ปือบูวัจ 28

1ตานา กามี รอจ กะ ปาตัย ซือนัง ดัฮ     บารู กามี ตาฮู จะ     ปูเลา อีตู ปือนามา ปูเลา มอนตา. 2ลูมอฮ ซือมียา เดะ ปูเลา อีตู     ตือจีฮัด กะ กามี     ซาโมจ กามี บาฌิ ดัฮ. กูญา จูโจฮ อาปี     ซาเบะ อาดา ฮูฌัด บูวัจ บรี กามี บือแฌะ ดัฮ. 3เปาโล ญา บือเลฮ มียา กายู อาปี ซือตืองัฮ     อาเมด มาแรฮ บอฮ เดะ อาปี. ตานา บาฌิ อาดา อูลัยํ บีซา ซืออีโกยํ     กือนา อาปี ฮางัจ ดัฮ     ญา ตรือเบะ มาแรฮ     ปาโตะ ลือกัจ เดะ ตางัน นะ เปาโล. 4ตานา ลูมอฮ ซือมียา เดะ ปูเลา     ลีฮัจ อูลัยํ อีตู ลือกัจ โตก-ฆาโตก     เดะ ตางัน นะ เปาโล     กูญา มือเลา บือซามา กูญา จะ     "ซูโงฮ เลอ     ซือมียา อีนี     ฌาดี ซือมียา บูนอฮ กาวัด. มีเซ-จะ     ลือปัซ เดะ ลาโวจ ดัฮ     ตาปี โฆรฮ นะ ญา     ตีเมา บรี ลือปัซ เดะ มาตี เลอ." 5ตาปี เปาโล กือติฮ อูลัยํ อีตู     บรี ฆูโฆยํ เดะ อาปี. ญา เตด ซาเกะ นามา โปด. 6ตาปี กูญา อีตู     ตีญูง ลีฮัจ กะ ญา     อีงัจ จะ     ญา นะ ฌาดี บาซัน ดัฮ     นะ รือบัฮ มาตี ดัดดัด. กาลา กูญา บือฆารี ลามา ดัฮ     ลีฮัจ ญา เตด ซาเกะ นามา     บารู กูญา บราเลฮ-ฮาตี อีงัจ จะ     ญา ฌาดี ซือมียา ซีดี ซืออูรัก. 7เดะ ตูโปะ อีตู     อาดา ตือปัจ ตานัฮ นะ ปุบลียัด     นู ฌาดี กือปาลา เดะ ปูเลา อีตู. ญา ซาโมจ กามี บาฌิ ดัฮ     บือบือลา กามี     ตีฆา อารี ดัฮ. 8อาโปก เดะ ปุบลียัด เตด ซือนัง ญาวา     ฮูวัจ ดัฮ     เอฮ ตรือเบะ ดารัฮ. เปาโล มาโซะ ปี ซารี ญา     บือซาโวจ     ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา ญา. บารู ญา ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 9ลือปัซ อีตู     โกะ ลูมอฮ ซือมียา ฆีลาฆี เดะ ปูเลา     นู ซาเกะ     กูญา มาแรฮ ดัฮ. เปาโล บือบือลา กูญา     บรี ซือนัง บาฌิ ดัฮ. 10กูญา มือโอจ กะ กามี บาญะ ดัฮ. รอจ วะตู กามี นะ ตรือเบะ เดะ ปูเลา อีตู     กูญา อาเมด โกะ บือนา บารัก มาแรฮ     บรี กะ กามี มากัด เดะ กาปัน. 11กาลา กามี ดูโดะ ปัจ อีตู     กือมูฮา ตีฆา บูลัด ดัฮ     กามี ญาแญะ กาปัน ซือบูวัฮ     นู ปือนามา จะ "ดาโตะ บือกือมัยํ". ฌาดี กาปัน นู มาแรฮ ดาตัก เดะ นังฆรี อาเลกซันดรียา     ดูโดะ เดะ ปูเลา     ฮาบิฮ มูเซด บือแฌะ ดัฮ. กามี บลายัยํ ปี 12รอจ กะ ตือเปด ซัยราคิว     ซีงัฮ ปัจ อีตู     ตีฆา อารี ดัฮ. 13กามี ตรือเบะ เดะ โซะ อีตู     ปี รอจ กะ ตือเปด เรฆียุม. เดะ โซะ ปาฆี     อาดา อาเงน มาแรฮ เดะ โซะ บารัจ-ดายา. กามี บลายัยํ ดูวา อารี     มาแรฮ รอจ กะ ตือเปด โปทิโอลี. 14ตือปัจ อีตู     กามี ดาปัจ ลูมอฮ ดีบราดี ปือจายา ซือตืองัฮ     นู บืออาฌะ กามี     บรี นูปัก ดูโดะ บือซามา กูญา     ตูโฌฮ อารี. กะฆีเตอ     กามี บือฌาลัด ปี กะ นังฆรี โรม. 15ตานา ลูมอฮ ดีบราดี เดะ นังฆรี โรม     ดืองัยํ ลาฆู นะ กามี ดัฮ     กูญา มาแรฮ ซาโมจ กามี     เดะ ปือกัด อับปียัด ซือตืองัฮ     เดะ ตูโปะ นู ปือนามา จะ "ตีฆา โรงแรม" ซือตืองัฮ. กาลา เปาโล ลีฮัจ กูญา     ญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     บราซา ซือนัง-ฮาตี ดัฮ. 16ตานา กามี รอจ กะ นังฆรี โรม ดัฮ     กูญา ยอม บรี เปาโล ดูโดะ ซาญา     บรี อาดา ตาฮัน ซืออูรัก     ดูโดะ บือซามา     ตูงู ญา. 17ลือปัซ ตีฆา อารี     เปาโล บืออาฌะ ลูมอฮ กือปาลา นะ บักซา ยิว     บรี มาแรฮ บือมุน บือซามา. บือมุน ดัฮ     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ลูมอฮ ดีบราดี เออ     กู นี     เตด ดือละ บูวัจ นามาๆ นู บลาวัด ฌางัน บักซา กีตา     นู บลาวัด ฌางัน ฮาดัจ นะ โกะ บีลาแก นะ กีตา. ตาปี กู กือนา รีฆะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     กือนา อาตัจ กะ ลูมอฮ บักซา โรม. 18ซูดัฮ กูญา อีตู ซาซัจ กู ดัฮ     กูญา อาดา ฮาตี นะ ปลือปัซ กู     ซาเบะ ลีฮัจ จะ     กู เตด บือเลฮ บูวัจ ซาลัฮ นามา นู ปาโตจ นะ กือนา ฮูโกบ บรี มาตี. 19ตานา โกะ บักซา ยิว ซือกัจ มือเลา เตอ     มีเซ-จะ กู ฮอย ปาซัน นามา นะ อาดู บักซา นะ กู     ตาปี กู ฆาฆัฮ นะ มีตา ปี บือดาปัจ ฌางัน ราฌา ซีซา. 20กะฆีเตอ เลอ     กู ซูกา นะ ดาปัจ กาเญา     นะ มือเลา ฌางัน กาเญา กะฆีนี จะ     อาดา ซา ลาฆู นู บักซา อิซราเอน จาดัก นะ ดาปัจ เตอ     กรานา ลาฆู อีตู เลอ     นู กู กือนา ราตัย กะฆีนี." เปาโล ญา จะ. 21โกะ กือปาลา บักซา ยิว ตีกัฮ กะ ญา จะ     "โซะ กามี เตอ     เตด บือเลฮ ซาโมจ ซูรัจ มานามา     มาแรฮ เดะ นังฆรี ยูเดีย     ปาซัน ลาฆู นะ เกา. ฮอย ดีบราดี นะ กามี ซือมียา ดีฮา โปด     บือเลฮ ดาตัก มาแรฮ เดะ โซะ อีตู     นู มือญาเระ บรีตา     เฆอ-จะ     มือเลา ลาฆู ฌาฮัจ มานามา     ปาซัน นะ เกา. 22ตาปี กามี ซูกา นะ ดืองัยํ เกา มือเลา     ลาฆู นู เกา อีงัจ เดะ ฮาตี     ซาเบะ กามี ตาฮู จะ     ราตา ตือปัจ     อาดา ซือมียา มือเลา บลาวัด     ฌางัน ลูมอฮ นะ เกา อีนี เลอ." กูญา จะ. 23กะฆีเตอ กูญา ตือตู ฌางัน เปาโล จะ     นะ มาแรฮ มียา ญา     อารี ดีฮา. อารี อีตู     อาดา ลูมอฮ กูญา มาแรฮ มียา เปาโล เดะ รูมัฮ     บาญะ อูรัก. ตะเดะ ปาฆี     ตือดะ รอจ กะ มาลับ     ญา มือญาเระ บรี กะ กูญา ตาฮู     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ มาแรฮ บือบือลา ฌาดี ราฌา กะฮามี. ญา มือเลา ลาฆู     เดะ ซูรัจ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา     เดะ ซูรัจ นะ โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ฌูฆา     บือคานะ นะ บรี กูญา ปือจายา     ลาฆู นะ เยซู. 24ปือมือเลา นะ ญา อีตู     อาดา ซือมียา ปือจายา     ซือตืองัฮ     ซือมียา เตด ปือจายา     ซือตืองัฮ. 25กะฆีเตอ     กูญา ฆามะ นะ ตรือเบะ ปี     ตืองัฮ มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ บือซามา. ตาปี เปาโล มือเลา ปือมือเลา     ซา ปาตัฮ ลาฆี     จะ     "ซูโงฮ เลอ     ปือมือเลา อีตู     นู ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บูวัจ บรี อิซายา ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     มือเลา กะ โกะ บีลาแก นะ กาเญา     ญา รือมัก ดัฮ. 26ญา บือเลฮ มือเลา กะฆีนี จะ 'ปี เลอ     มือเลา ฌางัน ลูมอฮ บักซา อีนี จะ "กาเญา ซือมาตา ดืองัยํ     ตาปี เตด มาโซะ เดะ ฮาตี เลอ. กาเญา นะ ฌือเงาะ ลีฮัจ     ตาปี เตด บือฆารี ดัฮ." 27ซาเบะ ลูมอฮ บักซา อีนี เตอ     ฮาตี นะ กูญา บรีงัจ เตด กือนา ลาฆู ตือลีงา นะ กูญา     กูญา ตูโดก ดัฮ. มาตา นะ กูญา     กูญา ปือฌับ ดัฮ. ตาโกจ-จะ     มาตา นะ กูญา     นะ บือฆารี ตือลีงา นะ กูญา     นะ ดืองัยํ ลาฆู นะ มาโซะ เดะ ฮาตี     นะ กูญา. กะฆีเตอ     กูญา นะ อาเลฮ มาแรฮ ซารี กู. กู โปด     นะ บือบือลา กูญา     บรี ลือฆา บาฌิ ดัฮ.' ตูฮัด ญา จะ." 28เปาโล มือเลา ลาฆี จะ     "กะฆีเตอ เลอ     กาเญา กือนา ตาฮู จะ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ญา นะ บรี ลูมอฮ ซือมียา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     ปือมือเลา อีตู นะ ปี กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก. กูญา อีตู เลอ     นะ มือนีงัย." เปาโล ญา จะ. 30กือมูฮา ดูวา ตาโฮด ดัฮ     เปาโล ดูโดะ ปัจ อีตู     เดะ รูมัฮ นู ญา ซีวา ตะอาซิก. ญา ซาโมจ ซือมียา ซือมูฮา     นู มาแรฮ ซารี ญา. 31ฌางัน ฮาตี บรานี     ญา มือญาเระ ลาฆู     ปาซัน นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บือบือลา ฌาดี ราฌา     ญา อาฌัยํ ลาฆู ปาซัน ตูฮัด เยซู คริด. ฮอย ซาปา บลารัก ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\