2 เทซะโลนิกา 1

1กามี     เปาโล     ซีลา     ฌางัน ทิโมที     กามี กีเรบ ซูรัจ อีนี บรี กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เทซะโลนิกา     นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด     อาโปก เดะ อาตัซ นะ กีตา     ฌางัน ตูฮัด เยซู คริด. 2มีตา เดะ ตูฮัด นู อาโปก นะ กีตา     มีตา เดะ ตูฮัด เยซู คริด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3ดีบราดี เออ     กามี กือนา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กรานา กาเญา     ซือลาลู. กามี ปาโตจ นะ บูวัจ กะฆีนี     กรานา นู กาเญา ปือจายา เตอ     บือตามัฮ พรัด บาญะ     นู กาเญา ซายัก บือซามา     โซก ซืออูรัก เตอ     บือตามัฮ บาญะ ฌูฆา. 4กะฆีเตอ     กามี ตะอาซิก งันตืองัน ปาซัน ลาฆู นะ กาเญา     บรี กะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ นู ซิก-อาซิก ตาฮู     นู กาเญา ตาฮัด ลามา     นู กาเญา ปือจายา     เดะ วะตู กาเญา กือนา ปรือกัด     บาญะ มาจับ     กือนา ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เตอ. 5ลาฆู อีนี บรี ลีฮัจ ซัฮ จะ     นู ตูฮัด กรัจ ฮูโกบ     กือนา ลาฆู ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา บูวัจ บรี กาเญา บือฆูนา เลอ     นะ มาโซะ กะ ดือนียา บารู นะ ญา. กะฆีเตอ เลอ     กาเญา ตืองัฮ กือนา ซูซัฮ ปายัฮ     บีดา นะ มาโซะ กะ ดือนียา บารู อีตู. 6ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บูวัจ ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ เลอ     นะ บาลัซ ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ     กะ ลูมอฮ ซือมียา     นู บูวัจ บรี กาเญา กือนา ซูซัฮ ปายัฮ เตอ 7นะ บาลัซ ปูโฌะ กาเญา     นู กือนา ซูซัฮ ปายัฮ อีตู     บรี ดูโดะ ซือนัง     นะ ปูโฌะ กามี ซามา. นะ ฌาดี กะฆีนี     กาลา ตูฮัด เยซู นะ ปลีฮัจ     นะ ตูโรด มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ     บือซามา ฌางัน ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก นู กรัซ นะ ญา     อาดา ฌางัน ญาลา อาปี เลอ. 8ญา นะ กรัจ ฮูโกบ บาลัซ     ลูมอฮ ซือมียา นู เตด กราลา ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ตีเมา มือนีงัย กะ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู     ตูฮัด นะ กีตา. 9ลูมอฮ ซือมียา กะฆีเตอ     นะ กือนา ฮูโกบ     นะ ฌาฮานัม ซือลาลู     บรี ฌาโวฮ เดะ มูคา นะ ตูฮัด     บรี ฌาโวฮ เดะ ลาฆู มือฆัฮ นู บือซรี นะ ญา. 10เดะ อารี อีตู     ญา นะ มาแรฮ     นะ บรี โกะ ซือมียา นะ ญา นะ ปูฌี มือโอจ กะ ญา     นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา ซือมูฮา     นะ ตูเฮะ กะ ญา     ฮาตี ตาโกจ เลอ. กาเญา ฌูฆา     ฌาดี ซือมียา นู ปือจายา กะ ปือมือเลา ซะซี นะ กามี ดัฮ. 11กะฆีเตอ เลอ     กามี อีนี บือซาโวจ ปาซัน กาเญา     ซือลาลู. กามี มีตา บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ กีตา     บูวัจ บรี กาเญา นะ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ปาโตจ     ฌางัน ซือมียา นู ญา ปาเงน ดัฮ. เดะ ลาฆู บาฌิ ซือมูฮา     นู กาเญา บือคานะ นะ บูวัจ     ซาเบะ ปือจายา กะ เยซู ดัฮ     มีตา บรี ตูฮัด นู กรัซ นะ ตูโลก กาเญา     บรี บูวัจ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. 12กามี มีตา กะฆีเตอ     นะ บรี กาเญา นะ ปูฌี มือโอจ กะ นามา นะ เยซู     ตูฮัด นะ กีตา     นะ บรี ตูฮัด นะ มือโอจ กะ กาเญา ฌูฆา. นะ ฌาดี กะฆีเตอ     บือกะ นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ กีตา     ฌางัน ตูฮัด เยซู คริด     กูญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\