3 โยฮัน 1

1กู นู ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ฆาโย     ซือมียา นู กู ซายัก ซูโงฮ. 2กาวัด นู กู ซายัก เออ     กู บือซาโวจ มีตา เดะ ตูฮัด นะ บรี เกา ดูโดะ บาฌิ     ดูโดะ ซือนัง ญาวา     ซือรูปา ฮาตี นะ เกา ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 3อาดา อาดี-บราดี ซือตืองัฮ มาแรฮ     มือญาเระ จะ     ฮาตี นะ เกา รือมัก ซูโงฮ     บือกะ นู เกา อาดา ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ อีตู     บูวัจ บรี กู ซูกา-ฮาตี บาญะ เลอ. 4ฮอย นามา อาซิก ดัฮ     นู นะ บูวัจ บรี กู ซูกา-ฮาตี บาญะ ลือเบฮ เดะ อีนี จะ     นู กู นะ ดืองัยํ ปาซัน โกะ นานะ นะ กู จะ     กูญา ตูโรจ กะ ลาฆู นู ซูโงฮ อีนี ฌูฆา เลอ. 5กาวัด นู กู ซายัก เออ     วะตู เกา บูวัจ ลาฆู นามา     ตูโลก โกะ ดีบราดี     มีเซ-จะ กูญา ฌาดี ซือมียา ตูโปะ อาซิก     เกา บือเลฮ บูวัจ ฌางัน ฮาตี รือมัก เลอ. 6กูญา อีตู บือเลฮ มือญาเระ บรี กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ตาฮู     นู เกา บือเลฮ ซายัก กะฆีนี. ดัฮ เกา นะ ตูโลก อาตัจ กูญา อีตู     บรี กูญา บือฌาลัด ปี ซือนัง เตอ     บือกะ นู บือฆูนา ฌางัน ซือมียา บือกรือฌา ลาฆู นะ ตูฮัด     เกา นะ บูวัจ บาฌิ ดัฮ เลอ. 7ลูมอฮ อีตู ตรือเบะ ปี     บีดา นะ มือญาเระ ปาซัน นามา นะ เยซู. กูญา ตีเมา บรี ซือมียา นู เตด ปือจายา ตูโลก. 8กะฆีเตอ กีตา อีนี กือนา บือบือลา กูญา     บรี กีตา ฌาดี ซือมียา มาโซะ บือกรือฌา บือซามา     เดะ ลาฆู นู ซูโงฮ. 9กู บือเลฮ ฆาแรฮ ซูรัจ นู ปานะ     บรี กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ดัฮ     ตาปี อาดา ดีโยเตรเฟ     นู ซูกา นะ ฌาดี บือซัยํ เดะ กาวัด     ญา เตอ     ตีเมา มือนีงัย กะ กู. 10กะฆีเตอ ดัฮ กู นะ มาแรฮ เตอ     กู นะ มือญาเระ ลาฆู นะ ญา     นู ญา มือเลา กาซัยํ ปาซัน ลาฆู นะ กู     บาญะ ฌือแนฮ เตอ     ฌาดี ลาฆู มือเลา มืออูปัย. นู ญา บูวัจ กะฆีเตอ โปด     เตด ฆือนะ ลาฆี. กะฆีเตอ ญา ตีเมา นะ ซาโมจ ดีบราดี นู มาแรฮ เตอ. ดัฮ ซือมียา อาซิก นะ ซาโมจ     ญา นะ บลารัก     ญา นะ โปรฮ ซือมียา อีตู     บรี ตรือเบะ เดะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด. 11เกา นู กู ซายัก เออ     ฌางัน ตูโรจ กะ จูตอ นู ฌาฮัจ     กือนา ตูโรจ กะ นู บาฌิ เลอ. ซือมียา นู บูวัจ บาฌิ     ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. ซือมียา นู บูวัจ ฌาฮัจ     เตด ดือละ บือฆารี ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ. 12ราตา ซือมียา ฌาดี ซะซี ปูฌี กะ เดเมตรีโย. ลาฆู นู ซูโงฮ ปูฌี กะ ญา ฌูฆา. กู โปด ฌาดี ซะซี กะฆีเตอ เลอ. เกา ตาฮู ปือมือเลา นะ กู จะ     ฌาดี ปือมือเลา นู ซูโงฮ. 13กู อาดา บาญะ ลาฆู นะ มือญาเระ กะ เกา     ตาปี กู ตีเมา ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ. 14กู จาดัก จะ     นะ ดาปัจ เกา บางัจๆ เลอ     นะ บือเลฮ มือเลา บือซูวา มูคา ฌางัน เกา. 15มีตา บรี เกา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. โกะ ดีบราดี กีเรบ บรีงัจ กะ เกา ฌูฆา. มีตา กีเรบ บรีงัจ กะ โกะ ดีบราดี     โซก ซืออูรัก     ราตา ซือมียา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\