ปือบูวัจ 4

1ตานา กูญา ดูวา อูรัก ตืองัฮ มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา     อาดา โกะ ซามี ฌางัน กือปาลา ลูมอฮ ฌาฆา รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ ซะดูซี กูญา มาแรฮ ดาปัจ กูญา ดูวา อูรัก อีตู. 2กูญา ฆาโดฮ-ฮาตี     ซาเบะ ดูวา อูรัก อีตู อาฌัยํ โกะ ซือมียา บาญะ     มือญาเระ ปาซัน ลาฆู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     บือกะ เยซู ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ. 3โกะ ลูมอฮ ซามี รีฆะ เปโตร ฌางัน โยฮัน     กานัก ตาโรฮ เดะ ปือฌารา     ยู รอจ กะ ปาฆี     ซาเบะ อารี อีตู ปะฮึญา     นะ มาลับ ดัฮ. 4ตาปี เดะ ลูมอฮ ซือมียา นู ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู     อาดา บาญะ อูรัก ปือจายา     บูวัจ บรี อาดา ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา     ฆามะ บือเลฮ ลีมา รีบู อูรัก. 5ตานา จรัฮ ปาฆี     โกะ ลูมอฮ กือปาลา     ลูมอฮ อูรัก ตูฮา     ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด     กูญา ปาคัจ มาแรฮ บือมุน เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 6อาดา ฌูฆา อานัด     นู ฌาดี กือปาลา ซามี. อาดา กายาฟัด     โยฮัน     อาเลกซันเดอ     ฌางัน ลูมอฮ นะบรานะ นะ กือปาลา ซามี     ซือมูฮา. 7ลูมอฮ กูญา บรี เปโตร ฌางัน โยฮัน ดูวา อูรัก     บือดีรี เดะ ตืองัฮ     กูญา ตาญา จะ     "นู กาเญา บูวัจ บรี ซือมียา อีตู ลือฆา เตอ     กาเญา บูวัจ ฌางัน ปือมือฆัฮ นู ดีฮา? กาเญา บูวัจ เดะ นามา นะ ซาปา เลอ?" 8เปโตร เตอ     ญา ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "กาเญา นู ฌาดี โกะ กือปาลา ลูมอฮ ซือมียา     ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา เออ. 9กาเญา นะ ซาซัจ กามี เดะ อารี อีนี เฆอ     ปาซัน ปือบูวัจ นู บาฌิ     นู บรี อูรัก เตด ซือนัง ญาวา อีนี     ตือฆัยํ-อูรัจ ดัฮ กะฮามี? 10กะฆีเตอ     บรี กาเญา     ฌางัน ลูมอฮ บักซา อิซราเอน ซือมูฮา     ตาฮู จะ     อาดา เยซู คริด ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด     นู กาเญา กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. ปือนามา นะ ญา เลอ     นู บูวัจ บรี ซือมียา อีนี บือดีรี เดะ ตืองัฮ กาเญา     ฌาดี ซือมียา ตือฆัยํ-อูรัจ ดัฮ. 11เยซู เลอ     ฌาดี ซือมียา นู ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด มือเลา ปาซัน ญา จะ บาตู บือซัยํ อีตู     นู กาเญา นู ฌาดี ตูกัก กรือฌา รูมัฮ     ตีงัน บูวัก ดัฮ บาตู อีตู เลอ     ปาเระ มาแรฮ ฌาดี บาตู กือปาลา ซาฆี ดัฮ. 12เดะ ซือมียา อาซิก นู ดีฮา โปด     ฮอย ซาปา นะ บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. กรานา เดะ บาวัฮ ลาแงะ     ฮอย ปือนามา อาซิก     นู ตูฮัด บรี กะ ลูมอฮ ซือมียา     นู นะ ตูโลก กีตา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ. ฮอย ลาลู เลอ." เปโตร ญา จะ. 13ลูมอฮ ซือมียา ลีฮัจ จะ     เปโตร ฌางัน โยฮัน ฮาตี บรานี กะฆีเตอ. กูญา ตาฮู จะ     ดูวา อูรัก อีตู     ฌาดี ซือมียา เตด บือเลฮ บลาฌัยํ ซูรัจ     บูกัด ซือมียา บือซัยํ. กะฆีเตอ กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. กูญา ลีฮัจ จะ     กือดูวา อูรัก อีตู ฌาดี ซือมียา     นู บือเลฮ ตูโรจ บือซามา ฌางัน เยซู ดัฮ. 14วะตู กูญา ลีฮัจ บือฆารี ซือมียา นู กือนา บือบือลา บรี ลือฆา ดัฮ     ญา อาดา บือดีรี บือซามา เปโตร ฌางัน โยฮัน     กูญา ฮอย ปือมือเลา นามา นะ ตีกัฮ บือเลฮ เลอ. 15กะฆีเตอ     กูญา ซูโรฮ ดูวา อูรัก อีตู     บรี ตรือเบะ ปี กะ ลูวัยํ ตือปัจ บือมุน บือกีรา. กูญา ซือมูฮา บือกีรา บือซามา 16มือเลา จะ     "กีตา นะ บูวัจ กะฮามี ฌางัน กูญา อีนี? โกะ ซือมียา นู ดูโดะ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ซือมูฮา     ลีฮัจ ดัฮ จะ     นู กูญา บือเลฮ บูวัจ ปือนานา นู ซีดี ซูโงฮ. กีตา กีปัซ ลาฆู อีนี     เตด บือเลฮ ดัฮ. 17ตาปี กีตา ตีเมา บรี ลาฆู อีนี     นะ กือจัย ลาฆี     กะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ. กะฆีเตอ     บรี กีตา มืออารับ กะ กูญา     ตีเมา บรี กูญา มือเลา ฌางัน ซาปา     ปาซัน ปือนามา นะ เยซู อีนี." กูญา จะ. 18กะฆีเตอ     กูญา ปาเงน กือดูวา อูรัก อีตู     บรี บาลิ มาแรฮ     ปือซัด กูญา จะ     "ปาซัน ปือนามา นะ เยซู อีนี เตอ     ฌางัน ซือโบจ     ฌางัน อาฌัยํ นามา ลาลู เลอ." 19ตาปี เปโตร ฌางัน โยฮัน ตีกัฮ กูญา จะ     "กาเญา ฆาโดฮ บรีงัจ ลีฮัจ     ลาฆู นู ดีฮา กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด? นะ มือนีงัย กะ กาเญา     เฆอ-จะ     นะ มือนีงัย กะ ตูฮัด? 20ตาปี โซะ กามี เตอ     ลาฆู มานามา นู กามี ลีฮัจ บือฆารี ดัฮ     ดืองัยํ ดัฮ     ลาฆู อีตู กามี นะ บราดู มือญาเระ     เตด บือเลฮ ดัฮ เลอ." กูญา จะ. 21กะฆีเตอ โกะ ซือมียา บือมุน บือกีรา     มืออารับ กะ ดูวา อูรัก อีตู กือมัซๆ ลาฆี     บารู ปลือปัซ กูญา ปี เลอ. กูญา ลีฮัจ จะ     นะ กรัจ ฮูโกบ กูญา     เตด บือเลฮ ดัฮ     กรานา โกะ ซือมียา บาญะ ซือมูฮา     มือโอจ กะ ตูฮัด     ปาซัน ลาฆู นู ฌาดี ดัฮ. 22ซือมียา นู กือนา บือบือลา บรี ลือฆา ดัฮ     เดะ ปือนานา ซีดี อีตู     ญา เลอ     อูมอยํ ปัจ-ปูโลฮ ตาโฮด ลือเบฮ ดัฮ. 23ตานา กือนา ปลือปัซ ดัฮ     กูญา ดูวา อูรัก ปี ดาปัจ ลูมอฮ ซือมียา นะ กูญา     มือญาเระ ลาฆู นู ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     โกะ อูรัก ตูฮา     มือเลา ดัฮ     ซือมูฮา. 24ซูดัฮ กูญา ซือมูฮา มือนีงัย ดัฮ     กูญา ปาคัจ รือมา-ฮาตี บือซาโวจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     มือเลา จะ     "โอ ตูฮัด เออ     เกา เลอ     ฌาดี ตูฮัด นู บือฌาดี ลาแงะ ฌางัน ดือนียา ฌางัน ลาโวจ ดัฮ     บือฌาดี โกะ บือนา บารัก เดะ ดาลับ     ราตา ซือมูฮา. 25เกา เลอ     บือเลฮ ซูโรฮ ราฌา ดาวิด นู ฌาดี บีลาแก นะ กามี     บรี ญา มือเลา โกะ ปือมือเลา นะ เกา. ซือมืองัจ นะ เกา     ซือมืองัจ นู บาฌิ บือซรี เตอ     บือเลฮ บาวา ญา     นู ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ เกา     บรี ญา มือเลา จะ "บูวัจ นามา     ลูมอฮ บักซา อาซิก บืออีเซด ซือมูฮา? บูวัจ นามา     ลูมอฮ ซือมียา ปาคัจ บือกีรา ลาฆู ฌาฮัจ     นู เตด ฌาดี นามา? 26ลูมอฮ ราฌา เดะ ดือนียา     กูญา ซียะ นะ บือปรัก ลูมอฮ ซือมียา บือบือลา ดือนียา     กูญา บือมุน บือซามา บีดา นะ บลาวัด ฌางัน ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ นะ บลาวัด ฌางัน ราฌา นู บรี ซือลามัจ นะ ญา." ญา จะ. 27"ซูโงฮ เลอ     ราฌา เฮโรด     ฌางัน ปอนตัด ปีลาด     กูญา บือเลฮ บือมุน ฌางัน ลูมอฮ บักซา อาซิก     ฌางัน ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     บีดา นะ บลาวัด ฌางัน เยซู     ซือมียา บือกรือฌา นู บาฌิ บือซรี นะ เกา เตอ     นู เกา ตืองะ ดัฮ     ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ. 28กูญา อีตู บรีงัจ นะ บูวัจ กะฮามี โปด     ฌาดี ลาฆู นู เกา บือเลฮ ตือตู-ฮาตี     ตะเดะ ดูลู     นะ บรี ฌาดี กะฆีเตอ. เกา ตือตู-ฮาตี นะ บูวัจ กะฆีเตอ     ฌางัน ปือมือฆัฮ นะ เกา     ตูโรจ บือกะ ฮาตี นะ เกา เลอ. 29วะตู อีนี     ตูฮัด เออ     ลีฮัจ เลอ     กูญา ปือซัด บลารัก กะฮามี ดัฮ. มีตา เดะ ตูฮัด     บรี กามี นู ปราโซฮ นะ เกา เตอ     บรี กามี บรานี มือเลา ปือมือเลา นะ เกา เลอ. 30มีตา บรี ตูฮัด อาเงา ตางัน นู มือฆัฮ     บรี บือบือลา ซือมียา     บรี ซือนัง ญาวา. บรี กามี บูวัจ ปือนานา ซีดี     นู ปือและ ซูโงฮ     เดะ นามา นะ เยซู     ซือมียา บือกรือฌา นู บาฌิ บือซรี นะ เกา เลอ." กูญา จะ. 31กาลา กูญา บือซาโวจ ดัฮ     ตือปัจ นู กูญา บือมุน บือซามา     บรีเงาะ โตระ. กูญา ซือมูฮา     ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. กูญา ฮาตี บรานี     ปาคัจ มือเลา ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 32ลูมอฮ ซือมียา นู ปือจายา     กูญา บือปาคัจ บือซามา     ซา ฮาตี ซือมูฮา. ฮอย ซาปา มือเลา จะ     บือนา บารัก นู ญา อาดา     ฌาดี บือนา บารัก นะ อีซี ญา ตะอาซิก. ตาปี บือนา บารัก ราตา ซือมูฮา     กูญา ซูโรฮ บือซามา-ซามา. 33ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด ปือนอฮ ฌางัน นู มือฆัฮ ซูโงฮ     มือเลา ฌาดี ซะซี จะ     "ตูฮัด เยซู     ญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ." ตูฮัด ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ บาญะ ซูโงฮ     กะ ลูมอฮ ปือจายา     ราตา ซือมียา. 34เดะ ลูมอฮ กูญา     ฮอย ซาปา นู ฮาฌะ     ซาเบะ ซือมียา ดีฮา อาดา ตือปัจ ตานัฮ     อาดา รูมัฮ     กูญา นะ ฌูวัน. ดูเวะ รือฆา บารัก นู ฌูวัน อีตู 35กูญา นะ อาเมด มาแรฮ     กีเรบ เดะ โกะ ปือญูโรฮ. โกะ ปือญูโรฮ โปด     นะ ฮาฆิ ดูเวะ อีตู     บรี กะ ราตา ซือมียา นู ฮาฌะ. 36อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ปือนามา โยเซบ     ญา ฌาดี ซืออูรัก เดะ ลูมอฮ เลวี     นู มาแรฮ เดะ ปูเลา ซัยปรัด ดัฮ. โกะ ปือญูโรฮ ตืองะ ปือนามา กะ ญา จะ     บานาบัด     ฌาดี-จะ     ซือมียา นู ปูโฌะ-ฮาตี กาวัด. 37บานาบัด ปี ฌูวัน ตือปัจ ตานัฮ นะ ญา ซือตือปัจ     อาเมด ดูเวะ มาแรฮ กีเรบ เดะ โกะ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\