ปือบูวัจ 5

1อาดา ฌูฆา ซืออูรัก นู ปือนามา อานานียา     ฌางัน บีนี นะ ญา     ซับฟีรา. ญา ฌูวัน บือนา บารัก นะ กูญา ซือตืองัฮ. 2รือฆา นะ บือนา บารัก อีตู     ญา อาเมด ตาโรฮ ซือตืองัฮ     ซือตืองัฮ ญา อาเมด มาแรฮ     กีเรบ เดะ โกะ ปือญูโรฮ. บีนี นะ ญา โปด     บือซามา ฌางัน ญา     เดะ ลาฆู อีนี ฌูฆา. 3ตาปี เปโตร มือเลา จะ     "อานานียา เออ     บูวัจ นามา ปะ     ฮาตู ซีตัด อาดา ปือนอฮ เดะ ฮาตี นะ เกา     บูวัจ บรี เกา มืออูปัย กะ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. ฌาดี-จะ     เกา บอฮ ตาโรฮ รือฆา ตือปัจ ตานัฮ อีตู     ซือตืองัฮ ดัฮ. 4กาลา เกา เตด ฌูวัน ลาฆี     ฌาดี ตือปัจ ตานัฮ นะ เกา ตะอาซิก     บูกัด เฆอ? วะตู ฌูวัน ดัฮ     ดูเวะ อีตู ฌาดี นะ เกา     บูกัด เฆอ? บูวัจ นามา ปะ     เกา อีงัจ เดะ ฮาตี     นะ บูวัจ ลาฆู อีนี? บูกัด เกา มืออูปัย กะ ซือมียา เตอ     ตาปี เกา มืออูปัย กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." 5ตานา อานานียา ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู     ญา รือบัฮ ตือฆูแลก มาตี ดัฮ. ซือมียา ซือมูฮา นู ดืองัยํ ลาฆู อีนี     กูญา ตาโกจ โตระ. 6โกะ อูรัก มูดา     กูญา บีกัซ     บูกุซ บาดัด นะ ญา     บาวา บือปี ตานัม ดัฮ. 7ลือปัซ วะตู ตีฆา ฌับ     บีนี นะ อานานียา ญา มาแรฮ มาโซะ ดัฮ     ญา เตด ตาฮู ลาฆู นู บือฌาดี ดัฮ. 8โซะ เปโตร ตาญา ญา จะ     "มือเลา เลอ     นู กาเญา ฌูวัน ตือปัจ ตานัฮ ดัฮ     ฌาดี รือฆา กะฆีนี     รือมัก เฆอ?" ญา ตีกัฮ จะ     "ฌาดี รือฆา กะฆีเตอ เลอ     รือมัก ดัฮ." 9กะฆีเตอ เปโตร มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บูวัจ นามา ปะ     เกา ฌางัน ลากี บรีงัจ บือซามา     นะ ลกลีฮัจ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. ตานา บาฌิ     โกะ ซือมียา นู ตานัม ลากี นะ เกา     รอจ กะ ปีตู ดัฮ. กูญา นะ บาวา เกา บือปี     ตานัม ซามา." 10ดัดดัด ญา รือบัฮ ตือฆูแลก มาตี     โซะ กากี นะ เปโตร. ตานา โกะ อูรัก มูดา มาโซะ กะ ดาลับ รูมัฮ     กูญา ลีฮัจ จะ     ญา มาตี ดัฮ. กูญา บาวา บาดัด นะ ญา บือปี     ตานัม บือซามา ฌางัน ลากี นะ ญา. 11ลูมอฮ นะ ตูฮัด ซือมูฮา     ตาโกจ โตระ. ลูมอฮ ซือมียา อาซิก     นู ดืองัยํ ลาฆู อีนี     กูญา โปด ตาโกจ ฌูฆา. 12โกะ ปือญูโรฮ กูญา บูวัจ ปือนานา ซีดี นู ปือและ ซูโงฮ     บาญะ ลาฆู     เดะ ตืองัฮ โกะ ลูมอฮ ซือมียา. ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา     อาดา บือซามา เดะ ตือปัจ นู บลาโลก จะ 'ปือทอยํ นะ ราฌา ซะโลโม' อีตู. 13โกะ ซือมียา ฆีลาฆี ตาโกจ นะ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ กูญา     ตาปี โกะ ซือมียา บาญะ มือโอจ กะ กูญา. 14อาดา โกะ กีลากี นีบีนี พรัด บาญะ     นู มาแรฮ ปือจายา กะ ตูฮัด     มาโซะ บือซามา ฌางัน กูญา. 15กะฆีเตอ ลูมอฮ ซือมียา กูญา บาวา โกะ ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     บือปี กะ บีดิก ฌาลัด     ตืองะ บรี ฆูแลก เดะ ตือปัจ ตีโนะ     เดะ ลือปัจ นะ กูญา. กะฆีเตอ     ตานา เปโตร นะ ฌาลัด ลาลู กูญา     อาซัน บรี บายัก นะ ญา นะ กือนา เดะ กูญา โปด     ฌาดี. 16อาดา ซือมียา บาญะ มาแรฮ     ดาตัก เดะ โกะ ตูโปะ โซะ กือลีลิก เยรูซาเลม. กูญา บาวา บือมาแรฮ     ซือมียา เตด ซือนัง ญาวา     ฌางัน ซือมียา อาดา ฮาตู ฌาฮัจ ราโซะ. กูญา ซือมูฮา ซือนัง บาฌิ ดัฮ     ราตา อูรัก. 17ตาปี กือปาลา ซามี ฌางัน ลูมอฮ นะ ญา     นู ฌาดี ลูมอฮ ซะดูซี เตอ     กูญา ดือกี กะ โกะ ปือญูโรฮ บาญะ 18รีฆะ กูญา     บอฮ เดะ ปือฌารา. 19ตาปี มาลับ อีตู     อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด มาแรฮ ซืออูรัก. ญา บูกา ปีตู ปือฌารา     ปลือปัซ กูญา     มือเลา จะ 20"ปี เลอ     บือดีรี เดะ โซะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด. มือญาเระ บรี ตาฮู เลอ     ปาซัน ลาฆู ฮีโดะ บารู อีนี ซือมูฮา     กะ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ." 21กะฆีเตอ โกะ ปือญูโรฮ บูวัจ ตูโรจ. ตานา จรัฮ ปาฆี ดัฮ     กูญา มาโซะ ปี     กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด อาฌัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. ตาปี โซะ กือปาลา ซามี ฌางัน ลูมอฮ นะ ญา เตอ     กูญา ปาเงน โกะ ลูมอฮ บือกีรา     ฌางัน ลูมอฮ อูรัก ตูฮา นะ นังฆรี ยิว ซือมูฮา     มาแรฮ บือมุน บือกีรา. กูญา ปือซัด     บรี ปี อาเมด โกะ ปือญูโรฮ     บือมาแรฮ เดะ ปือฌารา. 22ตาปี ตานา โกะ ตามาตา รอจ กะ ปือฌารา ดัฮ     ฮอย ซาปา เดะ ดาลับ. กะฆีเตอ     กูญา บาลิ มาแรฮ     บีตาฮู จะ 23"กามี ปี รอจ กะ ปือฌารา     ลีฮัจ จะ     ปีตู ตูโดก กือมัซ ดัฮ. โกะ ซือมียา ตูงู โปด     อาดา บือดีรี เดะ ปีตู. ตาปี ตานา บูกา ปีตู ดัฮ     ฮอย ซาปา โซะ ดาลับ เลอ." 24ตานา กือปาลา ลูมอฮ ฌาฆา รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     ฌางัน ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     กูญา ดืองัยํ ลาฆู กะฆีนี     กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ     อีงัจ จะ     นะ ฌาดี กะฮามี. 25ซัจ     อาดา ซือมียา ซืออูรัก มาแรฮ     มือเลา จะ     "นี เลอ     โกะ ซือมียา อีตู     นู กาเญา บอฮ เดะ ปือฌารา     อาดา เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด เลอ. กูญา ตืองัฮ อาฌัยํ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ." 26กะฆีเตอ     กือปาลา ลูมอฮ ฌาฆา     ฌางัน ลูมอฮ ตามาตา นะ ญา     กูญา ปี     อาเมด โกะ ปือญูโรฮ บือมาแรฮ. ตาปี กูญา บูวัจ ซืองะๆ     ตาโกจ-จะ     ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     นะ ลีปัยํ บาตู     กือนา เดะ กูญา. 27กูญา บาวา โกะ ปือญูโรฮ บือมาแรฮ ดัฮ     บรี กูญา บือดีรี เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ ซือมียา บือมุน บือกีรา. นู กือปาลา ซามี     ญา ตาญา กูญา จะ 28"กามี ปือซัด กาเญา กือมัซๆ     บลารัก ตีเมา บรี กาเญา อาฌัยํ ปือนามา อีนี. ตาปี กาเญา อาฌัยํ บาญะ ดัฮ     บรี นังฆรี เยรูซาเลม ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู อีนี. กาเญา อีงัจ นะ บรี ลาฆู นู ซือมียา อีนี กือนา บูนอฮ ดัฮ     ฌาดี ซาลัฮ นะ กามี เฆอ?" 29ตาปี เปโตร ฌางัน โกะ ปือญูโรฮ อาซิก     กูญา ตีกัฮ จะ     "บูกัด กีตา กือนา ตูโรจ กะ ซือมียา     ตาปี กือนา ตูโรจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ เตอ เลอ. 30กาเญา บูนอฮ เยซู ดัฮ     กาจิก ญา บรี ฆาโตก เดะ ปูโฮด กายู. ตาปี ตูฮัด นะ ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา     ญา อาเกะ เยซู     บรี ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 31ญา ตืองะ เยซู     บรี ดูโดะ เดะ โซะ กานัน นะ ญา     บรี ฌาดี ซือมียา นู บาวา โกะ อูมัจ-ซือมียา     ฌาดี ซือมียา นู ตูโลก กูญา บรี ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ. ญา เตอ     นู นะ บรี ลูมอฮ บักซา อิซราเอน บราเลฮ-ฮาตี     นะ อาเกะ ดูซา นะ กูญา. 32กามี อีนี เลอ     ฌาดี ซะซี เดะ ลาฆู กะฆีเตอ. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     นู ตูฮัด บรี กะ ซือมียา นู ตูโรจ ญา     ญา โปด ฌาดี ซะซี บือซามา ฌูฆา." กูญา จะ. 33ตานา โกะ ซือมียา บือมุน บือกีรา ดืองัยํ ลาฆู อีนี     กูญา มูซัยํ โตระ     ปาคัจ อีงัจ นะ บูนอฮ โกะ ปือญูโรฮ. 34ตาปี อาดา ซืออูรัก ปือนามา จะ     ฆามาลีเอน. ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา เดะ ลูมอฮ ฟาริซี     ฌาดี ซือมียา อาฌัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. ลูมอฮ ซือมียา บาญะ มือโอจ กะ ญา. ญา บือดีรี เดะ ตืองัฮ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา     ซูโรฮ บาวา โกะ ปือญูโรฮ     ปี กะ โซะ ลูวัยํ ซือฌูรุซ. 35ญา มือเลา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา บือกีรา จะ     "ลูมอฮ ซือมียา บักซา อิซราเอน เออ     กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ     นะ บูวัจ กะฮามี     ฌางัน โกะ ซือมียา อีนี. 36ดูลู เตอ     อาดา ซืออูรัก ปือนามา จะ     ทูดา     นู มือเลา จะ     อีซี ญา ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ. อาดา ลูมอฮ ซือมียา     ปัจ ราตุซ อูรัก     นู ตูโรจ กะ ญา. ตาปี ญา กือนา บูนอฮ ดัฮ. โกะ ลูมอฮ นะ ญา โปด     จัฮ-บือลัฮ ปี ฮาบิฮ. ลาฆู เตด ฌาดี นามา เลอ. 37ลือปัซ อีตู     กาลา อาดา ลาฆู มาโซะ ปือนามา เดะ ซูรัจ นะ ราฌา เตอ     อาดา ยูดา     ซือมียา นังฆรี ฆาลิลี. ญา บาวา ซือมียา บาญะ บือปี     ตูโรจ กะ ญา. ตาปี ญา โปด มาตี. ลูมอฮ ซือมียา นู ตูโรจ กะ ญา     กูญา จัฮ-บือลัฮ     ซือมูฮา ฌูฆา. 38กะฆีเตอ เลอ     เดะ ลาฆู อีนี     กู มือเลา จะ     ฌางัน บูวัจ นามา     กะ โกะ ซือมียา อีนี. บือบียัยํ กูญา เลอ. ดัฮ ปาซัน อีนี     นู ปือบูวัจ นะ กูญา     ฌาดี ลาฆู นะ ซือมียา     ญา นะ เตด ฌาดี นามา. 39ตาปี ดัฮ ฌาดี ลาฆู นะ ตูฮัด     กาเญา นะ ฌือนัฮ เดะ กูญา     ฮอย เตด บือเลฮ เลอ     นะ ฌาดี ซือรูปา กาเญา นะ บลาวัด     ฌางัน ตูฮัด เดะ อาตัซ เลอ." ญา จะ. โกะ ลูมอฮ ซือมียา บือกีรา     กูญา ตูโรจ กะ ปือมือเลา นะ ฆามาลีเอน. 40กูญา บลาโลก โกะ ปือญูโรฮ บรี มาโซะ     บรี กูญา กือนา รือเปะ     ปือซัด กะ กูญา จะ     "ฌางัน มือเลา มานามา โปด     เดะ นามา นะ เยซู เลอ." กะฆีเตอ กูญา ปลือปัซ โกะ ปือญูโรฮ ปี ดัฮ. 41โกะ ปือญูโรฮ ตรือเบะ เดะ ตือปัจ บือมุน บือกีรา. กูญา ซูกา-ฮาตี บาญะ     ซาเบะ ตูฮัด อีงัจ กะ กูญา บาฌิ ดัฮ     บรี กูญา นะ กือนา ซูซัฮ     กือนา ลาฆู ปือญือและ     กรานา ปือนามา นะ เยซู. 42บีลัก อารี     กูญา เตด บราดู อาฌัยํ. เดะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด     เดะ รูมัฮ ซือมียา ฌูฆา     กูญา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     นู เยซู ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ นู ตูฮัด ซูโรฮ มาแรฮ ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\