2 เทซะโลนิกา 2

1ดีบราดี เออ     ปาซัน ลาฆู นู เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     นะ มาแรฮ ปูลัก เตอ     นู กีตา นะ บือมุน บือซามา ฌางัน ญา เตอ     กามี มีตา เดะ กาเญา กือมัซๆ จะ 2ฌางัน บรี กาเญา มูดัฮ นะ ฆาโดฮ-ฮาตี     นะ ตือกือฌุจ     กรานา ปือมือเลา นู มืองากู จะ     "อารี นะ ตูฮัด ญา รอจ ดัฮ". มีเซ-จะ ฌาดี ลาฆู มือเลา ตูโดฮ เตอ     ฌาดี ปือมือเลา มือญาเระ     ฌาดี ซูรัจ โปด     นู ซือมียา อีงัจ จะ     ฌาดี ปือมือเลา นะ กามี เตอ     ฌางัน ปือจายา เลอ. 3ฌางัน บรี ซาปา มือเลา ปือมือเลา นามา     นู มือนีปู กาเญา. กรานา อารี นะ ตูฮัด นะ มาแรฮ     ตาปี ดูลู เดะ อารี นะ ตูฮัด อีตู นะ มาแรฮ     อาดา ซา วะตู     นู โกะ ซือมียา บาญะ นะ ตีงัน ตูฮัด บูวัก     นะ บลาวัด ฌางัน ญา. วะตู อีตู     ซือมียา นู บือดูซา โตระ อีตู     นะ มาแรฮ ปลีฮัจ     ฌาดี ซือมียา นู นะ กือนา ฌาฮานัม ซูโงฮ. 4ญา เตอ     นะ บลาวัด     นู ตืองะ ญาวา ตะอาซิก     บรี ฌาดี บือซัยํ เดะ นามาๆ โปด     นู โกะ ลูมอฮ ซือมียา อีงัจ ฌาดี ตูฮัด นะ กูญา     นู กูญา มือญือมัฮ เตอ. ญา นะ มาโซะ กะ บาลัย นะ ตูฮัด นะ ดูโดะ เปะ อีตู     นะ มืองากู จะ     ญา เลอ     ฌาดี ตูฮัด เดะ อาตัซ. 5กาลา กู อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา     กู มือญาเระ ลาฆู อีตู กะ กาเญา ดัฮ. กาเญา จับ เตด บือเลฮ เฆอ? 6กาเญา ตาฮู จะ     เดะ วะตู อีนี     อาดา ลาฆู นามา     นู ซือกัจ ซือมียา อีตู. ตาปี ตานา รอจ วะตู ดัฮ     ซือมียา นู บือดูซา โตระ ซีงี     นะ มาแรฮ ปลีฮัจ. 7ซาเบะ-จะ     ฮาตู ซีตัด ญา ตืองัฮ จูรี บือกรือฌา     บรี ซือมียา บาญะ บลาวัด ฌางัน ตูฮัด. ตาปี ซือมียา นู ซือกัจ อีตู     ญา นะ ซือกัจ ลาฆี     รอจ กะ วะตู นู ญา กือนา อาเมด บือปี ดัฮ. 8วะตู อีตู เลอ     ซือมียา นู บือดูซา โตระ อีตู ซีงี     นะ มาแรฮ ปลีฮัจ. ตูฮัด เยซู นะ มาแรฮ ปลีฮัจ     ญา นะ รือฆู อาเงน เดะ มูโลจ     กือปุฮ ซือมียา อีตู     ปี ฮาบิฮ บูวัก ดัฮ     ญา นะ ปลีฮัจ นู บือซายา บือซรี     นะ โปรฮ ซือมียา อีตู บรี ฌาฮานัม ฮาบิฮ ดัฮ. 9กาลา ซือมียา บือดูซา โตระ นะ มาแรฮ เตอ     ปือบูวัจ นะ ญา นะ ฌาดี ลาฆู บือกรือฌา นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด     อาดา ฌางัน โกะ ปือนานา ซีดี     นู มือฆัฮ     นู ปือและ โตระ เตอ     นู ฌาดี ลาฆู มืออูปัย ซือมูฮา. 10ญา เตอ     นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ บาญะ     นะ มืออูปัย ลูมอฮ ซือมียา     นู นะ ฌาฮานัม     ซาเบะ กูญา เตด ซูกา ลาฆู นู ซูโงฮ     ตีเมา นะ ซาโมจ ลาฆู อีตู     นู นะ ตูโลก กูญา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 11นู ฌาดี กะฆีเตอ     ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ     ญา บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ     บรี กูญา นะ ตูโรจ ฌาลัด นู ซือซัจ ซูโงฮ     นะ ปือจายา กะ ลาฆู มืออูปัย อีตู. 12กะฆีเตอ เลอ     ลูมอฮ ซือมียา     นู เตด ปือจายา กะ ลาฆู นู ซูโงฮ เตอ     นู ซูกา-ฮาตี นะ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ฌาฮัจ เตอ     กูญา ซือมูฮา นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ     บรี ฮาบิฮ เลอ. 13เออ     โกะ ดีบราดี นู ตูฮัด ซายัก ดัฮ เตอ     กามี กือนา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กรานา กาเญา     ซือลาลู. กรานา     ตะเดะ ลามูลา นูตู     ญา ปีเลฮ กาเญา ดัฮ     ญา บูวัจ บรี ซือมืองัจ นะ ญา ตืองะ กาเญา ดัฮ     บรี ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ นะ ญา     บูวัจ บรี กาเญา ปือจายา กะ ลาฆู นู ซูโงฮ เตอ     บีดา นะ บรี กาเญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. 14กาลา กามี ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ กะ กาเญา เตอ     ญา ปาเงน กาเญา     บรี รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ อีนี ดัฮ     นะ บรี กาเญา บือเลฮ บาฮาเฆด ฌางัน เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา     เดะ นู บือซายา บือซรี นะ ญา. 15กะฆีเตอ เลอ     ดีบราดี เออ     บรี กาเญา บือดีรี ตือตู     ตูโรจ กะ ลาฆู นู กามี กีเรบ กะ กาเญา ดัฮ     เตด-จะ ปือมือเลา นู กามี มือญาเระ ดัฮ     เฆอ-จะ ปือมือเลา เดะ ซูรัจ นู กามี ฆาแรฮ โปด     กือนา ตูโรจ เลอ. 16กะฆีเตอ     กามี บือซาโวจ กะ เยซู คริด ตะอาซิก     นู ฌาดี ตูฮัด นะ กีตา เตอ     บือซาโวจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     อาโปก นะ กีตา     ญา เลอ     นู ซายัก กีตา ดัฮ     นู ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     นู ปูโฌะ ฮาตี นะ กีตา ซือลาลู     นู บูวัจ บรี กีตา จาดัก นะ ดาปัจ บือนา นู บาฌิ เตอ. 17กามี มีตา บรี ตูฮัด นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา     นะ บรี กาเญา อาดา ฮาตี กือฌะ-กือมัซ     บรี กาเญา นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ     นะ มือเลา ปือมือเลา บาฌิ     ซือลาลู.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\