ปือบูวัจ 13

1เดะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี อันตีโยก     อาดา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ฌางัน ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ. อาดา บานาบัด     อาดา ซีเมโอน     นู ปือนามา จะ ฮีตับ. อาดา ลูกีโย     ซือมียา นังฆรี ซัยรีน. อาดา มานาเอน     นู ฌาดี นานะ บือบือลา บือซามา ฌางัน ราฌา เฮโรด. อาดา เซาโล ฌูฆา. 2กาลา กูญา ตืองัฮ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด เตอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา ฌางัน กูญา     จะ     "กู บือเลฮ ปีเลฮ บานาบัด ฌางัน เซาโล ดัฮ     บรี บูวัจ ลาฆู บือกรือฌา นะ กู. กาเญา กือนา ตืองะ กูญา     บรี บือกรือฌา ลาฆู อีตู     บีดา กู." 3กะฆีเตอ กาลา     กูญา บูวัจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด     ซาเมน บือซาโวจ ดัฮ_กูญา ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา กูญา ดูวา อูรัก บรี กูญา ลือปัซ ปี. 4กะฆีเตอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ซูโรฮ บานาบัด ฌางัน เซาโล ปี. กูญา ปี กะ ตือเปด เซลูเกีย     ญาแญะ กาปัน     ปี กะ ปูเลา ซัยปรัด. 5ตานา รอจ กะ นังฆรี ซะลามิด ดัฮ     กูญา ดูวา อูรัก ปี มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     เดะ โกะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว. อาดา โยฮัน ปี ซามา     บรี ตูโลก กูญา. 6กูญา บือฌาลัด ตูโรจ ปี บลากัก ปูเลา     รอจ กะ นังฆรี ปาโฟ. ปัจ อีตู     กูญา ดาปัจ ซือมียา บักซา ยิว ซืออูรัก     ปือนามา จะ บาระเยซู. ญา ฌาดี ซือมียา บือฆูรู อาเย-ลือมู     ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ มืออูปัย. 7ญา อาดา ฌางัน ซือจียัด เปาโล     นู ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ลูวัก     เดะ ปูเลา อีตู. ฮูลู-บาลัก อีตู ญา ฌาดี ซือมียา ปานัย     ญา บลาโลก บานาบัด ฌางัน เซาโล มาแรฮ. ญา ซูกา นะ ดืองัยํ ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 8ตาปี ซือมียา บือฆูรู อาเย-ลือมู อีตู     (นู อาดา ปือนามา จะ     เอลีมา     ฌาดี-จะ     ซือมียา บือฆูรู)     ญา เตอ     บลาวัด ฌางัน กูญา ดูวา อูรัก     ตีเมา บรี ฮูลู-บาลัก ปือจายา. 9เซาโล (นู อาดา ปือนามา อาซิก จะ เปาโล)     ญา ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ตีญูง รือมัก กะ เอลีมา     มือเลา จะ 10"เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ ฮาตู ซีตัด     ฌาดี ซือตรู นะ ลาฆู บาฌิ ราตา. เกา เลอ     ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู มืออูปัย     ลาฆู ฮอย เตด บือฆูนา ซือมูฮา. เกา เตด บราดู     กูวาซา บรี ลาฆู บาฌิ นะ ตูฮัด     ปี ซาลัฮ ฌาลัด. 11กะฆีเตอ     ตางัน นะ ตูฮัด บือซัยํ นะ ฮูโกบ เกา     บูวัจ บรี เกา มาตา บูตา     นะ ลีฮัจ เตด บือฆารี ซายา มาตาอารี     ซา วะตู." ดัดดัด     มาตา นะ เอลีมา บือดาบู ดัฮ. ญา มือราบา ปี มาแรฮ     ซารี ซือมียา ซืออูรัก นู นะ ตูโตด ญา. 12กาลา ฮูลู-บาลัก ลีฮัจ ลาฆู อีนี     บารู ญา ปือจายา. ญา เตอ ปือและ-ฮาตี     เดะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 13เปาโล ฌางัน ลูมอฮ นะ ญา     ญาแญะ กาปัน เดะ ปาโฟ     ปี กะ ตือเปด ปรือกา     เดะ นังฆรี ปัมฟีเลีย. เปะ อีตู     โยฮัน ตีงัน กูญา     บาลิ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 14กูญา ตรือเบะ เดะ ปรือกา     ฌาลัด ปี กะ อันตีโยก เดะ นังฆรี ปิซีเดีย. เดะ อารี บราดู กรือฌา กูญา มาโซะ ปี ดูโดะ     เดะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว. 15ตานา บาจา ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     ฌางัน ซูรัจ นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ     กือปาลา รูมัฮ บือมุน เตอ     ญา ซูโรฮ ซือมียา ปี     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "อาดี-บราดี เออ     กะ กาเญา อาดา ปือมือเลา ปรีงัจ กะ ลูมอฮ ซือมียา     มาแรฮ มือเลา ปือมือเลา อีตู เลอ." 16กะฆีเตอ เปาโล บือดีรี     ลามัย ตางัน     มือเลา จะ     "ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     ฌางัน ลูมอฮ อาซิก นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด เตอ     มือนีงัย เลอ. 17ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน อีนี เตอ     ญา ปีเลฮ โกะ บีลาแก นะ กีตา ดัฮ. ตานา กูญา ดูโดะ ฌาดี ซือมียา นังฆรี อาซิก     เดะ นังฆรี อียิบ     ตูฮัด บูวัจ บรี กูญา บือตามัฮ บาญะ. ญา บาวา กูญา ตรือเบะ เดะ นังฆรี อียิบ     ฌางัน ตางัน นู มือฆัฮ นะ ญา. 18กือมูฮา ปัจ-ปูโลฮ ตาโฮด     ตูฮัด ตาฮัด ปือบูวัจ เตด บาฌิ นะ กูญา     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา. 19ญา บูวัจ บรี ตูโฌฮ บักซา เดะ นังฆรี คานาอัน     บือนาซา ฮาบิฮ     บรี ตือปัจ ตานัฮ นะ บักซา อีตู     ฌาดี ปือซากา นะ บักซา นะ ญา. 20ลาฆู อีนี ซือมูฮา ฌาดี ดัฮ     กือมูฮา ปัจ ราตุซ ลีมา-ปูโลฮ ตาโฮด. "เดะ บลากัก     ตูฮัด บูวัจ บรี อาดา ลูมอฮ ซือมียา กรัจ ฮูโกบ กูญา     ตือดะ รอจ วะตู นะ ซามูเอน     ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 21ตานา ลูมอฮ กูญา ซูกา อาดา ราฌา ซืออูรัก     ตูฮัด ญา ตืองะ เซาโล     บรี ฌาดี ราฌา นะ กูญา. ญา เตอ     นานะ นะ คิด     เดะ โกะ ลูมอฮ บือแนฮ เบนยามิน. ญา ฌาดี ราฌา ปัจ-ปูโลฮ ตาโฮด ดัฮ. 22ตานา ตีงัน เซาโล ดัฮ     ตูฮัด ตืองะ ดาวิด บรี ฌาดี ราฌา นะ กูญา. ตูฮัด บรี ซะซี ปาซัน ดาวิด จะ 'กู ดาปัจ ดาวิด     นานะ นะ เจซี ดัฮ. ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา นู กือนา เดะ ฮาตี นะ กู. ญา นะ บูวัจ ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ กู     ราตา มาจับ.' ตูฮัด ญา จะ. 23"เดะ อานะ กือมอน นะ ดาวิด อีตู     ตูฮัด ตืองะ เยซู     บรี ฌาดี ซือมียา ตูโลก ลูมอฮ บักซา อิซราเอน บรี ลือปัซ. ลาฆู อีนี ฌาดี ดัฮ     รือมัก ฌางัน ปือมือเลา บือฌาญี นะ ตูฮัด. 24ดูลู เดะ เยซู มาแรฮ ดัฮ     โยฮัน มาแรฮ มือญาเระ     กะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน ซือมูฮา     บรี กูญา บราเลฮ-ฮาตี     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. 25วะตู กรือฌา นะ โยฮัน ซรือปะ นะ ฮาบิฮ ดัฮ     ญา ตาญา จะ 'กาเญา อีงัจ จะ     กู ฌาดี ซาปา? กู บูกัด ซือมียา อีตู. นี เลอ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก นะ มาแรฮ     โซะ บลากัก กู. กู นี     เตด ปาโตจ นะ อูฆัย ปะตาปะ เดะ กากี นะ ญา.' โยฮัน ญา จะ." 26เปาโล มือเลา ปูลัก จะ     "อาดี-บราดี เออ     อานะ กือมอน นะ อับราฮัม เออ     ลูมอฮ ซือมียา นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด เออ     มือนีงัย เลอ. ปือมือเลา นู จะ     ตูฮัด นะ ตูโลก บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตอ     ตูฮัด ญา ซูโรฮ บรี ปือมือเลา อีตู มาแรฮ รอจ กะ กีตา นี เลอ. 27ตาปี โกะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ฌางัน โกะ กือปาลา นะ กูญา     เตด กราลา เยซู ดัฮ. ปือมือเลา นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     กูญา บาจา เดะ อารี บราดู กรือฌา บีลัก มีงู     ตาปี ปือมือเลา อีตู     เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กูญา. กะฆีเตอ กูญา กรัจ ฮูโกบ เยซู     กูญา บูวัจ บรี รือมัก     ฌางัน ปือมือเลา นะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ อีตู. 28มีเซ-จะ     กูญา ฮอย ปาซัน นามา     นู นะ กรัจ ฮูโกบ เยซู บรี มาตี     ตาปี กูญา มีตา เดะ ปีลาด     บรี ญา นะ ฮูโกบ เยซู บรี มาตี. 29"กาลา กูญา บือเลฮ บูวัจ ลาฆู ซือมูฮา     นู อาดา ฆาแรฮ ดูลู ดัฮ ปาซัน เยซู     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เตอ     กูญา อาเมด บาดัด นะ ญา     ปือตูโรด เดะ กายู ปลีตัก     บือปี ตานัม เดะ ฆูฮา. 30ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ บูวัจ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 31บาญะ อารี เตอ     เยซู ญา ปลีฮัจ กะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู     นู บือเลฮ ตูโรจ กะ ญา     ดาตัก เดะ นังฆรี ฆาลิลี     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม. วะตู อีนี เลอ     ลูมอฮ ซือมียา อีตู     มือญาเระ ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู นะ ญา     กะ ลูมอฮ ซือมียา. 32กะฆีเตอ     กามี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ อีนี     บรี กะ กาเญา ตาฮู. นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กีตา     นะ บูวัจ กะฮามี เตอ 33วะตู อีนี     ญา บูวัจ กะฆีเตอ ดัฮ     บีดา กีตา     นู ฌาดี อานะ กือมอน นะ กูญา. ฌาดี-จะ     ญา บูวัจ บรี เยซู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. บือกะ อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ มือญาญี ปูฌี ตูฮัด     ปาซัน นู ดูวา     นู จะ 'เกา เลอ     ฌาดี นานะ นะ กู. อารี อีนี เลอ     กู ฌาดี อาโปก นะ เกา ดัฮ.' ญา จะ. 34เปาโล มือเลา ลาฆี จะ     "นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บรี เยซู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     เตด ดือละ นะ บูโระ บูโซะ ลาฆี     ตูฮัด บือเลฮ มือเลา กะฆีนี จะ 'ปือมือเลา บือฌาญี นู บาฌิ โตระ     นู ตือตู     นู กู บือฌาญี กะ ราฌา ดาวิด ดัฮ. ปือมือเลา อีตู เลอ     กู นะ บรี ฌาดี ลาฆู รือมัก ฌางัน กาเญา.' ตูฮัด ญา จะ. 35ซาเบะ เดะ ซูรัจ อาซิก อาดา นู จะ 'ตูฮัด เออ     เกา ตีเมา นะ บรี ซือมียา นู จรัฮ บาฌิ นะ เกา     นะ กือนา บูโระ บูโซะ ดัฮ.' ตูฮัด ญา จะ. 36"กรานา-จะ ตือกาลา ราฌา ดาวิด เตอ     ดาวิด ญา บูวัจ ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด     บารู ญา มาตี ดัฮ     ญา กือนา ตานัม ฌางัน ลูมอฮ ญัง-มูญัง นะ ญา ดัฮ. ญา โปด     กือนา บูโระ บูโซะ ดัฮ. 37ตาปี ซือมียา อีตู     นู ตูฮัด บูวัจ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     ญา เลอ     เตด กือนา เดะ นู นะ บูโระ บูโซะ เลอ. 38"กะฆีเตอ     ดีบราดี เออ     กือนา มาโซะ เดะ ฮาตี กะฆีนี เลอ. กรานา เยซู นี เลอ     กามี มือญาเระ กะ กาเญา จะ     ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ กาเญา. ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     เตด บือเลฮ ตูโลก กาเญา     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา มานามา เตอ     ตาปี ราตา ซือมียา นู ปือจายา กะ เยซู อีนี     นะ ฌาดี บาฌิ ลือปัซ ดัฮ     เดะ ลาฆู ดูซา ราตาๆ เลอ. 40กะฆีเตอ กาเญา กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     ตีเมา บรี ลาฆู นะ บือฌาดี ฌางัน กาเญา     บือกะ ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     นู จะ 41'ลีฮัจ เลอ     กาเญา นู อาฆัฮ-ฆือละ. กาเญา นะ ปือและ-ฮาตี     นะ ฌาฮานัม. กรานา กู นี เลอ     นะ บูวัจ ลาฆู เดะ ฮาดัจ นะ กาเญา     มีเซ-จะ อาดา ซือมียา มือญาเระ ลาฆู อีตู กะ กาเญา     ตาปี กาเญา นะ เตด ปือจายา.' ตูฮัด ญา จะ." 42ตานา เปาโล ฌางัน บานาบัด ตืองัฮ ตรือเบะ เดะ รูมัฮ บือมุน     ลูมอฮ ซือมียา ปูโฌะ กูญา     บรี มือเลา ลาฆู อีนี ปูลัก     เดะ อารี บราดู     มีงู ฮึลด. 43กาลา โกะ ซือมียา ตีงัน รูมัฮ บือมุน     ปี ฮาบิฮ ดัฮ     อาดา ลูมอฮ ยิว บาญะ     ฌางัน ลูมอฮ บักซา อาซิก นู มาโซะ ลาฆู นะ ตูฮัด     บาญะ ฌูฆา     กูญา ตูโรจ เปาโล ฌางัน บานาบัด ดัฮ. ดูวา อูรัก อีตู     มือเลา ฌางัน กูญา     บรี กูญา นะ ฮาระ กือมัซๆ     กะ ลาฆู นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ. 44เดะ อารี บราดู     มีงู ฮึลด     อาดา ซือมียา มาแรฮ บือมุน     ซรือปะ นะ ฮาบิฮ ซือนังฆรี     บีดา นะ ดืองัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 45กาลา โกะ บักซา ยิว ลีฮัจ ซือมียา บาญะ อีตู     กูญา ดือกี โตระ     มือเลา ตะอารัฮ     บลาวัด ฌางัน ปือมือเลา นะ เปาโล. 46กะฆีเตอ เปาโล ฌางัน บานาบัด ฮาตี บรานี     มือเลา จะ     "กามี ฆาโดฮ มาแรฮ มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด กะ กาเญา ดูลู. ตาปี กาเญา กีปัซ ปือมือเลา อีตู ดัฮ. กาเญา บราซา จะ     กาเญา เตด ปาโตจ     นะ บือเลฮ ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู. บอฮ     กามี นะ อาเลฮ ปี ซารี ลูมอฮ บักซา อาซิก. 47กรานา ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ บือเลฮ ปือซัด กะ กามี จะ 'กู ตืองะ เกา ดัฮ     บรี ซูโลฮ จรัฮ กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก. กะฆีเตอ เกา นะ ตูโลก     บรี โกะ ซือมียา ราตา เดะ ดือนียา     นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ.' ญา จะ." 48ตานา ลูมอฮ บักซา อาซิก ดืองัยํ กะฆีเตอ     กูญา ซูกา-ฮาตี     มือโอจ กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. ซือมียา ซือมูฮา นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     บรี กูญา อาดา ฮีโดะ ซูโงฮ ซือลาลู เตอ     กูญา ปือจายา ดัฮ. 49ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด งรือลา ปี ราตา     โซะ ซือบือลัฮ นังฆรี อีตู. 50ตาปี โกะ บักซา ยิว เตอ     กูญา อาโจบ ลูมอฮ นีบีนี ซัยํ-บือซัยํ     นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ กีลากี ซัยํ-บือซัยํ เดะ นังฆรี. กูญา อาโจบ บรี ปรือกัด     บลาวัด เปาโล ฌางัน บานาบัด     โปรฮ กูญา ดูวา อูรัก     บรี ตรือเบะ เดะ นังฆรี อีตู ราตา. 51กะฆีเตอ     กูญา ดูวา อูรัก กีปัซ ฮาบู ตานัฮ เดะ กากี นะ กูญา     ฌาดี ลาฆู กีปัซ ลูมอฮ ซือมียา อีตู. กูญา บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี อิโกนียุม. 52ตาปี ลูมอฮ มูเระ     กูญา ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ     ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\