ปือบูวัจ 27

1ตานา ตือตู เดะ ฮาตี ดัฮ     นู กามี นะ ปี กะ นังฆรี อิตาลี     กูญา อาตัจ เปาโล ฌางัน อูรัก ซาลัฮ อาซิก     บรี กะ กือปาลา ตาฮัน ซืออูรัก     ปือนามา ยูลียัด. ญา ฌาดี กือปาลา ตาฮัน เดะ กาวัด ตาฮัน     นู กือนา ซือโบจ จะ "กาวัด ตาฮัน นะ ราฌา ซีซา". 2กามี ญาแญะ กาปัน นู ดาตัก มาแรฮ เดะ ตือเปด อัดรามิดทียุม     นู นะ ปี กะ โกะ ตือเปด ซือตืองัฮ     เดะ โซะ นังฆรี เอเซีย. อาดา อาริดตาคัด     ซือมียา เดะ นังฆรี เทซะโลนิกา     โซะ นังฆรี มาซิโดเนีย     ญา ปี ซามา. กะฆีเตอ กามี บลายัยํ ปี ดัฮ. 3โซะ ปาฆี     กาปัน ซีงัฮ เดะ ตือเปด ซัยดอน. กือปาลา ตาฮัน ญา ฮาตี บาฌิ     ญา บรี เปาโล ตูโรด ปี     มียา โกะ ฆูๆ นะ ญา     บีดา กูญา นะ ตูโลก บือบือลา ญา. 4กาลา กามี ตรือเบะ เดะ ตือเปด อีตู     กามี บลายัยํ ปี มือญูโซยํ ปูเลา ซัยปรัด     ซาเบะ มือญางัฮ อาเงน. 5กะฆีเตอ กามี บลายัยํ มือลากัฮ ลาโวจ     นู ดาปิก กะ นังฆรี ซิลีเซีย     ฌางัน นังฆรี ปัมฟีเลีย     บารู มาแรฮ รอจ กะ ตือเปด มีรา ดัฮ     โซะ นังฆรี ลีซียา. 6ปัจ อีตู     กือปาลา ตาฮัน ญา ดาปัจ กาปัน ซือบูวัฮ     ดาตัก เดะ นังฆรี อาเลกซันดรียา     นู นะ ปี กะ นังฆรี อิตาลี. กะฆีเตอ     ญา บาวา กามี     บรี ญาแญะ กะ กาปัน อีตู ดัฮ. 7บาญะ อารี     กามี บลายัยํ ปี ฮัด-ปรือฮัด     ลามัจ นะ รอจ กะ ตูโปะ คือนีดัด     กรานา อาเงน ตือฆัยํ โตระ. กาลา กามี มือญางัฮ อาเงน เตด บียัซ     กามี บลายัยํ ปี มือญูโซยํ ปูเลา ครีด     ปี ลีนง อาเงน เดะ โซะ ตาโญก ซันโมเน. 8กามี บลายัยํ มือญูโซยํ ปูเลา อีตู ปายัฮ     มาแรฮ รอจ กะ ตือเปด นู ปือนามา จะ     "ตือเปด ลีนง บาฌิ"     ดาปิก เดะ ตูโปะ ลาเซีย. 9กาลา อีตู     บาญะ อารี ลือปัซ ดัฮ     รอจ กะ มูเซด บลายัยํ ปายัฮ โตระ     ฌาดี-จะ     ลาฆู บรามัย บือตาฮัด มากัด นะ บักซา ยิว     ลือปัซ ปี ดัฮ. กะฆีเตอ เปาโล อูจะ กะ กูญา จะ 10"กาเญา เออ     กู ลีฮัจ จะ     นู กีตา นะ บลายัยํ ปี ปูลัก เดะ วะตู อีนี     นะ บูวัจ บรี กีตา มาจับ นะ ฌาฮานัม     นะ รูฆี โปด     ฌางัน โกะ บารัก นู ปือโดะ เดะ กาปัน     ฌางัน กาปัน ตะอาซิก. ตาโกจ-จะ     อาดา ซือมียา นะ มาตี ฌูฆา." 11มีเซ-จะ กะฆีเตอ     กือปาลา ตาฮัน ญา ปือจายา กะ ปือมือเลา นะ เตกก     ฌางัน ปือมือเลา นะ ตกเก กาปัน     ลือเบฮ เดะ ปือจายา กะ ปือมือเลา นะ เปาโล. 12ตือเปด อีตู เตด บราปา บาฌิ. นะ ซีงัฮ กาปัน ปัจ อีตู     ตือดะ ฮาบิฮ มูเซด บือแฌะ     ปายัฮ. กะฆีเตอ     โกะ ซือมียา นู บาญะ     บรีงัจ นะ ตรือเบะ ปี     จาดัก นะ บือเลฮ รอจ กะ ตือเปด ฟีนิก     นะ ดูโดะ ปัจ อีตู     ตือดะ ฮาบิฮ มูเซด บือแฌะ. ตูโปะ ฟีนิก อีตู     ฌาดี ตือเปด เดะ ปูเลา ครีด     นู ลีนง เดะ อาเงน โซะ ตีมอยํ. 13ตานา อาดา อาเงน บารัจ-ดายา     นู ซืองะๆ     กูญา อีงัจ จะ     "โฌฮ     ฆามะ-จะ บือเลฮ." กูญา ซีตะ ซาโวฮ     บลายัยํ มือญูโซยํ ดิก-บีดิก ปูเลา. 14ตาปี เตด ลามา     อาดา อาเงน รีโบจ     ตูโรด เดะ โซะ ฮูตัด     นู กือนา บลาโลก จะ     อาเงน ตีมอยํ ปาดัก. 15ตานา กือนา อาเงน รีโบจ อีตู     กาปัน นะ มือญางัฮ อาเงน โปด     เตด บียัซ     ฆาโดฮ ลารี มือนูโรจ อาเงน. 16ตานา มาแรฮ ลีนง เดะ ปูเลา ดือมิ     ปือนามา ปูเลา เคาดา     กามี อาเกะ ปราฮู ดือมิ     อีกัจ เดะ อาตัซ กาปัน     ตาปี บูวัจ ปายัฮ เลอ. 17กูญา อาเมด ตาลี มาแรฮ     บือเละ กาปัน     อีกัจ บรี กือฌะ. กูญา ตาโกจ นะ ตือกริก เดะ บูโฮยํ     โซะ นังฆรี ลีเบีย. กะฆีเตอ     กูญา ฆูโลก ลายัยํ     ปลือปัซ กาปัน     บรี ฮาญอจ มือนูโรจ อาเงน. 18กือนา รีโบจ โตระ กะฆีนี     โซะ ปาฆี     กูญา อาเมด บารัก นู ปือโดะ เดะ กาปัน     ซือตืองัฮ     บูวัก กะ ลาโวจ. 19เดะ อารี ตีฆา     ฌางัน ตางัน นะ กูญา ตะอาซิก     กูญา อาเมด บารัก ซูโรฮ เดะ กาปัน ซือตืองัฮ     บูวัก กะ ลาโวจ. 20บาญะ อารี ดัฮ     กามี ลีฮัจ เตด บือฆารี โกะ มาตาอารี     โกะ บีตัก นามา โปด. กามี กือนา รีโบจ     ซูซัฮ โตระ     ยู-จะ ฮอย เตด จาดัก นะ บือเลฮ ปี ลือปัซ เลอ. 21ตานา กูญา บือตาฮัด บารัก มากัด ลามา ดัฮ     เปาโล ญา บือดีรี เดะ ตืองัฮ กูญา     มือเลา จะ     "กาเญา เออ     อาดู-จะ กาเญา มือนีงัย กะ ปือมือเลา นะ กู ดัฮ     เตด ตรือเบะ ปี เดะ ปูเลา ครีด เตอ     กาเญา นะ ฮอย เตด กือนา ลาฆู บือนาซา     เตด กือนา รูฆี กะฆีนี เลอ. 22ตาปี วะตู อีนี     กู ปรีงัจ กะ กาเญา จะ     บรี กาเญา ซือนัง-ฮาตี เลอ. ฮอย ซือมียา นะ มาตี     ซืออูรัก โปด. ตาปี กาปัน นะ บือนาซา ฮาบิฮ. 23กู ฌาดี ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ดัฮ     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ ญา เตอ. มาลับ อีนี เลอ     อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด มาแรฮ บือดีรี ดาปิก กู 24มือเลา จะ     'เปาโล เออ     ฌางัน ตาโกจ เลอ. เกา ฆาโดฮ นะ บือดาปัจ ฌางัน ราฌา ซีซา. นี เลอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา บาฌิ ฌางัน เกา     ญา นะ บูวัจ บรี ลูมอฮ ซือมียา     นู อาดา บือซามา ฌางัน เกา เดะ กาปัน     เตด มาตี     ซืออูรัก โปด.' ฮูลู-บาลัก ญา จะ. 25"กะฆีเตอ กาเญา เออ" เปาโล ญา จะ     "กู ปือจายา กะ ตูฮัด     นู ญา นะ บูวัจ รือมัก     ฌางัน ปือมือเลา     นู ญา มือญาเระ ดัฮ. 26ตาปี กีตา ฆาโดฮ นะ กือนา ตีงัน     เดะ ปูเลา     ซา ปูเลา ดัฮ." เปาโล ญา จะ. 27กาลา รอจ กะ ปัจ-บือลัซ มาลับ ดัฮ     นู กามี กือนา อาเงน บาวา ปี มาแรฮ     เดะ ลาโวจ อาดรียา ดัฮ     โซะ ตืองัฮ มาลับ     โกะ อานะ กูลี เดะ กาปัน     กูญา อาคา จะ     ฆามะ นะ รอจ กะ ฮูตัด ดัฮ. 28กูญา อาเมด ตาลี     อีกัจ ตือลาโปก     อูโกยํ อาเย จะ     บราปา ดาลับ. ดาปัจ ดัฮ     ฌาดี ดูวา-ปูโลฮ ดือปา. ปี ดีกิ ลาฆี ดัฮ     กูญา อูโกยํ อาเย ปูลัก     ฌาดี ลีมา-บือลัซ ดือปา ดัฮ. 29กูญา ตาโกจ จะ     กาปัน นะ ตือญาแญะ เดะ อาตัซ ตูกด     กูญา ปลือปัซ ซาโวฮ เดะ กือมูดี     ปัจ ซาโวฮ. กูญา มือเลา เตด บราดู     นู นะ บรี ซียัก งัจบางัจ. 30ลูมอฮ อานะ กูลี เดะ กาปัน     อีงัจ นะ ตีงัน กาปัน. กูญา บือตูโรด ปราฮู ดือมิ เดะ ลาโวจ     ซืองาฌา นะ ปี ปลือปัซ ซาโวฮ เดะ บอยา โซะ ฮึลด. 31ตาปี เปาโล มือเลา ฌางัน กือปาลา ตาฮัน     ฌางัน กาวัด ตาฮัน     จะ     "ดัฮ กูญา อีนี เตด ดูโดะ เดะ กาปัน     กาเญา นะ ลือปัซ เตด บือเลฮ." 32กะฆีเตอ     โกะ ตาฮัน กรัจ ตาลี นะ ปราฮู ดือมิ     บรี ญา ลือแงะ ปี เดะ ลาโวจ ดัฮ. 33ตานา บือบีฮัก ดัฮ     เปาโล ปูโฌะ กูญา ซือมูฮา     บรี มากัด ซือตืองัฮ     มือเลา จะ     "อารี อีนี ฌาดี ปัจ-บือลัซ อารี ดัฮ     นู กาเญา นาตี     เตด บือเลฮ มากัด นามาๆ โปด. 34กะฆีเตอ     กู ปูโฌะ กาเญา     บรี มากัด ซือตืองัฮ     บีดา กาเญา นะ ตือฆัยํ-อูรัจ. กรานา-จะ     โบะ นะ เตด ฆูรก เดะ ปาลา นะ กาเญา     ซา อูรัจ โปด     ฮอย เลอ." ญา จะ. 35ตานา มือเลา กะฆีนี ดัฮ     เปาโล อาเมด ตือโปก โรตี มาแรฮ     ซือตืองัฮ     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     โซะ ฮึลด มูคา นะ กูญา ซือมูฮา. กะฆีเตอ     ญา ลือแปะ ตือโปก     ฮึนตะ นะ มากัด. 36กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา ซือนัง-ฮาตี     มากัด บือซามา. 37ลูมอฮ กามี เดะ กาปัน ซือมูฮา     ฌาดี ดูวา ราตุซ ตูโฌฮ-ปูโลฮ นัม อูรัก. 38ตานา มากัด กือญัง ดัฮ     กูญา อาเมด บรัซ     นู ปือโดะ เดะ กาปัน     บูวัก กะ ลาโวจ     บรี กาปัน รีฮัน เลอ. 39ตานา ซียัก ดัฮ     กูญา เตด กราลา ตือปัจ อีตู. ตาปี กูญา ลีฮัจ ซา ตือโละ     นู อาดา ปาตัย     กูญา อีงัจ นะ มาโซะ จรือนิ กาปัน     บรี ดาปัยํ โซะ อีตู. 40กะฆีเตอ     กูญา กรัจ ตาลี     บูวัก โกะ ซาโวฮ เดะ ลาโวจ. กูญา ปลือปัซ ตาลี นู อีกัจ กือมูดี. กูญา อาเกะ ลายัยํ โซะ ฮึลด     บรี กือนา อาเงน     อีงัจ นะ จรือนิ กะ ปาตัย. 41กูญา ปี กือนา ตือปัจ นู อูมะ ดูวา บือลัฮ     ญา บลาฆา. กาปัน ญา ตือกริก เดะ อาตัซ บูโฮยํ โซะ อีตู. โซะ บอยา ลือกัจ เดะ บูโฮยํ ตือโฆฮ ดัฮ     ตรือเบะ เตด บียัซ. โซะ กือมูดี กือนา อูมะ บือซัยํ     ตาปัยํ ดัฮ     บรี กาปัน ปือจัฮ ฮาบิฮ. 42โกะ ตาฮัน อีงัจ นะ บูนอฮ ลูมอฮ อูรัก ซาลัฮ     ตาโกจ-จะ กูญา นะ บือดือนัง ปี     ลือปัซ ดัฮ. 43ตาปี กือปาลา ตาฮัน บลารัก กูญา     ตีเมา บรี บูวัจ กะฆีเตอ     ญา บือคานะ นะ บรี เปาโล นะ ฮีโดะ. ญา ปือซัด จะ     ซือมียา นู ปานัย บือดือนัง     บรี กูญา ตรือโฌด กะ ลาโวจ ดูลู     บือดือนัง ปี กะ ปาตัย. 44บารู บรี โกะ ซือมียา ฆีลาฆี     งาปอ ปาปัด ซือตืองัฮ     งาปอ บารัก นู บือกัซ ปือโดะ เดะ กาปัน ซือตืองัฮ     ปาคัจ ปี กะ ปาตัย. กะฆีเตอ     กามี รอจ ดัฮ     ซือมูฮา. ฮอย ซาปา มาตี     ซืออูรัก โปด     ฮอย.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\