ปือบูวัจ 19

1กาลา อะโปโล อาดา เดะ นังฆรี โกริน     เปาโล ฌาลัด ปี เดะ นังฆรี โซะ ตารา     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี เอเฟซัด. เปะ อีตู     ญา ดาปัจ มูเระ ซือตืองัฮ 2ตาญา กูญา จะ     "กาลา กาเญา ปือจายา     กาเญา ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เฆอ เตด?" กูญา ตีกัฮ จะ     "นู อาดา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตอ     กามี เตด ดือละ ดืองัยํ เลอ." 3เปาโล ตาญา จะ     "ดัฮ ฌาดี กะฆีเตอ     กาเญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย มาจับ นามา?" กูญา ตีกัฮ จะ     "ฌาดี มาจับ นู โยฮัน บรี ซือลับ เดะ อาเย." 4เปาโล มือญาเระ จะ     "โยฮัน บรี ซือมียา นู บราเลฮ-ฮาตี     นะ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย เตอ. ญา มือญาเระ กะ ลูมอฮ ซือมียา จะ     นู กูญา กือนา ปือจายา กะ ซือมียา     นู นะ มาแรฮ เดะ บลากัก ฌาดี เยซู เลอ." 5ตานา กูญา ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ     กูญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     เดะ นามา นะ ตูฮัด เยซู. 6ตานา เปาโล ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา กูญา     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา ตูโรด มาแรฮ เดะ อาตัซ กูญา. กูญา มือเลา ฌาดี ปือมือเลา บาซา แนฮ-ฌือแนฮ     กูญา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 7ลูมอฮ กีลากี อีตู     อาดา กีรา บือเลฮ ซือมูฮา     ฆามะ-จะ ดูวา-บือลัซ อูรัก. 8กือมูฮา ตีฆา บูลัด     เปาโล ปี มาโซะ เดะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว     ญา ฮาตี บรานี มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา     กูวาซา นะ บรี กูญา ตาฮู ตือตู จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา นะ ฌาดี กะฮามี. 9ตาปี อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ นู บาตัฮ     ตีเมา ปือจายา. กูญา มือเลา กาซัยํ     ปาซัน ฌาลัด นะ ตูฮัด     โซะ ฮึลด ลูมอฮ ซือมียา. กะฆีเตอ     เปาโล ตีงัน กูญา ดัฮ     บาวา ลูมอฮ มูเระ ปี ซามา. บีลัก อารี ญา มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ     เดะ รูมัฮ นู ซา     ตือปัจ ซือมียา ปือนามา ทีรันนัด บียาซา อาฌัยํ. 10ญา บูวัจ กะฆีเตอ     กือมูฮา ดูวา ตาโฮด. กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี เอเซีย ราตา     กูญา ดืองัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เยซู ดัฮ     เตด-จะ ลูมอฮ บักซา ยิว เตอ     ลูมอฮ บักซา กรีก ฌูฆา. 11ตูฮัด เดะ อาตัซ บูวัจ บรี เปาโล บูวัจ ปือนานา ซีดี นู ปือและ ซูโงฮ. 12อาดา ซือมียา อาเมด กาเยด อีซุจ มูคา ซือตืองัฮ     โกะ กาเยด มานามา โปด     นู เปาโล บือเลฮ ซูโรฮ ดัฮ     บาวา ปี ตืองะ เดะ ซือมียา ซาเกะ     บูวัจ บรี ปือญาเกะ นะ กูญา ลือฆา บาฌิ ดัฮ     บรี ฮาตู ฌาฮัจ นู มาโซะ เดะ กูญา     ตรือเบะ ดัฮ. 13อาดา ซือมียา บักซา ยิว ซือตืองัฮ     นู ฌาลัด ปี มาแรฮ     ฌาดี บูมอยํ โปรฮ ฮาตู. กูญา กูวาซา นะ ซูโรฮ ปือนามา นะ เยซู     นะ มือเลา ฌางัน ฮาตู จะ     "เดะ นามา นะ เยซู     นู เปาโล มือญาเระ อีตู     กู ปือซัด เกา     บรี ตรือเบะ ปี เลอ." 14อาดา เซวา นู ฌาดี ซามี บือซัยํ เดะ บักซา ยิว ซืออูรัก. ญา อาดา นานะ กีลากี     ตูโฌฮ อูรัก     นู บูวัจ กะฆีเตอ. 15ตาปี ฮาตู ฌาฮัจ อีตู ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "เยซู กู กราลา. เปาโล โปด กู กราลา ฌูฆา. ตาปี โซะ กาเญา อีนี     กู เตด กราลา. กาเญา เตด ซีดี เลอ." 16กะฆีเตอ     ซือมียา นู อาดา ฮาตู มาโซะ อีตู     ญา มือลูปัจ เดะ อาตัซ กูญา     บลาวัด บรี ฌือนัฮ เดะ กูญา. ญา กาเตาะ กูญา บาญะ กาลี     บรี กูญา ลารี ตรือเบะ เดะ รูมัฮ     ยู ญาวา นะ กูญา ตือตลาญัก     อาดา ลียัก เดะ ญาวา ฌูฆา. 17กาลา ลูมอฮ บักซา ยิว     ฌางัน ลูมอฮ บักซา กรีก เดะ นังฆรี เอเฟซัด     ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ     กูญา ปาคัจ ตาโกจ โตระ     ซือมาตา มือโอจ กะ นามา นะ ตูฮัด เยซู. 18อาดา บาญะ ซือมียา     นู บือเลฮ มาแรฮ ปือจายา กะ เยซู ดัฮ     กูญา ซาโงะ ปือบูวัจ นู ฌาฮัจ นะ กูญา     บรี ราตา ซือมียา ตาฮู. 19อาดา บาญะ     นู ฌาดี ซือมียา มากัย อาเย-ลือมู ดัฮ. กูญา อาเมด ซูรัจ บือฆูรู นะ กูญา มาแรฮ     ตูนู เดะ อาปี     โซะ ฮึลด ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. กูญา บือกีรา รือฆา ซูรัจ อีตู     ฆามะ บือเลฮ ลีมา ละซา รีเงะ ปีระ กือมูฮา. 20กะฆีเตอ     ลาฆู ซีดี อีนี     บูวัจ บรี ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด งรือลา บาญะ. อาดา ซือมียา นู ปือจายา พรัด บาญะ. 21วะตู ลาฆู อีนี ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ     เปาโล กีรา ตือตู เดะ ฮาตี     นะ ลาลู ปี เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย     ฌางัน นังฆรี อาคายา     บารู นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ. ญา มือเลา จะ     "วะตู กู ปี เปะ อีตู ดัฮ     กู ฆาฆัฮ นะ ปี กะ นังฆรี โรม ฌูฆา." 22อาดา ซือมียา ตูโลก ญา     ดูวา อูรัก     ฌาดี ทิโมที ฌางัน เอรัดตัด. ญา ซูโรฮ กูญา ปี กะ นังฆรี มาซิโดเนีย     ตาปี อีซี ญา ตะอาซิก     ดูโดะ เดะ นังฆรี เอเซีย ลาฆี ซือตืองัฮ. 23กาลา อีตู     อาดา ลาฆู ฆาโดฮ โตระ     ซาเบะ ฌาลัด นะ ตูฮัด. 24อาดา ตูกัก ปีระ ซืออูรัก     ปือนามา เดเมตรีโย. ญา บียาซา อาเมด ปีระ มาแรฮ     บูวัจ บาลัย มิดือมิ     ซือรูปา กะ บาลัย นะ พระอาเทมิด. นู บูวัจ กะฆีนี     บูวัจ บรี ลูมอฮ ตูกัก ปีระ     อูโตก บาญะ. 25กะฆีเตอ ญา บลาโลก ลูมอฮ ตูกัก ปีระ มาแรฮ บือซามา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นู บือกรือฌา ลาฆู กะฆีเตอ ซือมูฮา. ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา ซือมูฮา     กาเญา ตาฮู จะ     นู กีตา กรือฌา กะฆีนี     กีตา บือเลฮ อูโตก บาญะ ดัฮ. 26กาเญา ลีฮัจ ดัฮ     ดืองัยํ ดัฮ     นู ปือบูวัจ นะ อูรัก อีนี     เปาโล เตอ. ญา มือเลา จะ     บราลา นู บูวัจ ฌางัน ตางัน นะ ซือมียา     เตด ฌาดี ตูฮัด นู ซูโงฮ. บูกัด เดะ เอเฟซัด ซา นังฆรี     ญา มือเลา กะฆีนี     ตาปี เดะ นังฆรี เอเซีย ราตา     ญา บูวัจ บรี ซือมียา บาญะ ซือซัจ ดัฮ     อาเลฮ ปี ตูโรจ ลาฆู อีตู. 27ตาโกจ-จะ     บูกัด ซา ลาฆู     นู กรือฌา นะ กีตา นะ รูฆี ดัฮ     ตาปี นะ บูวัจ บรี บาลัย นะ พระอาเทมิด นู บือซัยํ     นะ กือนา มือฌัฮ ฌูฆา     นะ บูวัจ บรี บือซรี นู บาฌิ นะ ญา     นะ ลือแงะ ฮาบิฮ ดัฮ. ญา เลอ     นู ซือมียา ซือมูฮา มือญือมัฮ     เดะ นังฆรี เอเซีย ราตา     เดะ ดือนียา ราตาๆ โปด." ญา จะ. 28ตานา ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ดืองัยํ ปือมือเลา อีนี     กูญา มูซัยํ โตระ     ปาคัจ บือซูระ จะ     "เฮย     พระอาเทมิด นะ ลูมอฮ เอเฟซัด     ญา บือซัยํ โตระ เลอ." 29บารู ฌาดี ลาฆู ฆาโดฮ ซูโงฮ     ราตา เดะ นังฆรี. กูญา ฆรูมง รีฆะ ฆาโย ฌางัน อาริดตาคัด     ซือมียา เดะ นังฆรี มาซิโดเนีย     นู บือฌาลัด มาแรฮ ฌางัน เปาโล ดัฮ. กูญา ซา ฮาตี บาวา กูญา ดูวา อูรัก บือปี     บลารี มาโซะ กะ ตือปัจ บือมุน. 30เปาโล อีงัจ นะ มาโซะ ปี ดาปัจ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ อีตู     ตาปี ลูมอฮ มูเระ ตีเมา บรี ญา มาโซะ. 31ลูมอฮ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เดะ นังฆรี เอเซีย ซือตืองัฮ     นู ฌาดี ซาบัจ นะ เปาโล     กูญา ซูโรฮ ซือมียา ปี มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ฌางัน นะ มาโซะ เดะ ตือปัจ บือมุน เลอ." ญา จะ. 32โซะ ซือมียา นู บือมุน ดัฮ เตอ     กูญา ฆาโดฮ โตระ. อาดา ซือมียา บือซูระ กะฆีนี กะฆีเตอ. ซือมียา นู บาญะ เตอ     กูญา เตด ตาฮู จะ     ปาซัน นู กูญา บือมุน ดัฮ     ฌาดี ลาฆู นามา เลอ. 33โกะ ซือมียา ซือตืองัฮ อาคา จะ     อาเลกซันเดอ ฌาดี ซือมียา นู บูวัจ ลาฆู ฆาโดฮ     ซาเบะ ลูมอฮ บักซา ยิว ซูโรฮ ญา     ปี บือดีรี โซะ ฮึลด. โซะ อาเลกซันเดอ ญา ลามัย ตางัน     อีงัจ นะ ตีกัฮ กูญา. 34ตาปี ตานา กูญา ลีฮัจ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว     กูญา ซือมูฮา ปาคัจ บือซูระ บือซามา     กีรา บือเลฮ ฆามะ ดูวา ฌับ     ซือมาตา มือเลา จะ     "เฮย     พระอาเทมิด นะ ลูมอฮ เอเฟซัด     ญา บือซัยํ โตระ เลอ." 35กะฆีเตอ     กือปาลา นังฆรี มาแรฮ ซืออูรัก. ญา บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือมียา ซืองะ ดัฮ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ลูมอฮ ซือมียา นังฆรี เอเฟซัด เออ     โกะ ซือมียา ราตา ตาฮู จะ     นู ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี เอเฟซัด     ฌาดี ซือมียา บือบือลา บาลัย นะ พระอาเทมิด นู บือซัยํ โตระ     บือบือลา บาตู กรามัจ     นู ฆูโฆยํ เดะ ลาแงะ ดัฮ ฌูฆา. 36ฮอย ซาปา นะ บือเลฮ กีปัซ ลาฆู อีตู. กะฆีเตอ กาเญา กือนา ซืองะ เลอ. ฌางัน บูวัจ ลาฆู เตด บือฆูนา. 37กาเญา ซูดัฮ บาวา ซือมียา ดูวา อูรัก อีนี มาแรฮ ดัฮ     นู เตด ฌาดี ซือมียา ปือญามุน บารัก เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ เตอ     นู เตด บือเลฮ มือเลา ตะอารัฮ กะ ดาโตะ นะ กีตา. 38ดัฮ เดเมตรีโย     ฌางัน อานะ กูลี นะ ญา     อาดา ลาฆู นะ อาดู ซาปา     อาดา อารี นู ซัน นะ ซาซัจ ลาฆู มานามา เตอ     อาดา ซือมียา กรัจ ฮูโกบ ฌูฆา. บรี กูญา อาเมด ปาซัน นะ กูญา     ปี อาดู ตือปัจ ซัน เลอ. 39ดัฮ อาดา ลาฆู นามา อาซิก     บรี ลาฆู อีตู นะ ซือลือซัย     เดะ ตือปัจ บือมุน บือกีรา     บรี กือนา ลาฆู. 40ตาโกจ-จะ     กีตา นะ กือนา อาดู     ซาเบะ นู บือมุน ฆาโดฮ เดะ อารี อีนี ดัฮ. กรานา ฮอย ลาฆู นะ ตีกัฮ     นู กีตา ฆรูมง บือมุน ฆาโดฮ กะฆีนี ดัฮ." ญา จะ. 41ซูดัฮ มือเลา กะฆีเตอ ดัฮ     ญา ซูโรฮ ลูมอฮ บือมุน     บรี กูญา ปาคัจ บาลิ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\