ปือบูวัจ 23

1เปาโล ตีญูง ลีฮัจ กะ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา     มือเลา จะ     "โกะ ดีบราดี เออ     ตือดะ รอจ กะ อารี อีนี เลอ     กู บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ     เดะ โซะ ฮึลด ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือกะ ลาฆู นู ฮาตี กู อีงัจ จะ     บาฌิ ดัฮ." 2กะฆีเตอ อานานียา     นู ฌาดี กือปาลา ซามี ซูโรฮ ซือมียา     นู บือดีรี ดาปิก เปาโล     บรี ตาปัยํ มูโลจ นะ ญา. 3เปาโล มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ ตาปัยํ เกา เลอ. เกา ฌาดี ซือรูปา ดีนิง ตะอารัฮ     นู ซาปัก จัจ ปูเตฮ ดัฮ. เกา ดูโดะ นะ กรัจ ฮูโกบ กู     ตูโรจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     ตาปี เกา ซูโรฮ กูญา ตาปัยํ กู     ฌาดี ลาฆู ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ อีตู เลอ." 4โกะ ซือมียา นู บือดีรี ดาปิก เปาโล     มือเลา กะ ญา จะ     "เกา นะ มือเลา กาซัยํ     กะ กือปาลา ซามี นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เฆอ?" 5เปาโล ตีกัฮ กูญา จะ     "ดีบราดี เออ     กู เตด บือเลฮ ตาฮู จะ     ญา ฌาดี กือปาลา ซามี. กรานา-จะ     อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     จะ 'ฌางัน มือเลา กาซัยํ กะ กือปาลา ลูมอฮ บักซา นะ กาเญา.' 6กะฆีเตอ     ตานา เปาโล ลีฮัจ จะ     โกะ ซือมียา เดะ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา     ฌาดี ลูมอฮ ซะดูซี ซือตืองัฮ     ลูมอฮ ฟาริซี ซือตืองัฮ     ญา บือซูระ เดะ ตือปัจ บือมุน จะ     "ดีบราดี เออ     กู ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ฟาริซี ซืออูรัก     ฌาดี นานะ นะ ซือมียา ลูมอฮ ฟาริซี ฌูฆา. นู กู กือนา กรัจ ฮูโกบ กะฆีนี     กรานา กู จาดัก จะ     อาดา ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เลอ." ญา จะ. 7ตานา ญา มือเลา กะฆีนี ดัฮ     ลูมอฮ ฟาริซี ฌางัน ลูมอฮ ซะดูซี ฮึนตะ นะ บือตือฆัฮ     บูวัจ บรี โกะ ซือมียา นู บือมุน บือกีรา     ฌาดี ดูวา ปาลัฮ ดัฮ. 8ลูมอฮ ซะดูซี อีงัจ จะ     ฮอย ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     ฮอย ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ฮอย ซือมืองัจ โปด. ตาปี ลูมอฮ ฟาริซี ซาโงะ บือนา อีตู ซือมูฮา. 9กะฆีเตอ     อาดา ฌาดี ลาฆู บูริ บือซัยํ ฆาโดฮ โตระ. อาดา โกะ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด ซือตืองัฮ     นู โซะ ซือบือลัฮ ลูมอฮ ฟาริซี     กูญา บือดีรี บือตือฆัฮ กือมัซๆ จะ     "กามี เตด ลีฮัจ ซาลัฮ นามา โปด     เดะ ซือมียา อีนี. ดัฮ อาดา ซือมืองัจ     อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     มาแรฮ มือเลา ฌางัน ญา ดัฮ     กาเญา นะ มือเลา กะฮามี เลอ?" 10กูญา บือตือฆัฮ ฆาโดฮ บาญะ     บูวัจ บรี กือปาลา ตาฮัน นู บือซัยํ ตาโกจ จะ     กูญา นะ ฆรูมง บรือโบจ บือรือฆัก-รือฆัก เปาโล บรี มาตี. กะฆีเตอ     ญา ปือซัด ลูมอฮ ตาฮัน บรี ตูโรด ปี     บาวา เปาโล ตรือเบะ มาแรฮ     เดะ ลูมอฮ กูญา     บรี มาโซะ กะ รูมัฮ ตาฮัน. 11มาลับ อีตู     ตูฮัด เยซู มาแรฮ บือดีรี ดาปิก เปาโล     มือเลา จะ     "กือนา อาดา ฮาตี บรานี เลอ. เกา บือเลฮ มือเลา ฌาดี ซะซี ปาซัน ลาฆู นะ กู     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม อีนี ดัฮ. เกา กือนา ปี มือเลา ฌาดี ซะซี กะฆีเตอ ฌูฆา     เดะ นังฆรี โรม." ญา จะ. 12เดะ โซะ ปาฆี     ลูมอฮ ยิว ซือตืองัฮ กูญา บือมุน บือกีรา บือซามา. กูญา อีตู บือฌาญี กือมัซๆ บือซามา     จะ     กูญา นะ เตด มากัด นามา     เตด โอะ นามา     ยู ตือดะ กูญา บือเลฮ บูนอฮ เปาโล ดัฮ. 13อาดา ซือมียา ปัจ-ปูโลฮ อูรัก ลือเบฮ     นู บือกีรา บือซามา กะฆีเตอ. 14กูญา ปี ดาปัจ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ อูรัก ตูฮา     มือเลา จะ     "กามี ซูดัฮ มือเลา ปือมือเลา ฌาญี ตือตู บือซามา     นู กามี ตีเมา นะ มากัด นามา     ยู ตือดะ กามี บือเลฮ บูนอฮ เปาโล ดัฮ. 15กะฆีเตอ     อาดู กาเญา ฌางัน ลูมอฮ บือมุน บือกีรา     มือญาเระ บรี กะ กือปาลา ตาฮัน บือซัยํ ตาฮู จะ     นู กาเญา อีงัจ นะ ซาซัจ ลาฆู นะ เปาโล     บรี บาฌิ เดะ ดูลู. บรี ญา นะ บาวา เปาโล มาแรฮ ซารี กาเญา ปูลัก. โซะ กามี     กามี นะ อาดา ซียะ ดัฮ     นะ บูนอฮ ญา     ตานา ญา เตด รอจ ลาฆี." กูญา จะ. 16ตาปี นานะ กีลากี นะ อาดี นีบีนี นะ เปาโล เตอ     ญา ดืองัยํ นู กูญา นาตี จือลัฮ กะฆีนี. ญา ปี มาโซะ กะ รูมัฮ ตาฮัน     มือญาเระ ลาฆู อีตู กะ เปาโล. 17กะฆีเตอ     เปาโล บลาโลก กือปาลา ตาฮัน ซืออูรัก     มือเลา จะ     "มีตา บาวา อูรัก มูดา อีนี     ปี ซารี กือปาลา บือซัยํ. ญา อาดา ลาฆู นะ มือญาเระ บรี กะ ญา ตาฮู." 18กะฆีเตอ กือปาลา ตาฮัน อีตู     บาวา กือมอน นะ เปาโล     บือปี กะ กือปาลา บือซัยํ     มือเลา จะ     "เปาโล นู อาดา เดะ ปือฌารา     ญา บลาโลก กู ดัฮ     มีตา บรี กู นะ บาวา อูรัก มูดา อีนี อาตัจ กะ เกา     กรานา ญา อาดา ลาฆู นะ มือเลา ฌางัน เกา." 19กะฆีเตอ     กือปาลา บือซัยํ ญา ปือฆัก ตางัน นะ ญา     ตูโตด ปี กะ ตือปัจ ฮอย ซือมียา     ตาญา จะ     "เกา อาดา ลาฆู นามา นะ มือญาเระ กะ กู?" 20อูรัก มูดา อีตู มือเลา จะ     "ลูมอฮ บักซา ยิว บือเลฮ บือกีรา ดัฮ     นะ มีตา บรี เกา บาวา เปาโล บือปี     กะ ตือปัจ บือมุน บือกีรา     มัฮปาฆี     ซือรูปา บือกะ กูญา นะ ซาซัจ ลาฆู นะ ญา     บรี บาฌิ เดะ ดูลู. 21ตาปี เกา ฌางัน บูวัจ ตูโรจ เลอ. กรานา อาดา ลูมอฮ กูญา     ปัจ-ปูโลฮ อูรัก ลือเบฮ     นู นาตี จือลัฮ นะ บูนอฮ เปาโล. กูญา บือเลฮ บือฌาญี กือมัซๆ บือซามา     นู กูญา นะ เตด มากัด นามา     นะ เตด โอะ นามา     ยู ตือดะ กูญา บือเลฮ บูนอฮ เปาโล ดัฮ. กาลา อีนี     กูญา ซียะ ดัฮ. กูญา นาตี ปือมือเลา นะ เกา." ญา จะ. 22กือปาลา บือซัยํ ญา บรี อูรัก มูดา อีตู ปี ดัฮ     ปือซัด กะ ญา จะ     "ฌางัน นะ มือเลา ฌางัน ซาปา     นู เกา บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีนี     บรี กะ กู ตาฮู." 23กะฆีเตอ กือปาลา ตาฮัน นู ซัยํ-บือซัยํ อีตู     ญา บลาโลก กือปาลา ตาฮัน ดูวา อูรัก มาแรฮ     ปือซัด จะ     "กือนา ปือซัด ตาฮัน ดูวา ราตุซ อูรัก     ฌางัน ตาฮัน ญาแญะ กูดา     ตูโฌฮ-ปูโลฮ อูรัก     ฌางัน ตาฮัน ปือฆัก บูลุซ     ดูวา ราตุซ อูรัก. ซูโรฮ กูญา บรี ซียะ นะ ปี กะ นังฆรี ซีซาเรีย     วะตู ปูโกยํ ซือมีลัด     มาลับ อีนี. 24กือนา อาดา กูดา บรี กะ เปาโล ญาแญะ. กือนา ฌาฆา ญา บรี บาฌิ     บาวา บือปี กะ ฮูลู-บาลัก ฟีลิก. " ญา จะ. 25กะฆีเตอ กือปาลา บือซัยํ ญา ฆาแรฮ ซูรัจ กะฆีนี ดัฮ. 26"กู     คลาวดียัด ลีซียา     ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ ฟีลิก     ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา     นู บือซรี ซูโงฮ. 27"ซือลามัจ เลอ. ลูมอฮ บักซา ยิว รีฆะ ซือมียา อีนี     ซรือปะ นะ บูนอฮ ญา ดัฮ. ตาปี กู มาแรฮ ฌางัน ลูมอฮ ตาฮัน     ตูโลก บรี ญา ลือปัซ ดัฮ     กรานา กู ดืองัยํ จะ     ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา บักซา โรม. 28กู ซูกา นะ ตาฮู จะ     กูญา อาดู ญา ปาซัน ลาฆู นามา     กะฆีเตอ กู บาวา ญา บือปี กะ ตือปัจ บือมุน บือกีรา นะ กูญา. 29กู ดาปัจ จะ     ญา เตด บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ นามา     นู ปาโตจ นะ กือนา มาตี     นะ กือนา ปือฌารา โปด     ฮอย. ตาปี กูญา อาดู ญา     ฌาดี ลาฆู ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ กูญา. 30ตานา กู บือเลฮ ตาฮู ดัฮ จะ     นู กูญา บือกีรา บือซามา นะ บูนอฮ ญา     ดัดดัด กู ปือซัด บรี บาวา ญา บือปี กะ เกา. กู บือเลฮ มือญาเระ กะ ลูมอฮ ซือมียา อาดู ญา     บรี กูญา ปี มือเลา ฌางัน เกา     นู กูญา อาดู ญา     ฌาดี ปาซัน ลาฆู นามา." ญา จะ. 31กะฆีเตอ โกะ ตาฮัน บูวัจ ตูโรจ ปือมือซัด อีตู. โซะ มาลับ     กูญา บาวา เปาโล บือปี กะ ตูโปะ อันตีปาตรี. 32โซะ ปาฆี     ลูมอฮ ตาฮัน กูดา     บาวา เปาโล บือปี ปูลัก     ตาปี ลูมอฮ ตาฮัน ฆีลาฆี     บาลิ ปี กะ รูมัฮ ตาฮัน ดัฮ. 33ตานา โกะ ตาฮัน กูดา รอจ กะ นังฆรี ซีซาเรีย ดัฮ     กูญา อาตัจ ซูรัจ อีตู บรี กะ ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา     อาตัจ เปาโล กะ ญา ฌูฆา. 34ตานา ฮูลู-บาลัก อีตู บาจา ซูรัจ ดัฮ     ญา ตาญา เปาโล จะ     "เกา มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี ดีฮา?" ตานา ญา ตาฮู จะ     ญา มาแรฮ เดะ นังฆรี ซิลีเซีย 35ญา มือเลา จะ     "กาลา ซือมียา อาดู เกา มาแรฮ     กู นะ ดืองัยํ ลาฆู นะ เกา." กะฆีเตอ     ญา ปือซัด บรี ฌาฆา เปาโล     เดะ บาลัย นะ ราฌา เฮโรด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\