ปือบูวัจ 15

1อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ มาแรฮ     ดาตัก เดะ นังฆรี ยูเดีย     รอจ กะ นังฆรี อันตีโยก. กูญา อีตู ฮึนตะ นะ อาฌัยํ ลูมอฮ ดีบราดี จะ     "กะ กาเญา เตด ซาโมจ ลาฆู กรัจ     ตูโรจ บือกะ ฮาดัจ ฮูโกบ นะ มูซา กาเญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เตด บือเลฮ เลอ." 2เปาโล ฌางัน บานาบัด มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ โตระ     ฌางัน กูญา     จะ     นู กูญา อาฌัยํ     ซาลัฮ ดัฮ. กะฆีเตอ กูญา ตืองะ เปาโล     ฌางัน บานาบัด     ฌางัน ซือมียา อาซิก ซือตืองัฮ     บรี กูญา ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     บีดา นะ บือกีรา ปาซัน ลาฆู อีนี     ฌางัน ลูมอฮ ปือญูโรฮ ฌางัน โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด โซะ อีตู. 3กะฆีเตอ ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี อันตีโยก     ซูโรฮ กูญา ปี โซะ อีตู. ตืองัฮ กูญา บือฌาลัด ลาลู นังฆรี ฟีนิเซีย     นังฆรี ซะมาเรีย     กูญา มือญาเระ กะ ลูมอฮ ดีบราดี     ลาฆู นู ลูมอฮ บักซา อาซิก     อาเลฮ มาแรฮ ซารี ตูฮัด ดัฮ. ลาฆู อีนี     บูวัจ บรี ลูมอฮ ดีบราดี อีตู     ซูกา-ฮาตี บาญะ เลอ. 4ตานา รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ     ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ฌางัน โกะ ปือญูโรฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     ปาคัจ ซาโมจ กูญา บาฌิ ดัฮ. กูญา บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู ซือมูฮา     นู ตูฮัด บูวัจ ฌางัน กูญา ดัฮ. 5ตาปี อาดา ซือมียา ปือจายา ซือตืองัฮ     เดะ ลูมอฮ ฟาริซี กูญา บือดีรี     มือเลา จะ     "ลูมอฮ บักซา อาซิก     กือนา ซาโมจ ลาฆู กรัจ เลอ. กือนา ปือซัด กะ กูญา     บรี ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา เลอ." 6กะฆีเตอ โกะ ปือญูโรฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา บือบือลา     กูญา บือมุน บือซามา     บีดา นะ บือกีรา ลาฆู อีนี. 7ตานา กูญา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ลามา ดัฮ     เปโตร ญา บือดีรี     มือเลา จะ     "ดีบราดี เออ     กาเญา ตาฮู จะ     เดะ วะตู ลามูลา เตอ     ตูฮัด ปีเลฮ กู ดัฮ     เดะ ลูมอฮ กาเญา     บรี กู นะ มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู     กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก     บรี กูญา นะ มือนีงัย     นะ บือเลฮ ปือจายา. 8ตูฮัด นู ตาฮู ฮาตี ซือมียา     ญา บรี ลีฮัจ จะ     ญา ซาโงะ ลูมอฮ กูญา ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา บรี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด กะ กูญา     บือกะ ญา บือเลฮ บรี กะ กีตา ดัฮ. 9กะฆีเตอ ฌูฆา     ญา เตด กีรา จะ     ลูมอฮ กูญา อาซิก เดะ ลูมอฮ กีตา     ตาปี ญา บาโซฮ ฮาตี นะ กูญา บรี บาฌิ     ซาเบะ กูญา ปือจายา กะ เยซู ดัฮ. 10ลาฆู ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     ฌาดี ซือรูปา บือนา บรัจ     นู ลูมอฮ กีตา     ฌางัน ลูมอฮ ญัง-มูญัง นะ กีตา     ตาโงก เตด บียัซ ดัฮ. กะฆีเตอ     บูวัจ นามา ปะ     กาเญา อีงัจ นะ ลกลีฮัจ ตูฮัด     นะ บอฮ บือนา บรัจ อีตู     เดะ บลากัก นะ ลูมอฮ มูเระ บักซา อาซิก     บรี กูญา ตาโงก? 11กะฆีเตอ เตด บือเลฮ เลอ. ตาปี กีตา ปือจายา จะ     นู ลูมอฮ กีตา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     ฌาดี ซา ลาฆู ฌางัน ลูมอฮ กูญา     ฌาดี-จะ     ซาเบะ ตูฮัด เยซู ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา ซือมูฮา ดัฮ เลอ." เปโตร ญา จะ. 12กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา นู บือมุน บือซามา     กูญา ซืองะ ดัฮ     มือนีงัย กะ บานาบัด ฌางัน เปาโล     นู กูญา มือญาเระ จะ     ตูฮัด บือเลฮ บรี กูญา บูวัจ ปือนานา ซีดี     นู ปือและ ซูโงฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ บักซา อาซิก. 13ตานา กูญา ดูวา อูรัก มือเลา ฮาบิฮ ดัฮ     ยากอบ ญา มือเลา ตีกัฮ จะ     "ดีบราดี เออ     มือนีงัย กะ กู เลอ. 14เปโตร บือเลฮ มือญาเระ ดัฮ     นู โซะ ลามูลา     ตูฮัด บรี ลีฮัจ จะ     นู ญา ซายัก กะ ลูมอฮ อูรัก บักซา อาซิก. ญา ปีเลฮ ซือมียา ซือตืองัฮ เดะ ลูมอฮ กูญา     บรี ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา. 15ลาฆู อีนี     รือมัก ฌางัน ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     บือกะ ซูรัจ นู จะ 16'ลือปัซ อีนี     กู นะ บาลิ มาแรฮ' ตูฮัด ญา จะ. 'บาลัย นะ ราฌา ดาวิด นู รูโตฮ ดัฮ     กู นะ อาเกะ ปูลัก. บาลัย นู บือนาซา อีตู     กู นะ อาเกะ ปาเระ     นะ ตืองะ บรี กือฌะ บาฌิ ปูลัก เลอ. 17กะฆีเตอ     โกะ อูมัจ-ซือมียา นู ฆีลาฆี     นะ บือเลฮ ซารี ตูฮัด     ฌาดี-จะ     ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก     นู ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ กู ดัฮ. 18ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นู ปลีฮัจ ลาฆู อีนี ตะเดะ ดูลู นูตู เตอ     ญา เลอ     บือเลฮ มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ.' ญา จะ." 19กะฆีเตอ     ยากอบ มือเลา ลาฆี จะ     "กู กีรา จะ     ฌางัน บรี กีตา บือฆาโดฮ โกะ ซือมียา บักซา อาซิก     นู อาเลฮ มาแรฮ ซารี ตูฮัด. 20ตาปี กีตา กือนา ฆาแรฮ ซูรัจ กะ กูญา     นู จะ     ฌางัน มากัด บารัก นู ตะอารัฮ     ซาเบะ ซูดัฮ มือนืองะ กะ บราลา ดัฮ. ฌางัน บือกาเซฮ. ฌางัน มากัด ลูลู นะ โกะ บือนาตัก     นู จือแกะ ลีเฮ บรี มาตี. ฌางัน มากัด ดารัฮ ฌูฆา. 21กรานา ตะเดะ ฮาดัจ ดูลู     บีลัก มีงู     อาดา ซือมียา บาจา ซูรัจ นะ มูซา     เดะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว. กะฆีเตอ     ราตา นังฆรี     อาดา ซือมียา อาฌัยํ ปือมือเลา นะ ญา." ยากอบ ญา จะ. 22กะฆีเตอ     โกะ ปือญูโรฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา บือบือลา     ฌางัน ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา เตอ     กูญา ปาคัจ ลีฮัจ บาฌิ จะ     นะ ปีเลฮ ซือมียา นะ กูญา ซือตืองัฮ     บรี กูญา นะ ปี กะ นังฆรี อันตีโยก     บือซามา ฌางัน เปาโล     ฌางัน บานาบัด. กูญา ปีเลฮ ยูดา นู ปือนามา อาซิก จะ     บาระซาบา     ฌางัน ซีลา ฌูฆา. กูญา ดูวา อูรัก ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     เดะ ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา. 23กูญา อีตู ฆาแรฮ ซูรัจ     กีเรบ เดะ กูญา ดูวา อูรัก     มือเลา จะ "โกะ ปือญูโรฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นู ฌาดี ดีบราดี นะ กาเญา     กามี กีเรบ ซูรัจ อีนี     บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา บักซา อาซิก     เดะ นังฆรี อันตีโยก     นังฆรี ซีเรีย     นังฆรี ซิลีเซีย. ซือลามัจ เลอ. 24กามี ดืองัยํ ดัฮ จะ     อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ เดะ ลูมอฮ กามี     ปี มือเลา ลาฆู นู บรี กะ กาเญา เตด ซือนัง-ฮาตี     บรี ฆาโดฮ-ฮาตี โตระ. ตาปี โซะ กามี อีนี     เตด บือเลฮ ซูโรฮ กูญา     บรี ปี กะฆีเตอ เลอ. 25กะฆีเตอ     กามี บือเลฮ บือมุน บือซามา ซาฮาตี     ปาคัจ ลีฮัจ บาฌิ จะ     นะ ปีเลฮ ซือมียา ซือตืองัฮ     ซูโรฮ กูญา ปี กะ กาเญา. กูญา นะ ปี บือซามา ฌางัน บานาบัด ฌางัน เปาโล     นู กามี ซายัก. 26กูญา ดูวา อูรัก อีนี     ฌาดี ซือมียา นู ยอม ซรัฮ ญาวา นะ กูญา     กรานา นามา นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา. 27กะฆีเตอ     กามี ซูโรฮ ยูดา     ฌางัน ซีลา ปี บือซามา. กูญา นะ บือเลฮ มือเลา ฌางัน กาเญา     ลาฆู นู รือมัก ฌางัน ปือมือเลา เดะ ซูรัจ อีนี. 28ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือซามา ฌางัน กามี อีนี     ลีฮัจ บาฌิ จะ     ฌางัน บรี กามี บอฮ บารัก บรัจ อาซิก     เดะ อาตัซ กาเญา     ลือเบฮ ซา ลาฆู อีนี เลอ     นู จะ 29ฌางัน บรี กาเญา มากัด ซือบารัก     นู มือนืองะ กะ บราลา ดัฮ. ฌางัน มากัด ดารัฮ. ฌางัน มากัด ลูลู นะ โกะ บือนาตัก     นู จือแกะ ลีเฮ บรี มาตี. ฌางัน บือกาเซฮ. ดัฮ กาเญา เตด ตูโรจ กะ ลาฆู กะฆีเตอ     โบะ บาฌิ ดัฮ เลอ. ซือลามัจ เลอ." ซูรัจ ญา จะ. 30กะฆีเตอ     กูญา ซูโรฮ โกะ ซือมียา อีตู ปี ดัฮ     ปี รอจ กะ นังฆรี อันตีโยก. กูญา บรี ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด บือมุน บือซามา     บรี ซูรัจ อีตู กะ กูญา. 31ลูมอฮ ซือมียา บาจา ซูรัจ ดัฮ     นู ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา     บรี ซูกา-ฮาตี. 32ยูดา ฌางัน ซีลา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌูฆา. กูญา มือญาเระ ปือมือเลา บาญะ     นู ปูโฌะ-ฮาตี ลูมอฮ โกะ ดีบราดี     ตูโลก บรี กูญา กือฌะ-กือมัซ. 33ซูดัฮ กูญา ดูวา อูรัก ดูโดะ เปะ อีตู ลามา ดัฮ     ลูมอฮ ดีบราดี บรี ซือลามัจ กะ กูญา     บรี กูญา บาลิ ปี กะ โกะ ซือมียา     นู ซูโรฮ กูญา มาแรฮ. 35ตาปี เปาโล ฌางัน บานาบัด ดูโดะ เดะ นังฆรี อันตีโยก. กูญา ฌางัน ซือมียา อาซิก บาญะ อูรัก     อาฌัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู. 36ตานา บาญะ อารี ลือปัซ ดัฮ     เปาโล มือเลา กะ บานาบัด จะ     "โฌฮ     บรี กีตา ปี ปูลัก     กะ ราตา นังฆรี     ราตา ตูโปะ     นู กีตา มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ดัฮ. บรี กีตา ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ ลูมอฮ ดีบราดี โซะ อีตู     ลีฮัจ จะ     กูญา ตืองัฮ ตูโรจ กะ ตูฮัด เยซู บาฌิ เฆอ?" ญา จะ. 37บานาบัด ซูกา บาวา โยฮัน     นู ปือนามา อาซิก จะ     มาระโก     ปี ซามา 38ตาปี เปาโล ตีเมา บาวา ญา ปี ซามา     ซาเบะ-จะ กาลา ดูลู     ญา ตีงัน กูญา เดะ นังฆรี ปัมฟีเลีย ดัฮ     เตด บือเลฮ ปี บือกรือฌา ซามา ฌางัน กูญา     ยู ตือดะ ฮาบิฮ ดัฮ. 39กะฆีเตอ     เปาโล ฌางัน บานาบัด บือตือฆัฮ     รืองัก ปี ดัฮ. บานาบัด อาเมด มาระโก     บลายัยํ ปี กะ ปูเลา ซัยปรัด. 40ตาปี โซะ เปาโล     ญา ปีเลฮ ซีลา ดัฮ     ลาลู กูญา ปี. ลูมอฮ ดีบราดี ซรัฮ กูญา ดูวา อูรัก กะ ตูฮัด     บรี ญา นะ ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กูญา. 41ญา ปี ลาลู นังฆรี ซีเรีย     นังฆรี ซิลีเซีย     ราตา     บูวัจ บรี โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด     กือฌะ-กือมัซ ดัฮ     ราตา ตือปัจ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\