ปือบูวัจ 12

1กาลา อีตู เตอ     ราฌา เฮโรด ญา อีงัจ นะ ปรือกัด ลูมอฮ นะ ตูฮัด. 2กะฆีเตอ ญา ปือซัด บรี ยากอบ     กากา นะ โยฮัน     กือนา บูนอฮ ฌางัน ปือดัก ดัฮ. 3วะตู ญา ลีฮัจ จะ     ลาฆู บูวัจ กะฆีเตอ กือนา เดะ ฮาตี นะ ลูมอฮ บักซา ยิว     ญา รีฆะ เปโตร ฌูฆา. วะตู อีตู     ฌาดี ลาฆู บรามัย มากัด โรตี ฮอย ราฆี. 4รีฆะ เปโตร ดัฮ     ญา บอฮ เดะ ปือฌารา     บรี อาดา ตาฮัน ฌาฆา     ปัจ ลูมอฮ     ซา ลูมอฮ ปัจ อูรัก. ราฌา อีงัจ จะ     ตานา ลาฆู บรามัย ลือปัซ ปี อีตู ฮาบิฮ ดัฮ     ญา นะ อาตัจ เปโตร     บรี กือนา ฮูโกบ. 5กะฆีเตอ     เปโตร อาดา เดะ ปือฌารา     ตาปี ลูมอฮ นะ ตูฮัด     กูญา ฆางู บือซาโวจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บีดา ตูโลก ญา. 6ตานา รอจ วะตู     นู ราฌา นะ บาวา เปโตร ตรือเบะ ปี     มาลับ อีตู เตอ เลอ     เปโตร อาดา ลีนา     เดะ ตืองัฮ ตาฮัน ดูวา อูรัก. อาดา ราตัย ลือกัจ ดัฮ     ดูวา อูตัซ. อาดา ตาฮัน อาซิก     กูญา ฌาฆา เดะ ปีตู ปือฌารา. 7นี เลอ     อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด มาแรฮ ปลีฮัจ. อาดา ซายา จรัฮ ซูโลฮ เดะ ดาลับ ปือฌารา. ฮูลู-บาลัก อีตู     ญา จาและ เปโตร เดะ รูโซะ     บรี ดาฮานี     มือเลา จะ     "บีกัซ จือปัจๆ เลอ." กะฆีเตอ     ราตัย อีตู ฆูรก ลือปัซ เดะ ตางัน นะ เปโตร ดัฮ. 8ฮูลู-บาลัก ญา มือเลา กะ ญา จะ     "บอฮ ตาลี ปีงัก     อีกัจ ปะตาปะ ฌูฆา เลอ." เปโตร ญา บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ. ฮูลู-บาลัก มือเลา ปูลัก จะ     "กือนา ปากัย บาฌู ซรือโกะ ญาวา     ตูโรจ กู มาแรฮ เลอ." 9กะฆีเตอ เปโตร ญา ตูโรจ ตรือเบะ ปี. ญา เตด ตาฮู จะ     ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ. ญา อาคา จะ     ญา มีปี. 10กูญา ตรือเบะ ปี     ลือปัซ เดะ ตือปัจ ตาฮัน ฌาฆา นู ซา     นู ดูวา ปูลัก. บารู กูญา รอจ กะ ปีตู บือซี     นู นะ ปี กะ โซะ ลูวัยํ. ปีตู อีตู บูกา ตะอาซิก บรี กะ กูญา. กูญา ตรือเบะ ปี     ตูโรจ ฌาลัด     ซา ฌาลัด. ดัดดัด     ฮูลู-บาลัก อีตู ญา ลือแงะ ปี เดะ เปโตร. 11ตานา เปโตร ซือดัยํ ดัฮ     ญา มือเลา จะ     "วะตู อีนี     กู ตาฮู ซูโงฮ จะ     ตูฮัด ซูโรฮ ฮูลู-บาลัก นะ ญา     มาแรฮ ตูโลก กู     บรี ลือปัซ เดะ ตางัน นะ ราฌา เฮโรด     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ฌาฮัจ     นะ ลูมอฮ บักซา ยิว." ญา จะ. 12ตานา เปโตร บือฮีมัจ ลาฆู อีนี     ญา มาแรฮ รอจ กะ รูมัฮ นะ มารียา     มะ เดะ โยฮัน     นู ปือนามา อาซิก จะ มาระโก. เดะ รูมัฮ อีตู     อาดา ซือมียา บาญะ บือมุน บือซามา     กูญา อาดา บือซาโวจ. 13เปโตร กรือโคก เดะ ปีตู รูมัฮ. อาดา นีบีนี ราดารา ซืออูรัก     ปือนามา โรดา     ญา มาแรฮ ดืองัยํ จะ     ซาปา บลาโลก. 14กาลา ญา ตาฮู จะ     ฌาดี ซูวารา นะ เปโตร     ญา ซูกา-ฮาตี. กะฆีเตอ ญา เตด บูกา ปีตู     ตาปี ญา บลารี ปี กะ ดาลับ รูมัฮ     มือญาเระ จะ     เปโตร อาดา บือดีรี โซะ ปีตู เลอ. 15ตาปี โกะ ซือมียา มือเลา จะ     "เกา ฆีลา ดัฮ เลอ." ตาปี นีบีนี อีตู มือเลา กือมัซๆ จะ     "ฌาดี อีซี เปโตร ซูโงฮ เลอ." กะฆีเตอ กูญา มือเลา จะ     "ฌาดี ซือมืองัจ นะ ญา นอ." 16ตาปี เปโตร ญา อาดา กรือโคก ปีตู ลาฆี. ตานา บูกา ปีตู ดัฮ     กูญา ลีฮัจ บือฆารี ญา     กูญา ปือและ-ฮาตี โตระ. 17ตาปี เปโตร ลามัย ตางัน     บรี กูญา ซืองะ. ญา มือญาเระ กะ กูญา     นู ตูฮัด บูวัจ กะฮามี     บรี ญา ลือปัซ เดะ ปือฌารา ดัฮ. ญา มือเลา จะ     "ปี เลอ     มือญาเระ ลาฆู อีนี บรี กะ ยากอบ     ฌางัน ลูมอฮ ดีบราดี ปือจายา ตาฮู." กะฆีเตอ เปโตร     ญา ปี กะ ตือปัจ อาซิก. 18วะตู จรัฮ ปาฆี ดัฮ     โกะ ลูมอฮ ตาฮัน ฆาโดฮ-ฮาตี โตระ     เตด ตาฮู จะ     เปโตร ลือแงะ ปี กะฮามี เลอ. 19ตานา ราฌา เฮโรด ซูโรฮ ซารี เปโตร     ตาปี เตด ดาปัจ     ญา ซาซัจ โกะ ลูมอฮ ตาฮัน นู ฌาฆา อีตู     ปือซัด บรี กูญา กือนา ลาฆู ฮูโกบ มาตี. ญา เตอ     ตรือเบะ เดะ นังฆรี ยูเดีย     ปี ดูโดะ เดะ นังฆรี ซีซาเรีย ดัฮ. 20ราฌา เฮโรด ญา มูซัยํ โตระ     ฌางัน โกะ ซือมียา นังฆรี ทัยระ     นังฆรี ซัยดอน. กะฆีเตอ ลูมอฮ กูญา ปาคัจ มาแรฮ ซารี ญา. ลามูลา เตอ     กูญา ปี ดาปัจ บลาซือตัด     นู ฌาดี ฮูลู-บาลัก ฮัจ-ลีฮัจ รูมัฮ นะ ราฌา     บรี ญา บาฌิ ฌางัน กูญา. กะฆีเตอ กูญา ปี กะ ราฌา     มีตา บรี บาฌิ ปาเระ ฌางัน ญา     ซาเบะ นังฆรี นะ กูญา     ฆาโดฮ อาเมด บารัก มากัด     เดะ นังฆรี นะ ราฌา. 21ราฌา ญา ตืองะ ซา อารี     บรี ดาปัจ กูญา. อารี อีตู     ญา บือปากัย กาเยด นะ ราฌา     ดูโดะ เดะ ปาปัด กรือซี นะ ราฌา     มือเลา ปือมือเลา ฌางัน กูญา. 22โกะ ลูมอฮ ซือมียา บือซูระ จะ     "บูกัด ปือมือเลา นะ ซือมียา     ตาปี ฌาดี ปือมือเลา นะ ตูฮัด." 23ดัดดัด อีตู     ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด บูวัจ บรี ราฌา ซาเกะ โตระ     กรานา-จะ ราฌา เตด บรี นามา นะ ตูฮัด     ฌาดี นามา นู บาฌิ. กะฆีเตอ     อาดา อูลัยํ จะจิก มากัด โปรจ นะ ราฌา     บรี มาตี. 24ตาปี ปือมือเลา นะ ตูฮัด ปี ราตา     บือตามัฮ บาฌิ     พรัด บาญะ. 25กาลา บานาบัด ฌางัน เซาโล บูวัจ กรือฌา นะ กูญา     ซุจ ดัฮ     กูญา บาลิ ปี     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     บาวา โยฮัน     นู ปือนามา มาระโก     ปี ซามา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\