ปือบูวัจ 3

1อาดา ซืออารี     เปโตร ฌางัน โยฮัน ปี กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. ฌาดี วะตู ปูโกยํ ตีฆา     นู โกะ ซือมียา บาญะ ปี บือซาโวจ. 2เดะ ปีตู รูมัฮ นู บลาโลก จะ     ปีตู บือฆาจะ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก นู จาเปะ     บือฌาลัด เตด บือเลฮ     ตะเดะ ญา ดูโดะ เดะ อาปี. บีลัก อารี     อาดา ซือมียา อูโซก ญา     ปี กะ ปีตู อีตู     บรี ญา งือแมง ดูเวะ     เดะ โกะ ซือมียา นู มาโซะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. 3ตานา ญา ลีฮัจ เปโตร ฌางัน โยฮัน นะ มาโซะ     ญา มีตา เดะ กูญา บรี ฮาฆิ ดูเวะ กะ ญา ซือตืองัฮ. 4กูญา ดูวา อูรัก ฌือเงาะ ลีฮัจ ญา     กะฆีเตอ เปโตร มือเลา จะ     "ลีฮัจ กะ กามี เลอ." 5กะฆีเตอ ซือมียา อีตู ลีฮัจ กะ กูญา ดูวา อูรัก     อีงัจ นะ บือเลฮ ดูเวะ ซือตืองัฮ เดะ กูญา. 6ตาปี เปโตร มือเลา ฌางัน ญา จะ     "กู ฮอย ปีระ     ฮอย มัซ ลาลู. ตาปี ลาฆู นู กู อาดา     กู นะ บรี กะ เกา. เดะ นามา นะ เยซู คริด     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด     บีกัซ บือฌาลัด เลอ." ญา จะ. 7เปโตร ปือฆัก ตางัน โซะ กานัน นะ ญา     ตูโลก บือบีกัซ     บือดีรี. ดัดดัด กากี นะ ญา     ฌางัน บูกู กากี นะ ญา     ตือฆัยํ-อูรัจ ดัฮ. 8ญา มือลูปัจ     บือดีรี     ฌาลัด โปด     บือเลฮ ดัฮ. ญา มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     บือซามา เปโตร ฌางัน โยฮัน     ซัจ บือฌาลัด     ซัจ มือลูปัจ     ซาเมน ปูฌี กะ ตูฮัด. 9โกะ ซือมียา ลีฮัจ บือฆารี ญา บือฌาลัด     ซาเมน ปูฌี กะ ตูฮัด 10กูญา กราลา จะ     ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา อีตู     นู งือแมง ดูเวะ     เดะ รูโซะ ปีตู นู บือฆาจะ อีตู. กะฆีเตอ     กูญา ซือมูฮา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     ลีฮัจ ลาฆู นู ฌาดี ดัฮ. 11กาลา ซือมียา อีตู อาดา ปือฆัก เปโตร ฌางัน โยฮัน ลาฆี     โกะ ซือมียา ซือมูฮา ปือและ-ฮาตี โตระ     ปาคัจ บลารี ปี กะ กูญา     เดะ ตือปัจ นู ปือนามา จะ     ปือทอยํ นะ ราฌา ซะโลโม. 12ตานา เปโตร ลีฮัจ ซือมียา บาญะ อีตู     ญา มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เออ     บูวัจ นามา กาเญา ปือและ-ฮาตี ลีฮัจ กะ ซือมียา อีนี? บูวัจ นามา กาเญา ฌือเงาะ ลีฮัจ กะ กามี? กาเญา อาคา จะ     อีซี กามี ตะอาซิก ฌาดี ซือมียา มือฆัฮ     ซือมียา บาฌิ โตระ     กะฆีเตอ กามี บูวัจ บรี ซือมียา อีนี ฌาลัด บือเลฮ ดัฮ เฆอ? เตด โบะ. 13ตูฮัด นะ อับราฮัม ฌางัน อีซัก ฌางัน ยาโกบ เตอ     ตูฮัด นะ โกะ บีลาแก นะ กีตา เตอ     ญา เลอ บือเลฮ อาเกะ เยซู     ซือมียา บือกรือฌา นะ ญา     บรี ญา บือซรี ซูโงฮ. ตาปี ลูมอฮ กาเญา อาตัจ ญา     กะ ปีลาด นู ฌาดี ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา. วะตู ปีลาด อีงัจ นะ บรี ญา ลือปัซ     กาเญา กีปัซ ญา บูวัก ดัฮ. 14กะฆีเตอ     กาเญา มือเลา กีปัซ ซือมียา อีตู     นู บาฌิ บือซรี     นู บาฌิ-ตือปัจ. กาเญา มีตา เดะ ปีลาด     บรี ปลือปัซ ซือมียา บูนอฮ ซือมียา     ซืออูรัก. 15ซือมียา นู บาวา บรี ฮีโดะ เตอ     กาเญา บูนอฮ ดัฮ     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ อาเกะ ญา     บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กามี ฌาดี ซะซี นู ลีฮัจ ลาฆู อีตู. 16นามา นะ เยซู เตอ เลอ     นู บูวัจ บรี อูรัก จาเปะ อีนี ตือฆัยํ-อูรัจ ดัฮ     ซาเบะ ญา ปือจายา กะ นามา อีตู. ญา ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     นู กาเญา ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ     นู กาเญา กราลา โปด. นู ญา ปือจายา กะ เยซู เตอ     บือเลฮ บูวัจ บรี ญา ซือนัง ญาวา ดัฮ     บือกะ กาเญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี เลอ." 17"กะฆีเตอ     ดีบราดี เออ"     เปโตร ญา จะ     "กู ตาฮู จะ     นู กาเญา ฌางัน โกะ กือปาลา นะ กาเญา บูวัจ ฌางัน เยซู ดัฮ     กาเญา บูวัจ ซาเบะ กาเญา เตด ตาฮู อารัฮ. 18ลามา ดัฮ     ตูฮัด บือซัยํ บือเลฮ ซูโรฮ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ญา     บรี กูญา มือเลา ตูโดฮ จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ ตูฮัด     นะ กือนา ซาเกะ โตระ. ลาฆู อีตู ตูฮัด บรี ฌาดี รือมัก กะฆีเตอ ดัฮ. 19กะฆีเตอ     บราเลฮ-ฮาตี เลอ. อาเลฮ ปี ซารี ตูฮัด     บรี ญา บาโซฮ ดูซา นะ กาเญา. 20กะฆีเตอ     ตูฮัด นะ บรี อาดา วะตู     นู นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง บาฌิ. ญา นะ ซูโรฮ เยซู มาแรฮ. ญา เตอ     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ     นู ตูฮัด ตืองะ ดัฮ     กรานา กาเญา. 21ญา กือนา ดูโดะ เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ตือดะ วะตู อีตู     นู ตูฮัด นะ ตืองะ บือนา ซือมูฮา บรี ฌาดี บารู. ตะเดะ ดูลู นูตู     ตูฮัด บือเลฮ บีตาฮู ปาซัน วะตู อีตู     เดะ ปือมือเลา นะ โกะ ซือมียา จรัฮ บาฌิ     นู ตูโดฮ ลาฆู นะ ญา. 22กรานา-จะ     มูซา บือเลฮ มือเลา ดัฮ จะ 'ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา นะ ตืองะ ซือมียา ซืออูรัก     เดะ นะบรานะ นะ กาเญา     นะ บรี ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ กู. กาเญา กือนา มือนีงัย ลาฆู ซือมูฮา     นู ญา นะ มือญาเระ กะ กาเญา. 23ราตา ซือมียา นู ตีเมา มือนีงัย กะ ซือมียา ตูโดฮ อีตู     ญา เลอ     นะ กือนา บือนาซา ปี     เดะ ลูมอฮ ซือมียา นะ ตูฮัด.' มูซา ญา จะ." 24"ซูโงฮ เลอ" เปโตร ญา จะ     "ตะเดะ ซามูเอน     ฌางัน โกะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซือมูฮา     นู มาแรฮ เดะ บลากัก     กูญา ซือมูฮา บือเลฮ ตูโดฮ ดูลู     ปาซัน วะตู อารี อีนี. 25กาเญา เลอ     ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา     นู นะ ซาโมจ บือนา ซือมูฮา     นู โกะ ซือมียา ตูโดฮ อีตู บือเลฮ บือฌาญี ดัฮ. กาเญา อาดา บาฮาเฆด ฌูฆา     เดะ ปือมือเลา บือปาคัจ อีตู     นู ตูฮัด ตืองะ ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กีตา ดัฮ. ตูฮัด บือเลฮ มือเลา ฌางัน อับราฮัม จะ 'กรานา บือแนฮ นะ เกา เตอ     ลูมอฮ ซือมียา เดะ ดือนียา ราตา     นะ ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ.' 26กะฆีเตอ ตูฮัด ตืองะ เยซู     นู ซือมียา บือกรือฌา นะ ญา     บรี ญา มาแรฮ นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา ดูลู     นะ บรี กาเญา โซก ซืออูรัก     นะ อาเลฮ มาแรฮ ตีงัน โกะ ดูซา นะ กูญา." เปโตร ญา จะ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\