ปือบูวัจ 20

1กาลา ลาฆู ฆาโดฮ อีตู ซืองะ ฮาบิฮ ดัฮ     เปาโล บลาโลก ลูมอฮ มูเระ มาแรฮ     ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา     ตีงัน กูญา     ลาลู ญา ฌรือมัก ปี กะ นังฆรี มาซิโดเนีย. 2ญา ฌาลัด ปี โซะ อีตู ราตา     มือเลา บาญะ มาจับ     ปูโฌะ ฮาตี นะ กูญา     ลาลู ปี รอจ กะ นังฆรี กรีก. 3ญา ดูโดะ เปะ อีตู ตีฆา บูลัด ดัฮ. ตานา ญา นะ ญาแญะ กาปัน ปี กะ นังฆรี ซีเรีย     โกะ บักซา ยิว บือกีรา นะ บูวัจ ฌาฮัจ กะ ญา. กะฆีเตอ     ญา อีงัจ นะ บาลิ ปี ลาลู นังฆรี มาซิโดเนีย. 4อาดา ซือมียา ปี ซามา     ฌาดี โซปาเตอ     นานะ นะ ปีรัด     ซือมียา นังฆรี เบโรอา. อาดา อาริดตาคัด ฌางัน เซกุนดัด     ซือมียา นังฆรี เทซะโลนิกา. อาดา ฆาโย     ซือมียา นังฆรี ดือบี     ฌางัน ทิโมที. อาดา ทีคิกัด ฌางัน โตรฟีมัด     ซือมียา นังฆรี เอเซีย. 5กูญา อีนี ปี ดูลู     นาตี กามี เดะ ตือเปด โตรอัด. 6กาลา ลาฆู บรามัย มากัด โรตี ฮอย ราฆี ฮาบิฮ ดัฮ     กามี บลายัยํ มาแรฮ เดะ นังฆรี ฟีลิบปี     ลีมา อารี ดัฮ     บารู ดาปัจ กูญา เดะ ตือเปด โตรอัด. กามี ดูโดะ เปะ อีตู ตูโฌฮ อารี ดัฮ. 7เดะ อารี มีงู อีตู เตอ     กามี บือมุน บือซามา     นะ บูวัจ ลาฆู ลือแปะ โรตี. เปาโล มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     อาฌัยํ กูญา. ซาเบะ ญา นะ ตีงัน กูญา เดะ โซะ ปาฆี     ญา มือเลา บาญะ     รอจ กะ ตืองัฮ มาลับ ดัฮ. 8เดะ รูวัก โซะ อาตัซ     นู กามี บือมุน อีตู     อาดา ปลีตา บาญะ. 9อาดา อูรัก มูดา ซืออูรัก     ปือนามา ยูทิกัด. ญา ดูโดะ เดะ ตีกะ     มืองาโตะ โตระ     ซาเบะ เปาโล ญา อาฌัยํ กูญา     ลามัจ นะ ซุจ ลาฆี. กะฆีเตอ อูรัก มูดา อีตู ญา ตือลีนา ดัฮ     ฆูโฆยํ ตะเดะ อาตัซ จากัจ นู ตีฆา     รอจ กะ ตานัฮ. กูญา ปี อาเกะ ญา     ลีฮัจ จะ     ญา มาตี ดัฮ. 10เปาโล ตูโรด ปี กะ โซะ บาวัฮ     ตือมะ กรด ญา     มือเลา จะ     "ฌางัน ตือกือฌุจ เลอ. เดะ ญาวา นะ ญา     ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี." 11ลาลู ญา ปี กะ รูวัก โซะ อาตัซ ปูลัก     ญา ลือแปะ โรตี     มากัด บือซามา. ญา มือเลา ฌางัน กูญา     ตือดะ บือซียัก ดัฮ     ลาลู ญา ตรือเบะ ปี. 12กูญา บาวา อูรัก มูดา อีตู ปี กะ รูมัฮ. ญา ฮีโดะ ดัฮ     บูวัจ บรี กูญา ซูกา-ฮาตี โตระ. 13ลูมอฮ กามี ญาแญะ กาปัน     บลายัยํ ปี กะ ตือเปด อาโซ     นะ ซาโมจ เปาโล เปะ อีตู. ญา บือเลฮ ปือซัด บรี บูวัจ กะฆีเตอ     กรานา อีซี ญา นะ บือฌาลัด โซะ ฮูตัด     ปี กะ ตือเปด อีตู. 14กาลา ญา ดาปัจ กามี     เดะ ตือเปด อาโซ     กามี ซาโมจ ญา ญาแญะ กาปัน     ลาลู มาแรฮ รอจ กะ ตือเปด มีทิเลน. 15กามี บลายัยํ เดะ โซะ อีตู ซืออารี     รอจ กะ ปูเลา คิโอ. มาโซะ กะ อารี ดูวา     กามี รอจ กะ ปูเลา ซาโม. เดะ อารี ตีฆา     กามี รอจ กะ ตือเปด มีเลทัด. 16เปาโล ตือตู ดัฮ     นะ ลาลู นังฆรี เอเฟซัด     กรานา ญา ตีเมา ดูโดะ ลามา เดะ นังฆรี เอเซีย     ตาปี ซูกา ปี ปัจ-จือปัจ     กะ นังฆรี เยรูซาเลม. ดัฮ บือเลฮ เตอ     ญา อีงัจ นะ รอจ     ดูลู เดะ อารี บรามัย เพนเทคด. 17เดะ ตือเปด มีเลทัด     ญา ซูโรฮ ซือมียา ปี     ปาเงน โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เอเฟซัด. 18ตานา กูญา มาแรฮ ดาปัจ ญา     ญา มือเลา กะ กูญา จะ     "กาเญา ตะอาซิก ตาฮู จะ     ตะเดะ อารี ลามูลา     นู กู รอจ กะ นังฆรี เอเซีย ดัฮ     กู บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ กะฮามี เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     บีลัก วะตู. 19ฌางัน ฮาตี มือนูโนะ โตระ     กู บือเลฮ บือกรือฌา ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด ดัฮ. กู มือนาแงฮ โปด     ตาฮัด ซูซัฮ     ซาเบะ โกะ บักซา ยิว กีรา ฌาฮัจ     กะ กู ดัฮ. 20ลาฆู นามาๆ นู นะ ตูโลก กาเญา     กู เตด บูนี ดัฮ     ตาปี บือเลฮ มือญาเระ บรี กะ กาเญา ดัฮ. กู บือเลฮ อาฌัยํ ลาฆู นะ ตูฮัด เยซู     เดะ ตือปัจ บือมุน     เดะ รูมัฮ ซือมียา ฌูฆา. 21กู บือเลฮ ปรีงัจ กือมัซๆ     กะ ลูมอฮ บักซา ยิว ฌางัน ลูมอฮ บักซา กรีก     นู กูญา กือนา บราเลฮ-ฮาตี ซารี ตูฮัด เดะ อาตัซ     กือนา ปือจายา กะ เยซู     ตูฮัด นะ กีตา. 22"นี เลอ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ปรือกัด กู     บรี กู ฆาฆัฮ นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. กู เตด ตาฮู     นู กู นะ กือนา ลาฆู นามา     เดะ โซะ อีตู. 23ตาปี เดะ ราตา นังฆรี     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ปรีงัจ กะ กู จะ     กู นะ กือนา กานัก เดะ ปือฌารา     ตาฮัด ซูซัฮ โตระ. 24ตาปี กู กีรา จะ     นู กู อาดา ฮีโดะ ลาฆี     ฌาดี ลาฆู เตด บรือฆา กะ กู. อาดา กรือฌา     นู ตูฮัด เยซู บรี กะ กู ดัฮ     ฌาดี กรือฌา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ กะ กีตา. กรือฌา อีนี กู บือคานะ นะ บูวัจ ซุจ ดัฮ     ซือรูปา ซือมียา บลารี บือลูมา     นู นะ บลารี บรี ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. 25"ลีฮัจ เลอ     กู บือเลฮ ปี มาแรฮ ดัฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กาเญา     มือญาเระ ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา. ตาปี วะตู อีนี     กู ตาฮู จะ     กาเญา ซือมูฮา นะ เตด บือฆารี กู ปูลัก. 26กะฆีเตอ เลอ     กู ปรีงัจ กะ กาเญา กือมัซๆ จะ     นู กู เตด บือเลฮ อูโนยํ     เดะ ลาฆู มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นู อาดา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด ซือมูฮา. กะฆีเตอ     ดัฮ ซาปา นะ มาตี ฌาฮานัม ดัฮ     บูกัด ซาลัฮ นะ กู     ตาปี ซาลัฮ นะ ญา เลอ. 28ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา บือเลฮ ตืองะ กาเญา     ฌาดี ซือมียา ตูงู กาวัด กาเมก นะ ตูฮัด     ฌาดี-จะ     ลูมอฮ นะ ตูฮัด. ลูมอฮ อีตู     ตูฮัด บือเลฮ อาเมด มาแรฮ ฌาดี นะ ญา ดัฮ     กรานา-จะ อีซี นานะ นะ ญา มาตี     ดารัฮ มือนีเลฮ ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     กาเญา กือนา ฌาฆา ญาวา ตะอาซิก     กือนา ฌาฆา     บือบือลา กาวัด กาเมก อีตู บรี บาฌิ ฌูฆา. 29กู ตาฮู จะ     กาลา กู ปี ดัฮ     อาดา ซือมียา ซือรูปา อาซู ฮูตัด นู ฌาฮัจ     นะ มาแรฮ มาโซะ เดะ ตืองัฮ กาเญา. กูญา นะ เตด ตือจีฮัด กะ กาวัด กาเมก นะ ตูฮัด. 30อาดา ฌูฆา ซือมียา ซือตืองัฮ     นะ ปลีฮัจ เดะ ตืองัฮ กาเญา. กูญา นะ มือเลา ลาฆู ซือซัจ     อีงัจ นะ บาวา ลูมอฮ มูเระ     บรี ตูโรจ กะ กูญา. 31กะฆีเตอ     กาเญา กือนา ฌาฆา เลอ. กือนา จับ เลอ     นู กือมูฮา รอจ กะ ตีฆา ตาโฮด โปด     กู อาดา ปรีงัจ กะ ราตา ซือมียา     ซียัก มาลับ ฮอย เตด บราดู. อาดา ฌางัน ลาฆู มือนาแงฮ ซามา เลอ. 32"วะตู อีนี     กู ซรัฮ กาเญา กะ ตูฮัด     ฌางัน ปือมือเลา มือญาเระ     ปาซัน นู ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ ดัฮ. ปือมือเลา อีตู เลอ     นะ บือเลฮ บูวัจ บรี กาเญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ ดัฮ     นะ บรี กาเญา นะ บือเลฮ ซาโมจ ปือซากา     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     นู ตูฮัด ปีเลฮ ดัฮ     บรี ฌาดี ซือมียา นะ ญา. 33โกะ ปีระ     โกะ มัซ     โกะ กาเยด บือปากัย นะ ซาปา โปด     กู เตด บือเลฮ ฮาลูบา. 34กาเญา ตาฮู จะ     ฌางัน ตางัน อีนี เลอ     กู บือเลฮ บือกรือฌา     บีดา นะ บือบือลา ญาวา ตะอาซิก     ฌางัน ซือมียา นู อาดา บือซามา. 35เดะ บือนา ซือมูฮา กู ฌาดี จูตอ บรี กะ กาเญา ดัฮ     นะ บรี กาเญา นะ ราเฌด บือกรือฌา     บีดา บือบือลา โกะ ซือมียา ฮอย อูรัจ. กู นะ บรี กาเญา อีงัจ กะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด เยซู อีตู     นู ญา มือเลา จะ     'ซือมียา นู ฮาฆิ กะ กาวัด     ญา ซือนัง ซือลามัจ     ลือเบฮ เดะ ซือมียา นู ซาโมจ.' " ญา จะ. 36ตานา เปาโล มือเลา กะฆีนี ฮาบิฮ ดัฮ     ญา ตูกู ลูโตจ     บือซาโวจ ฌางัน กูญา ซือมูฮา. 37ลูมอฮ กูญา มือนาแงฮ บาญะ     กรด ลีเฮ นะ ญา     จีโยบ ปีปี ญา. 38กูญา ซูซัฮ-ฮาตี โตระ     ซาเบะ ปือมือเลา นะ ญา     นู จะ     กูญา นะ เตด บือฆารี ญา ปูลัก. กะฆีเตอ     ลูมอฮ กูญา บาวา ญา บือปี     บรี ญาแญะ กาปัน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\