ปือบูวัจ 22

1"ลูมอฮ ดีบราดี ฌางัน โกะ อาโปก เออ     วะตู อีนี บรี กาเญา มือนีงัย เลอ     นู กู นะ มือเลา บือปูลัซ ญาวา     เดะ ปาซัน นู กาเญา อาดู ดัฮ." 2ตานา กูญา ดืองัยํ ดัฮ     นู ญา มือเลา ฌาดี บาซา ฮีบรู     โตระ กูญา ซืองะ ดัฮ. เปาโล มือเลา ลาฆี จะ 3"กู นี     ฌาดี ซือมียา บักซา ยิว     นู ดูโดะ เดะ อาปี เดะ นังฆรี ทาซัด     โซะ นังฆรี ซิลีเซีย ดัฮ. ตาปี กู มาแรฮ บือซัยํ ญาวา เดะ นังฆรี อีนี เลอ. กู บลาฌัยํ ซูรัจ ฌางัน ฆามาลีเอน บรี บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ     นะ ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา     กือมัซๆ. กู ราเฌด นะ ตูเฮะ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือกะ กาเญา ราเฌด เดะ อารี อีนี เลอ. 4ดูลู กู ปรือกัด ลูมอฮ ซือมียา นู ตูโรจ ลาฆู อีนี     ยู มาตี ดัฮ ซือตืองัฮ. กู อีกัจ ฌางัน ราตัย โกะ กีลากี     โกะ นีบีนี     อาตัจ กูญา ปี กะ ปือฌารา. 5กือปาลา ซามี ฌางัน ลูมอฮ บือมุน บือกีรา ซือมูฮา     กูญา นะ มือเลา ฌาดี ซะซี บือเลฮ จะ     ลาฆู อีนี ซูโงฮ. กูญา อีตู กีเรบ ซูรัจ เดะ กู     บรี กู บาวา ปี อาตัจ กะ ลูมอฮ ดีบราดี     เดะ นังฆรี ดามัดกัด. กะฆีเตอ กู ปี ดัฮ     บีดา นะ อีกัจ ฌางัน ราตัย ลูมอฮ ซือมียา อีตู     บาวา กูญา มาแรฮ     บรี กือนา ฮูโกบ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 6"กาลา กู ตืองัฮ ฌาลัด ปี     ซรือปะ นะ รอจ กะ นังฆรี ดามัดกัด     โซะ ตืองัฮ อารี     ดัดดัด อาดา บือซายา จรัฮ ดาตัก เดะ ลาแงะ     บรือเงา โซะ กือลีลิก กู. 7กู รือบัฮ กะ ตานัฮ ดัฮ     ดืองัยํ บูงี ซูวารา นู มือเลา ฌางัน กู จะ     'เซาโล     เซาโล เออ     บูวัจ นามา ปะ เกา ตืองัฮ ปรือกัด กู?' 8"กู ตีกัฮ จะ     'ตูฮัด เออ     เกา ฌาดี ซาปา?' "ญา มือเลา ฌางัน กู จะ     'กู นี เลอ     ฌาดี เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด     นู เกา ตืองัฮ ปรือกัด.' 9"ลูมอฮ ซือมียา นู อาดา บือซามา ฌางัน กู     กูญา ลีฮัจ บือฆารี จรัฮ อีตู     ตาปี กูญา เตด บือเลฮ ดืองัยํ ซูวารา     นู มือเลา ฌางัน กู. 10กะฆีเตอ     กู มือเลา จะ     'ตูฮัด เออ     กู นะ บูวัจ กะฮามี เลอ?' "ตูฮัด ญา มือเลา ฌางัน กู จะ     'บีกัซ เลอ     มาโซะ ปี กะ นังฆรี ดามัดกัด. โซะ อีตู     อาดา ซือมียา นะ บรี กะ เกา ตาฮู     ลาฆู ซือมูฮา นู ตูฮัด ตืองะ ดัฮ     บรี เกา นะ บือเลฮ บูวัจ.' 11"ตานา กู ลีฮัจ เตด บือฆารี     กรานา จรัฮ นู บือซายา อีตู ดัฮ     โกะ ซือมียา นู อาดา บือซามา     กูญา ปือฆัก ตางัน นะ กู     ตูโตด บาวา บือปี มาโซะ กะ นังฆรี ดามัดกัด. 12"อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ปือนามา อานานียา. ญา ฌาดี ซือมียา นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด     ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ กีตา. ลูมอฮ บักซา ยิว นู ดูโดะ โซะ นังฆรี อีตู     กูญา มือโอจ กะ ญา     ซือมูฮา. 13ญา เตอ     มาแรฮ ซารี กู ดัฮ     ญา บือดีรี ดาปิก กู     มือเลา จะ     'มิ เซาโล เออ     บรี เกา ลีฮัจ บือฆารี ปูลัก เลอ.' "ดัดดัด กู ลีฮัจ บือฆารี ญา. 14ญา มือเลา ฌางัน กู จะ     'ตูฮัด นะ ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา     ญา ปีเลฮ เกา ดัฮ     บรี เกา นะ ตาฮู ลาฆู เดะ ฮาตี นะ ญา     บรี เกา นะ ลีฮัจ ซือมียา อีตู นู บาฌิ-ตือปัจ     บรี เกา นะ ดืองัยํ ปือมือเลา     นู ญา มือเลา ฌางัน เกา ดัฮ. 15กะฆีเตอ     เกา นะ ฌาดี ซะซี ปาซัน ญา     กะ ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา     ฌาดี ลาฆู นู เกา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ     ดืองัยํ ดัฮ. 16ตาปี วะตู อีนี     บูวัจ นามา เกา นะ นาตี ลาฆี. บีกัซ เลอ     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. บลาโลก เลอ     ซือโบจ นามา นะ เยซู     บีดา บรี ตูฮัด นะ บาโซฮ ดูซา นะ เกา.' ญา จะ." 17กะฆีเตอ     เปาโล มือเลา ลาฆี จะ     "กาลา กู บาลิ กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ     ตืองัฮ กู อาดา บือซาโวจ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด อาดา ลาฆู ปลีฮัจ กะ กู กะฆีนี. 18กู ลีฮัจ ตูฮัด มาแรฮ มือเลา ฌางัน กู จะ     'ตรือเบะ ตีงัน นังฆรี เยรูซาเลม ปี งัจบางัจ เลอ     กรานา ลูมอฮ ซือมียา ปัจ อีนี     นะ เตด ซาโมจ ลาฆู นู เกา มือเลา ฌาดี ซะซี     ปาซัน กู ดัฮ.' 19"โซะ กู     ตีกัฮ จะ     'ตูฮัด เออ     กูญา อีนี ตาฮู ซูโงฮ จะ     นู กู บือเลฮ ปี กะ โกะ รูมัฮ บือมุน รีฆะ ซือมียา ปือจายา กะ เกา     รือเปะ กูญา. 20กาลา ซือตีเฟน     ซือมียา นู บือเลฮ มือเลา ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู นะ เกา     ญา กือนา บูนอฮ ดัฮ เตอ     กู นี     อาดา บือดีรี ดาปิก     ลีฮัจ จะ     บือบูวัจ นะ กูญา บาฌิ ดัฮ. ลูมอฮ ซือมียา นู บูนอฮ ญา     กูญา กีเรบ โกะ บาฌู นะ กูญา เดะ กู ฌูฆา. ' กู จะ. 21"ตาปี ตูฮัด มือเลา ฌางัน กู จะ     'เกา ปี เลอ. กู นะ ซูโรฮ เกา ปี ฌาโวฮ     บรี ซารี ลูมอฮ บักซา อาซิก.' " เปาโล ญา จะ. 22ลูมอฮ ซือมียา ดืองัยํ เปาโล     ตือดะ รอจ กะ ปือมือเลา จะ     ลูมอฮ บักซา อาซิก ซีงี. บารู กูญา มูซัยํ     ฮึนตะ นะ บือซูระ     บูงี ซูวารา บือซัยํ จะ     "ซือมียา อีนี ฮอย เตด บือฆูนา นะ ฮีโดะ ลาฆี. อาเมด ปี บูนอฮ บูวัก เลอ." 23กูญา ซือมูฮา บือซูระ บูริ     ซูวารา บือซัยํ. กูญา อูฆัย บาฌู นะ กูญา     ลามัย ปี มาแรฮ     อาเมด ฮาบู ตานัฮ     ปรัก กะ อาตัซ ลาแงะ. 24กือปาลา ตาฮัน นู บือซัยํ อีตู     ญา ปือซัด บรี บาวา เปาโล     มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ ตาฮัน     บรี รือเปะ ญา     ซาซัจ มือโซะ บรี ตาฮู จะ     บูวัจ นามา กูญา บือซูระ บลาวัด ญา กะฆีเตอ. 25ตานา กูญา ตืองัฮ อีกัจ เปาโล ฌางัน ตาลี     ญา มือเลา ฌางัน กือปาลา ตาฮัน ซืออูรัก     นู บือดีรี ดาปิก     ตาญา จะ     "นู กาเญา นะ รือเปะ ซือมียา บักซา โรม ซือมียา นู เตด กือนา กรัจ ฮูโกบ ดัฮ เตอ     กะฆีเตอ รือมัก ฌางัน ปือมือเลา ฮูโกบ นะ นังฆรี โรม เฆอ?" 26ตานา กือปาลา ตาฮัน อีตู ดืองัยํ กะฆีเตอ     ญา มาโซะ ปี มือญาเระ กะ กือปาลา บือซัยํ     จะ     "เกา นะ บูวัจ กะฮามี เลอ? ซือมียา อีตู ฌาดี ซือมียา บักซา โรม." 27กือปาลา บือซัยํ ญา ปี ตาญา เปาโล จะ     "กือนา มือญาเระ กะ กู เลอ. เกา ฌาดี ซือมียา บักซา โรม เฆอ?" เปาโล ตีกัฮ จะ     "เออ     กู ฌาดี กะฆีเตอ เลอ." 28กือปาลา บือซัยํ อีตู มือเลา จะ     "กู โปด     บือเลฮ บายัยํ ดูเวะ บาญะ     บีดา นะ ฌาดี ซือมียา บักซา โรม." ตาปี เปาโล ตีกัฮ จะ     "ตาปี โซะ กู นี     ฌาดี ซือมียา บักซา โรม     ตะเดะ บือฌาดี มาแรฮ เลอ." 29ลูมอฮ ตาฮัน นู ฆามะ นะ ซาซัจ เปาโล     กูญา อูโนยํ ปี ดัดดัด. ตานา กือปาลา ตาฮัน นู บือซัยํ อีตู     ตาฮู จะ     ซือมียา นู ญา อีกัจ เดะ ราตัย ดัฮ     ฌาดี ซือมียา บักซา โรม     ญา โปด     ตาโกจ โตระ ฌูฆา. 30โซะ ปาฆี     กือปาลา ตาฮัน นู บือซัยํ อีตู     ญา ซูกา นะ ตาฮู ซูโงฮ จะ     ฌาดี ลาฆู นามา     นู โกะ บักซา ยิว อาดู เปาโล. กะฆีเตอ     ญา ปลือปัซ เปาโล     ญา ปือซัด บรี ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ บือมุน บือกีรา ซือมูฮา     นะ บือมุน บือซามา. ญา บาวา เปาโล บือปี     บรี บือดีรี โซะ ฮึลด นู บือมุน บือกีรา อีตู.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\