ปือบูวัจ 11

1โกะ ปือญูโรฮ ฌางัน ลูมอฮ ดีบราดี     นู ปือจายา เดะ นังฆรี ยูเดีย ราตา     กูญา ดืองัยํ จะ     ซือมียา บักซา อาซิก ฌูฆา     ซาโมจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ดัฮ. 2กะฆีเตอ     กาลา เปโตร ญาแญะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     ลูมอฮ ซือมียา นู ตูเฮะ กะ ลาฆู กรัจ กูญา อูจะ กะ ญา 3มือเลา จะ "เกา ปี นูปัก เดะ รูมัฮ ซือมียา บักซา อาซิก     ปี มากัด ฌางัน กูญา โปด." 4กะฆีเตอ เปโตร มือญาเระ บรี กูญา ตาฮู     ลาฆู ตะเดะ ลามูลา     มือเลา จะ 5"กู ตืองัฮ บือซาโวจ เดะ นังฆรี ยบพา     อาดา บือนา ปลีฮัจ กะ กู กะฆีนี. กู ลีฮัจ ซือบารัก ซือรูปา กาเยด บือซัยํ     นู กือนา ฆาโตก เดะ ปัจ บือดาฮะ     บือตูโรด มาแรฮ เดะ โซะ ลาแงะ     มาแรฮ ดาปิก กู ดัฮ. 6ตานา กู ฌือเงาะ ลีฮัจ กาเยด อีตู     ลีฮัจ จะ     อาดา บือนาตัก โซะ ดาลับ     ฌาดี บือนาตัก ฮูตัด     บือนาตัก มือรากะ     ฌางัน โกะ บูโรก ฌูฆา. 7กู ดืองัยํ อาดา ซูวารา มือเลา ฌางัน กู     นู จะ     'เปโตร เออ     บีกัซ เลอ. บูนอฮ มากัด ซือตืองัฮ เลอ.' 8ตาปี กู ตีกัฮ จะ     'ตูฮัด เออ     บูวัจ กะฆีเตอ เตด บือเลฮ เลอ. บารัก มากัด นู กือนา ปาตัก     นู นะ บูวัจ บรี ตะอารัฮ     เตด ดือละ มาโซะ มูโลจ นะ กู ดัฮ.' กู จะ. 9"ซูวารา อีตู มือเลา เดะ ลาแงะ ปูลัก จะ     'บารัก นู ตูฮัด บาโซฮ ดัฮ     ฌางัน บรี เกา กีรา จะ     ฌาดี บารัก ตะอารัฮ.' ญา จะ. 10อาดา ลาฆู กะฆีนี     ตีฆา กาลี ดัฮ. ลือปัซ อีตู     บือนา อีตู ซือมูฮา     กือนา อาเกะ บือปี กะ ลาแงะ ดัฮ. 11ตานา บาฌิ     อาดา ตีฆา อูรัก มาแรฮ รอจ กะ รูมัฮ นู กู มือนูปัก อีตู     ฌาดี ซือมียา นู ญา ซูโรฮ มาแรฮ เดะ นังฆรี ซีซาเรีย ดัฮ     บรี ซารี กู. 12ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา ฌางัน กู     บรี กู นะ ปี ซามา ฌางัน กูญา     ฌางัน บรีงัจ นามาๆ โปด. ดีบราดี นัม อูรัก เดะ นังฆรี ยบพา อีนี     กูญา ปี บือซามา ฌางัน กู     กะ นังฆรี ซีซาเรีย. กามี ซือมูฮา มาโซะ เดะ รูมัฮ นะ โกเนลียัด. 13ญา มือญาเระ กะ กามี     นู ญา ลีฮัจ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     บือดีรี เดะ รูมัฮ นะ ญา     มือเลา ฌางัน ญา จะ     'กือนา บรี ซือมียา ปี กะ นังฆรี ยบพา     ซารี ซือมียา ซืออูรัก นู ปือนามา จะ     ซีโมน เปโตร. 14ญา เตอ     นะ มือเลา ปือมือเลา กะ เกา     นู นะ บรี เกา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ เกา     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ.' ญา จะ. 15"กาลา กู ฮึนตะ นะ มือเลา กะ กูญา     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ตูโรด มาแรฮ ดูโดะ เดะ กูญา     บือกะ ญา ตูโรด มาแรฮ กะ กามี เดะ วะตู ลามูลา. 16กะฆีเตอ กู จับ ดัฮ     นู ตูฮัด มือญาเระ จะ     โยฮัน บูวัจ บรี ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     ตาปี กาเญา นะ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. 17กะฆีเตอ     ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือมืองัจ นะ ญา     กะ ซือมียา บักซา อาซิก     ซือรูปา บือกะ ญา บรี ฌางัน กีตา ดัฮ     กาลา กีตา ปือจายา กะ ตูฮัด เยซู คริด ดัฮ. กะฆีเตอ     กู ฌาดี ซาปา เลอ     นู นะ บลารัก ตูฮัด เดะ อาตัซ?" เปโตร ญา จะ. 18กาลา กูญา อีตู ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา เตด อูจะ ลาฆี. กูญา ปูฌี กะ ตูฮัด     มือเลา จะ     "กะฆีเตอ เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     บูวัจ บรี ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา     นะ บราเลฮ-ฮาตี บรี ฮีโดะ ซูโงฮ เลอ." กูญา จะ. 19ลือปัซ ซือตีเฟน กือนา บูนอฮ ดัฮ     ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา กือนา ลาฆู ปรือกัด     บูวัจ บรี กูญา จัฮ-บือลัฮ ปี ราตา. อาดา ซือตืองัฮ นู ปี กะ นังฆรี ฟีนิเซีย     กะ ปูเลา ซัยปรัด     กะ นังฆรี อันตีโยก ฌูฆา. กูญา ปี มือญาเระ ลาฆู นะ เยซู     กะ ซา ลูมอฮ บักซา ยิว. 20ตาปี อาดา ซือตืองัฮ     ฌาดี ซือมียา ปูเลา ซัยปรัด     ฌางัน ซือมียา นังฆรี ซัยรีน     กูญา ปี กะ นังฆรี อันตีโยก     มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน ตูฮัด เยซู     กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา. 21ตางัน นะ ตูฮัด อาดา บือซามา ฌางัน กูญา. อาดา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ปือจายา     อาเลฮ มาแรฮ ซารี ตูฮัด. 22ลาฆู ปาซัน อีนี     รอจ กะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู อาดา เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. กะฆีเตอ กูญา ซูโรฮ บานาบัด     ปี กะ นังฆรี อันตีโยก. 23ตานา บานาบัด รอจ ดัฮ     ญา ลีฮัจ จะ     ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กูญา. กะฆีเตอ ญา ซูกา-ฮาตี     ญา มือเลา ฌางัน กูญา ซือมูฮา กือมัซๆ จะ     "บรี กาเญา ฮาตี รือมัก     ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด     ปือนอฮ เดะ ฮาตี เลอ." ญา จะ. 24บานาบัด เตอ     ฌาดี ซือมียา นู บาฌิ. ญา ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ปือจายา ปือนอฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     อาดา ซือมียา บาญะ มาแรฮ ปือจายา กะ ตูฮัด ดัฮ. 25เดะ วะตู อีตู     บานาบัด ญา ปี กะ นังฆรี ทาซัด     ปี ซารี เซาโล. 26ดาปัจ ดัฮ     ญา บาวา เซาโล บือมาแรฮ     กะ นังฆรี อันตีโยก. กูญา ดูวา อูรัก อาดา บือซามา ฌางัน ลูมอฮ นะ ตูฮัด เปะ อีตู     ซือตาโฮด ดัฮ. กูญา อาฌัยํ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. เดะ นังฆรี อันตีโยก อีตู     กูญา ฮึนตะ ซือโบจ ลูมอฮ มูเระ จะ     ลูมอฮ คริดเตียน. 27เดะ วะตู อีตู     อาดา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ     กูญา ดาตัก เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ปี กะ นังฆรี อันตีโยก. 28อาดา ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ กูญา     ปือนามา อาฆาบัด     ญา บีกัซ บือดีรี. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี ญา ตูโดฮ จะ     "นะ ฌาดี วะตู ปายัฮ โตระ     บารัก มากัด กูรัก     เดะ ดือนียา ราตา." ลาฆู อีนี ฌาดี รือมัก ดัฮ     วะตู คลาวดียัด ฌาดี ราฌา บือซัยํ นังฆรี โรม. 29ลูมอฮ มูเระ บือกีรา นะ ซูโรฮ ดูเวะ     บรี ตูโลก ลูมอฮ ดีบราดี ปือจายา     นู ดูโดะ เดะ นังฆรี ยูเดีย. โซก ซืออูรัก นะ ฮาฆิ     บือกะ ญา อาดา. 30กูญา บูวัจ กะฆีเตอ ดัฮ     ซูโรฮ บานาบัด ฌางัน เซาโล บาวา ดูเวะ อีตู บือปี     กีเรบ ฌางัน โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\