ปือบูวัจ 6

1เดะ กาลา อีตู     ลูมอฮ มูเระ บือตามัฮ บาญะ. ลูมอฮ ยิว นู มือเลา บาซา กรีก     กูญา เตด ซือนัง-ฮาตี ฌางัน ลูมอฮ ยิว นู มือเลา บาซา ฮีบรู     ปาซัน ลาฆู ฮาฆิ บารัก มากัด. กูญา บือซูงุจ     มือเลา จะ     "วะตู ฮาฆิ บารัก มากัด บีลัก อารี เตอ     ลูมอฮ นีบีนี ฌานา นะ กามี     บือเลฮ ดีกิ เดะ กูญา." 2โกะ ปือญูโรฮ ดูวา-บือลัซ อูรัก     กูญา ปาเงน ลูมอฮ มูเระ ซือมูฮา     บรี บือมุน บือซามา     มือเลา ฌางัน กูญา จะ     "เตด ปาโตจ นู กามี นะ ตีงัน ลาฆู อาฌัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บีดา นะ ตูโลก บือกรือฌา ฮาฆิ บารัก มากัด. 3กะฆีเตอ     ดีบราดี เออ     กาเญา กือนา ปีเลฮ ตูโฌฮ อูรัก     เดะ ตืองัฮ กาเญา     ฌาดี ซือมียา อาดา ปือนามา นู บาฌิ     นู ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ปือนอฮ ฌางัน อากัน. กามี นะ ตืองะ โกะ ซือมียา อีตู     บรี บือบือลา ลาฆู อีนี. 4ตาปี กามี นะ ซือมาตา ซรัฮ ญาวา     กะ ลาฆู บือซาโวจ     ฌางัน ลาฆู อาฌัยํ ปือมือเลา นะ ตูฮัด." 5ลูมอฮ ซือมียา บาญะ ซูกา     นู กูญา มือเลา กะฆีเตอ. กูญา ปีเลฮ ซือตีเฟน     นู ปือนอฮ ฌางัน ลาฆู ปือจายา     ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. อาดา ฌูฆา     ฟีลิบ     โปรโครัด     นีกาโน     ตีโมน     ปาเมนัด     ฌางัน นีโกเลา     ซือมียา นังฆรี อันตีโยก     นู ฌาดี ซือมียา มาโซะ ลาฆู ยิว ดัฮ. 6กูญา บรี ตูโฌฮ อูรัก อีตู     บือดีรี     โซะ ฮึลด ลูมอฮ ปือญูโรฮ. โกะ ปือญูโรฮ บือซาโวจ     ตืองะ ตางัน เดะ กูญา อีตู. 7กะฆีเตอ     ปือมือเลา นะ ตูฮัด กือจัย ปี ราตา. อาดา ลูมอฮ มูเระ บือตามัฮ บาญะ     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. อาดา ฌูฆา โกะ ซามี บาญะ อูรัก     นู ตูโรจ ลาฆู ปือจายา ซามา. 8กะฆีเตอ     ซือตีเฟน ฌาดี ซือมียา นู ตูฮัด ฮาลัย บรี ซือลามัจ     ปือนอฮ ดัฮ. ญา มือฆัฮ โตระ     บูวัจ ปือนานา ซีดี นู บือซัยํ     นู ปือและ ซูโงฮ     เดะ ตืองัฮ โกะ ซือมียา บาญะ. 9ตาปี อาดา โกะ ซือมียา มาแรฮ     บลาวัด บือตือฆัฮ ฌางัน ญา. กูญา ฌาดี ซือมียา เดะ รูมัฮ บือมุน นู บลาโลก จะ     รูมัฮ บือมุน นะ ลูมอฮ ปราโซฮ นู ลือปัซ ดัฮ. อาดา ซือมียา นังฆรี ซัยรีน     นังฆรี อาเลกซันดรียา     ฌางัน นังฆรี ซิลีเซีย     นังฆรี เอเซีย ฌูฆา. กูญา ปาคัจ มาแรฮ บือตือฆัฮ ฌางัน ซือตีเฟน. 10ตาปี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ตูโลก ซือตีเฟน     บรี ปือมือเลา นะ ญา ปานัย อากัน. กะฆีเตอ กูญา อีตู นะ ฌือนัฮ เตด บือเลฮ. 11กูญา จูรี ซูวะ ดูเวะ กะ ซือมียา ซือตืองัฮ     บรี กูญา นะ มือเลา จะ     "กามี ดืองัยํ ซือมียา อีนี     มือเลา ตะอารัฮ กะ มูซา     มือเลา ตะอารัฮ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌูฆา." 12กะฆีเตอ     กูญา อาโจบ ลูมอฮ ซือมียา บาญะ     ฌางัน โกะ อูรัก ตูฮา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา อาฌัยํ ลาฆู ปือมือซัด นะ ตูฮัด บรี ฆรูมง มาแรฮ รีฆะ ซือตีเฟน     บาวา ปี กะ ตือปัจ บือมุน บือกีรา. 13กูญา บรี ซือมียา ฌาดี ซะซี     มือเลา มืออูปัย จะ     "ซือมียา อีนี ซือมาตา มือเลา อูจะ กะ รูมัฮ มือญือมัฮ ตูฮัด อีนี     มือเลา อูจะ กะ ปือมือเลา ฮูโกบ นะ มูซา ฌูฆา. 14กามี ดืองัยํ ญา มือเลา จะ     เยซู     ซือมียา ตูโปะ นาซาเรด เตอ     นะ ปรูโตฮ รูมัฮ มือญือมัฮ อีนี     นะ ซาเลด โกะ ฮาดัจ ฮูโกบ     นู มูซา บือเลฮ กีเรบ บรี กะ กีตา ฌูฆา." 15โกะ ลูมอฮ บือมุน บือกีรา นู ดูโดะ เปะ อีตู ซือมูฮา     กูญา ปาคัจ ตีญูง ซือตีเฟน     ลีฮัจ จะ     มูคา นะ ญา จรัฮ บือซายา     ซือรูปา มูคา นะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\