ปือบูวัจ 1

1เทโอฟีโล เออ     เดะ ซูรัจ ลามูลา นะ กู กู ฆาแรฮ ดัฮ     ลาฆู ซือมูฮา นู เยซู ฮึนตะ นะ บูวัจ     ฮึนตะ นะ อาฌัยํ 2ตือดะ อารี อีตู     นู ญา กือนา ซาโมจ บือญาแญะ ปี กะ อาตัซ ลาแงะ. ดูลู เดะ อารี อีตู     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด อาดา ฌางัน เยซู     ตูโลก บรี ญา ปือซัด กะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู     นู ญา บือเลฮ ปีเลฮ ดัฮ     บรี ฌาดี ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ ญา. 3ลือปัซ ญา มาตี ดัฮ     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ กะ ลูมอฮ กูญา     บาญะ กาลี     บาญะ มาจับ     นู บรี ลีฮัจ ตือตู จะ     ญา ฮีโดะ ปาเระ ซูโงฮ ดัฮ. ปัจ-ปูโลฮ อารี     ญา ปลีฮัจ กะ กูญา     มือเลา ฌางัน กูญา     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บือบือลา     ฌาดี ราฌา นะ อูมัจ-ซือมียา. 4กาลา กูญา อาดา บือซามา ลาฆี     ญา ปือซัด กะ กูญา จะ     "ฌางัน ตรือเบะ ปี เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ตาปี นาตี เลอ     บรี ซาโมจ บือนา นู อาโปก นะ กู บือฌาญี นะ บรี     บือกะ กู บือเลฮ มือญาเระ กะ กาเญา ดัฮ. 5โยฮัน บรี ซือมียา ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     ตาปี เตด บาญะ อารี     กาเญา นะ ซือลับ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด." เยซู ญา จะ. 6กาลา โกะ ปือญูโรฮ บือมุน บือซามา ฌางัน เยซู     กูญา ปาคัจ ตาญา จะ     "ตูฮัด เออ     เกา นะ ตืองะ นังฆรี อิซราเอน บรี ลือปัซ ปูลัก     เดะ วะตู อีนี เฆอ?" 7เยซู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "นู นะ ฌาดี วะตู ดีฮา     บูกัด ลาฆู นะ กาเญา เลอ. อาโปก เดะ อาตัซ     ญา เลอ     นู นะ ตืองะ วะตู อีตู     บือกะ ฮาตี นะ ญา เลอ. 8ตาปี กาลา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นะ ตูโรด เดะ อาตัซ กาเญา     ตูฮัด นะ บูวัจ บรี กาเญา มือฆัฮ เลอ. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ซะซี     มือญาเระ ลาฆู นะ กู     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     เดะ นังฆรี ยูเดีย     เดะ นังฆรี ซะมาเรีย เดะ โกะ นังฆรี ราตาๆ     ยู รอจ กะ ฮูโฌก ปือญูดัฮ นังฆรี เดะ ดือนียา เลอ." ญา จะ. 9ตานา ญา มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     กูญา ตีญูง ลีฮัจ ญา     ญาแญะ ปี กะ อาตัซ ลาแงะ. ญา มาโซะ เดะ ดาลับ กือมูวัง ดัฮ     บรี กูญา ลีฮัจ ญา เตด บือฆารี. 10ตืองัฮ กูญา ตีญูง โซะ ลาแงะ     นู ญา ปี ดัฮ     นี เลอ     อาดา ซือมียา บือปากัย กาเยด ปูเตฮ     ดูวา อูรัก. กูญา มาแรฮ บือดีรี ดาปิก 11มือเลา จะ     "ลูมอฮ ซือมียา นังฆรี ฆาลิลี เออ     บูวัจ นามา     กาเญา บือดีรี ตีญูง กะ ลาแงะ? เยซู อีนี เตอ     นู กือนา ซาโมจ บือญาแญะ ปี เดะ กาเญา     รอจ กะ อาตัซ ลาแงะ ดัฮ     ญา เลอ     นะ ปาเระ มาแรฮ ปูลัก     ซือรูปา บือกะ กาเญา บือฆารี ญา ปี กะ ลาแงะ ดัฮ." กูญา จะ. 12กะฆีเตอ โกะ ปือญูโรฮ บาลิ ปี     เดะ บูเกะ กือดูโนด     มาโซะ กะ นังฆรี เยรูซาเลม. บูเกะ อีตู อาดา ฌาโวฮ เดะ นังฆรี     ฆามะ บือเลฮ ซา กีโลเมด. 13ตานา กูญา มาโซะ นังฆรี ดัฮ     กูญา ปี กะ รูวัก โซะ อาตัซ     นู กูญา มือนูปัก. อาดา เปโตร     โยฮัน     ยากอบ     อันดรู     ฟีลิบ     โทมัด     บาโทโลมัย     มัดทัย     ยากอบ นานะ นะ อันเฟอัด     ซีโมน ซือมียา เดะ ลูมอฮ นู นะ บลาวัด บีดา ปลือปัซ นังฆรี. อาดา ฌูฆา     ยูดา นานะ นะ ยากอบ. 14กูญา ซือมูฮา ซาฮาตี     บือปาคัจ บือซาโวจ บือซามา. อาดา ฌูฆา ลูมอฮ นีบีนี     อาดา มารียา     มะ เดะ เยซู     ฌางัน ลูมอฮ อาดี เดะ ญา. 15วะตู อีตู     อาดา ลูมอฮ ดีบราดี บือมุน บือซามา     กือมูฮา ซือราตุซ ดูวา-ปูโลฮ อูรัก. เปโตร บีกัซ บือดีรี เดะ ตืองัฮ กูญา     มือเลา จะ 16"ดีบราดี เออ     อาดา ลาฆู เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นู ฆาโดฮ ฌาดี รือมัก ดัฮ. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     บูวัจ บรี ราฌา ดาวิด ตูโดฮ ดูลู     ปาซัน ลาฆู นะ ยูดา. ยูดา เตอ     ฌาดี ซือมียา นู บาวา โกะ ซือมียา บือปี รีฆะ เยซู 17ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กามี. เยซู บือเลฮ ปีเลฮ ญา     บรี บือกรือฌา ฌางัน กามี ดัฮ." ญา จะ. 18(ยูดา อีตู บูวัจ ฌาฮัจ กะฆีเตอ     บือเลฮ รือฆา อูปัฮ ดัฮ. ญา อาเมด ดูเวะ อีตู     ปี บือลี ตือปัจ ตานัฮ     ซา ตือปัจ. ปัจ อีตู ญา รือบัฮ ตือซือมับ     มาตี ดัฮ. โปรจ นะ ญา ปือจัฮ     โกะ กลือกะ โปรจ เดะ ดาลับ     ตรือเบะ ฮาบิฮ ดัฮ. 19ซือมียา ซือมูฮา เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ดืองัยํ ลาฆู อีตู ดัฮ. กะฆีเตอ กูญา ตืองะ ปือนามา กะ ตือปัจ ตานัฮ อีตู     เดะ บาซา นะ กูญา     จะ     อาเคนดามา     ฌาดี-จะ     บือนัก ดารัฮ ตูปัฮ.) 20เปโตร มือเลา ปูลัก จะ     "อาดา นู ฆาแรฮ เดะ ซูรัจ มือญาญี ปูฌี ตูฮัด     นู จะ 'บรี ตือปัจ ดูโดะ นะ ญา     ฌาดี ตือปัจ ฮอย ซือมียา ดูโดะ. ฌางัน บรี ซาปา ดูโดะ ปัจ อีตู เลอ.' อาดา ฌูฆา นู จะ 'บรี ซือมียา อาซิก ฌาดี กือปาลา     ฆาตี ญา.' 21กะฆีเตอ เลอ     กือนา อาดา ซือมียา ซืออูรัก ลาฆี     นู นะ มือเลา ฌาดี ซะซี บือซามา ฌางัน กามี     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด เยซู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. ญา กือนา ฌาดี ซือมียา     นู อาดา บือซามา ฌางัน กามี ซือลาลู     วะตู ตูฮัด เยซู ปี มาแรฮ เดะ ตืองัฮ กามี     ตะเดะ ตือกาลา โยฮัน บรี ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     ตือดะ อารี อีตู     นู เยซู     กือนา ซาโมจ บือญาแญะ ปี เดะ กามี ดัฮ." ญา จะ. 23กะฆีเตอ กูญา ปีเลฮ ซือมียา ดูวา อูรัก. อาดา โยเซบ นู ปือนามา จะ     บาระซาบา     (ญา อาดา นามา อาซิก จะ     ยูซะตัด). อาดา ฌูฆา มัดเทีย. 24กูญา บือซาโวจ จะ     "โอ ตูฮัด     เกา เลอ นู ตาฮู ฮาตี นะ ราตา ซือมียา. กะฆีเตอ     ตูฮัด เออ     บรี กามี ลีฮัจ ซือมียา ดีฮา     นู เกา ปีเลฮ ดัฮ 25บรี ญา บือกรือฌา ฌาดี ปือญูโรฮ ฆาตี ยูดา. กรือฌา อีนี     ยูดา ญา ตีงัน ดัฮ     ปี กะ ตือปัจ นะ ญา เลอ." กูญา จะ. 26กะฆีเตอ กูญา ยิบละ     นะ ลีฮัจ จะ     ฌาดี ซือมียา ดีฮา. ฌาดี มัดเทีย ดัฮ. กะฆีเตอ กูญา ซาโมจ ญา     บรี ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     บือซามา ฌางัน ปือญูโรฮ     ซือบือลัซ อูรัก อีตู.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\