ปือบูวัจ 21

1ตานา ตีงัน กูญา ดัฮ     กามี ญาแญะ กาปัน     บลายัยํ ปี รือมัก     รอจ กะ ปูเลา โกด. ลือปัซ ซืออารี ปูลัก     กามี มาแรฮ รอจ กะ ปูเลา โรด. ตะเดะ โซะ อีตู     กามี มาแรฮ รอจ กะ ตือเปด ปะตารา. 2เปะ อีตู     กามี ดาปัจ กาปัน     นู นะ ปี กะ นังฆรี ฟีนิเซีย. กามี ญาแญะ กาปัน อีตู     บลายัยํ ปี. 3ตานา ลีฮัจ บือฆารี ปูเลา ซัยปรัด ดัฮ     กามี ลาลู ปูเลา อีตู     ซือบือลัฮ โซะ ลาโวจ     บลายัยํ ปี กะ นังฆรี ซีเรีย. กามี ตูโรด เดะ กาปัน     ปัจ ตือเปด ทัยระ     ซาเบะ กูญา นะ อาเกะ ซือบารัก     เดะ ดาลับ กาปัน     ตือปัจ อีตู. 4กามี ปี มียา ลูมอฮ มูเระ ปัจ อีตู     ดูโดะ ฌางัน กูญา ตูโฌฮ อารี. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บือกรือฌา เดะ ฮาตี นะ โกะ มูเระ อีตู     บูวัจ บรี กูญา ปรีงัจ กะ เปาโล จะ     "ฌางัน ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม เลอ." 5ซูดัฮ ดูโดะ ปัจ อีตู ตูโฌฮ อารี     กามี ตีงัน ลูมอฮ กูญา ปี ดัฮ. กูญา ซือมูฮา     ฌางัน โกะ อานะ บีนี ซามา     บาวา กามี บือปี ตรือเบะ เดะ นังฆรี. กามี ซือมูฮา ตูกู ลูโตจ เดะ ปาตัย     บือซาโวจ บือซามา. 6กามี ตีงัน กูญา     ปี ญาแญะ กาปัน     ตาปี กูญา บาลิ ปี กะ รูมัฮ นะ กูญา ดัฮ. 7ตานา กามี บลายัยํ มาแรฮ เดะ ตือเปด ทัยระ ดัฮ     กามี รอจ กะ นังฆรี โตละมัย. ตือปัจ อีตู กามี ดาปัจ ลูมอฮ ดีบราดี ปือจายา     ดูโดะ ฌางัน กูญา ซืออารี. 8เดะ โซะ ปาฆี     กามี ปี ปูลัก     มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี ซีซาเรีย. กามี มาโซะ ปี ดูโดะ เดะ รูมัฮ นะ ฟีลิบ     ซือมียา นู มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ ตูโฌฮ อูรัก อีตู     นู กูญา ปีเลฮ ดัฮ     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 9ญา อาดา นานะ ราดารา     ปัจ อูรัก     นู ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 10ตานา กามี ดูโดะ ปัจ อีตู     บาญะ อารี ดัฮ     อาดา ซือมียา ตูโดฮ ซืออูรัก     ปือนามา อาฆาบัด     มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ยูเดีย. 11ญา มาแรฮ ดาปัจ กามี     อาเมด ตาลี ปีงัก นะ เปาโล     อีกัจ กากี นะ ตะอาซิก     ฌางัน ตางัน ซามา     มือเลา จะ     "ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา จะ     ตูฮัด ตาลี ปีงัก อีนี เตอ     โกะ บักซา ยิว เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     กูญา นะ อีกัจ ญา กะฆีนี เลอ     นะ อาตัจ ญา กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก." ญา จะ. 12ตานา กามี ดืองัยํ ลาฆู กะฆีเตอ     กามี ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา โซะ อีตู     ปูโฌะ กะ เปาโล กือมัซๆ จะ     "ฌางัน นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม เลอ." 13ตาปี เปาโล ตีกัฮ จะ     "บูวัจ นามา เลอ     กาเญา มือนาแงฮ     บูวัจ บรี กู ฆาโดฮ-ฮาตี บาญะ. กู ปือนอฮ เดะ ฮาตี     บูกัด นะ กือนา อีกัจ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ซา ลาฆู     ตาปี นะ กือนา มาตี ปัจ อีตู โปด     กรานา นามา นะ ตูฮัด เยซู." ญา จะ. 14กาลา กามี ลีฮัจ จะ     ญา ตีเมา มือนีงัย     กามี ซืองะ ดัฮ     มือเลา จะ     "บรี ฌาดี บือกะ ฮาตี นะ ตูฮัด เลอ." 15ลือปัซ บาญะ อารี อีตู     กามี ปือตัด โกะ ซือบารัก     ปี รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ. 16อาดา มูเระ เดะ นังฆรี ซีซาเรีย ซือตืองัฮ     ปี ซามา ฌางัน กามี     บาวา บือปี กะ รูมัฮ นะ นาโซน     บรี นูปัก ปัจ อีตู. นาโซน เตอ     ฌาดี ซือมียา ปูเลา ซัยปรัด     นู ฌาดี มูเระ ตะเดะ นูตู. 17ตานา กามี รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ     ลูมอฮ ดีบราดี กูญา ซาโมจ กามี ซูกา-ฮาตี ซูโงฮ. 18จรัฮ ปาฆี     เปาโล ฌางัน กามี มาโซะ ปี ดาปัจ ยากอบ. โกะ ซือมียา บือบือลา ลูมอฮ นะ ตูฮัด     อาดา บือซามา ฌูฆา. 19เปาโล มืองา กะ กูญา     กะฆีเตอ ญา มือญาเระ กะ กูญา     ลาฆู ซือมูฮา     นู ตูฮัด บือเลฮ บูวัจ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ บักซา อาซิก     นู ฌาดี ลาฆู บือกรือฌา นะ ญา. 20ตานา กูญา ดืองัยํ ลาฆู อีตู     กูญา ปูฌี กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กูญา มือเลา ฌางัน เปาโล จะ     "มิ เออ     ลีฮัจ เลอ     เดะ ลูมอฮ บักซา ยิว     อาดา ซือมียา นู ปือจายา ดัฮ     บาญะ รีบู อูรัก. กูญา ซือมูฮา ราเฌด ตูเฮะ     กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา. 21อาดา ซือมียา บือเลฮ มือเลา ฌางัน กูญา     ปาซัน นะ เกา     จะ     นู เกา อาฌัยํ ลูมอฮ บักซา ยิว นู ดูโดะ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ บักซา อาซิก     บรี กูญา ตีงัน บูวัก ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     เตด ปายัฮ บูวัจ ลาฆู กรัจ กะ นานะ นะ กูญา     เตด ปายัฮ ตูโรจ กะ ฮาดัจ ฮูโกบ นะ บักซา ยิว เลอ. 22กะฆีเตอ     กีตา นะ บูวัจ กะฮามี บาฌิ? ซูโงฮ     กูญา นะ ดืองัยํ จะ     นู เกา มาแรฮ ดัฮ. 23กะฆีเตอ     กือนา บูวัจ ตูโรจ     บือกะ กามี นะ มือเลา ฌางัน เกา. นี เลอ     กามี อาดา ซือมียา ปัจ อูรัก     นู บือเลฮ มือเลา ปือมือเลา บือฌาญี ตือตู     ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ. 24บรี เกา บาวา ปัจ อูรัก อีตู บือปี     บรี เกา บูวัจ ลาฆู บาโซฮ ญาวา ตะอาซิก     ฌางัน กูญา     ซูโรฮ ดูเวะ ฆาตี กูญา     บรี กูญา นะ กูโกยํ ปาลา. กะฆีเตอ     ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา นะ ตาฮู จะ     นู กูญา บือเลฮ ดืองัยํ ปาซัน นะ เกา อีตู     เตด ฌาดี นามา เลอ     ตาปี อีซี เกา ตะอาซิก บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู. 25ตาปี โซะ ลูมอฮ ซือมียา บักซา อาซิก นู ปือจายา ดัฮ     กามี บือเลฮ กีเรบ ซูรัจ มือญาเระ ลาฆู นู กามี บือกีรา ดัฮ     นู จะ     ฌางัน บรี กูญา มากัด บารัก นู มือนืองะ กะ บราลา ดัฮ. ฌางัน มากัด ดารัฮ     ฌางัน ลูลู บือนาตัก     นู จือแกะ ลีเฮ บรี มาตี. ฌางัน บรี กูญา บือกาเซฮ." กูญา จะ. 26กะฆีเตอ     เปาโล บาวา ซือมียา ปัจ อูรัก อีตู บือปี. โซะ ปาฆี     ญา บูวัจ ลาฆู บาโซฮ ญาวา ตะอาซิก ฌางัน กูญา. ญา มาโซะ ปี กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด นะ บรี ตาฮู ดูลู จะ     อาดา บราปา อารี     นู ลาฆู บาโซฮ อีตู นะ ซือลือซัย ดัฮ. ฌาดี-จะ     อารี ดีฮา นะ อาเมด บารัก มือญือมัฮ มาแรฮ มือนืองะ     กรานา กูญา โซก ซืออูรัก. 27วะตู ตูโฌฮ อารี อีตู ซรือปะ นะ ฮาบิฮ ดัฮ     อาดา ลูมอฮ บักซา ยิว     นู ดาตัก เดะ นังฆรี เอเซีย ซือตืองัฮ     กูญา ลีฮัจ เปาโล เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. กูญา อาโจบ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     บรี รีฆะ เปาโล 28บือซูระ จะ     "ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เออ     ตูโลก เลอ. ซือมียา อีนี เลอ     ญา อาฌัยํ ลูมอฮ ซือมียา ราตา     บรี บลาวัด ฌางัน บักซา กามี     ฌางัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     ฌางัน รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด อีนี เลอ. ลือเบฮ เดะ อีตู ปูลัก     ญา บือเลฮ บาวา โกะ ซือมียา บักซา กรีก ซือตืองัฮ     บรี มาโซะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ     บูวัจ บรี รูมัฮ นู บาฌิ บือซรี อีนี     ฌาดี ตะอารัฮ ดัฮ." 29กูญา มือเลา กะฆีนี     กรานา-จะ ดูลู เตอ     กูญา บือเลฮ บือฆารี โตรฟีมัด     นู ซือมียา นังฆรี เอเฟซัด     อาดา ฌางัน เปาโล เดะ ปือกัด. กะฆีเตอ กูญา อาคา จะ     เปาโล บือเลฮ บาวา ญา     บรี มาโซะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. 30กะฆีเตอ     นังฆรี เยรูซาเลม ราตา     ฆาโดฮ โตระ. โกะ ซือมียา บาญะ     กูญา ฆรูมง บลารี บือซามา     รีฆะ เปาโล     อีเระ ญา บรี ตรือเบะ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. ดัดดัด     กูญา ตูโดก ปีตู รูมัฮ มือญือมัฮ ดัฮ. 31ตานา กูญา กูวาซา นะ บูนอฮ เปาโล     อาดา บรีตา มาแรฮ     กะ กือปาลา บือซัยํ     นะ กาวัด ตาฮัน บักซา โรม     จะ     นังฆรี เยรูซาเลม ราตา     ฆาโดฮ โตระ. 32ดัดดัด ญา อาเมด ลูมอฮ ตาฮัน     ฌางัน โกะ กือปาลา ตาฮัน ซามา     บลารี ปี ซารี กูญา. ตานา กูญา บือฆารี กือปาลา บือซัยํ อีตู     ฌางัน ลูมอฮ ตาฮัน มาแรฮ     กูญา บราดู     เตด กาเตาะ เปาโล ดัฮ. 33กะฆีเตอ     กือปาลา บือซัยํ ญา มาแรฮ รีฆะ เปาโล     ปือซัด บรี อีกัจ ญา ฌางัน ราตัย     ดูวา อูตัซ. ญา ตาญา จะ     "ซือมียา อีนี ฌาดี ซาปา? ญา บูวัจ ซาลัฮ นามา เลอ?" 34เดะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     อาดา ซือตืองัฮ บือซูระ กะฆีนี     ซือตืองัฮ บือซูระ กะฆีเตอ. อาดา บูริ ฆาโดฮ โตระ. กือปาลา ตาฮัน อีตู นะ ดืองัยํ ลาฆู ซูโงฮ     เตด บือเลฮ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา ปือซัด บรี บาวา เปาโล มาโซะ กะ รูมัฮ ตาฮัน. 35กาลา กูญา นะ ญาแญะ ตางา     โกะ ตาฮัน ฆาโดฮ อาเกะ เปาโล บาวา บือปี     ซาเบะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นะ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ. 36กูญา อีตู ฆรูมง ตูโรจ ญา     บือซูระ จะ     "บูนอฮ ญา เลอ." 37ตานา โกะ ตาฮัน นะ บาวา เปาโล     บรี มาโซะ กะ รูมัฮ นะ กูญา     ญา มือเลา กะ กือปาลา ตาฮัน จะ     "บรี กู มือเลา ฌางัน เกา ซือตืองัฮ     บือเลฮ เฆอ?" กือปาลา ตาฮัน ตาญา จะ     "เกา ปานัย มือเลา บาซา กรีก เฆอ? 38กะฆีเตอ เกา ฌาดี ซือมียา บักซา อียิบ อีตู     บูกัด เฆอ? ฌาดี ซือมียา นู ดูลู อาโจบ ลูมอฮ ซือมียา     บรี บูวัจ ลาฆู ฆาโดฮ โตระ     นู บาวา โกะ ซือมียา ปือฆัก ปีเซา     บรี มาโซะ ฮูตัด     ปัจ รีบู อูรัก     ซูโงฮ เฆอ เตด?" 39ตาปี เปาโล ตีกัฮ จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว. กู มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ทาซัด     โซะ นังฆรี ซิลีเซีย เลอ. กู ฌาดี ซือมียา เดะ นังฆรี ซัยํ-บือซัยํ อีตู เลอ. กู มีตา เดะ เกา     บรี กู นะ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     บือเลฮ เฆอ?" 40กะฆีเตอ กือปาลา ตาฮัน ญา บรี เปาโล มือเลา ปือมือเลา กะฆีเตอ. เปาโล ญา บือดีรี เดะ ตางา     ลามัย ตางัน กะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. ตานา กูญา ซือมูฮา ซืองะ กือเมน ดัฮ     เปาโล มือเลา ฌางัน กูญา     ฌาดี บาซา ฮีบรู     มือเลา จะ


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\