ปือบูวัจ 18

1ลือปัซ อีตู     เปาโล ตรือเบะ เดะ นังฆรี เอเทน     ปี กะ นังฆรี โกริน. 2โซะ อีตู     ญา ดาปัจ ซือมียา บักซา ยิว ซืออูรัก     นู ปือนามา จะ อาควีลา. อาควีลา ฌาดี ซือมียา นังฆรี ปอนโตด. กาลา อีตู     ราฌา คลาวดียัด ซูดัฮ ปือซัด     บรี ลูมอฮ บักซา ยิว ตรือเบะ เดะ นังฆรี โรม     ซือมูฮา ดัฮ. กะฆีเตอ     อาควีลา ฆาโดฮ ตีงัน นังฆรี อิตาลี     ญา บารู มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี โกริน     ฌางัน บีนี นะ ญา     นู ปือนามา จะ ปริซีลา. เปาโล ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ กูญา ลากี บีนี 3ดูโดะ บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กูญา     ซาเบะ ญา ฌาดี ตูกัก บูวัจ กาฌัก     ซือรูปา กูญา. 4เดะ อารี บราดู กรือฌา บีลัก มีงู     ญา ปี กะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว     มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ฌางัน กูญา     กูวาซา นะ ปรีงัจ กะ ลูมอฮ บักซา ยิว     ฌางัน ลูมอฮ บักซา กรีก บรี กูญา ปือจายา. 5ตานา ซีลา ฌางัน ทิโมที มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย ดัฮ     เปาโล บือกรือฌา ซา ลาฆู     ซือมาตา มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     มือเลา ฌาดี ซะซี กะ ลูมอฮ บักซา ยิว จะ     เยซู เลอ     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ. 6กาลา กูญา บลาวัด ฌางัน ญา     มือเลา ตะอารัฮ กะ ญา     เปาโล กือพุจ ฮาบู ตานัฮ เดะ กาเยด นะ ญา     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "นู กาเญา นะ ฌาฮานัม เตอ     บูกัด ซาลัฮ นะ กู     ตาปี ฌาดี บือกะ ฮาตี นะ กาเญา เลอ. บอฮ     ตะเดะ อีนี     กู นะ ปี ซารี ลูมอฮ บักซา อาซิก." ญา จะ. 7กะฆีเตอ เปาโล ตีงัน ลูมอฮ กูญา ดัฮ     ญา ปี มาโซะ เดะ รูมัฮ นะ ซือมียา ซืออูรัก     ปือนามา จะ     ทิทียัด ยูซะตัด. ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา ตูเฮะ กะ ตูฮัด. รูมัฮ นะ ญา     อาดา โซะ บีดิก รูมัฮ บือมุน     นะ บักซา ยิว. 8คริซือปัด     นู ฌาดี กือปาลา รูมัฮ บือมุน อีตู     ญา ปือจายา กะ ตูฮัด เยซู ดัฮ     ฌางัน โกะ ซือมียา ซือรูมัฮ นะ ญา     ซือมูฮา. อาดา ซือมียา นังฆรี โกริน บาญะ อูรัก     นู มือนีงัย ดัฮ     นู ปือจายา     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ฌูฆา. 9อาดา ซา มาลับ     ตูฮัด ญา มาแรฮ ปลีฮัจ กะ เปาโล     มือเลา จะ     "ฌางัน ตาโกจ เลอ     กือนา มือญาเระ ลาฆู นะ กู     กะ ลูมอฮ อีนี ลาฆี. ฌางัน นะ ซืองะ เลอ. 10กรานา-จะ     กู นี เลอ     อาดา บือซามา ฌางัน เกา. ฮอย ซาปา     นะ บือเลฮ บลาวัด ฌางัน เกา     นะ บูวัจ ฌาฮัจ กะ เกา. กรานา เดะ นังฆรี อีนี     กู อาดา โกะ ซือมียา นะ กู     บาญะ อูรัก." ตูฮัด ญา จะ. 11กะฆีเตอ เปาโล ดูโดะ เปะ อีตู     ซา ตาโฮด     นัม บูลัด. ญา อาฌัยํ กูญา ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 12กาลา ฆาลีโย ฌาดี ฮูลู-บาลัก บือบือลา นังฆรี อาคายา     โกะ บักซา ยิว ปาคัจ บลาวัด ฌางัน เปาโล     รีฆะ ญา     บาวา บือปี ญาแญะ กะ ซัน. 13กูญา อาดู เปาโล จะ     "ซือมียา อีนี เตอ     ญา บืออาฌะ ลูมอฮ ซือมียา     บรี มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     บือกะ ซาลัฮ เดะ ฮูโกบ เลอ." กูญา จะ. 14ตานา เปาโล ฆามะ นะ ตีกัฮ กูญา     ฆาลีโย มือเลา ฌางัน โกะ บักซา ยิว จะ     "กาเญา บักซา ยิว เออ     ดัฮ ปาซัน อีนี ฌาดี ลาฆู ซาลัฮ     ลาฆู ฌาฮัจ มานามา     นู ญา บูวัจ ดัฮ     กู นะ ตาฮัด มือนีงัย กะ กาเญา. 15ตาปี นี เลอ     ฌาดี ปาซัน ลาฆู ปือมือเลา ซือตืองัฮ เตอ     ปาซัน ปือนามา อีนี     ปือนามา อีตู     ปาซัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ กาเญา โปด. ปาซัน อีนี     กาเญา ปี ฮัจ-ลีฮัจ ตะอาซิก เลอ. โซะ กู นี     กู ตีเมา นะ ฌาดี ซือมียา กรัจ ฮูโกบ ลาฆู กะฆีนี ลาลู เลอ." ญา จะ. 16กะฆีเตอ ญา โปรฮ กูญา     บรี ตรือเบะ เดะ ซัน. 17อาดา ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา ปาคัจ บลาวัด ฌางัน โซซะเทเน     นู ฌาดี กือปาลา รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว. กูญา รือเปะ ญา เดะ ลามัน ซัน. ตาปี โซะ ฆาลีโย     ญา เตด ปือดูลี ลาลู. 18เปาโล ดูโดะ เดะ นังฆรี โกริน     บาญะ อารี ลาฆี     ลาลู ญา ตีงัน ลูมอฮ ดีบราดี. ญา ญาแญะ กาปัน บลายัยํ ปี     กะ นังฆรี ซีเรีย. ปริซีลา ฌางัน อาควีลา ปี ซามา. ดูลู เดะ ญาแญะ กาปัน เดะ ตือเปด เคนครียา     เปาโล บือเลฮ ฆูติก โบะ นะ ญา     ฌาดี ลาฆู ปือมือเลา ฌาญี ฌางัน ตูฮัด. 19กูญา มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เอเฟซัด. เปาโล ตีงัน ปริซีลา ฌางัน อาควีลา เปะ อีตู ดัฮ. ญา ปี มาโซะ เดะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว     มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ฌางัน กูญา. 20กูญา มีตา กือมัซๆ เดะ ญา     บรี ดูโดะ ลามา ฌางัน กูญา     ตาปี ญา ตีเมา. 21ตาปี ดูลู ญา นะ ปี ดัฮ     ญา มือเลา จะ     "ดัฮ ตูฮัด บือคานะ กะฆีเตอ     กู นะ บาลิ มาแรฮ ซารี กาเญา ปูลัก." กะฆีเตอ ญา ญาแญะ กาปัน     บลายัยํ ปี เดะ นังฆรี เอเฟซัด. 22ตานา รอจ กะ นังฆรี ซีซาเรีย ดัฮ     ญา ฌาลัด ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม     มืองา ลูมอฮ นะ ตูฮัด ลาลู ปี กะ นังฆรี อันตีโยก. 23ตานา ญา ดูโดะ เดะ นังฆรี อันตีโยก     ซือตืองัฮ ดัฮ     ญา ตรือเบะ ปูลัก     บือฌาลัด ปี ราตา เดะ นังฆรี ฆาลาเตีย     ฌางัน นังฆรี ฟรีเจีย. โซะ อีตู     ญา ตูโลก ลูมอฮ มูเระ ซือมูฮา     บรี กือฌะ-กือมัซ. 24อาดา ซือมียา บักซา ยิว ซืออูรัก     ปือนามา อะโปโล. ญา บือฌาดี เดะ นังฆรี อาเลกซันดรียา ดัฮ     ฌาดี ซือมียา ปานัย มือเลา     ตาฮู ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด บาฌิ ซูโงฮ. ญา เตอ     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เอเฟซัด. 25ญา บือเลฮ บลาฌัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา มือญาเระ ลาฆู อีตู     ฮาตี ฮางัจ. ญา อาฌัยํ ลาฆู นะ เยซู กือนา ดัฮ     ตาปี ปาซัน ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ     ญา ตาฮู ซา ลาฆู อีนี     นู โยฮัน บือเลฮ บรี ซือมียา ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ. 26ญา ฮาตี บรานี     ฮึนตะ นะ อาฌัยํ เดะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว. กาลา ปริซีลา ฌางัน อาควีลา ดืองัยํ ญา ดัฮ     กูญา บาวา ญา     บือปี กะ รูมัฮ นะ กูญา. กูญา อาฌัยํ ญา บรี ตาฮู ลาฆู นะ ตูฮัด     บรี บาฌิ เดะ ดูลู. 27วะตู อะโปโล ซูกา ปี กะ นังฆรี อาคายา     ลูมอฮ ดีบราดี ตูโลก ญา     ฆาแรฮ ซูรัจ บรี กะ ลูมอฮ มูเระ โซะ อีตู     บรี กูญา นะ ซาโมจ ญา. ตานา รอจ ดัฮ     ญา บือเลฮ ตูโลก บาญะ     กะ โกะ ซือมียา นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ     บรี กูญา ฌาดี ซือมียา ปือจายา ดัฮ. 28โซะ ฮึลด ซือมียา บาญะ     ญา ฮาตี งูฆางู มือเลา บือตีกัฮ     บีดา บรี ฌือนัฮ เดะ ลูมอฮ ยิว. ญา บาจา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บรี ลีฮัจ จะ     เยซู เตอ เลอ     ญา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\