ปือบูวัจ 10

1เดะ นังฆรี ซีซาเรีย     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ปือนามา โกเนลียัด. ญา เตอ     ฌาดี กือปาลา ตาฮัน ซืออูรัก     เดะ กาวัด ตาฮัน     นู ปือนามา จะ     กาวัด อิตาลี. 2ญา ฌาดี ซือมียา ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูเฮะ ปือจายา กะ ญา     บือซามา ฌางัน ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา ซือมูฮา. ญา ฮาฆิ ดูเวะ บาญะ     กะ โกะ ซือมียา ฮาฌะ     เดะ บักซา ยิว. ญา บือซาโวจ กะ ตูฮัด ซือลาลู. 3อาดา ซืออารี     วะตู ปูโกยํ ตีฆา     ญา ลีฮัจ บือฆารี ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซืออูรัก     มาแรฮ มาโซะ ปลีฮัจ     เดะ ดาลับ รูมัฮ     มือเลา จะ     "โกเนลียัด เออ." 4โกเนลียัด ตาโกจ ซูโงฮ     ตีญูง กะ ฮูลู-บาลัก อีตู     มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     ฌาดี ลาฆู นามา เลอ?" ฮูลู-บาลัก อีตู มือเลา กะ ญา จะ     "นู เกา บือซาโวจ     นู เกา ฮาฆิ ดูเวะ กะ อูรัก ฮาฌะ เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ลีฮัจ ดัฮ. ญา ซูกา ลาฆู นะ เกา. 5กะฆีเตอ วะตู อีนี     เกา กือนา ซูโรฮ ซือมียา ปี     กะ ตูโปะ ยบพา     ปี ซารี ซือมียา ซืออูรัก     ปือนามา ซีโมน เปโตร     บาวา บือมาแรฮ. 6ญา เตอ     มือนูปัก ฌางัน ซือมียา ปือนามา ซีโมน     นู ฌาดี ตูกัก บูวัจ กูเละ บือนาตัก. รูมัฮ นะ ญา     อาดา เดะ บีดิก ลาโวจ." ญา จะ. 7ตานา ฮูลู-บาลัก     นู มือเลา ฌางัน ญา ปี ดัฮ     โกเนลียัด ญา บลาโลก ปือญูโรฮ นะ ญา     ดูวา อูรัก     ฌางัน ตาฮัน นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด     นู บือกรือฌา ฌางัน ญา     ซืออูรัก. 8ญา บีตาฮู ลาฆู อีนี ซือมูฮา     กะ กูญา ตีฆา อูรัก     ซูโรฮ กูญา ปี กะ ตูโปะ ยบพา. 9จรัฮ ปาฆี     กูญา บือฌาลัด มาแรฮ     ซรือปะ นะ รอจ กะ นังฆรี ดัฮ. วะตู อีตู     ฌาดี ตืองัฮ อารี ดัฮ     เปโตร ญา ปี ดูโดะ เดะ อาตัซ ลอเตง รูมัฮ     นะ บือซาโวจ. 10ญา ลาปัยํ     ซูกา นะ มากัด     ตาปี ตานา กูญา ตืองัฮ ตืองะ นาซี     ญา อาดา ลาฆู ปือและ ปลีฮัจ กะ ญา     บือกะ-จะ 11โซะ ลาแงะ ตือบูกา ดัฮ. อาดา ซือบารัก ซือรูปา บือกะ กาเยด บือซัยํ     นู กือนา ฆาโตก เดะ ปัจ บือดาฮะ     บือตูโรด มาแรฮ     รอจ กะ ดือนียา ดัฮ. 12เดะ ดาลับ กาเยด อีตู     อาดา บือนาตัก บาญะ ฌือแนฮ     ฌางัน บือนาตัก มือรากะ     ฌางัน บูโรก ฌูฆา. 13อาดา ซูวารา นู มือเลา จะ     "เปโตร เออ. บีกัซ เลอ. บูนอฮ มากัด ซือตืองัฮ เลอ." 14ตาปี เปโตร ตีกัฮ จะ     "ตูฮัด เออ     บูวัจ กะฆีเตอ เตด บือเลฮ เลอ. กู เตด ดือละ มากัด บารัก     นู กือนา ปาตัก     นู นะ บูวัจ บรี ตะอารัฮ." ญา จะ. 15อาดา ซูวารา มือเลา ฌางัน ญา     ซือกาลี ลาฆี     นู จะ     "บารัก นู ตูฮัด บาโซฮ ดัฮ     ฌางัน บรี เกา กีรา จะ     ฌาดี บารัก ตะอารัฮ." 16อาดา ลาฆู กะฆีเตอ     รอจ กะ ตีฆา กาลี ดัฮ     บารู บือนา บารัก อีตู กือนา อาเกะ ปี     กะ ลาแงะ ดัฮ. 17ลาฆู อีนี บูวัจ บรี เปโตร ฆาโดฮ-ฮาตี     นู ปลีฮัจ กะฆีนี     ฌาดี ลาฆู นามา. ตานา บาฌิ เลอ     ซือมียา ตีฆา อูรัก นู โกเนลียัด ซูโรฮ มาแรฮ     กูญา ซารี รูมัฮ นะ ซีโมน ดาปัจ ดัฮ     กูญา บือดีรี เดะ ปีตู 18บลาโลก     ตาญา จะ     "ซือมียา ปือนามา ซีโมน เปโตร     ญา อาดา มือนูปัก เปะ อีนี เฆอ?" 19ตานา เปโตร ตืองัฮ บือฮีมัจ ลาฆู     นู ปลีฮัจ อีตู     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา ฌางัน ญา จะ     "นี เลอ     อาดา ซือมียา ตีฆา อูรัก     มาแรฮ ซารี เกา ดัฮ. 20บีกัซ เลอ     ปี กะ โซะ บาวัฮ. ฌางัน บรีงัจ เลอ     ตาปี ปี บือซามา ฌางัน กูญา. กู นี เลอ     นู ซูโรฮ กูญา มาแรฮ." ซือมืองัจ ญา จะ. 21กะฆีเตอ เปโตร ตูโรด ปี     ดาปัจ กูญา ตีฆา อูรัก     มือเลา จะ     "กู นี เลอ     นู กาเญา มาแรฮ ซารี. นู กาเญา ซารี กู     ฌาดี ลาฆู นามา?" 22กูญา ตีฆา อูรัก มือเลา จะ     "อาดา กือปาลา ตาฮัน ปือนามา โกเนลียัด     ญา เตอ     ซืออูรัก นู บาฌิ-ตือปัจ     นู ตูเฮะ ปือจายา กะ ตูฮัด. โกะ ลูมอฮ บักซา ยิว ราตา     มือโอจ กะ ญา. อาดา ฮูลู-บาลัก นู จรัฮ บาฌิ นะ ตูฮัด ปือซัด ฌางัน ญา     บรี บลาโลก เกา     บรี เกา ปี กะ รูมัฮ นะ ญา     บรี ญา นะ มือนีงัย ลาฆู นู เกา นะ มือญาเระ." กูญา จะ. 23กะฆีเตอ     เปโตร ซาโมจ กูญา     บรี มาโซะ มือนูปัก เดะ รูมัฮ. จรัฮ ปาฆี     เปโตร บีกัซ     ปี บือซามา ฌางัน กูญา ตีฆา อูรัก. อาดา ฌูฆา โกะ ดีบราดี นู ปือจายา เดะ นังฆรี ยบพา     กูญา ปี ซามา ซือตืองัฮ. 24ลือปัซ ซืออารี ปูลัก     กูญา มาโซะ กะ นังฆรี ซีซาเรีย ดัฮ. โกเนลียัด อาดา นาตี กูญา. ญา บือเลฮ บลาโลก ลูมอฮ นะบรานะ นะ ญา     ฌางัน โกะ ฆูๆ นะ ญา     มาแรฮ บือซามา. 25กาลา เปโตร นะ มาโซะ ดัฮ     โกเนลียัด ดาปัจ ญา     ตือมะ กะ ตานัฮ เดะ กากี นะ ญา     มือญือมัฮ กะ ญา เลอ. 26ตาปี เปโตร อาเกะ ญา     บือบีกัซ     มือเลา จะ     "บีกัซ บือดีรี เลอ. อีซี กู ฌูฆา ฌาดี ซือมียา." 27กาลา ญา ตืองัฮ มือเลา ฌางัน โกเนลียัด     ญา มาโซะ กะ รูมัฮ     ดาปัจ อาดา ซือมียา บาญะ     โซะ อีตู. 28ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ตะอาซิก ตาฮู จะ     อาดา ลาฆู นะ บักซา ยิว นู บลารัก กามี     ตีเมา บรี บือซามา ฌางัน อูรัก บักซา อาซิก นะ ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ กูญา โปด     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     บูวัจ บรี กู ลีฮัจ จะ     กู นะ บลาโลก ซือมียา ดีฮา     ฌาดี ซือมียา นู กือนา บลารัก     ฌาดี ซือมียา นู ตะอารัฮ เตอ     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 29กะฆีเตอ ตานา เกา บืออาฌะ กู บรี มาแรฮ     กู มาแรฮ ดัฮ     ฮอย เตด บรีงัจ นามา. กะฆีเตอ กู นะ ตาญา จะ     บูวัจ นามา เลอ     นู เกา บืออาฌะ กู     บรี มาแรฮ กะฆีนี?" เปโตร ญา จะ. 30โกเนลียัด มือเลา จะ     "ปัจ อารี ดูลู     กู ตืองัฮ บือซาโวจ เดะ รูมัฮ     เดะ ปูโกยํ ตีฆา กะฆีนี. ดัดดัด     อาดา ซือมียา ปากัย กาเยด บือตือแล     ญา บือดีรี โซะ ฮึลด กู. 31ญา มือเลา จะ     'โกเนลียัด เออ     นู เกา บือซาโวจ     ตูฮัด ญา ดืองัยํ ดัฮ. นู เกา ฮาฆิ ดูเวะ กะ อูรัก ฮาฌะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ญา ลีฮัจ ดัฮ. 32กะฆีเตอ     บรี เกา ซูโรฮ ซือมียา ปี กะ ตูโปะ ยบพา     ซารี ซือมียา ปือนามา จะ     ซีโมน เปโตร. ญา มือนูปัก ดูโดะ เดะ รูมัฮ     เดะ บีดิก ลาโวจ     ฌาดี รูมัฮ นะ ซีโมน     นู ฌาดี ตูกัก บูวัจ กูเละ บือนาตัก.' ญา จะ. 33ดัดดัด     กู ซูโรฮ ซือมียา ปี ซารี เกา. เกา เลอ     ฮาตี บาฌิ     มาแรฮ ดัฮ. กะฆีเตอ กามี ซือมูฮา อาดา เปะ อีนี     เดะ โซะ ฮึลด ตูฮัด เดะ อาตัซ. กามี ซูกา มือนีงัย ลาฆู ซือมูฮา     นู ตูฮัด ปือซัด เกา บรี มือญาเระ." ญา จะ. 34กะฆีเตอ     เปโตร ญา ฮึนตะ มือเลา กะฆีนี จะ     "ซูโงฮ เลอ     กู ลีฮัจ จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ เตด ปีเลฮ มูคา ซือมียา ดีฮา. 35เดะ ราตา บักซา     ญา ยอม ซาโมจ ซือมียา     นู ตูเฮะ กะ ญา     นู อาดา ปือบูวัจ บาฌิ. 36กาเญา ตาฮู เลอ     ปือมือเลา ลาฆู บาฌิ     นู ตูฮัด บรี กะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     ฌาดี บรีตา นู บาฌิ จะ     เยซู คริด นะ บูวัจ บรี อูมัจ-ซือมียา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ ซูโงฮ. เยซู เตอ เลอ     ญา ฌาดี ตูฮัด นะ ซือมียา ราตาๆ. 37กาเญา ตาฮู ลาฆู บือซัยํ อีตู     นู ฌาดี ดัฮ     เดะ นังฆรี ยูเดีย ราตา. ลือปัซ โยฮัน มือญาเระ ปาซัน ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ลาฆู อีนี ฮึนตะ ดัฮ     เดะ นังฆรี ฆาลิลี. 38กาเญา ตาฮู ปูลัก     ปาซัน นะ เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด. ญา เตอ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ปีเลฮ ดัฮ     อูแร ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เดะ ญา ดัฮ     บรี ญา มือฆัฮ ซูโงฮ. กะฆีเตอ ญา ปี ราตา     บูวัจ บือนา นู บาฌิ     บือบือลา ซือมียา     นู ฮาตู ซีตัด ตือกัด ดัฮ. ญา บูวัจ กะฆีนี     กรานา ตูฮัด เดะ อาตัซ     อาดา บือซามา ฌางัน ญา. 39กามี อีนี     ฌาดี ซะซี เดะ ลาฆู ซือมูฮา     นู เยซู บูวัจ     เดะ นังฆรี นะ บักซา ยิว     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม โปด. กูญา กาจิก ญา     บรี มาตี เดะ กายู ปลีตัก. 40ญา เตอ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     เดะ อารี ตีฆา     บูวัจ บรี ญา ปลีฮัจ ดัฮ. 41บูกัด ญา ปลีฮัจ กะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ตาปี ปลีฮัจ กะ ลูมอฮ กามี     นู ตูฮัด บือเลฮ ปีเลฮ ดูลู ดัฮ     บรี ฌาดี ซะซี. กามี มากัด     กามี โอะ     บือซามา ฌางัน ญา     ลือปัซ ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 42ญา ซูโรฮ กามี     บรี ปี มือญาเระ ลาฆู บาฌิ อีนี     กะ ลูมอฮ ซือมียา     นะ บรี กามี ฌาดี ซะซี จะ     ญา เตอ เลอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ตืองะ ดัฮ     บรี ฌาดี ซือมียา กรัจ ฮูโกบ     โกะ ซือมียา นู ฮีโดะ     ฌางัน โกะ ซือมียา นู มาตี ดัฮ. 43ลาฆู ซือมียา อีนี เลอ     ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา บือเลฮ มือเลา     ฌาดี ซะซี     จะ     ราตา ซือมียา นู ปือจายา กะ ญา ดัฮ     ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ อาเกะ ดูซา นะ กูญา     เดะ นามา นะ เยซู." เปโตร ญา จะ. 44ตานา เปโตร ตืองัฮ มือเลา กะฆีนี     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ตูโรด มาแรฮ     ดูโดะ เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู ตืองัฮ มือนีงัย ปือมือเลา อีตู. 45โกะ ซือมียา บักซา ยิว นู ปือจายา     นู มาแรฮ บือซามา ฌางัน เปโตร ดัฮ     กูญา ปือและ-ฮาตี     ลีฮัจ จะ     ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือมืองัจ นะ ญา     บรี ตูโรด มาแรฮ     กะ ซือมียา บักซา อาซิก ฌูฆา. 46กูญา ดืองัยํ โกะ ซือมียา อีนี     มือเลา ฌาดี ปือมือเลา บาซา อาซิกๆ     ปูฌี กะ ตูฮัด. กะฆีเตอ เปโตร มือเลา ตีกัฮ จะ 47"ลูมอฮ ซือมียา อีนี ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ กีตา ซาโมจ ดัฮ. กะฆีเตอ ซาปา นะ บลารัก     ตีเมา บรี กูญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ฌูฆา? บลารัก เตด บือเลฮ เลอ." ญา จะ. 48กะฆีเตอ เปโตร ปือซัด     บรี กูญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     เดะ นามา นะ เยซู คริด. กูญา อีตู บืออาฌะ ญา     บรี ดูโดะ บือซามา ฌางัน กูญา ซือตืองัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\