2 ทิโมที 3

1กะฆีเตอ     เกา กือนา ตาฮู จะ     โซะ อารี ปือญูดัฮ     นะ ฌาดี วะตู นู ฆาโดฮ     ซูซัฮ โตระ. 2ซาเบะ-จะ     โกะ ซือมียา นะ ซายัก กะ ญาวา นะ กูญา ตะอาซิก     นะ ซายัก กะ ดูเวะ     นะ งันตืองัน     มือนูโญะ กะ ญาวา ตะอาซิก. กูญา นะ ซูกา มือเลา มืออูปัจ กะ กาวัด     เตด มือนีงัย กะ เอด อาโปก นะ กูญา เตอ     เตด บรี ซือลามัจ กะ ซาปา โปด     ฮอย เตด ตูเฮะ กะ ตูฮัด เลอ. 3กูญา นะ ตีเมา ตือจีฮัด กะ กาวัด     ตีเมา นะ บาฌิ ปาเระ ฌางัน กาวัด     ฌาดี ซือมียา ซูกา นะ มืออูปัจ กะ กาวัด     เตด ตาฮู ฮูโกบ ฮาตี นะ กูญา ตะอาซิก     ฌาดี ซือมียา ซูมก     ซือมียา บือชี ลาฆู นู บาฌิ เลอ. 4กูญา นะ บูวัจ กือบลากัก กะ กาวัด     นะ ฌาดี ซือมียา ฮาตี ฮางัจ     มือโอจ กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ     ฌาดี ซือมียา ซูกา นะ บรามัย     บาญะ เดะ ซายัก กะ ตูฮัด. 5กูญา ซืองาฌา บูวัจ ซือรูปา ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด     ตาปี โกะ ปือบูวัจ นะ กูญา นะ บรี ลีฮัจ จะ     ลาฆู ปือจายา นะ กูญา     ฮอย เตด ฌาดี นามา เลอ. เกา ฌางัน นะ ปี บือเฆาะ     บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา กะฆีเตอ เลอ. 6ซาเบะ-จะ     เดะ ลูมอฮ กูญา     อาดา ซือตืองัฮ นู มือฮึนะ มาโซะ กะ รูมัฮ นะ ซือมียา อาซิก     ฮูโกบ โกะ นีบีนี ซือตืองัฮ นู บูดอ     บรี ตูโรจ กะ กูญา     ซือรูปา ฌาดี ปราโซฮ นะ กูญา เลอ. โกะ นีบีนี กะฆีเตอ     กูญา ฆาโดฮ-ฮาตี     ซาเบะ กูญา บูวัจ ดูซา บาญะ ดัฮ     กูญา ซือรูปา กือนา อีเระ ตูโรจ ลาฆู แนฮ-ฌือแนฮ     นู ฮาตี นะ กูญา ฆาละ นะ บูวัจ. 7กูญา ซูกา นะ บลาฌัยํ ซือลาลู     ตาปี นะ รอจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 8โกะ ซือมียา อีตู ซีงี เตอ     กูญา บลาวัด ฌางัน ลาฆู นู ซูโงฮ     บือกะ ซือรูปา ยาเนด ฌางัน ยามเบร นู บือเลฮ บลาวัด ฌางัน มูซา ดัฮ. ฮาตี นะ กูญา อีตู ตะอารัฮ เตอ     ลาฆู ปือจายา นะ กูญา โปด     ญา ฮอย เตด ซูโงฮ เลอ. 9ตาปี กูญา นะ ปี     ฮอย เตด รอจ กะ ดีฮา เลอ     ซาเบะ-จะ     ซือมียา ซือมูฮา นะ ลีฮัจ บรี ซัฮ จะ     กูญา บูดอ กะฮามี     บือกะ ซือรูปา โกะ ดูวา อูรัก ซีงี เลอ. 10ตาปี เกา เลอ     เกา บือเลฮ บลาฌัยํ บรี ตาฮู บาฌิ     โกะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ กู     โกะ ปือบูวัจ นะ กู     โกะ ลาฆู ดีฮา นู กู ตือตู-ฮาตี นะ บูวัจ. เกา บือเลฮ ตาฮู ดัฮ     นู กู ปือจายา กะฮามี     ตาฮัด-ฮาตี ลามา     ซายัก กะ กาวัด     ฌาดี ซือมียา กือฌะ-กือมัซ เลอ. 11เกา บือเลฮ ตาฮู ฌูฆา     นู กู กือนา กูญา ปรือกัด     ตาฮัด ซูซัฮ โตระ ดัฮ. เกา ตาฮู จะ     ตือปัจ นังฆรี อันตีโยก     นังฆรี อิโกนียุม     นังฆรี ลิดซือตรา ฌูฆา     กู กือนา ลาฆู นามา ซือตืองัฮ. กู บือเลฮ ตาฮัด ลาฆู ปรือกัด ซูซัฮ ปายัฮ โตระ เลอ. ตาปี ตูฮัด     ญา ตูโลก กู ดัฮ     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู อีตู ซือมูฮา. 12ซูโงฮ เลอ     ซือมียา ซือมูฮา     นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     ตือตู-ฮาตี นะ ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด     กูญา นะ กือนา ปรือกัด ดัฮ. 13ตาปี โกะ อูรัก ฌาฮัจ     โกะ อูรัก บาอากัน     กูญา นะ ฌาฮัจ บาญะ ซือรูโลยํ ปี กะ ฮึลด. กูญา นะ มือนีปู กาวัด     ตาปี อีซี ญาวา นะ กูญา     นะ กือนา มือนีปู ปูลัก เลอ. 14ตาปี โซะ เกา เลอ     เกา กือนา ตูโรจ กะ โกะ ลาฆู นู ซูโงฮ     นู เกา บลาฌัยํ ดัฮ     นู เกา ปือจายา บือตือตู-ฮาตี ดัฮ. ซาเบะ เกา ตาฮู ฌูฆา จะ     เกา บือเลฮ บลาฌัยํ ลาฆู ซูโงฮ อีตู     เดะ ซาปา ซือตืองัฮ. 15เกา จับ บือเลฮ ฌูฆา จะ     ตะเดะ เกา ฌาดี นานะ ลาฆี     เกา บือเลฮ ตาฮู โกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู นะ บือเลฮ บรี เกา อาดา อากัน     บาวา เกา รอจ กะ ลาฆู ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ     ซาเบะ ปือจายา กะ เยซู คริด. 16โกะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ราตา ซือมูฮา     ตูฮัด เลอ     ญา บือเลฮ ปลีฮัจ บรี โกะ ซือมียา ฆาแรฮ ดัฮ. ฌาดี ซูรัจ นู บือฆูนา     บีดา นะ อาฌัยํ ลาฆู ซูโงฮ     นะ อูจะ ลาฆู ซาลัฮ     นะ ตูโลก บูวัจ ซือมียา บรี บาฌิ     นะ อาฌัยํ ซือมียา บรี ตูโรจ ฌาลัด นะ ตูฮัด. 17กะฆีเตอ เลอ     ซือมียา บือกรือฌา นะ ตูฮัด นะ บาฌิ ปือนอฮ ดัฮ     ซียะ ดัฮ     นะ บูวัจ ลาฆู บาฌิ     ราตา มาจับ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\