2 ทิโมที 2

1กะฆีเตอ เกา เลอ     นานะ นะ กู เออ     บรี เกา ตือฆัยํ-อูรัจ เลอ     กรานา-จะ     ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา     นู มาโซะ บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ. 2โกะ ปือมือเลา อาฌัยํ นู เกา ดืองัยํ เดะ กู ดัฮ     โซะ ฮึลด มูคา นะ โกะ ซะซี     บาญะ อูรัก เตอ     โกะ ปือมือเลา อีตู เลอ     เกา กือนา ปี กีเรบ     ฌางัน โกะ ซือมียา ฮาตี รือมัก     นู นะ ปานัย อาฌัยํ โกะ ซือมียา อาซิก ปูลัก เลอ. 3เกา กือนา ตาฮัด ซูซัฮ บือซามา ฌางัน กู     บือกะ ฌาดี ตาฮัน นู บาฌิ     นะ เยซู คริด. 4ฮอย ซือมียา ดีฮา     นู มาโซะ ฌาดี ตาฮัน ดัฮ     นู นะ ฆาโดฮ เดะ ลาฆู มียา มากัด. ญา ฆาโดฮ ซา ลาฆู อีนี     นะ บรี กือปาลา ตาฮัน นะ ญา     นะ ซูกา-ฮาตี เลอ. 5ซือมียา บือลูมา บลารี     นู บลารี เตด ตูโรจ ฮูโกบ เตอ     ญา นะ อาเมด รังวัน     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 6ซือมียา กรือฌา กือโบด     นู กูวาซา บือกรือฌา โตระ     ญา เลอ     ปาโตจ นะ ฌาดี ซือมียา ลามูลา     นู บือเลฮ บาฮาเฆด เดะ บูวัฮ อีตู. 7เกา กือนา บือฮีมัจ กะ ลาฆู นู กู บือเลฮ มือเลา ซีงี เลอ     ซาเบะ ตูฮัด นะ ตูโลก เกา บรี มาโซะ เดะ ฮาตี     ลาฆู อีตู ซือมูฮา. 8เกา กือนา บรีงัจ กะ เยซู คริด     นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     นู ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด ตูโรจ กะ บรีตา นู บาฌิ     นู กู บือเลฮ มือญาเระ ดัฮ. 9กรานา บรีตา นู บาฌิ อีตู     กู กือนา ตาฮัด ซูซัฮ     ยู กือนา ราตัย ดัฮ     บือกะ อูรัก ปือญามุน. ตาปี ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นะ กือนา ราตัย     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 10ซาเบะ ลาฆู อีนี เลอ     กู ซาโงะ ตาฮัด ซูซัฮ     ราตา มาจับ     กรานา โกะ ซือมียา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ เลอ     ฌาดี-จะ     บีดา กูญา นะ ซาโมจ ลาฆู นู เยซู คริด บูวัจ บรี กูญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ฌางัน นู บือซายา บือซรี ซือลาลู. 11ปือมือเลา อีนี     ปือมือเลา ซูโงฮ จะ     "กะ กีตา มาตี บือซามา ฌางัน เยซู ดัฮ     กีตา นะ อาดา ฮีโดะ บือซามา ฌางัน ญา ฌูฆา. 12กะ กีตา ตาฮัด ซูซัฮ     กีตา นะ ฌาดี ราฌา บือซามา ฌางัน ญา ฌูฆา. กะ กีตา ตีเมา ซาโงะ ญา     ญา โปด     นะ ตีเมา ซาโงะ กีตา ฌูฆา. 13กะ กีตา เตด รือมัก ฌางัน ญา     ตาปี ญา นะ รือมัก ฌางัน กีตา ลาฆี. ซาเบะ ปือมือเลา บือฌาญี นะ ญา เตอ     ญา นะ กีปัซ เตด บือเลฮ เลอ." 14เกา กือนา ปรีงัจ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     ปาซัน ลาฆู นู ซีงี เตอ     กือนา ปือซัด กูญา กือมัซๆ     โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด     ฌางัน บรี กูญา นะ บือตือฆัฮ ปาซัน โกะ ปือมือเลา. นู บูวัจ กะฆีเตอ     ฮอย เตด บือฆูนา     ตาปี ญา บูวัจ บรี ซือมียา นู ดืองัยํ     นะ ตือซีเป เดะ ลาฆู ปือจายา เลอ. 15เกา กือนา กูวาซา     นะ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี กะ เกา     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา     นู ฮอย เตด ปายัฮ จือและ     นู อาฌัยํ ปือมือเลา นู ซูโงฮ นะ ตูฮัด     บรี รือมัก ดัฮ. 16เกา กือนา อีละ บูวัก     เดะ ลาฆู มือเลา รูบือฮีรู     นู ฮอย เตด บือฆูนา เตอ     ซาเบะ ปือมือเลา กะฆีเตอ     นะ บาวา ซือมียา ปี ฌาโวฮ เดะ ตูฮัด     บาญะ ซือรูโลยํ เลอ. 17โกะ ปือมือเลา อีตู     ญา ซือรูปา ลียัก บรา     นู มากัด ลูลู ซือมาตา. เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู อาฌัยํ กะฆีเตอ     อาดา ฮีเมเนอัด ฌางัน ฟีเลทัด ฌูฆา. 18กูญา ดูวา อูรัก อีตู     ซือซัจ เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ ดัฮ     มือเลา จะ     ลาฆู นู นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     ญา ลือปัซ ปี ดัฮ. กะฆีเตอ     กูญา บูวัจ บรี ลาฆู ปือจายา นะ ซือมียา ซือตืองัฮ     บือนาซา ดัฮ. 19ตาปี-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ จาจะ จาวัก บาตา บรี กือฌะ ดัฮ     ฆาแรฮ มือกรา เดะ จาวัก อีตู จะ "ตูฮัด ญา กราลา โกะ ซือมียา นะ ญา". อาดา ฌูฆา กะฆีนี จะ "ซือมียา ซือมูฮา     นู มืองากู จะ     กูญา ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด เตอ     บรี กูญา ตีงัน บูวัก     ลาฆู นู ฌาฮัจ เลอ." 20เดะ ดาลับ รูมัฮ บือซัยํ นู ดีฮา     อาดา โกะ ฌับ     โกะ มาโกะ     บาญะ มาจับ. อาดา นู บูวัจ ฌางัน ปีระ     ฌางัน มัซ ซือตืองัฮ. อาดา นู บูวัจ ฌางัน กายู     ฌางัน ตานัฮ ฌูฆา. ซือตืองัฮ บีดา ซูโรฮ เดะ อารี ซัยํ-บือซัยํ     ซือตืองัฮ บีดา ซูโรฮ เดะ บีลัก อารี. 21กะฆีเตอ เลอ     กะ ซือมียา ดีฮา บาโซฮ ญาวา ตะอาซิก     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู เตด บือฆูนา     ญา นะ ฌาดี ซือรูปา ฌับ นู ปีเลฮ ตาโรฮ ดัฮ     บีดา ตูฮัด รูมัฮ นะ บือเลฮ ซูโรฮ เดะ อารี ซัยํ-บือซัยํ. ซาเบะ-จะ     ญา กือนา ซียะ ตาโรฮ ดัฮ     บีดา นะ ซูโรฮ เดะ ลาฆู นู บาฌิ ซือมูฮา. 22เกา กือนา ลารี บูวัก     เดะ ลาฆู ฆาละ นะ โกะ อูรัก มูดาๆ. เกา กือนา ตูโรจ กะ ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ     ตูโรจ กะ ลาฆู ปือจายา. เกา กือนา ซายัก     กือนา ดูโดะ ซือนัง บือซามา     ฌางัน โกะ ซือมียา ฮาตี จรัฮ บาฌิ ซือมูฮา     นู ซือโบจ นามา นะ ตูฮัด. 23ฌางัน นะ ฆาโดฮ เดะ ลาฆู บือตือฆัฮ นู บูดอ     นู ฮอย เตด ฌาดี นามา เตอ     ซาเบะ เกา ตาฮู จะ     ลาฆู กะฆีเตอ นะ บูวัจ บรี ซือมียา นะ บือปาซัน บือซามา. 24โซะ ซือมียา นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     ฌางัน บรี ญา ฌาดี ซือมียา ซูกา บือตือฆัฮ-ตือฆัฮ. ญา กือนา ฌาดี ซือมียา ฮาตี ลือมัฮ     ซายัก กะ กาวัด ซือมูฮา     ฌาดี ซือมียา ปานัย อาฌัยํ     นู ตาฮู ตาฮัด-ฮาตี เดะ ลาฆู บูวัจ ฌาฮัจ กะ ญา. 25ญา กือนา อาฌัยํ โกะ ซือมียา นู ลาวัด ฌางัน ญา     อาดา ฮาตี บือแฌะ     จาดัก-จะ     ตูฮัด นะ ตูโลก กูญา     บรี บราเลฮ-ฮาตี ปาเระ     มาแรฮ ตาฮู ลาฆู นู ซูโงฮ. 26กะฆีเตอ     กูญา นะ ซือดัยํ ญาวา     นะ ลือปัซ เดะ ปือญือรัจ นะ ฮาตู ซีตัด     นู บือเลฮ รีฆะ กูญา     บรี ตูโรจ ฮาตี นะ ญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\