2 ทิโมที 1

1กู เปาโล     ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     ตูโรจ ฮาตี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ตูฮัด     ญา ซูโรฮ กู     ปี มือญาเระ ปือมือเลา บือฌาญี นู จะ     ญา นะ บรี กีตา อาดา ฮีโดะ     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. 2กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ทิโมที     นู ฌาดี ซือรูปา นานะ นะ กู     นู กู ซายัก. มีตา เดะ ตูฮัด บือซัยํ     นู ฌาดี อาโปก นะ กีตา เตอ     มีตา เดะ เยซู คริด     นู ฌาดี ตูฮัด นะ กีตา     นะ บรี ซือลามัจ กะ เกา     นะ ตือจีฮัด กะ เกา     นะ บรี เกา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู กู บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ     ฌางัน ฮาตี นู บราซา จะ     ฮอย ซาลัฮ นามา     บือกะ ซือรูปา โกะ ญัง-มูญัง นะ กู     บือเลฮ บูวัจ ฌูฆา. กู บรี ซือลามัจ กะ ญา     เดะ บีลัก กาลี     วะตู กู บรีงัจ กะ เกา     ซียัก มาลับ บือซาโวจ บีดา เกา. 4กู บรีงัจ กะ อาเย มาตา นะ เกา     บือคานะ บาญะๆ     นะ บือเลฮ ลีฮัจ เกา ปูลัก     บรี กู นะ ซูกา-ฮาตี ปือนอฮ ดัฮ. 5กู บรีงัจ จะ     นู เกา ปือจายา บือซูโงฮ-ซูโงฮ     นู บือกะ ซือรูปา โลอิด     แยะ เดะ เกา     ฌางัน ยูนิด     มะ เดะ เกา     กูญา บือเลฮ ปือจายา ดูลู ดัฮ. กู ตือตู-ฮาตี จะ     เกา อาดา ปือจายา กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 6กะฆีเตอ กู ปรีงัจ กะ เกา เลอ     อากัน นู ปานัย อีตู     นู ตูฮัด ฮาลัย บรี กะ เกา ดัฮ     ตานา กู บือเลฮ ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา นะ เกา เตอ     อากัน อีตู เกา กือนา ซูโรฮ บรี ปือนอฮ เลอ     ซือรูปา อาปี นู เกา กือนา รือฆู บรี มือญาลา บาฌิ ดัฮ เลอ. 7ซาเบะ-จะ     ตูฮัด เตด บือเลฮ บรี กีตา อาดา ฮาตี ปือนาโกจ     ตาปี ญา บูวัจ บรี ฮาตี กีตา ปือนอฮ ฌางัน ปือมือฆัฮ นะ ญา     อาดา ฮาตี ซายัก กะ กาวัด     ญา บรี กีตา ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก เลอ. 8กะฆีเตอ เลอ     ฌางัน จือและ นู นะ ฌาดี ซะซี     ปาซัน ตูฮัด นะ กีตา. ฌางัน นะ จือและ เดะ กู     นู กู กือนา กานัก กรานา ตูฮัด ดัฮ เลอ. ตาปี เกา กือนา นะ ตาฮัด ซูซัฮ บือซามา-ซามา     กรานา บรีตา นู บาฌิ บือกะ ตูฮัด บรี กะ เกา นะ ตือฆัยํ-อูรัจ กะฆีเตอ เลอ. 9ตูฮัด เลอ     บือเลฮ ตูโลก กีตา     บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. ญา บือเลฮ ปาเงน กีตา บรี ฌาดี ซือมียา จรัฮ บาฌิ นะ ญา     บูกัด ซาเบะ ปือบูวัจ นะ กีตา     ตาปี ซาเบะ ญา บือเลฮ บือคานะ ดูลู     นู นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา. ตะเดะ ดูลู นูตู เลอ     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     กรานา เยซู คริด ดัฮ. 10ตาปี รอจ วะตู อีนี     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ ลาฆู อีตู กะ กีตา ดัฮ     ซาเบะ-จะ     เยซู คริด ซือมียา นู ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ ดัฮ. เดะ บรีตา นู บาฌิ ปาซัน นะ เยซู อีตู     ญา บือเลฮ บรี กีตา ลีฮัจ ซัฮ จะ     นู ญา บูวัจ บรี ลาฆู มาตี     บือนาซา ฮาบิฮ ดัฮ. ญา บือเลฮ บรี กะ กีตา     ลาฆู ฮีโดะ     นู ฮอย เตด ดือละ นะ มาตี เลอ. 11ตูฮัด บือเลฮ ตืองะ กู เลอ     ฌาดี ปือญูโรฮ     บีดา นะ มือญาเระ บรี ตาฮู ราตาๆ     บีดา นะ อาฌัยํ     บรีตา นู บาฌิ อีตู. 12ซาเบะ ลาฆู อีตู เลอ     กู กือนา ตาฮัด ซูซัฮ ปายัฮ กะฆีนี. ตาปี กู ฮอย เตด จือและ เลอ     ซาเบะ ตูฮัด นู กู ปือจายา อีตู เตอ     กู กราลา ญา บรี บาฌิ ดัฮ. กู ตือตู-ฮาตี จะ     ญา มือฆัฮ ซูโงฮ     นะ บือเลฮ ฌาฆา ลาฆู อีตู     นู กู กีเรบ บรี กะ ญา ดัฮ     ตือดะ รอจ กะ อารี ปือญูดัฮ อีตู เลอ. 13โกะ ปือมือเลา อาฌัยํ นู รือมัก ซูโงฮ     นู เกา ดืองัยํ เดะ กู ดัฮ เตอ     เกา กือนา อาเมด ฌาดี จูตอ     นะ บือเลฮ ปี อาฌัยํ กะฆีเตอ ปูลัก. กือนา ปือจายา     กือนา ซายัก ฌูฆา     บือกะ ซือมียา นู มาโซะ บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ. 14ลาฆู นู ซูโงฮ อีตู     นู กู บือเลฮ กีเรบ บรี กะ เกา ดัฮ     ลาฆู อีตู     เกา กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู ดูโดะ เดะ ดาลับ ลูมอฮ กีตา     ญา นะ ตูโลก ฌาฆา ซามา. 15เกา ตาฮู ดัฮ เลอ จะ     โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู ดูโดะ เดะ โซะ นังฆรี เอเซีย กูญา ปาคัจ มืองือละ ตีงัน กู ปี ดัฮ. เดะ ลูมอฮ อีตู     อาดา ฟูเฆโล ฌางัน ฮือโมเฆน. 16มีตา บรี ตูฮัด นะ ตือจีฮัด กะ โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ โอเนซิโฟรัด     ซาเบะ ญา บือเลฮ บูวัจ บรี กู ซูกา-ฮาตี ซัจๆ. ญา เตด จือและ     เดะ ลาฆู นู กู อาดา เดะ ราตัย. 17ตาปี ตานา ญา มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี โรม     ญา กูวาซา ปี มือโซะ มียา กู     ยู ดาปัจ. 18นู ญา บือเลฮ ตูโลก บือกรือฌา บราปา บาญะ     เดะ นังฆรี เอเฟซัด     เกา โปด     ตาฮู บาฌิ ดัฮ. มีตา บรี ตูฮัด นะ ตือจีฮัด กะ ญา     เดะ อารี กรัจ ฮูโกบ อีตู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\