2 เปโตร 3

1ลูมอฮ นู กู ซายัก เออ     นี ฌาดี ซูรัจ นู ดูวา นะ กู     นู บือเลฮ ฆาแรฮ รอจ กะ กาเญา เตอ. เดะ ดาลับ ซูรัจ กือดูวา อีนี     กู บือเลฮ ปรีงัจ กะ ฮาตี นู รือมัก นะ กาเญา     บรี อีงัจ กะ ลาฆู กะฆีนี. 2อาดา โกะ ปือมือเลา อีตู     นู โกะ ซือมียา ตูโดฮ นู จรัฮ บาฌิ บือเลฮ มือเลา กาลา ดูลู ดัฮ เตอ     อาดา ฌูฆา โกะ ปือมือซัด นะ ตูฮัด นู ตูโลก กีตา บรี ลือปัซ เตอ     นู ญา บือเลฮ กีเรบ บรี กะ โกะ ปือญูโรฮ นะ มือญาเระ กะ กาเญา. ลาฆู อีตู เตอ     กู นะ บรี กาเญา จับ บรี บาฌิ เลอ. 3กาเญา กือนา มาโซะ เดะ ฮาตี ตือนอซ อีนี ดูลู จะ     เดะ กาลา ปือญูดัฮ     อาดา โกะ ซือมียา นู ซูกา อาฆัฮ-ฆือละ     นู บูวัจ ตูโรจ กะ ฮาตี ฆาละ นะ กูญา ตะอาซิก. กูญา นะ มาแรฮ อาฆัฮ-ฆือละ กะ กาเญา 4ตาญา จะ     "ปือมือเลา นู ฌาญี จะ     ตูฮัด นะ มาแรฮ เตอ     อาดา ซูโงฮ เฆอ? กรานา-จะ     ตะเดะ โกะ บีลาแก มาตี ปี ดัฮ     ลาฆู ซือมูฮา โปด     อาดา ดูโดะ ซือรูปา กะฆีเตอ     ตะเดะ ดูลู     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาดี ดือนียา เลอ." 5ซาเบะ กูญา วัจบูวัจ ลูปา ลาฆู นู อีนี บูวัก ดัฮ     นู จะ     กาลา นูตู เตอ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด บือเลฮ บือฌาดี ลาแงะ ฌางัน ดือนียา. ดือนียา โปด     บือเลฮ บือฌาดี มาแรฮ     ดาตัก เดะ อาเย     บือฌาดี มาแรฮ ฌางัน อาเย ฌูฆา เลอ. 6กะฆีเตอ ฌูฆา     อาเย อีตู โปด     ญา อาโปฮ     บรี ดือนียา เดะ กาลา อีตู     บือนาซา ฮาบิฮ ดัฮ. 7ตาปี ลาแงะ ฌางัน ดือนียา นู อาดา เดะ ฮาดัจ อีนี เตอ     นู ซา ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีตู     ญา ปือซัด ตาโรฮ     บีดา นะ บรี กะ อาปี ตูนู บรี ปือลัฮ ฮาบิฮ เตอ     ตาโรฮ ตือดะ นะ รอจ กะ อารี นู ตูฮัด นะ กรัจ ฮูโกบ โกะ ซือมียา ฌาฮัจ     บรี บือนาซา ฮาบิฮ เลอ. 8ตาปี ลีฮัจ เลอ กาเญา     ลูมอฮ นู กู ซายัก เออ     ฌางัน ลูปา ตือนอซ อีนี เลอ     นู จะ     โซะ ตูฮัด เตอ     ซืออารี ญา ซือรูปา กะ ซือรีบู ตาโฮด     ซือรีบู ตาโฮด โปด     ซือรูปา กะ ซืออารี เลอ. 9ตูฮัด ญา เตด ลามัจ เดะ ลาฆู นู ญา บือฌาญี ดัฮ     บือกะ ซือมียา ซือตืองัฮ อีงัจ เตอ     ตาปี ญา ตาฮัด-ฮาตี ลามา     กรานา ลีฮัจ กะ กาเญา. ตูฮัด ญา เตด บือคานะ บรี กะ ซือมียา ซืออูรัก โปด     นะ กือนา ฌาฮานัม     ตาปี ญา บือคานะ นะ บรี โกะ ซือมียา ซือมูฮา บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ. 10ตาปี อารี นะ ตูฮัด นะ มาแรฮ ซือรูปา บือกะ อูรัก ปือญูรี มาแรฮ. เดะ อารี อีตู     ลาแงะ ซือมูฮา นะ ลือแงะ ปี ฌางัน ซูวารา บูงี บาฮานา. โกะ บีตัก ซือมูฮา โปด     นะ บือนาซา ฌางัน อาปี. ดือนียา อีนี ฌางัน ซือบารัก ซือมูฮา นู อาดา เดะ ดือนียา     นะ ฮางอซ ฮาบิฮ เลอ. 11กรานา ลีฮัจ ดัฮ จะ     บารัก ซือมูฮา อีนี     ญา ฆาโดฮ บือนาซา ปี ฮาบิฮ ดัฮ     กาเญา เตอ     ปาโตจ นะ ฌาดี ซือมียา กะฮามี เลอ? กือนา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือบูวัจ นู บาฌิ บือฆาจะ     ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด 12ตืองัฮ กาเญา นาตี บรี อารี นู ตูฮัด นะ มาแรฮ รอจ     กูวาซา บูวัจ บรี อารี อีตู นะ มาแรฮ ปัจ-จือปัจ ฌูฆา เลอ. เดะ อารี อีตู     ลาแงะ กือนา นะ ตูนู บรี ปือลัฮ ฮาบิฮ ปี เลอ. โกะ บีตัก โปด     นะ ปือลัฮ ลัย ปี ฌูฆา     เดะ อาปี นู ฮางัจ โตระ. 13ตาปี-จะ     ตูโรจ กะ ลาฆู นู ตูฮัด บือฌาญี เตอ กีตา อาดา นาตี ลีฮัจ ลาแงะ นู บารู ฌางัน ดือนียา นู บารู     ตือปัจ นู อาดา ลาฆู บาฌิ-ตือปัจ ดูโดะ ซือลาลู เลอ. 14ซาเบะ กะฆีเตอ     ลูมอฮ นู กู ซายัก เออ     นู กาเญา อาดา นาตี อารี อีตู ซีงี เตอ     กาเญา กือนา กูวาซา บรี ตูฮัด ดาปัจ กาเญา     ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ     ฮอย ตือปัจ ตะอารัฮ     ฮอย ซาลัฮ เลอ. 15กือนา บรีงัจ จะ     ตูฮัด นะ กีตา ตาฮัด-ฮาตี ลามา เตอ     บีดา กีตา นะ บือเลฮ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     บือกะ ซือรูปา นู เปาโล     ดีบราดี นู กีตา ซายัก     บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ อาตัจ กะ กาเญา     ตูโรจ กะ ลาฆู ปานัย อากัน นู ตูฮัด บือเลฮ บรี กะ ญา เตอ. 16เดะ ซูรัจ ราตา ลามัยํ นะ ญา โปด     ญา บือเลฮ ฆาแรฮ ปาซัน ลาฆู กะฆีนี ดัฮ. เดะ โกะ ซูรัจ อีตู เตอ     อาดา ลาฆู ซือตืองัฮ     นู มาโซะ เดะ ฮาตี ปายัฮ     นู โกะ ซือมียา นู เตด ตาฮู อารัฮ     อาดา ฮาตี เตด ตือตู เตอ     กูญา บือเลฮ ซาเลด มือญาเระ บรี ซาลัฮ     บือกะ ซือรูปา นู กูญา บูวัจ     เดะ โกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู ฆีลาฆี. ลาฆู กะฆีเตอ บูวัจ บรี กะ ญาวา กูญา ตะอาซิก นะ ฌาฮานัม. 17ซาเบะ กะฆีเตอ     กาเญา เลอ     ลูมอฮ นู กู ซายัก เออ     นู กาเญา ตาฮู ลาฆู กะฆีนี ดูลู ดัฮ     กาเญา กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     ตาโกจ-จะ     กาเญา นะ ซือซัจ ฌาลัด     ตูโรจ กะ ฌาลัด ซาลัฮ นะ โกะ ซือมียา ฌาฮัจ เลอ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฆูรก ดัฮ     เดะ ตือปัจ กือฌะ-กือมัซ นะ กาเญา เตอ. 18ตาปี บรี กาเญา บาฌิ ซือรูโลยํ     บือกะ นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กาเญา. บรี กาเญา กราลา เยซู คริด     บรี บาญะ ซือรูโลยํ ฌูฆา. ญา เลอ     ตูฮัด นะ กีตา     นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. บรี กีตา ปูฌี กะ ญา     ตะเดะ อีนี     ปี ซือลาลู เลอ. อาเมน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\