ซือมียา อีตู ซีงี     กูญา ฌาดี ซือรูปา บือนาตัก นู ฮอย อากัน     ตูโรจ กะ ฮาดัจ นะ กูญา เตอ     นู บือฌาดี มาแรฮ บีดา นะ กือนา รีฆะ     กือนา บูนอฮ บือนาซา เลอ. ซือมียา กะฆีเตอ มือเลา ตะอารัฮ โกะ ลาฆู อีตู     นู กูญา เตด มาโซะ เดะ ฮาตี ลาลู เลอ. กูญา นะ ฆาโดฮ ฌาฮานัม     ซือรูปา บือกะ บือนาตัก นู อีตู. 13กูญา นะ กือนา ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ     บาลัซ ปาเระ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ นู กูญา บูวัจ ดัฮ. โซะ กูญา เตอ     นู นะ รามัย มาโบะ แจะ-บีแระ เดะ ตืองัฮ อารี     ฌาดี ลาฆู บรามัย ซูกา-ฮาตี เลอ. กูญา ซือรูปา กะ ปะออย     ซือรูปา บือกัซ ลียัก     บรามัย แจะ-บีแระ เดะ ลาฆู ตีปู นะ กูญา     กาลา ตืองัฮ บือฮีมุน มากัด บือซามา ฌางัน กาเญา. 14มาตา นะ กูญา ซูกา นะ ลีฮัจ นีบีนี บือฌูวัน. กูญา ซูกา นะ บูวัจ ดูซา ฮอย เตด ฮาบิฮ ลาลู     ตีปู บาอาฌะ ซือมียา นู ฮาตี เตด กือฌะ-กือมัซ. ฮาตี นะ กูญา ลาดัจ บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู ฮาลูบา. กูญา ฌาดี ซือมียา นู กือนา ซูปัฮ ดัฮ เลอ. 15กูญา ตีงัน ฌาลัด นู รือมัก     ซือซัจ ปี ตูโรจ กะ ฌาลัด นู ซาลัฮ     ปี บูวัจ ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ บาลาอัม     นานะ นะ เบโอ     ซือมียา นู ซูกา บือเลฮ อูโตก     นู ดาตัก มาแรฮ เดะ ลาฆู ฌาฮัจ. 16ตาปี บาลาอัม กือนา อูจะ     กรานา ญา บูวัจ กือลือเบฮ เตอ. อานะ กูดา นู มือเลา เตด บือเลฮ เตอ     ญา โปด     บือเลฮ มือเลา ฌาดี บาซา อูมัจ-ซือมียา     ญา บือเลฮ ซาฆัก ลาฆู ราโซะ นะ ซือมียา ตูโดฮ อีตู. 17โกะ ซือมียา กะฆีนี     กูญา บือกะ ตือลาฆา นู ฮอย อาเย     บือกะ โกะ กือมูวัง นู กือนา อาเงน รีโบจ ตีโยะ ปี เลอ. ตูฮัด ญา ซียะ ตือปัจ กือลับ ซูโงฮ เดะ นอรากา     บรี กะ โกะ ซือมียา กะฆีเตอ. 18ซาเบะ-จะ     กูญา มือเลา บือซัยํ     งันตืองัน ลาฆู บูดอ นะ กูญา. กูญา ซูโรฮ ลาฆู ฆาละ โซะ ญาวา     ลาฆู ฮอย เตด บือฆูนา เตอ     มาแรฮ ตีปู บาอาฌะ โกะ ซือมียา อีตู     นู บารู ลารี ลือปัซ ดัฮ     เดะ โกะ ซือมียา นู บือฌาลัด ตูโรจ กะ ฌาลัด นู ซือซัจ. 19กูญา ฌาญี จะ     นะ บรี โกะ ซือมียา อีตู ลือปัซ เดะ ลาฆู ฌาดี ปราโซฮ     ตาปี อีซี กูญา ตะอาซิก ฌาดี ปราโซฮ นะ โกะ ลาฆู อีตู นู บรี ญาวา กูญา บูโระ บูโซะ. กรานา-จะ     ดัฮ ซือมียา ดีฮา อาลัฮ เดะ ลาฆู มานามา     ญา นะ ฌาดี ปราโซฮ นะ ลาฆู อีตู เลอ. 20กรานา-จะ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู บือเลฮ ลือปัซ เดะ ลาฆู ตะอารัฮ โซะ ดือนียา อีนี ดัฮ     ซาเบะ กูญา บือเลฮ กราลา เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นู ตูโลก บรี กีตา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. ตาปี ดัฮ โกะ ซือมียา อีตู กือนา รีฆะ เดะ ลาฆู ตะอารัฮ อีตู ปูลัก     อาลัฮ ดัฮ เตอ     เดะ บลากัก กูญา โปด     ซูซัฮ ปายัฮ ลือเบฮ เดะ นู ลามูลา เลอ. 21ซาเบะ-จะ     ดัฮ เตด บือเลฮ ตาฮู ฌาลัด นู บาฌิ-ตือปัจ อีตู ลาลู     กะฆีเตอ โปด     บาฌิ เดะ นู นะ บือเลฮ ตาฮู ฌาลัด อีตู ดัฮ     ตาปี อาเลฮ บลากัก กะ ปือมือซัด ฮูโกบ นู จรัฮ บาฌิ     นู บือเลฮ กีเรบ บรี กะ กูญา ดัฮ. 22ลาฆู นู บือฌาดี ฌางัน กูญา     ตูโรจ กะ ปือมือเลา นูตู นู ซูโงฮ     นู มือเลา จะ "อาซู ญา ปาเระ มาแรฮ มากัด บารัก นู ญา มูตัฮ ซีงี เตอ." อาดา ฌูฆา นู จะ "บาบี นู ซือมียา บาโซฮ บรี จรัฮ ดัฮ     ญา ปาเระ ปี ฆูแลก เดะ กูบัก ลูโปยํ ปูลัก เลอ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\