ปือบูวัจ 26

1ราฌา อาฆริบปา มือเลา ฌางัน เปาโล จะ     "บรี เกา มือเลา ตีกัฮ ปาซัน ลาฆู นะ เกา เลอ." กะฆีเตอ     เปาโล ลามัย ตางัน     มือเลา จะ 2"ราฌา อาฆริบปา เออ     กู ลีฮัจ จะ     บาฌิ ดัฮ เลอ     นู กู ฆาโดฮ บือดีรี โซะ ฮึลด มูคา เกา     อารี อีนี     บรี ตีกัฮ ลาฆู ซือมูฮา     นู โกะ บักซา ยิว อาดู กู นี. 3เกา เลอ     ฌาดี ซือมียา นู ปานัย ซูโงฮ     เดะ โกะ ฮาดัจ นะ บักซา ยิว     เดะ ลาฆู นู กูญา บือตือฆัฮ     ซือมูฮา. กะฆีเตอ     กู มีตา     บรี เกา ตาฮัด-ฮาตี     ดืองัยํ ลาฆู นะ กู เลอ. 4"ลูมอฮ ยิว ซือมูฮา ตาฮู     นู ตะเดะ กู ฌาดี นานะ     กู อาดา ลาฆู ดูโดะ กะฮามี. กูญา ตาฮู     นู ตะเดะ ลามูลา เตอ     กู บือเลฮ ดูโดะ กะฮามี     เดะ นังฆรี นะ กู     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม โปด. 5กูญา กราลา กู     ลามา ดัฮ. ดัฮ กูญา นะ มือเลา ฌาดี ซะซี     กูญา ฆาโดฮ ซาโงะ จะ     ตะเดะ ลามูลา     กู ฌาดี ซือมียา ลูมอฮ ฟาริซี ซืออูรัก     ราเฌด ตูโรจ กะ ลาฆู นะ กีตา. 6วะตู อีนี     กู กือนา บือดีรี ปัจ อีนี     บรี กือนา ฮูโกบ     กรานา กู อาดา จาดัก กะฆีนี จะ     ลาฆู อีตู     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บือฌาญี     ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กีตา เตอ     ญา นะ บูวัจ บรี ซุจ รือมัก ดัฮ. 7ดูวา-บือลัซ ปาลัฮ นะ บักซา กีตา     นู ราเฌด มือญือมัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ซียัก มาลับ     กูญา โปด     จาดัก นะ ซาโมจ     บือกะ ปือมือเลา บือฌาญี อีตู     รือมัก ดัฮ. ราฌา เออ     กรานา กู จาดัก กะฆีนี เลอ     นู ลูมอฮ ยิว อาดู กู นี. 8กาเญา ซือมูฮา เออ     บูวัจ นามา เลอ     กาเญา ปาคัจ อีงัจ จะ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     นะ บูวัจ บรี ซือมียา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี เตอ     ฌาดี ลาฆู นู ปือจายา เตด บือเลฮ ดัฮ? 9"ตาปี อีซี กู ตะอาซิก     ดูลู เตอ     กู บือเลฮ ตือตู เดะ ฮาตี     นู กู ฆาโดฮ บูวัจ ลาฆู มานามา     บาญะ มาจับ     นู นะ บลาวัด ฌางัน ลาฆู นะ เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด อีตู. 10กะฆีเตอ     กู บือเลฮ บูวัจ กะฆีเตอ     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ กูญา ปือซัด กะ กู จะ     บรี กู รีฆะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     บาญะ อูรัก     กานัก เดะ ปือฌารา. กาลา กูญา กือนา กรัจ ฮูโกบ บรี มาตี     กู โปด ลีฮัจ บาฌิ บือซามา. 11บาญะ กาลี     กู ปี กะ รูมัฮ บือมุน     โซะ อีนี     โซะ อีตู     บูวัจ บรี กูญา กือนา ฮูโกบ. กู กูวาซา นะ บูวัจ บรี กูญา นะ มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กู บืออีเซด โตระ ฌางัน กูญา     ยู-จะ กู ตูโรจ กูญา ปี กะ นังฆรี อาซิก ฌูฆา     บีดา นะ ปรือกัด กูญา." เปาโล ญา จะ. 12เปาโล มือเลา ลาฆี จะ     "กรานา กะฆีเตอ เลอ     กู ปี กะ นังฆรี ดามัดกัด     อาดา ซูรัจ ปือมือซัด นะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ. 13โอ ราฌา เออ     ตานา กู ฌาลัด ปี     วะตู ตืองัฮ อารี     กู ลีฮัจ จรัฮ ซูโลฮ มาแรฮ ดาตัก เดะ โซะ ลาแงะ     โซะ กือลีลิก กู     ฌางัน กาวัด นู ปี ซามา. จรัฮ อีตู     บือซายา ลือเบฮ เดะ มาตาอารี ดัฮ. 14กามี ซือมูฮา รือบัฮ กะ ตานัฮ. กู ดืองัยํ ซูวารา มือเลา ฌางัน กู     ฌาดี บาซา ฮีบรู     นู จะ     'เซาโล     เซาโล เออ     บูวัจ นามา ปะ เกา ตืองัฮ ปรือกัด กู? ซาเบะ กะฆีเตอ เกา ซูซัฮ ดัฮ เลอ     ซือรูปา กะ กรือเบา ซืออีโกยํ     นู ซีปะ ตูกัจ นะ ตกเก ญา.' 15โซะ กู     ตาญา จะ     'ตูฮัด เออ     เกา ฌาดี ซาปา?' ตูฮัด ญา ตีกัฮ จะ     'กู ฌาดี เยซู     นู เกา ตืองัฮ ปรือกัด เลอ. 16ตาปี บีกัซ บือดีรี เลอ. กู มาแรฮ ปลีฮัจ กะ เกา     บีดา นะ ตืองะ เกา     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ กู     บรี เกา นะ มือเลา ฌาดี ซะซี     ปาซัน ลาฆู นู เกา ลีฮัจ กู ดัฮ     ปาซัน ลาฆู นู กู นะ ปลีฮัจ กะ เกา     โซะ ฮึลด ฌูฆา. 17กู นะ ตูโลก เกา     บรี ลือปัซ เดะ ลูมอฮ บักซา ยิว     เดะ ลูมอฮ บักซา อาซิก โปด. กู นะ ซูโรฮ บรี เกา ปี กะ กูญา. 18เกา นะ บูวัจ บรี กูญา ญรือลัก มาตา ดัฮ     บีดา บรี กูญา นะ อาเลฮ มาแรฮ     เดะ โซะ กือลับ     รอจ กะ โซะ จรัฮ     นะ อาเลฮ มาแรฮ เดะ ตางัน นะ กือปาลา ฮาตู ซีตัด รอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. กรานา กูญา ปือจายา กะ กู     กู นะ อาเกะ ดูซา นะ กูญา     นะ บรี กูญา อาดา บาฮาเฆด     บือซามา ฌางัน โกะ ซือมียา นู กู ปีเลฮ ดัฮ     บรี ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ กู.' ตูฮัด ญา จะ. 19"กะฆีเตอ เลอ     ราฌา อาฆริบปา เออ     กู ฆางู บูวัจ ตูโรจ กะ ลาฆู นู ปลีฮัจ กะ กู เดะ โซะ ลาแงะ. 20กู ฮึนตะ เดะ นังฆรี ดามัดกัด     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ลาลู กู ปี กะ นังฆรี บักซา ยิว ราตา     กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก ฌูฆา. กู ปี มือญาเระ กะ กูญา     นู กูญา กือนา บราเลฮ-ฮาตี     กือนา อาเลฮ มาแรฮ ซารี ตูฮัด เดะ อาตัซ     กือนา บูวัจ ตูโรจ ลาฆู นู บรี ลีฮัจ จะ     กูญา บราเลฮ-ฮาตี ดัฮ. 21กรานา ลาฆู กะฆีเตอ เลอ     ลูมอฮ ยิว รีฆะ กู เดะ ลามัน รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. กูญา อีงัจ นะ บูนอฮ กู. 22ตาปี รอจ กะ อารี อีนี     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ตูโลก กู ดัฮ. กะฆีเตอ กู อาดา บือดีรี ตือปัจ อีนี     มือเลา ฌาดี ซะซี กะ ลูมอฮ ซือมียา ฮาฌะ     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ     ซือมูฮา. นู กู มือญาเระ อีตู     ฌาดี ซา ลาฆู ฌางัน ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ฌางัน ปือมือเลา นะ มูซา ฌูฆา. กูญา อีตู บือเลฮ ตูโดฮ ลาฆู นู นะ ฌาดี โซะ ฮึลด     นู จะ 23ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ     ญา ฆาโดฮ นะ ตาฮัด ซูซัฮ. ญา เตอ     นะ ฌาดี ซือมียา ลามูลา     นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี. กะฆีเตอ     นะ บรี ลูมอฮ บักซา ยิว ฌางัน ลูมอฮ บักซา อาซิก นะ ลีฮัจ ซายา จรัฮ     นู นะ บรี กูญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ." ญา จะ. 24ตานา เปาโล ตีกัฮ ลาฆู นะ ญา กะฆีนี     ฮูลู-บาลัก เฟซะตัด มือเลา กะ ญา     ซูวารา บือซัยํ     จะ     "เปาโล เออ     เกา ฆีลา ดัฮ เลอ. นู เกา บลาฌัยํ บาญะ ดัฮ     บูวัจ บรี เกา ฆีลา ดัฮ." ญา จะ. 25เปาโล ตีกัฮ จะ     "โอ เฟซะตัด     นู ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ เออ     กู ฮอย เตด ฆีลา ดัฮ เลอ     ตาปี กู มือเลา ปือมือเลา นู ซูโงฮ     ปือมือเลา นู บาฌิ บือฆูนา. 26โซะ ราฌา เตอ     ญา ตาฮู ลาฆู อีนี     บาฌิ ดัฮ. กะฆีเตอ     กู บรานี มือเลา ฌางัน ญา. กู ปือจายา ซูโงฮ จะ     ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ญา ลีฮัจ บาฌิ ดัฮ. กรานา ลาฆู อีนี     เตด บือเลฮ บือฌาดี เดะ ตือปัจ ลีนง เลอ. 27ราฌา อาฆริบปา เออ     เกา ปือจายา ปือมือเลา     นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด เฆอ? กู ตาฮู นู เกา ปือจายา ดัฮ เลอ." เปาโล ญา จะ. 28ราฌา อาฆริบปา ตีกัฮ กะ เปาโล จะ     "ฌางัน ปือมือเลา ดีกิ-ตอจ กะฆีนี     เกา อีงัจ นะ บูวัจ บรี กู ฌาดี อูรัก คริดเตียน เฆอ?" 29เปาโล ตีกัฮ กะ ราฌา จะ     "เตด-จะ     ปือมือเลา ดีกิ-ตอจ     ปือมือเลา บาญะ โปด     กู มีตา เดะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บรี เกา ฌางัน ลูมอฮ กาเญา ซือมูฮา นู ดืองัยํ กู     อารี อีนี     นะ ฌาดี ซือรูปา บือกะ กู ฌาดี เลอ. ตาปี ตีเมา บรี กาเญา กือนา ราตัย กะฆีนี     ซือรูปา กู." ญา จะ. 30กะฆีเตอ ราฌา ฌางัน ฮูลู-บาลัก กูญา บือดีรี     ฌางัน บือนิด ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นู ดูโดะ บือซามา. 31กูญา ตรือเบะ ปี     บือกีรา บือซามา     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี เตด บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ นามา     นู ฆาโดฮ นะ บรี มาตี     นู ปาโตจ นะ กือนา ราตัย โปด     ฮอย." 32ราฌา อาฆริบปา มือเลา     ฌางัน ฮูลู-บาลัก เฟซะตัด     จะ     "ดัฮ ซือมียา อีนี     เตด บือเลฮ มีตา นะ ดาปัจ ราฌา ซีซา เตอ     นะ ปลือปัซ ญา โปด     บือเลฮ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\