ปือบูวัจ 2

1กาลา อารี บรามัย เพนเทคด รอจ ดัฮ     ลูมอฮ มูเระ ซือมูฮา ดูโดะ บือซามา ซือตือปัจ. 2ดัดดัด     อาดา ซูวารา บือซัยํ     ซือรูปา รีโบจ ตือฆัยํ     บูงี มือฮาโมก เดะ รูมัฮ นู กูญา ดูโดะ อีตู. 3กูญา ลีฮัจ     บือกะ-จะ     อาดา ญาลา อาปี     ซือรูปา ลีดัฮ     มาแรฮ ฌือแลว     กือนา เดะ อาตัซ กูญา ซิกมาซิก. 4กูญา ซือมูฮา ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ปือนอฮ ดัฮ. กูญา ปาคัจ ฮึนตะ นะ มือเลา ปือมือเลา บาซา อาซิก     ตูโรจ บือกะ นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บรี กูญา มือเลา. 5วะตู อีตู     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     อาดา ลูมอฮ บักซา ยิว     นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด เตอ     นู มาแรฮ เดะ โกะ นังฆรี ซือมูฮา     ราตา เดะ ดือนียา เลอ. 6ตานา กูญา ดืองัยํ บูงี ซูวารา บือซัยํ อีตู     ซือมียา บาญะ มาแรฮ บือซามา. กูญา ตือกือฌุจ     กรานา ดืองัยํ โกะ มูเระ มือเลา     ฌาดี ปือมือเลา บาซา นะ อีซี กูญา ตะอาซิก. 7กะฆีเตอ กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ มือเลา จะ     "แอะ     ลูมอฮ ซือมียา นู มือเลา เตอ     โบะ กูญา ฌาดี ลูมอฮ นังฆรี ฆาลิลี     ราตา ซือมียา     บูกัด เฆอ? 8กะฮามี เลอ     นู กีตา ซือมูฮา ดืองัยํ กูญา มือเลา     ฌาดี บาซา ตูโปะ นะ กีตา ซิกมาซิก? 9โซะ กีตา นี     อาดา ซือมียา นังฆรี ปาเทีย     นังฆรี มาดัย     นังฆรี เอลาม     นังฆรี เมโซโปเตเมีย     นังฆรี ยูเดีย     นังฆรี กับปาโดเซีย     นังฆรี ปอนโตด     นังฆรี เอเซีย 10นังฆรี ฟรีเจีย     นังฆรี ปัมฟีเลีย     นังฆรี อียิบ     โซะ นังฆรี ลีเบีย นู ดาปิก ซัยรีน. อาดา ซือมียา นังฆรี อีนี ซือมูฮา     ฌางัน ซือมียา มาแรฮ เดะ นังฆรี โรม. อาดา ลูมอฮ บักซา ยิว     ฌางัน ซือมียา มาโซะ ลาฆู ยิว. 11อาดา ซือมียา ปูเลา ครีด     ฌางัน ลูมอฮ บักซา อาระเบีย     กีตา ซือมูฮา ดืองัยํ ซือมียา อีนี     มือเลา ลาฆู มือฆัฮ นู ตูฮัด บูวัจ ดัฮ     ฌาดี ปือมือเลา บาซา นะ กีตา ตะอาซิก เลอ." 12กะฆีเตอ กูญา ซือมูฮา ปือและ-ฮาตี     กูญา ซือบะ     ตาญา ซามา กูญา จะ     "ฌาดี กะฮามี เลอ?" 13อาดา ซือมียา ซือตืองัฮ     อาฆัฮ-ฆือละ     มือเลา จะ     "ลูมอฮ อีนี มาโบะ ซูโงฮ ดัฮ." 14ตาปี เปโตร เตอ     ญา บือดีรี บือซามา ฌางัน ลูมอฮ ปือญูโรฮ     ซือบือลัซ อูรัก อีตู     ญา มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. ญา มือเลา ซูวารา บือซัยํ     จะ     "เออ กาเญา     ลูมอฮ บักซา ยิว     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา     นู ดูโดะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     มือนีงัย กะ กู เลอ     กู นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     ลาฆู อีนี ฌาดี กะฮามี. 15ลูมอฮ อีนี ฮอย เตด มาโบะ     บือกะ นู กาเญา อีงัจ เลอ     กรานา-จะ ฌาดี วะตู ปูโกยํ ซือมีลัด ปาฆี แอะ. 16ลาฆู อีนี ฌาดี ดัฮ     ซือรูปา บือกะ ปือมือเลา นะ โยเอน     ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู จะ 17ตูฮัด เดะ อาตัซ มือเลา จะ     'เดะ วะตู โซะ ปือญูดัฮ     กู นะ บูวัจ กะฆีนี กู นะ อูแร ซือมืองัจ นะ กู     กะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา. โกะ นานะ กีลากี นีบีนี นะ กาเญา     นะ ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. โกะ อูรัก มูดา     โกะ อูรัก ตูฮา     นะ มีปี ลีฮัจ ลาฆู นะ ตูฮัด เลอ. 18โซะ ลูมอฮ ปราโซฮ กีลากี นีบีนี นะ กู โปด     กาลา อีตู     กู นะ อูแร ซือมืองัจ นะ กู     เดะ กูญา บรี กูญา นะ ตูโดฮ ลาฆู นะ กู เลอ. 19กู นะ ปลีฮัจ ปือนานา นู มือฆัฮ     นู ปือและ เดะ ลาแงะ โซะ อาตัซ     เดะ ดือนียา โซะ บาวัฮ โปด. อาดา ซือรูปา ดารัฮ     ซือรูปา อาปี     ซือรูปา อาซะ เลอ. 20มาตาอารี นะ กือลับ เตอ. บูลัด นะ มีรัฮ โปด     ซือรูปา กะ ดารัฮ     ดูลู เดะ อารี อีตู. ฌาดี อารี บือซัยํ     อารี บือซรี นะ ตูฮัด เตอ เลอ. 21นะ ฌาดี กะฆีนี จะ     ราตา ซือมียา นู บลาโลก กะ ตูฮัด บรี ตูโลก     กูญา นะ ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ.' ตูฮัด ญา จะ." 22เปโตร ญา มือเลา ลาฆี จะ     "ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เออ     มือนีงัย เลอ กะ ลาฆู อีนี. อาดา เยซู ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด เตอ     ญา เลอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ซูโรฮ มาแรฮ กะ กาเญา. ตูฮัด บือเลฮ ตูโลก ญา     บรี บูวัจ ปือนานา ซีดี     นู มือฆัฮ     นู ปือและ ซูโงฮ     เดะ ตืองัฮ กาเญา. กะฆีเตอ ญา บรี ลีฮัจ ซัฮ จะ     นู ญา ซูโรฮ เยซู มาแรฮ. ลาฆู อีนี ซือมูฮา     กาเญา ตาฮู ดัฮ. 23เยซู อีนี เตอ     ตูฮัด ซรัฮ บรี กะ กาเญา     บือกะ ญา บือกีรา ตือตู ดัฮ     บือกะ ญา ตาฮู ดูลู เลอ. กะฆีเตอ กาเญา รีฆะ ญา     บรี ลูมอฮ อูรัก ฌาฮัจ กาจิก ญา     บรี มาตี เดะ กายู ปลีตัก. 24เยซู อีนี เลอ     ตูฮัด บือเลฮ อาเกะ     บรี ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ     บรี ลือปัซ เดะ ลาฆู ซูซัฮ ซาเกะ     นู บรี มาตี ดัฮ. ลาฆู มาตี นะ ปือฆัก ญา     นะ ฮูโกบ ญา     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ. 25" ราฌา ดาวิด ดือละ มือเลา ปาซัน ญา ดัฮ     จะ 'กู ฌือเงาะ ลีฮัจ ตูฮัด อาดา โซะ ฮึลด กู ซือลาลู. ญา อาดา เดะ โซะ กานัน กู     ตีเมา บรี กู ฆาโดฮ เดะ ลาฆู มานามา. 26กะฆีเตอ     กู ซูกา-ฮาตี โตระ. มูโลจ นะ กู มือเลา ลาฆู ปือมือเลา นู บรี ซูกา-ฮาตี. กะฆีเตอ ฌูฆา     ญาวา นะ กู โปด     นะ นาตี     จาดัก นะ ดาปัจ ตูฮัด. 27กรานา เกา นะ ฮอย เตด ตีงัน กู     เดะ นังฆรี ฮาตู. เกา นะ ฮอย เตด บรี ปราโซฮ นู จรัฮ บาฌิ นะ เกา     นะ กือนา บูโระ บูโซะ เดะ ฌีรัจ. 28qt เกา บรี กู ลีฮัจ ฌาลัด     นู บาวา ปี กะ ลาฆู ฮีโดะ ดัฮ. เกา นะ ดูโดะ บือซามา ฌางัน กู     บรี กู ซูกา-ฮาตี     ปือนอฮ ดัฮ.' ญา จะ." 29เปโตร มือเลา ลาฆี จะ     "โกะ ดีบราดี เออ     ปาซัน ราฌา ดาวิด     นู บีลาแก นะ กีตา อีนี เตอ     กู ฮาตี บรานี นะ มือเลา ฌางัน กาเญา จะ     ญา โปด มาตี ดัฮ     กือนา ตานัม ดัฮ. ฆูฮา ตานัม บาดัด นะ ญา     อาดา ฌางัน กีตา     รอจ กะ อารี อีนี เลอ. 30ตาปี ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เลอ. ญา ตาฮู ปูลัก จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ อาเกะ มือเลา กือมัซๆ     บือฌาญี ฌางัน ญา จะ     ตูฮัด นะ บรี บือแนฮ นะ ญา     ซืออูรัก     ฌาดี ราฌา     ซือรูปา บือกะ ญา. 31ดาวิด ตาฮู ลาฆู อีนี ดูลู     กะฆีเตอ     ญา มือเลา ปาซัน ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู จะ     ญา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี. ญา มือเลา จะ 'ตูฮัด นะ เตด ตีงัน ญา     เดะ นังฆรี ฮาตู. ญาวา นะ ญา     เตด นะ กือนา บูโระ บูโซะ.' 32"เยซู อีนี เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     บูวัจ บรี ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กามี ซือมูฮา ฌาดี ซะซี     นู ลาฆู อีนี ฌาดี ลาฆู ซูโงฮ. 33กะฆีเตอ เยซู อีนี     ญา กือนา อาเกะ ดัฮ     ปี รอจ กะ โซะ กานัน นะ ตูฮัด     นู อาโปก เดะ อาตัซ. กะฆีเตอ     ญา ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     บือกะ ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี ดัฮ. กะฆีเตอ เยซู โปด     ญา บือเลฮ อูแร ซือมืองัจ นะ ตูฮัด กะฆีนี เลอ     บือกะ กาเญา ลีฮัจ ดัฮ     ดืองัยํ ดัฮ. 34ซาเบะ ราฌา ดาวิด เตด บือเลฮ ญาแญะ รอจ กะ อาตัซ ลาแงะ     ตาปี อีซี ญา ตะอาซิก มือเลา จะ 'ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     มือเลา ฌางัน ตูฮัด นะ กู จะ     ดูโดะ เลอ     โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ กู 35ตือดะ กู นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือตรู นะ เกา     นะ ฌาดี บือกะ ปาปัด     นู ซาโมจ ตาปะ กากี นะ เกา.' 3 ดาวิด ญา จะ. 36"กะฆีเตอ     บรี ลูมอฮ บักซา อิซราเอน ซือมูฮา     ตาฮู ซูโงฮ จะ     เยซู เตอ     นู กาเญา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ     ญา เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บูวัจ บรี ญา ฌาดี ตูฮัด ดัฮ     บรี ญา ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ เลอ." เปโตร ญา จะ. 37ตานา ลูมอฮ ซือมียา ดืองัยํ ดัฮ     กูญา บราซา ฆาโดฮ-ฮาตี     มือเลา ฌางัน เปโตร     ฌางัน ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด นู ฆีลาฆี จะ     "ดีบราดี เออ     กามี นะ บูวัจ กะฮามี บาฌิ?" 38กะฆีเตอ เปโตร มือญาเระ กะ กูญา จะ     "บรี กาเญา ราตา ซือมียา บราเลฮ-ฮาตี เลอ     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย     เดะ นามา นะ เยซู คริด เลอ     บีดา ตูฮัด นะ อาเกะ ดูซา นะ กาเญา. กะฆีเตอ กาเญา โปด     นะ ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู ตูฮัด นะ บรี. 39ซาเบะ-จะ     นู ตูฮัด บือเลฮ บือฌาญี กะฆีเตอ     ญา บือฌาญี ฌางัน กาเญา     ฌางัน กือมอน อานะ นะ กาเญา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นู ดูโดะ ฌาโวฮ ซามา เตอ     ฌาดี ราตา ซือมียา นู ตูฮัด นะ กีตา บลาโลก     บรี มาแรฮ ซารี ญา เลอ." ญา จะ. 40กะฆีเตอ เปโตร ญา มือเลา กือฌะ-กือมัซ     มือเลา บาญะ ลาฆู     ปรีงัจ กะ กูญา จะ     "บรี ญาวา นะ กาเญา ลือปัซ     เดะ บักซา นู เตด บือฆูนา อีนี เลอ." 41กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา นู ซาโมจ ปือมือเลา นะ เปโตร เตอ     กูญา ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ. อารี อีตู     อาดา ซือมียา นู มาโซะ ฌาดี มูเระ นะ ตูฮัด     ฆามะ บือเลฮ ตีฆา รีบู อูรัก ดัฮ. 42กูญา ปาคัจ ตูเฮะ มือนีงัย กะ ปือมือเลา     นู โกะ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด อาฌัยํ เตอ     ตูเฮะ เดะ ลาฆู บือรามัย บือมุน บือซามา เตอ     ตูเฮะ เดะ ลาฆู มากัด บือซามา เดะ ลาฆู บือมุน บือซาโวจ     กูญา ตูเฮะ ซือมูฮา. 43กะฆีเตอ ราตา ซือมียา ตาโกจ ซูโงฮ เดะ ตูฮัด. ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด     กูญา บูวัจ ปือนานา ซีดี     นู ปือและ ซูโงฮ     บาญะ ลาฆู. 44ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา อาดา บือซามา     อาเมด บารัก นะ กูญา มาแรฮ บือมุน     ฌาดี บารัก ซามา บายา. 45ตือปัจ ตานัฮ นะ กูญา     บือนา บารัก นะ กูญา     กูญา ฌูวัน     อาเมด ดูเวะ มาแรฮ ปาฮาฆิ กะ ซือมียา นู ฮาฌะ. 46บีลัก อารี     กูญา ซา ฮาตี บือมุน บือซามา     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. กูญา ปี มากัด บือซามา บือกะ เดะ รูมัฮ นะ กูญา ราตา     ซูกา-ฮาตี บรามัย มากัด บือซามา     อาดา ฌางัน ฮาตี นู ลือฆา เลอ. 47กูญา ซือมาตา ปูฌี มือโอจ กะ ตูฮัด. ลูมอฮ ซือมียา อาซิก โปด     มือโอจ กะ กูญา. บีลัก อารี     ตูฮัด บรี อาดา ซือมียา นู นะ ลือปัซ เดะ ดูซา     มาแรฮ มาโซะ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ กูญา.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\