ปือบูวัจ 25

1ตานา เฟซะตัด มาแรฮ ฌาดี ฮูลู-บาลัก     บือเลฮ ตีฆา อารี ดัฮ     ญา ตรือเบะ เดะ นังฆรี ซีซาเรีย     ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 2ตือปัจ อีตู     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ กือปาลา บักซา ยิว     มาแรฮ ดาปัจ ญา     อาดู ลาฆู นะ เปาโล กะ ญา. กูญา ปูโฌะ ญา     มีตา จะ 3บรี เฟซะตัด นะ ตูโลก กูญา     ปือซัด บรี อาตัจ เปาโล มาแรฮ     กะ นังฆรี เยรูซาเลม. กูญา อีงัจ นะ นาตี เดะ ตืองัฮ ฌาลัด     บีดา นะ บูนอฮ ญา. 4ตาปี เฟซะตัด ตีกัฮ กะ กูญา จะ     "เปาโล อาดา เดะ ปือฌารา     เดะ นังฆรี ซีซาเรีย. กลาฆี กู นะ บาลิ ปี กะ กียุฮ. 5กะ เปาโล บูวัจ ซาลัฮ นามา โปด     บรี กือปาลา นะ กาเญา ซือตืองัฮ     ปี บือซามา ฌางัน กู     บรี อาดู ญา ปัจ กียุฮ." ญา จะ. 6กาลา เฟซะตัด ดูโดะ ปัจ อีตู     บือเลฮ ฆามะ-จะ ลาปัด อารี     ซือปูโลฮ อารี ดัฮ     ญา บาลิ ปี กะ นังฆรี ซีซาเรีย. โซะ ปาฆี     ญา ปี ดูโดะ เดะ ตือปัจ บือดะวา กรัจ ฮูโกบ     ปือซัด บรี อาเมด เปาโล บาวา มาแรฮ. 7ตานา เปาโล มาโซะ ดัฮ     โกะ บักซา ยิว     นู มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ     กูญา บือดีรี กือลีลิก ญา     อาดู ญา     บาญะ ลาฆู     บาญะ มาจับ     นู ซาลัฮ โตระ. ตาปี กูญา ฮอย ปือมือเลา ซะซี     นู นะ บูวัจ บรี บือฆารี บือเลฮ. 8เปาโล ตีกัฮ ลาฆู อีตู จะ     "กู เตด บือเลฮ บูวัจ นามาๆ โปด     นู ซาลัฮ เดะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ บักซา ยิว     นู ซาลัฮ เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด นู ซาลัฮ เดะ ราฌา ซีซา โปด     ฮอย ลาลู." ญา จะ. 9ตาปี เฟซะตัด อีงัจ นะ บรี บักซา ยิว ซูกา-ฮาตี. กะฆีเตอ ญา มือเลา ฌางัน เปาโล จะ     "เกา นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม เฆอ     บีดา กู นะ กรัจ ฮูโกบ เกา ปัจ กียุฮ     ปาซัน ลาฆู นู กูญา อาดู อีนี?." 10เปาโล ตีกัฮ จะ     "กู ตีเมา. กู อาดา บือดีรี โซะ ฮึลด ตือปัจ ดูโดะ กรัจ ฮูโกบ     นะ ราฌา ซีซา. โซะ อีนี เลอ     ฆาโดฮ นะ ซาซัจ กรัจ ฮูโกบ ลาฆู นะ กู. อีซี เกา ตะอาซิก ตาฮู จะ     กู เตด บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ     ฌางัน ลูมอฮ บักซา ยิว. 11ดัฮ กู บูวัจ ซาลัฮ     นู ปาโตจ นะ กือนา กรัจ ฮูโกบ บรี มาตี     กู นะ เตด บลาวัด     นะ ปี มาตี กะฆีเตอ. ตาปี ดัฮ กูญา อาดู กู     ฌาดี ลาฆู เตด ซูโงฮ     ฮอย ซาปา นู นะ บือเลฮ อาตัจ กู     บรี กะ กูญา. กู มีตา ปี ดาปัจ ราฌา ซีซา     เดะ นังฆรี โรม     บรี ญา นะ กรัจ ฮูโกบ ลาฆู นะ กู." เปาโล ญา จะ. 12กะฆีเตอ     เฟซะตัด บรีงัจ ลาฆู อีนี     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บือกีรา นะ ญา     ลาลู มือเลา จะ     "เกา มีตา ปี ดาปัจ ราฌา ซีซา     กะฆีเตอ     เกา นะ ปี กะ ราฌา ซีซา เลอ." 13ลือปัซ บาญะ อารี ดัฮ     ราฌา อาฆริบปา ฌางัน บือนิด     อาดี นีบีนี เดะ ญา     กูญา มาแรฮ กะ นังฆรี ซีซาเรีย     บีดา นะ ฌือเงาะ ลีฮัจ ฮูลู-บาลัก เฟซะตัด. 14กาลา กูญา ดูโดะ ปัจ อีตู     บาญะ อารี ดัฮ     เฟซะตัด มือญาเระ ลาฆู นะ เปาโล     บรี กะ ราฌา ตาฮู     มือเลา จะ     "ตือปัจ อีนี อาดา ซือมียา ซืออูรัก     นู ฟีลิก ญา กานัก ตีงัน เดะ ปือฌารา ดัฮ. 15กาลา กู ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม เตอ     ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     ฌางัน ลูมอฮ อูรัก ตูฮา นะ บักซา ยิว     กูญา อาดู ญา     มีตา บรี กู นะ กรัจ ฮูโกบ ญา. 16ตาปี กู มือเลา ฌางัน กูญา จะ     ฮาดัจ นะ บักซา โรม บูกัด กะฆีเตอ เลอ. ดัฮ นะ กรัจ ฮูโกบ ซือมียา ดีฮา เตอ     ซือมียา กือนา อาดู ฌางัน ซือมียา นู อาดู ญา     กือนา บือดาปัจ บือซูวา มูคา     บีดา บรี ซือมียา กือนา อาดู อาดา จือลัฮ     นะ ตีกัฮ ลาฆู     นู กูญา อาดู อีตู. ดัฮ เตด บูวัจ กะฆีเตอ     นะ ซรัฮ ซือมียา กือนา อาดู บรี กะ กูญา     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ. 17"กาลา กูญา มาแรฮ ปัจ อีนี ดัฮ     กู เตด นาตี ลามา. เดะ โซะ ปาฆี     กู ปี ดูโดะ เดะ ตือปัจ บือดะวา กรัจ ฮูโกบ     ปือซัด บรี บาวา อูรัก อีตู มาแรฮ มาโซะ. 18ตานา โกะ ซือมียา อาดู     บือดีรี อาดู ญา     กู อีงัจ จะ     กูญา นะ อาดู ญา     ฌาดี ลาฆู ฌาฮัจ     ตาปี บูกัด กะฆีเตอ. 19กูญา อาดา ลาฆู บือตือฆัฮ ฌางัน ญา     ปาซัน ลาฆู นู กูญา มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     ปาซัน ซือมียา ซืออูรัก ปือนามา เยซู     นู มาตี ดัฮ. ตาปี เปาโล มือเลา จะ     ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี. 20ตานา กู บรีงัจ บาญะ     เตด ตาฮู นะ กรัจ ฮูโกบ ลาฆู อีนี กะฮามี     กู ตาญา เปาโล จะ     ญา นะ ปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม เฆอ     บีดา นะ ซาซัจ ลาฆู ปัจ อีตู? 21ตาปี เปาโล มีตา     บรี ราฌา ซีซา นะ ซาซัจ ลาฆู นะ ญา. กะฆีเตอ     กู ปือซัด บรี ญา ดูโดะ เดะ ปือฌารา     ตือดะ กู นะ บือเลฮ อาตัจ ญา     กะ ราฌา ซีซา." เฟซะตัด ญา จะ. 22ราฌา อาฆริบปา มือเลา กะ เฟซะตัด จะ     "กู ซูกา นะ ดืองัยํ ซือมียา อีตู ฌูฆา." เฟซะตัด ตีกัฮ จะ     "มัฮปาฆี เลอ     เกา นะ บือเลฮ ดืองัยํ ญา." 23เดะ โซะ ปาฆี     ราฌา อาฆริบปา     ฌางัน บือนิด     มาแรฮ มาโซะ ดูโดะ เดะ บาลัย กรัจ ฮูโกบ. อาดา ฌางัน บือนา นู บือฆาจะ บือซรี     อาดา ฌางัน โกะ ปรูโซก แนฮ-ฌือแนฮ. อาดา ลูมอฮ กือปาลา ตาฮัน     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ นะ นังฆรี อีตู     มาแรฮ ซามา. เฟซะตัด ปือซัด บรี บาวา เปาโล บือมาแรฮ. 24เฟซะตัด มือเลา จะ     "ราฌา อาฆริบปา เออ     ลูมอฮ กาเญา ซือมูฮา เออ     ลีฮัจ เลอ     กะ ซือมียา อีนี. ลูมอฮ บักซา ยิว ซือมูฮา     มาแรฮ อาดู ญา     เดะ โซะ อีนี     เดะ โซะ นังฆรี เยรูซาเลม ฌูฆา. กูญา บือซูระ จะ     ญา เตด บือฆูนา นะ ฮีโดะ ลาฆี. 25ตาปี โซะ กู นี     ลีฮัจ จะ     ญา เตด บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ นามา     นู ปาโตจ นะ กือนา ฮูโกบ มาตี. ตาปี ญา มีตา     บรี ลาฆู นะ ญา     นะ ปี กะ ราฌา ซีซา     นู บือซัยํ. กะฆีเตอ     กู อีงัจ นะ อาตัจ ญา     ปี กะ นังฆรี โรม. 26ตาปี กู ฮอย ลาฆู นู ซัฮ     นู นะ ฆาแรฮ กะ ราฌา ซีซา     นู ฌาดี ตูฮัด นะ กู. กะฆีเตอ     กู บาวา ญา     บรี มาแรฮ ดาปัจ ลูมอฮ กาเญา     ฌางัน เกา เลอ     ราฌา อาฆริบปา เออ. กะฆีเตอ     วะตู ซาซัจ ลาฆู นะ ญา บรี ซือลือซัย ดัฮ     กู นะ อาดา ลาฆู นู ซัฮ     นะ ฆาแรฮ. 27กรานา กู ลีฮัจ จะ     ดัฮ กู อาตัจ อูรัก ซาลัฮ     ตาปี เตด บรี ตาฮู ลาฆู นู กือนา อาดู ญา     นะ ฌาดี ลาฆู เตด กือนา เลอ." เฟซะตัด ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\