ปือบูวัจ 24

1ลือปัซ ลีมา อารี     อานานียา     นู กือปาลา ซามี     ฌางัน ลูมอฮ อูรัก ตูฮา ซือตืองัฮ     ฌางัน บูมอยํ บือดะวา ซืออูรัก     ปือนามา ตือตูลัด     กูญา ปี กะ นังฆรี ซีซาเรีย. กูญา ปี บือดาปัจ ฌางัน ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา     บีดา นะ อาดู เปาโล. 2ตานา บลาโลก เปาโล บรี มาโซะ ดัฮ     ตือตูลัด ฮึนตะ นะ อาดู เปาโล     มือเลา จะ     "โอ ฟีลิก     เกา นู ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เออ     ลามา ดัฮ     เกา บือเลฮ บือบือลา กามี บาฌิ     บรี ดูโดะ ซือนัง โตระ. เกา บลารัก ลาฆู ตะอารัฮ     ซาเลด บรี ฌาดี ลาฆู นู บาฌิ     บรี กะ ลูมอฮ บักซา กามี. 3ลาฆู นู บาฌิ กะฆีเตอ     กามี ซาโงะ ซือลาลู     ราตา วะตู     ราตา ตูโปะ. กะฆีเตอ กามี ซือมูฮา บรี ซือลามัจ กะ เกา บาญะ. 4กู ตีเมา มือเลา บาญะ     นู นะ บรี เกา รือมัย     ตาปี กู มีตา เดะ เกา     นะ ตือจีฮัด มือนีงัย กะ ลาฆู ดีกิ-ตอจ อีนี เลอ. 5กามี นี เลอ     ลีฮัจ จะ     ซือมียา อีนี ฌาดี ซือมียา ฮอย เตด ตือปากัย. ญา บูวัจ ลาฆู ฆาโดฮ     เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ บักซา ยิว     ราตา ดือนียา. ญา ฌาดี กือปาลา ซืออูรัก     เดะ ปาโซะ นะ ลูมอฮ นาซาเรด. 6ญา กูวาซา นะ บูวัจ บรี รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด นะ กามี     ฌาดี ตะอารัฮ ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     กามี บือเลฮ รีฆะ ญา. อาดู เกา ซาซัจ ญา     อีซี เกา ตะอาซิก นะ ลีฮัจ ลาฆู ซือมูฮา     นู กามี อาดู ญา กะฆีนี." 9โกะ ลูมอฮ บักซา ยิว     กูญา ปาคัจ อาดู ญา     ซาโงะ จะ     ลาฆู กะฆีเตอ     ฌาดี ซูโงฮ เลอ. 10ฮูลู-บาลัก ฟีลิก ญา ลามัย เปาโล     บรี ตีกัฮ กะ กูญา. กะฆีเตอ เปาโล มือเลา จะ     "กู ตาฮู จะ     เกา ฌาดี ซือมียา กรัจ ฮูโกบ บักซา อีนี     บาญะ ตาโฮด ดัฮ. กะฆีเตอ     กู ซูกา-ฮาตี     นะ ตีกัฮ ปาซัน นู อาดู อีนี. 11เกา บือเลฮ ตาฮู ดัฮ จะ     เตด รอจ กะ ดูวา-บือลัซ อารี     นู กู ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ     บีดา นะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด. 12โกะ บักซา ยิว เตด บือเลฮ ดาปัจ กู บือตือฆัฮ ฌางัน ซาปา     เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. กูญา เตด บือเลฮ ดาปัจ กู     ตืองัฮ อาโจบ ลูมอฮ ซือมียา บรี กือลาจุ     เตด-จะ เดะ ดาลับ รูมัฮ บือมุน นู ดีฮา     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม โปด     ฮอย. 13นู กูญา อาดู กู เดะ ปาซัน อีนี     กูญา ฮอย ลาฆู ปือมือเลา นู นะ ฌาดี ซะซี นามา โปด. 14ตาปี กู ยอม ซาโงะ ฌางัน เกา จะ     กู มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ โกะ บีลาแก นะ กามี     ตูโรจ กะ ลาฆู ฌาลัด อีตู     นู กูญา จะ     ซือซัจ ดัฮ. ตาปี กู ปือจายา ลาฆู ซือมูฮา นู ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     เดะ ซูรัจ นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา. 15ซือรูปา บือกะ นู กูญา ปือจายา     กู โปด     อาดา ฮาระ กะ ตูฮัด ฌูฆา จะ     ลูมอฮ ซือมียา มาตี ซือมูฮา     นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     ฌางัน ซือมียา นู บาฌิ     ฌางัน ซือมียา นู ฌาฮัจ ฌูฆา. 16กะฆีเตอ     กู ราเฌด นะ ตูโรจ ลาฆู     นู กู อีงัจ เดะ ฮาตี     เตด ซาลัฮ ฌางัน ตูฮัด     เตด ซาลัฮ ฌางัน ซือมียา ฌูฆา. 17"ลือปัซ กู ดูโดะ เดะ นังฆรี อาซิก บาญะ ตาโฮด ดัฮ     กู บือเลฮ มาแรฮ กะ บักซา นะ กู ปูลัก     บีดา อาเมด ดูเวะ     มาแรฮ ฮาฆิ กะ อูรัก ฮาฌะ ซือตืองัฮ     บีดา อาเมด บารัก มาแรฮ มือนืองะ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด ฌูฆา. 18ตืองัฮ กู บูวัจ กะฆีเตอ     กูญา ดาปัจ กู เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     บารู บูวัจ ลาฆู บาโซฮ ญาวา ดัฮ. วะตู อีตู     ฮอย ซือมียา บาญะ บือซามา ฌางัน กู     ฮอย ลาฆู กือลาจุ นามา โปด. 19ตาปี อาดา ลูมอฮ ยิว ซือตืองัฮ     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี เอเซีย. ดัฮ กูญา อาดา ปาซัน นามา นะ อาดู กู     อีซี กูญา โปด     ฆาโดฮ นะ มาแรฮ อาดู     โซะ ฮึลด เกา. 20ตาปี บรี ลูมอฮ ซือมียา อีนี     มือญาเระ บรี ตาฮู จะ     วะตู กู บือดีรี โซะ ฮึลด ลูมอฮ บือมุน บือกีรา     กูญา ดาปัจ ลาฆู ซาลัฮ นามา เดะ กู 21ลือเบฮ ซา ลาฆู อีนี     นู กู บือซูระ เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ กูญา จะ     'อารี อีนี     กาเญา นะ กรัจ ฮูโกบ กู     ปาซัน ลาฆู นู กู ปือจายา จะ     ซือมียา ซือมูฮา นะ ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี.' " เปาโล ญา จะ. 22ฟีลิก ญา ตาฮู ปาซัน ฌาลัด นะ เยซู     บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ     ซูดัฮ ญา ดืองัยํ เปาโล ฮาบิฮ ดัฮ     ญา อูบัฮ บรี ดืองัยํ ลาฆู อีตู     เดะ อารี อาซิก ปูลัก. ญา มือเลา จะ     "ตานา ลีซียา     นู กือปาลา ตาฮัน บือซัยํ     นะ มาแรฮ     กู นะ บรี ลาฆู นะ เกา ซือลือซัย ดัฮ." 23ญา ปือซัด กือปาลา ตาฮัน ซืออูรัก     บรี ฌาฆา เปาโล     ตาปี ฌางัน บอฮ ราตัย     ฌางัน บลารัก ซาปา เดะ ลูมอฮ ฆูๆ นะ ญา     นู นะ มาแรฮ ฌือเงาะ ลีฮัจ     มาแรฮ บือบือลา ญา. 24ลือปัซ บาญะ อารี ดัฮ     ฟีลิก มาแรฮ ฌางัน ดรูซีลา     บีนี นะ ญา     นู ฌาดี นีบีนี บักซา ยิว ซืออูรัก. ญา ซูโรฮ บาวา เปาโล มาแรฮ     บีดา นะ ดืองัยํ ปือมือเลา นะ ญา     ปาซัน ลาฆู ปือจายา กะ เยซู คริด. 25ตาปี ซูดัฮ เปาโล มือญาเระ     ปาซัน ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ     ลาฆู ฮูโกบ ฮาตี ตะอาซิก     ปาซัน อารี กรัจ ฮูโกบ นู นะ มาแรฮ รอจ     ฟีลิก ญา ตาโกจ ตือกือฌุจ     มือเลา จะ     "กาลา อีนี     บรี เกา ปี ดูลู. วะตู กู อาดา จือลัฮ     กู นะ บลาโลก เกา ปูลัก." 26ซูโงฮ เลอ     ฟีลิก จาดัก เดะ ฮาตี     นู เปาโล นะ ซูวะ ดูเวะ กะ ญา. กะฆีเตอ     ญา บลาโลก เปาโล มาแรฮ ซัจๆ     มือเลา ฌางัน ญา. 27ลือปัซ ดูวา ตาโฮด     ปอซียัด เฟซะตัด มาแรฮ ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา     ฆาตี ฟีลิก. ฟีลิก อีงัจ นะ บรี ลูมอฮ บักซา ยิว ซูกา-ฮาตี     กะฆีเตอ ญา บรี เปาโล ดูโดะ เดะ ปือฌารา ลาฆี.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\