ปือบูวัจ 16

1เปาโล บือฌาลัด ปี กะ ตูโปะ ดือบี     ตูโปะ ลิดซือตรา. โซะ อีตู อาดา มูเระ ซืออูรัก     ปือนามา ทิโมที. ญา เตอ     ฌาดี นานะ นะ นีบีนี บักซา ยิว ซืออูรัก     นู ปือจายา กะ เยซู ดัฮ. ตาปี ปะ เดะ ญา ฌาดี ซือมียา บักซา กรีก. 2ลูมอฮ ดีบราดี เดะ ตูโปะ ลิดซือตรา     เดะ นังฆรี อิโกนียุม     กูญา มือโอจ กะ ทิโมที. 3เปาโล ซูกา นะ บาวา ญา ปี ซามา. กะฆีเตอ ญา อาเมด ทิโมที     บูวัจ ลาฆู กรัจ ซาเบะ ลูมอฮ บักซา ยิว เดะ นังฆรี อีตู ซือมูฮา     ตาฮู จะ     ปะ เดะ ญา ฌาดี ซือมียา บักซา กรีก. 4กูญา ตีฆา อูรัก     บือฌาลัด ปี เดะ นังฆรี โซะ อีตู ราตา. ลาฆู นู โกะ ปือญูโรฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     บือกีรา ดัฮ เตอ     ลาฆู อีตู กูญา กีเรบ เดะ ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา     บรี กูญา นะ บูวัจ ตูโรจ. 5กะฆีเตอ     โกะ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา กือฌะ-กือมัซ ดัฮ. บีลัก อารี     กูญา ดรัซ บือตามัฮ บาญะ เลอ. 6กูญา ตีฆา อูรัก     บือฌาลัด ปี ตูโรจ ตือกอซ นังฆรี ฟรีเจีย     ฌางัน นังฆรี ฆาลาเตีย     ซาเบะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บลารัก     ตีเมา บรี กูญา มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     เดะ นังฆรี เอเซีย. 7ตานา รอจ กะ ตือกอซ นังฆรี มีเซีย     กูญา กูวาซา นะ มาโซะ กะ นังฆรี บิทีเนีย     ตาปี ซือมืองัจ นะ เยซู     ตีเมา บรี กูญา ปี โซะ อีตู. 8กะฆีเตอ     กูญา ฌาลัด ปี ลาลู นังฆรี มีเซีย     รอจ กะ ตือเปด โตรอัด. 9มาลับ อีตู     เปาโล ญา มีปี     ลีฮัจ บือฆารี ซือมียา นังฆรี มาซิโดเนีย ซืออูรัก     บือดีรี มีตา กือมัซๆ จะ     "มาแรฮ เลอ     โซะ ซรือบัก นังฆรี มาซิโดเนีย     บีดา ตูโลก กามี." 10ตานา เปาโล ลีฮัจ มีปี อีตู ดัฮ     ดัดดัด กามี ซียะ นะ ปี     กะ นังฆรี มาซิโดเนีย     บือกีรา จะ     ตูฮัด บือเลฮ ปาเงน กามี     บรี กามี นะ ปี มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     กะ ลูมอฮ ซือมียา โซะ อีตู. 11กามี ญาแญะ กาปัน เดะ ตือเปด โตรอัด     บลายัยํ ปี กะ ปูเลา ซาโมทรัด. ฆีปาฆี กามี บลายัยํ ปี ปูลัก     กะ ตือเปด เนอาบุรี. 12ดาตัก เดะ เปะ อีตู     กามี ฌาลัด ปี กะ นังฆรี ฟีลิบปี     นู ฌาดี ซือนังฆรี ซัยํ-บือซัยํ     เดะ ซือบือลัฮ นังฆรี มาซิโดเนีย. นังฆรี โรม โปด     บือเลฮ ตืองะ ฟีลิบปี ดัฮ     บรี ฌาดี นังฆรี นะ บักซา โรม. กามี นูปัก เปะ อีตู     บาญะ อารี ดัฮ. 13เดะ อารี บราดู กรือฌา กามี ตรือเบะ โซะ ลูวัยํ นังฆรี     ปี กะ บีดิก ซูงัย. ตือปัจ อีตู กามี อาคา จะ     ฌาดี ตือปัจ นู ลูมอฮ บักซา ยิว บียาซา ปี บือซาโวจ บือซามา. กามี ปี ดูโดะ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ นีบีนี     นู บือมุน โซะ อีตู ดัฮ. 14เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู ดืองัยํ กามี     อาดา นีบีนี ซืออูรัก ปือนามา ลิดดียา     นู มาแรฮ เดะ นังฆรี ทียาตีรา. ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา ฌูวัน กาเยด ซี แนบปริง     นู รือฆา มาฮัน     ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด. ตูฮัด บูกา ฮาตี นะ ญา     บรี ญา มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ เปาโล. 15ตานา ญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา     ญา บืออาฌะ กามี จะ     "ดัฮ กาเญา ลีฮัจ จะ     กู ปือจายา กะ ตูฮัด รือมัก ดัฮ     โฌฮ ปี ดูโดะ เดะ รูมัฮ นะ กู เลอ." ญา บืออาฌะ กามี กือมัซๆ. กะฆีเตอ กามี โปด     ตูโรจ ปี ฌางัน ญา ดัฮ. 16อาดา ซืออารี     ตานา กามี ตืองัฮ ปี กะ ตือปัจ นู กูญา บียาซา บือซาโวจ ซีงี     กามี ดาปัจ นีบีนี ปราโซฮ ซืออูรัก     นู อาดา ฮาตู ราโซะ ดัฮ     บรี ญา ฌาดี บูมอยํ ลีฮัจ โฆรฮ. นู ญา ตูโดฮ โฆรฮ กะฆีเตอ     บูวัจ บรี โกะ ตกเก นะ ญา     อูโตก บาญะ. 17นีบีนี อีตู ซือมาตา ตูโรจ กะ เปาโล ฌางัน ลูมอฮ กามี     บือซูระ จะ     "ลูมอฮ ซือมียา อีนี     ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ นู ตีงี ซูโงฮ. กูญา นะ มือญาเระ บรี กะ กาเญา ตาฮู     ลาฆู นู นะ บรี กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ เลอ." ญา จะ. 18ญา บูวัจ กะฆีนี     บาญะ อารี ดัฮ     บูวัจ บรี เปาโล ฆาโดฮ-ฮาตี โตระ. ญา อาเลฮ ปี มือเลา ฌางัน ฮาตู อีตู จะ     "เดะ นามา นะ เยซู คริด     กู ปือซัด เกา     บรี ตรือเบะ เดะ ซือมียา อีนี เลอ." ญา จะ. ดัดดัด ฮาตู อีตู     ตรือเบะ เดะ นีบีนี อีตู ดัฮ. 19กาลา โกะ ตกเก นะ นีบีนี อีตู ลีฮัจ จะ     กูญา ฮอย จาดัก นะ บือเลฮ อูโตก ลาฆี     กูญา รีฆะ เปาโล ฌางัน ซีลา     อีเระ ตางัน กูญา     บือปี กะ โกะ กือปาลา     เดะ ลามัน นังฆรี. 20กาลา บาวา รอจ กะ โกะ กือปาลา นังฆรี ดัฮ     กูญา อาดู จะ     "ลูมอฮ ซือมียา อีนี ฌาดี บักซา ยิว. กูญา บูวัจ บือฆาโดฮ บาญะ     เดะ นังฆรี นะ กีตา. 21กูญา อาฌัยํ ฮาดัจ     นู ซาลัฮ เดะ ฮูโกบ นะ กีตา. กีตา     นู ซือมียา บักซา โรม     นะ ซาโมจ ฮาดัจ นะ กูญา     นะ บูวัจ ตูโรจ กะฆีเตอ     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ." 22ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ปาคัจ บลาวัด ฌางัน เปาโล     ฌางัน ซีลา. ลูมอฮ กือปาลา โปด     ปือซัด บรี จูลัด กาเยด บาฌู นะ กูญา ดูวา อูรัก บูวัก ดัฮ     บรี ตามาตา รือเปะ กูญา. 23ซูดัฮ กาเตาะ บาญะ กาลี ดัฮ     กูญา กานัก ดูวา อูรัก อีตู เดะ ปือฌารา     ปือซัด กือปาลา ปือฌารา     บรี ฌาฆา กูญา กือมัซๆ. 24ตานา กือนา ปือซัด กะฆีเตอ ดัฮ     ญา บอฮ กูญา เดะ รูวัก โซะ ดาลับ     บอฮ กากี นะ กูญา     บรี มาโซะ ลือกัจ เดะ ปาปัด     นู ตือโบะ ฌาดี ฆารี กากี ดัฮ. 25วะตู ตืองัฮ มาลับ     เปาโล ฌางัน ซีลา อาดา บือซาโวจ     อาดา มือญาญี     ปูฌี กะ ตูฮัด. โกะ อูรัก ซาลัฮ อาซิกๆ เดะ ปือฌารา     ดืองัยํ กูญา. 26ตานา บาฌิ     ตานัฮ ญา บรีเงาะ โตระ     บูวัจ บรี ปือฌารา มาจับ นะ รูโตฮ. ดัดดัด     ปีตู ซือมูฮา ตือบูกา ดัฮ. ราตัย นะ อูรัก ซาลัฮ ซือมูฮา     กือนา อูฆัย ฮาบิฮ ดัฮ. 27กือปาลา ปือฌารา ดาฮานี บีกัซ. ตานา ญา ลีฮัจ จะ     ปีตู เดะ ปือฌารา บูกา ดัฮ     ญา อีงัจ จะ     ลูมอฮ อูรัก ซาลัฮ ลารี ลือปัซ ดัฮ     ซือมูฮา. กะฆีเตอ     ญา ซีตะ ปือดัก นะ ญา     นะ บูนอฮ ญาวา ตะอาซิก. 28ตาปี เปาโล บือซูระ     บูงี ซูวารา บือซัยํ จะ     "ฌางัน บูวัจ ฌาฮัจ กะ ญาวา ตะอาซิก เลอ. กามี ซือมูฮา อาดา เปะ อีนี ดัฮ." 29กือปาลา ปือฌารา ปือซัด บรี อาเมด ปลีตา มาแรฮ. ญา บลารี มาโซะ กะ ดาลับ ปือฌารา     ตาโกจ ยู ญาวา กือตัยํ     ตือมะ เดะ กากี นะ เปาโล ฌางัน ซีลา. 30ญา บาวา กูญา ดูวา อูรัก     ปี กะ โซะ ลูวัยํ     ตาญา จะ     "จา เออ     กู นะ บูวัจ กะฮามี     บีดา บรี กู นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ?" 31กูญา ดูวา อูรัก มือเลา จะ     "กือนา ปือจายา กะ ตูฮัด เยซู เลอ. กะฆีเตอ     เกา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ เกา ซามา." 32กะฆีเตอ     กูญา มือเลา ปือมือเลา นะ ตูฮัด บรี กะ ญา     ฌางัน โกะ ซือมียา ฮาบิฮ ซือรูมัฮ นะ ญา. 33เดะ วะตู มาลับ อีตู เลอ     ญา บาวา กูญา ดูวา อูรัก บือปี     บาโซฮ ลียัก นะ กูญา. ดัดดัด     ญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     ฌางัน โกะ นะบรานะ นะ ญา ซือมูฮา. 34ลือปัซ อีตู     ญา บาวา กูญา     บรี มาโซะ เดะ ดาลับ รูมัฮ นะ ญา     บูวัจ บารัก มากัด บรี บือบือลา กูญา. ญา ซูกา-ฮาตี โตระ     ฮาบิฮ ฌางัน โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา     ซาเบะ ปือจายา กะ ตูฮัด ดัฮ. 35ตานา จรัฮ ปาฆี ดัฮ     โกะ กือปาลา นังฆรี ซูโรฮ ตามาตา ปี     ปือซัด จะ     "ปลือปัซ โกะ ซือมียา อีตู เลอ." 36กือปาลา ปือฌารา บีตาฮู ปือมือเลา อีตู กะ เปาโล     มือเลา จะ     "โกะ กือปาลา ซูโรฮ ปลือปัซ กาเญา. กะฆีเตอ     ตรือเบะ ปี     ซือนัง ซือลามัจ เลอ." 37ตาปี เปาโล มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กามี ฌาดี ซือมียา บักซา โรม เลอ. กามี เตด บือเลฮ กือนา กรัจ ฮูโกบ     ปาซัน ลาฆู ซาลัฮ มานามา โปด     ตาปี กูญา บูวัจ บรี กามี กือนา รือเปะ     โซะ ฮึลด ลูมอฮ ซือมียา. กูญา กานัก กามี เดะ ปือฌารา ฌูฆา. วะตู อีนี กูญา อีงัจ นะ โปรฮ กามี ซืองะๆ เฆอ? กะฆีเตอ เตด บือเลฮ เลอ. บรี กูญา มาแรฮ ตะอาซิก     นะ บาวา กามี ตรือเบะ บรี ลือปัซ." 38โกะ ตามาตา ปี มือญาเระ ปือมือเลา กะฆีเตอ     กะ โกะ กือปาลา นังฆรี. ตานา โกะ กือปาลา ดืองัยํ ดัฮ     นู ดูวา อูรัก อีตู ฌาดี ซือมียา บักซา โรม     กูญา ตือกือฌุจ โตระ 39มาแรฮ มีตา มะอัฮ     เดะ กูญา ดูวา อูรัก. กะฆีเตอ     โกะ กือปาลา บาวา กูญา     บรี ตรือเบะ เดะ ปือฌารา     มีตา บรี กูญา ตรือเบะ ปี     เดะ นังฆรี ฟีลิบปี. 40กะฆีเตอ กูญา ตรือเบะ เดะ ปือฌารา     ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ ลิดดียา. ตานา ดาปัจ ลูมอฮ ดีบราดี ดัฮ     กูญา มือเลา ปือมือเลา บรี ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา     ลาลู ตรือเบะ ปี เดะ นังฆรี.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\