ปือบูวัจ 14

1เดะ นังฆรี อิโกนียุม ฌาดี กะฆีเตอ ฌูฆา. เปาโล ฌางัน บานาบัด     ปี มาโซะ กะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว. กูญา ดูวา อูรัก มือเลา กือมัซๆ     บูวัจ บรี ซือมียา บาญะ ปือจายา กะ เยซู. อาดา นู บักซา ยิว     ฌางัน บักซา กรีก ฌูฆา. 2ตาปี โกะ บักซา ยิว นู ตีเมา ปือจายา     กูญา อาโจบ ซือมียา บักซา อาซิก     บรี อีงัจ ฌาฮัจ กะ ลูมอฮ ดีบราดี นู ปือจายา. 3กูญา ดูวา อูรัก ดูโดะ เปะ อีตู ลามา     ฮาตี บรานี มือญาเระ     ลาฆู นะ ตูฮัด     ปาซัน นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ อูมัจ-ซือมียา. ตูฮัด     ญา บรี กูญา ดูวา อูรัก     บูวัจ ปือนานา ซีดี นู ปือและ ซูโงฮ. กะฆีเตอ ญา บรี ลีฮัจ จะ     ปือมือเลา นะ กูญา     ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ. 4ตาปี ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี อีตู     บือปือจัฮ ฌาดี ดูวา บือลัฮ. ซือตืองัฮ อาดา โซะ โกะ บักซา ยิว     ซือตืองัฮ อาดา โซะ โกะ ปือญูโรฮ ดูวา อูรัก. 5อาดา ซือมียา บักซา อาซิก     ฌางัน ซือมียา บักซา ยิว     ฌางัน โกะ กือปาลา นะ กูญา เตอ     กูญา ปาคัจ บรีงัจ บือซามา     นะ บูวัจ ฌาฮัจ กะ เปาโล ฌางัน บานาบัด     นะ อาเมด บาตู มาแรฮ ลีปัยํ     บรี บูนอฮ กูญา. 6กาลา กูญา ดูวา อูรัก ตาฮู ลาฆู อีนี     กูญา ลารี ปี กะ โซะ ตูโปะ ลิดซือตรา     ตูโปะ ดือบี     โซะ ซือบือลัฮ นังฆรี ลีกาโอเนีย     ฌางัน โกะ ตูโปะ อาซิกๆ โซะ อีตู. 7เปะ อีตู     กูญา ดูวา อูรัก มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู. 8เดะ นังฆรี ลิดซือตรา     อาดา ซือมียา ซืออูรัก นู ฌาลัด เตด บือเลฮ. ตะเดะ ดูโดะ เดะ อาปี     ญา จาเปะ     เตด ดือละ บือฌาลัด ลาลู. 9ญา ดูโดะ เปะ อีตู     มือนีงัย ปือมือเลา นะ เปาโล. เปาโล ตีญูง กะ ญา     ลีฮัจ ญา อาดา ฮาตี ปือจายา     บีดา นะ บือเลฮ บือบือลา บรี ซือนัง. 10กะฆีเตอ     เปาโล มือเลา ซูวารา บือซัยํ     จะ     "บีกัซ เลอ. บือดีรี ฌางัน กากี นะ เกา." ซือมียา อีตู มือลูปัจ     บือฌาลัด. 11ตานา โกะ ซือมียา บาญะ กูญา ลีฮัจ บือฆารี ปือบูวัจ นะ เปาโล     กูญา ฮึนตะ บือซูระ เดะ บาซา นะ กูญา     จะ     "ลูมอฮ ดาโตะ นะ กีตา     ตูโรด มาแรฮ ดัฮ     อีซี ญาวา ซือรูปา ซือมียา เลอ." 12กูญา บลาโลก บานาบัด ปือนามา จะ     พระซุด. กูญา ลีฮัจ จะ     เปาโล ฌาดี ซือมียา ปานัย มือเลา     กะฆีเตอ กูญา บลาโลก จะ     พระฮือเมด. 13อาดา บาลัย มือญือมัฮ กะ พระซุด     โซะ ฮึลด ปีตู ตูโปะ. กะฆีเตอ     ซามี นะ พระซุด     ญา ตูโตด โกะ ลือมู มาแรฮ ซือตืองัฮ     ฌางัน บูงา ซีปัย     ญา ปี กะ ปีตู ตูโปะ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     บีดา นะ บูนอฮ ลือมู     มือญือมัฮ กะ โกะ ปือญูโรฮ. 14ตาปี กาลา โกะ ปือญูโรฮ ดูวา อูรัก     ตาฮู ลาฆู อีตู     กูญา จูลัด โกะ กาเยด บาฌู นะ กูญา     บรี จีแจะ. กูญา บลารี ปี กะ ตืองัฮ ซือมียา บาญะ     บือซูระ จะ 15"กาเญา ซือมูฮา เออ     บูวัจ นามา ปะ บูวัจ กะฆีนี? กามี ฌูฆา     ฌาดี ซือมียา เลอ     ซือรูปา บือกะ กาเญา. กามี มาแรฮ ดัฮ     บีดา นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ กะ กาเญา     นู จะ     บรี กาเญา อาเลฮ มาแรฮ เดะ ลาฆู เตด บือฆูนา กะฆีนี     บรี ซารี ตูฮัด นู ฮีโดะ ซูโงฮ เลอ. ญา เตอ     บือฌาดี ลาแงะ     ฌางัน ดือนียา     ฌางัน ลาโวจ     ฌางัน บือนา บารัก เดะ โซะ อีตู ซือมูฮา. 16เดะ ฮาดัจ ดูลู     ตูฮัด ญา บรี ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ตูโรจ กะ ฌาลัด นะ กูญา ซิกมาซิก. 17ตาปี ญา ซือมาตา บูวัจ บือนา บาฌิ     บรี ลีฮัจ จะ     นู ญา เตอ     ฌาดี ตูฮัด เลอ. ญา บรี กาเญา อาดา ฮูฌัด ตูโตฮ เดะ โซะ ลาแงะ     อาดา มูเซด นู อาดา บูวัฮ บาญะ     บรี กาเญา มากัด กือญัง ดัฮ     บรี ซูกา-ฮาตี เลอ." กูญา จะ. 18มีเซ-จะ มือเลา กะฆีนี ดัฮ     ตาปี ปายัฮ นะ บลารัก ลูมอฮ ซือมียา     ตีเมา บรี บูนอฮ บือนาตัก     มือนืองะ มือญือมัฮ กะ กูญา ดูวา อูรัก. 19ตาปี อาดา ซือมียา บักซา ยิว ซือตืองัฮ     มาแรฮ เดะ นังฆรี อันตีโยก     ฌางัน นังฆรี อิโกนียุม. กูญา อาโจบ ลูมอฮ ซือมียา     บรี อาเมด บาตู มาแรฮ ลีปัยํ     นะ บูนอฮ เปาโล. ลีปัยํ ดัฮ     กูญา อีเระ ญา     บือตรือเบะ ปี โซะ ลูวัยํ ตูโปะ     อาคา จะ     ญา มาตี ดัฮ. 20ตาปี ตานา โกะ มูเระ มาแรฮ บือดีรี โซะ กือลีลิก เปาโล     ญา บีกัซ ดัฮ     มาโซะ กะ ตูโปะ. ฆีปาฆี ญา บือฌาลัด บาลิ ปี ฌางัน บานาบัด     กะ ตูโปะ ดือบี. 21เดะ ตูโปะ ดือบี     กูญา ดูวา อูรัก มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู     บูวัจ บรี อาดา ซือมียา ฌาดี มูเระ     บาญะ อูรัก. ลือปัซ อีตู     กูญา ดูวา อูรัก บาลิ ปี กะ ตูโปะ ลิดซือตรา     นังฆรี อิโกนียุม     นังฆรี อันตีโยก ปูลัก. 22เปะ อีตู กูญา บูวัจ บรี ลูมอฮ มูเระ ตือตู-ฮาตี     ปรีงัจ กะ กูญา     บรี ตูโรจ กะ เยซู     ฮาตี รือมัก. กูญา มือเลา จะ     ดัฮ กีตา นะ อาดา บาฮาเฆด     เดะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด เตอ     กีตา ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ลาฆู ซูซัฮ บาญะ. 23เดะ โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตา ตือปัจ     กูญา ดูวา อูรัก ตืองะ ซือมียา ซือตืองัฮ     ฌาดี โกะ ซือมียา บือบือลา กูญา. กูญา บือเลฮ บือซาโวจ     ตูโรจ ลาฆู บือตาฮัด มากัด เตอ     ซรัฮ กูญา อีตู     บรี ดูโดะ เดะ ตางัน นะ ตูฮัด     นู กูญา ปือจายา ดัฮ. 24เดะ บลากัก     กูญา ดูวา อูรัก บือฌาลัด ลาลู นังฆรี ปิซีเดีย     รอจ กะ นังฆรี ปัมฟีเลีย. 25ตานา กูญา มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     เดะ นังฆรี ปรือกา ดัฮ     กูญา ปี กะ ตือเปด อะตาเลีย. 26เปะ อีตู     กูญา ญาแญะ กาปัน บลายัยํ ปี กะ นังฆรี อันตีโยก. ฌาดี ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี อันตีโยก อีตู     นู ซรัฮ กูญา ดูวา อูรัก     บรี กะ ตูฮัด นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กูญา     เดะ ลาฆู บือกรือฌา อีตู     นู กูญา บารู บูวัจ บรี ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. 27ตานา รอจ นังฆรี อันตีโยก ดัฮ     กูญา ซูโรฮ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     มาแรฮ บือมุน บือซามา. กูญา ดูวา อูรัก มือญาเระ กะ กูญา     ลาฆู ซือมูฮา นู ตูฮัด ตูโลก บรี กูญา บูวัจ     นู ตูฮัด บูกา ปีตู ดัฮ     บรี กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก มาโซะ ปือจายา ดัฮ. 28กูญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ มูเระ     ลามา ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\