ปือบูวัจ 17

1เปาโล ฌางัน ซีลา เตอ     กูญา บือฌาลัด     ลาลู นังฆรี อัมฟิบุรี     ฌางัน นังฆรี อะโปโลเนีย     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เทซะโลนิกา. เปะ อีตู     อาดา รูมัฮ บือมุน นะ ลูมอฮ บักซา ยิว. 2ตูโรจ บือกะ ลาฆู นู เปาโล บียาซา บูวัจ เตอ     ญา ปี มาโซะ กะ รูมัฮ บือมุน อีตู. เดะ อารี บราดู     ตีฆา มีงู     ญา มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา     ปาซัน ลาฆู ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 3ญา มือญาเระ บรี มาโซะ เดะ ฮาตี     บรี ลีฮัจ จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ     ญา ฆาฆัฮ นะ ตาฮัด ซูซัฮ     นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ปูลัก. ญา มือเลา ลาฆี จะ     "เยซู อีนี     นู กู มือญาเระ บรี กะ กาเญา ตาฮู     ญา เลอ     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู." ญา จะ. 4อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     นู ปือจายา กะ ปือมือเลา นะ เปาโล     มาโซะ โซะ ซือบือลัฮ ลูมอฮ นะ เปาโล ฌางัน ซีลา. อาดา ฌูฆา     ลูมอฮ ซือมียา บักซา กรีก     นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด     บาญะ อูรัก     ฌางัน ลูมอฮ นีบีนี ซัยํ-บือซัยํ บาญะ. 5ตาปี ลูมอฮ บักซา ยิว     กูญา ดือกี. กูญา ปี มียา ซือมียา ฮอย เตด บือฆูนา     เดะ ปือกัด     ซือตืองัฮ     บรี กูญา นะ มาแรฮ ฆรูมง     บูวัจ กือลาจุ     เดะ นังฆรี อีตู ราตา. กูญา ปี ปรือกัด มาโซะ กะ รูมัฮ นะ ยาโซน     มียา เปาโล ฌางัน ซีลา     บีดา นะ บาวา กูญา ปี กะ โซะ ลูวัยํ     อาตัจ กะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. 6ตานา กูญา ซารี เตด ดาปัจ ดัฮ     กูญา อีเระ ยาโซน     ฌางัน ลูมอฮ ดีบราดี ซือตืองัฮ     บาวา กูญา บือปี กะ โกะ กือปาลา นังฆรี     บือซูระ จะ     "ลูมอฮ ซือมียา อีนี     นู บูวัจ บือฆาโดฮ เดะ ดือนียา ราตา     กูญา มาแรฮ กะ นังฆรี กีตา ดัฮ. 7ยาโซน อีนี     ซาโมจ กูญา ดัฮ     บรี นูปัก เดะ รูมัฮ นะ ญา. ลูมอฮ ซือมียา อีนี ซือมูฮา     บูวัจ ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ ราฌา ซีซา. กูญา มือเลา จะ     อาดา ราฌา อาซิก     ปือนามา จะ     เยซู." กูญา จะ. 8ตานา ดืองัยํ กะฆีเตอ ดัฮ     ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ฌางัน โกะ กือปาลา นังฆรี     กูญา ปาคัจ ฆาโดฮ-ฮาตี โตระ. 9กูญา อาเมด รือฆา ตือบุซ ญาวา นะ ยาโซน ฌางัน กาวัด     บารู ปลือปัซ กูญา ปี ดัฮ. 10ตานา มาลับ ดัฮ     ลูมอฮ ดีบราดี ซูโรฮ เปาโล ฌางัน ซีลา     ปี กะ นังฆรี เบโรอา. รอจ กะ อีตู ดัฮ     กูญา ดูวา อูรัก ปี มาโซะ กะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว. 11ลูมอฮ ซือมียา เปะ อีตู     กูญา ฮาตี บาฌิ เดะ โกะ ซือมียา นังฆรี เทซะโลนิกา. กูญา ซูกา-ฮาตี ซาโมจ ปือมือเลา นะ เปาโล. บีลัก อารี     กูญา บาจา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     นะ ซาซัจ ลีฮัจ จะ     ปือมือเลา นะ เปาโล     รือมัก ฌางัน ซูรัจ อีตู     เฆอ เตด. 12ลูมอฮ บักซา ยิว ปือจายา ดัฮ     บาญะ อูรัก     ฌางัน ลูมอฮ นีบีนี นู ซัยํ-บือซัยํ     เดะ บักซา กรีก     ฌางัน โกะ กีลากี บักซา กรีก     บาญะ ฌูฆา. 13ตานา โกะ บักซา ยิว     เดะ นังฆรี เทซะโลนิกา     ตาฮู จะ     นู เปาโล ตืองัฮ มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     เดะ นังฆรี เบโรอา ฌูฆา     กูญา ปาคัจ มาแรฮ กะ โซะ อีตู     อาโจบ โกะ ลูมอฮ ซือมียา     บรี ฆรูมง กือลาจุ. 14ดัดดัด     ลูมอฮ ดีบราดี บาวา เปาโล บือปี     ตูโรจ ฌาลัด นู นะ ปี กะ ลาโวจ. ตาปี ซีลา ฌางัน ทิโมที     ดูโดะ เดะ เบโรอา ลาฆี. 15ลูมอฮ ซือมียา นู บาวา เปาโล บือปี     กูญา บาวา ญา ปี รอจ กะ นังฆรี เอเทน. เปาโล กีเรบ ปือมือซัด เดะ กูญา     บรี ซีลา ฌางัน ทิโมที     นะ ปี มียา ญา งัจบางัจ เลอ. กะฆีเตอ กูญา บาลิ ปี ดัฮ. 16กาลา เปาโล อาดา มือนาตี ซีลา ฌางัน ทิโมที     เดะ นังฆรี เอเทน     ญา ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ     ลีฮัจ จะ     นังฆรี อีตู กูญา ตูเฮะ กะ บราลา บาญะ. 17กะฆีเตอ ญา ปี กะ รูมัฮ บือมุน บักซา ยิว     มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ฌางัน ลูมอฮ ยิว     ฌางัน ลูมอฮ บักซา อาซิก นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด. บีลัก อารี โปด     ญา ปี กะ ปือกัด     มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ฌางัน โกะ ซือมียา นู ญา ดาปัจ เปะ อีตู. 18กะฆีเตอ     ญา ดาปัจ ซือมียา ปานัย ลาฆู เอปีกูเรียน ซือตืองัฮ     ซือมียา ปานัย ลาฆู ซือโตอิก ซือตืองัฮ. โกะ ซือมียา อีตู กูญา ปาคัจ มือเลา จะ     "แอะ     ซือมียา อีนี มือเลา บาญะ     ลาฆู กะฆีนี กะฆีเตอ." อาดา ซือมียา อาซิก นู จะ     "โอ     ญา มาแรฮ มือญาเระ ลาฆู ฌือแนฮๆ     ลาฆู โกะ ดาโตะ นะ ญา." กูญา จะ. นู กูญา มือเลา กะฆีเตอ     กรานา เปาโล อาดา มือญาเระ ลาฆู นะ เยซู     ฌางัน ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี. 19กะฆีเตอ     ลูมอฮ อีตู อาเมด เปาโล บือปี กะ ตือปัจ บือมุน บือกีรา     เดะ บูเกะ อาเรโอ     มือเลา จะ "บอฮ     กามี บือคานะ นะ ตาฮู ลาฆู บารู นะ เกา นี. 20กามี ดืองัยํ ดัฮ จะ     เกา มือเลา ลาฆู นู ปือและ. กามี บือคานะ นะ ตาฮู จะ     ลาฆู อีตู ฌาดี กะฮามี." กูญา จะ. 21กรานา ลูมอฮ นังฆรี เอเทน เตอ     ลูมอฮ อูรัก อาซิก เปะ อีตู โปด     กูญา ซือมาตา ซูกา ดูโดะ     ดืองัยํ     มือญาเระ     ลาฆู นู บารู ซือมูฮา. 22กะฆีเตอ     เปาโล บือดีรี โซะ ฮึลด ลูมอฮ บือมุน บือกีรา     เดะ บูเกะ อาเรโอ     มือเลา จะ "ซือมียา นังฆรี เอเทน ซือมูฮา เออ. กู ลีฮัจ จะ     กาเญา ฌาดี ซือมียา ตูเฮะ กะ บราลา     บาญะ มาจับ. 23วะตู กู บือฌาลัด เดะ นังฆรี นะ กาเญา เตอ     ลีฮัจ ลูมอฮ บราลา นะ กาเญา     กู ดาปัจ ตือปัจ มือนืองะ มือญือมัฮ บารัก ซา ตือปัจ     อาดา ซูรัจ นู ฆาแรฮ ตาโรฮ ดัฮ     นู จะ     'ตือปัจ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด นู เตด กราลา.' กะฆีเตอ เลอ     กาเญา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด นู กาเญา เตด ตาฮู     เตด กราลา. ลาฆู ตูฮัด อีตู เลอ     กู มาแรฮ มือญาเระ กะ กาเญา." ญา จะ. 24"ญา เตอ     ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ. ญา เลอ     นู บือฌาดี ดือนียา     ฌางัน บือนา เดะ ดือนียา ซือมูฮา ดัฮ. ญา เลอ     ฌาดี ตูฮัด นะ ลาแงะ     ฌางัน ดือนียา โปด. กะฆีเตอ     ญา เตด ดูโดะ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ     นู โกะ ซือมียา บูวัจ ดัฮ. 25ญา เตด ฆรานา อาดา ซือมียา อาเมด บารัก มาแรฮ บีดา บือบือลา ญา     บือกะ ญา ปูตุซ บารัก นามา. กรานา ญา เตอ เลอ     ฌาดี ตูฮัด นู บรี ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา ฮีโดะ     บือญาวา โปด     นู บรี บารัก ซือมูฮา กะ อูมัจ-ซือมียา ดัฮ." ญา จะ. 26"ตูฮัด เลอ     ญา บือฌาดี อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา     ราตา บักซา. ญา บูวัจ บรี กูญา อีตู ฌาดี ซา ดารัฮ อีตู     บูวัจ บรี กูญา ดูโดะ ราตา เดะ ดือนียา. ญา เตอ     บือเลฮ ตืองะ โกะ มูเซด นะ กูญา     บรี ตือตู ดัฮ. ญา เลอ     บือเลฮ ตืองะ นังฆรี ซือมูฮา     บรี ลูมอฮ ซือมียา ดูโดะ ดัฮ. 27ตูฮัด บูวัจ กะฆีเตอ ดัฮ     นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา ซารี ญา     มืองาเฆา ปี     บีดา นะ ดาปัจ ญา. ตาปี ตูฮัด เตอ     ญา ฮอย เตด ฌาโวฮ เดะ ลูมอฮ กีตา. 28อาดา ลาฆู ซือปาตัฮ นู จะ 'กรานา กีตา ลือกัจ บือซามา ฌางัน ตูฮัด เตอ     กะฆีเตอ กีตา อาดา ฮีโดะ     บือฌาลัด ปี มาแรฮ     ดูโดะ ซือนัง โปด     บือเลฮ.' ญา จะ. กะฆีเตอ     ฌาดี ซือรูปา ลาฆู ปาโตด     นู ซือมียา ซือตืองัฮ นะ บักซา กาเญา     มือญาเระ จะ 'กีตา ฌาดี บือแนฮ นะ ตูฮัด ดัฮ.' ญา จะ. 29กะฆีเตอ     ดัฮ กีตา ฌาดี บือแนฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     กีตา เตด ปายัฮ บือฮีมัจ จะ     ตูฮัด เตอ     ญา ซือรูปา บราลา มัซ     บราลา ปีระ     บราลา บาตู     นู ซือมียา ปานัย จูเตก     บือกะ ญา อีงัจ ดัฮ. ตูฮัด ญา บูกัด กะฆีเตอ เลอ. 30"กาลา ดูลู เตอ     ตูฮัด เตด บอฮ เดะ ฮาตี ลาฆู กะฆีเตอ. ญา ลีฮัจ จะ     ลูมอฮ ซือมียา เตด ตาฮู อารัฮ. ตาปี วะตู อีนี เลอ     ตูฮัด ปือซัด บรี ซือมียา ซือมูฮา บราเลฮ-ฮาตี     ราตา ตือปัจ 31กรานา อารี กรัจ ฮูโกบ เตอ     ตูฮัด ญา ตืองะ ดัฮ. อารี อีตู เลอ     ญา นะ กรัจ ฮูโกบ อูมัจ-ซือมียา ซือมูฮา     ตูโรจ กะ ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ. ซือมียา กรัจ ฮูโกบ เตอ     ตูฮัด ตืองะ ดัฮ ฌูฆา. ตูฮัด บูวัจ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     บรี ซือมียา ซือมูฮา     ลีฮัจ จะ     ลาฆู อีนี เตอ     ฌาดี ลาฆู บือซูโงฮ-ซูโงฮ เลอ." ญา จะ. 32ตานา กูญา ดืองัยํ เปาโล มือเลา     ปาซัน ลาฆู ซือมียา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ เตอ     อาดา ซือมียา อาฆัฮ-ฆือละ กะ เปาโล ซือตืองัฮ. ตาปี โซะ ซือมียา อาซิก จะ     "กามี นะ ดืองัยํ เกา มือญาเระ ลาฆู อีนี ปูลัก." 33กะฆีเตอ     เปาโล ตรือเบะ ปี เดะ ตือปัจ อีตู. 34อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู ปือจายา ดัฮ     ตูโรจ กะ เปาโล ปี. อาดา ดีโยนีซียัด     ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ บือกีรา บูเกะ อาเรโอ อีตู เตอ. อาดา นีบีนี ซืออูรัก     ปือนามา ดามาริด     อาดา อูรัก อาซิก ฌูฆา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\