2 ทิโมที 4

1โซะ ฮึลด มูคา นะ ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     โซะ ฮึลด มูคา นะ เยซู คริด     ญา เลอ     นู นะ กรัจ ฮูโกบ     ฌางัน โกะ ซือมียา ฮีโดะ     ฌางัน โกะ ซือมียา มาตี เตอ     กู นะ ปือซัด กะ เกา เลอ. เยซู อีตู เลอ     ญา นะ บาลิ มาแรฮ ปลีฮัจ     ญา นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา. กะฆีเตอ เลอ     กู ปือซัด กะ เกา กือมัซๆ กะฆีนี จะ 2บรี เกา มือญาเระ บรี ตาฮู ปือมือเลา นะ ตูฮัด ราตาๆ. เตด-จะ เกา บราซา ซือนัง-ฮาตี เฆอ เตด     เกา ฆาฆัฮ ฆาโดฮ มือญาเระ เลอ     อูจะ กูญา     ปรีงัจ กูญา     ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา ฌูฆา. เกา กือนา กูวาซา ตาฮัด-ฮาตี ลามา เดะ ลาฆู อาฌัยํ เลอ. 3ซาเบะ-จะ     อาดา ซืออารี     กูญา อีตู นะ ตีเมา ซาโมจ ปือมือเลา อาฌัยํ นู รือมัก ซูโงฮ. ตาปี กูญา นะ ปือมุน โกะ ซือมียา อาฌัยํ     บรี บาญะๆ     นู นะ อาฌัยํ ลาฆู นู กูญา ซูกา     บีดา ตูโรจ กะ ลาฆู นู กูญา ตือตาเฆฮ. 4กูญา นะ มืองือละ ตีงัน ลาฆู นู ซูโงฮ     อาเลฮ ปี มือนีงัย     กะ ลาฆู จรือตา แนฮ-ฌือแนฮ. 5ตาปี โซะ เกา เลอ     เกา กือนา ฌากา ญาวา นะ เกา บรี บาฌิ     เดะ โกะ ปือบูวัจ นะ เกา ซือมูฮา. เกา กือนา ตาฮัด ลาฆู ซูซัฮ ปายัฮ     กือนา บือกรือฌา บือกะ ซือมียา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ. บือกรือฌา อีตู     นู ตูฮัด ซรัฮ บรี กะ เกา ดัฮ เตอ     เกา กือนา บูวัจ บรี ซุจ ฮาบิฮ เลอ. 6ซาเบะ-จะ     โซะ กู เลอ     รอจ วะตู ดัฮ     นู กู นะ มาตี     มือนีงัน ปี     ฌาดี ซือรูปา บารัก มือนืองะ     นู กือนา อาเกะ อูแร บรี กะ ตูฮัด. 7กู บือเลฮ บลาวัด บือลูมา บรี บาฌิ ดัฮ. กู บือเลฮ บลารี บือลูมา     รอจ กะ ฮูโฌก ฌาลัด ดัฮ. กู บือเลฮ ฌาฆา ลาฆู ปือจายา นะ กู ดัฮ เลอ. 8ลือปัซ เดะ อีนี ปี     อาดา จูบุก     นู ตาโรฮ บีดา กู     ฌาดี-จะ     จูบุก อีตู     นู โกะ ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ นะ ซาโมจ เลอ. ตูฮัด เลอ     ญา นู กรัจ ฮูโกบ กือนา ลาฆู เตอ     ญา นะ บรี จูบุก อีตู กะ กู     เดะ อารี นู อีตู. ตาปี บูกัด ซา กู ซืออูรัก เลอ     ตาปี ญา นะ บรี กะ โกะ ซือมียา ซือมูฮา     นู ซูกา-ฮาตี นาตี อารี อีตู     นู ญา นะ มาแรฮ ปลีฮัจ. 9บรี เกา กูวาซา มาแรฮ มียา กู     จือปัจๆ เลอ. 10ซาเบะ-จะ     เดมา     ญา บือเลฮ ซือซัจ     ซายัก กะ ลาฆู โซะ ฮาดัจ อีนี     ตีงัน กู     ปี กะ นังฆรี เทซะโลนิกา ดัฮ. เครเซน ปี กะ โซะ นังฆรี ฆาลาเตีย     ทีตัด ปี กะ โซะ นังฆรี ดันมาเตีย ดัฮ ฌูฆา. 11อาดา ลูกา ซืออูรัก     นู ดูโดะ ฌางัน กู. เกา กือนา ปี ตูโรจ มาระโก     บาวา ญา มาแรฮ ซามา     ซาเบะ ญา บือเลฮ ตูโลก กู     บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด     บาฌิ ดัฮ. 12ตาปี กู บือเลฮ ซูโรฮ ทีคิกัด ปี กะ นังฆรี เอเฟซัด. 13บาฌู ซรือโกะ ญาวา นะ กู     กู กีเรบ ฌางัน คาระปัด     ตือปัจ นังฆรี โตรอัด ดัฮ. วะตู เกา มาแรฮ     บรี เกา อาเมด บาฌู อีตู     อาเมด โกะ ซูรัจ ฌูฆา     บือมาแรฮ ซามา. (บาฌิ เดะ กาวัด     โกะ ซูรัจ นู ฆาแรฮ เดะ กูเละ บือนาตัก เลอ.) 14อาเลกซันเดอ     นู ฌาดี ตูกัก ตือมาฆา มีรัฮ เตอ     ญา บือเลฮ บูวัจ ฌาฮัจ กะ กู บาญะ โตระ. ตาปี ตูฮัด เลอ     ญา นะ บูวัจ บาลัซ กะ ญา     บือกะ โกะ ปือบูวัจ นะ ญา. 15เกา กือนา ฌาฆา ลีฮัจ ญา     บรี บาฌิ ฌูฆา เลอ     ซาเบะ ญา บือเลฮ บลาวัด บือตือฆัฮ กรัซ โตระ     ฌางัน โกะ ปือมือเลา อาฌัยํ นะ กีตา. 16วะตู ลามูลา     นู กู อูฆัย ปาซัน นะ กู     ฮอย ซาปา ซืออูรัก โปด     นู มาโซะ โซะ กู. ตาปี กูญา ตีงัน กู บูวัก ซือมูฮา ดัฮ. มีตา เดะ ตูฮัด     ฌางัน บรี ญา นะ ฮูโกบ กูญา กะฆีเตอ เลอ. 17ตาปี ตูฮัด     ญา ดูโดะ โซะ กู ดัฮ     ญา ตูโลก บรี กู ตือฆัยํ-อูรัจ     บีดา กู นะ มือญาเระ ลาฆู นะ ญา     บรี ปือนอฮ ฮาบิฮ ดัฮ     บรี โกะ ซือมียา บักซา อาซิก ซือมูฮา บือเลฮ ดืองัยํ. กะฆีเตอ     กู ลือปัซ ดัฮ     เตด บือเลฮ กือนา กรัจ ฮูโกบ บรี มาตี. 18ตูฮัด เตอ     ญา นะ ตูโลก กู     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ฌาฮัจ ราตา     บาวา กู ปี รอจ กะ นังฆรี บารู โซะ อาตัซ ลาแงะ     นู ญา ฌาดี ราฌา เลอ. บรี โกะ ซือมียา ปูฌี กะ ญา ซือลาลู     ซือมาญัก-รอจ. อาเมน. 19กู กีเรบ บรีงัจ กะ ปริซีลา ฌางัน อาควีลา     กีเรบ บรีงัจ กะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ โอเนซิโฟรัด ฌูฆา. 20เอรัดตัด ลือกัจ เดะ นังฆรี โกริน ลาฆี     ตาปี โตรฟีมัด     ญา เตด ซือนัง ญาวา     กะฆีเตอ กู ตีงัน ญา ตือปัจ นังฆรี มีเลทัด ดัฮ. 21บรี เกา กูวาซา มาแรฮ     ดูลู เดะ มูเซด บือแฌะ เลอ. อาดา ยูบูลัด     ปูเดน     ลีนัด ฌางัน คลาวดียา     กูญา ปัจ อูรัก     กีเรบ บรีงัจ กะ เกา. โกะ ดีบราดี ปือจายา ซือมูฮา เตอ     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ เกา ฌูฆา เลอ. 22มีตา บรี ตูฮัด นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน ฮาตี นะ เกา. มีตา บรี ตูฮัด นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ซือมูฮา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\