ปือบูวัจ 7

1กะฆีเตอ     กือปาลา ซามี ญา ตาญา ซือตีเฟน จะ     "ลาฆู อีนี ซูโงฮ เฆอ?" 2ซือตีเฟน ตีกัฮ จะ     "โกะ ดีบราดี ฌางัน โกะ อาโปก ซือมูฮา เออ     มือนีงัย เลอ. ตูฮัด นู บือซรี บือซายา เตอ     ญา มาแรฮ ปลีฮัจ กะ อับราฮัม นู บีลาแก นะ กีตา. กาลา อีตู     อับราฮัม อาดา ดูโดะ ลาฆี     เดะ นังฆรี เมโซโปเตเมีย     เตด บือเลฮ ปี ดูโดะ เดะ นังฆรี ฮาราน ลาฆี. 3ตูฮัด มือเลา ฌางัน ญา จะ 'เกา กือนา ตีงัน นังฆรี นะ เกา     ตีงัน โกะ นะบรานะ นะ เกา     กือนา ปี ดูโดะ เดะ นังฆรี อาซิก     นู กู นะ ตูโญะ บรี กะ เกา.' ตูฮัด ญา จะ. 4"กะฆีเตอ อับราฮัม ตรือเบะ ปี     เดะ นังฆรี นะ บักซา คานเดีย     ปี ดูโดะ เดะ นังฆรี ฮาราน. กาลา อาโปก เดะ ญา มาตี ดัฮ     ตูฮัด บรี ญา ตรือเบะ     ดาตัก เดะ เปะ อีตู     มาแรฮ ดูโดะ     เดะ นังฆรี ตือปัจ กาเญา ดูโดะ     บีลัก อารี อีนี. 5"ตาปี ตูฮัด เตด บือเลฮ บรี อับราฮัม     อาดา ตือปัจ ดูโดะ นามา ลาลู     เดะ นังฆรี อีนี. มีเซ-จะ บีดา ตาปะ กากี นะ กาจะ โปด     ฮอย. อับราฮัม ญา ฮอย นานะ ซืออูรัก โปด     ตาปี ตูฮัด บือฌาญี ฌางัน ญา จะ นังฆรี อีนี     นะ ฌาดี ปือซากา นะ ญา     ฌางัน โกะ อานะ กือมอน เดะ ญา. 6ตูฮัด มือเลา กะฆีนี จะ 'โกะ อานะ กือมอน นะ เกา     นะ ปี ดูโดะ เดะ นังฆรี อาซิก. ซือมียา นังฆรี อีตู     นะ บูวัจ บรี กูญา ฌาดี ปราโซฮ     นะ บรี กูญา ดูโดะ ซูซัฮ ฮาฌะ โตระ     ตือดะ ปัจ ราตุซ ตาโฮด. 7กู นะ ฮูโกบ โกะ ซือมียา เดะ นังฆรี อีตู     นู ตือกัด กูญา บรี ฌาดี ปราโซฮ.' ตูฮัด มือเลา ปูลัก จะ 'ลือปัซ อีตู     กูญา นะ ตรือเบะ เดะ นังฆรี อีตู     นะ มาแรฮ มือญือมัฮ กะ กู     ตือปัจ อีนี เลอ.' ตูฮัด ญา จะ. 8"กะฆีเตอ ตูฮัด บรี อับราฮัม บูวัจ ลาฆู กรัจ     ฌาดี ปือนานา นะ ปือมือเลา บือปาคัจ นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     อับราฮัม ฌาดี ปะ นะ อีซัก     บรี ญา ซาโมจ ลาฆู กรัจ อีตู     เดะ อารี ลาปัด. กะฆีเตอ ฌูฆา     อีซัก บูวัจ ลาฆู กรัจ กะ นานะ นะ ญา     ยาโกบ. ยาโกบ โปด     บูวัจ กะฆีเตอ กะ โกะ นานะ กีลากี นะ ญา     นู ฌาดี โกะ บีลาแก นะ ลูมอฮ กีตา ดูวา-บือลัซ อูรัก. 9"ตาปี ลูมอฮ บีลาแก อีตู     บือชี ดือกี กะ โยเซบ     อาดี เดะ กูญา. กูญา ฌูวัน ญา     บรี ฌาดี ปราโซฮ เดะ นังฆรี อียิบ. ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ดูโดะ บือซามา ฌางัน โยเซบ. 10ญา ตูโลก     บรี ญา ลือปัซ เดะ ลาฆู ซูซัฮ ซือมูฮา     บูวัจ บรี ญา ปานัย อากัน. กะฆีเตอ ราฌา ฟาโร นู ราฌา นะ นังฆรี อียิบ     ญา ซูกา กะ โยเซบ. ญา ตืองะ บรี ฌาดี ซือมียา บือบือลา นังฆรี อียิบ     ฌาฆา ฮัจ-ลีฮัจ บาลัย นะ ราฌา ซือมูฮา. 11ฌาดี วะตู อาดา บารัก มากัด ปายัฮ     เดะ นังฆรี อียิบ     เดะ นังฆรี คานาอัน โปด. ฮอย บารัก มากัด ลาลู     บูวัจ บรี โกะ ซือมียา ซูซัฮ ฮาฌะ โตระ. กะฆีเตอ ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา ฮอย บารัก มากัด ฌูฆา. 12วะตู ยาโกบ ดืองัยํ จะ     อาดา บรัซ เดะ นังฆรี อียิบ     กะฆีเตอ ญา ซูโรฮ ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา     บรี กูญา ปี     วะตู ลามูลา อีตู. 13ตานา กูญา ปี     มาโซะ กะ ดูวา กาลี ดัฮ เตอ     โยเซบ ญา บูวัจ บรี โกะ ดีบราดี กราลา จะ     ฌาดี อีซี ญา เลอ. กะฆีเตอ     ราฌา ฟาโร ญา บือเลฮ บือกราลา ฌางัน โกะ ดีบราดี นะ ญา ฌูฆา. 14โยเซบ บาอาฌะ ยาโกบ     อาโปก เดะ ญา     ฌางัน โกะ นะบรานะ นะ ญา     ตูโฌฮ-ปูโลฮ ลีมา อูรัก ซือมูฮา     บรี มาแรฮ ดูโดะ เดะ นังฆรี อียิบ. 15"กะฆีเตอ ยาโกบ ปี ดูโดะ เปะ อีตู. ญา เตอ     ฌางัน ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา ซือมูฮา     กูญา มาตี เปะ อีตู ดัฮ. 16บาดัด นะ กูญา     กือนา บาวา ปี ตานัม เดะ ตูโปะ เซเคม ดัฮ     ตานัม เดะ ฆูฮา นู อับราฮัม บือลี     เดะ โกะ บือแนฮ นะ ฮามอ ตือปัจ อีตู     ฌาดี รือฆา ดูเวะ ปีระ. 17"กาลา ซรือปะ นะ รอจ วะตู ดัฮ     นู ลาฆู ตูฮัด บือฌาญี ฌางัน อับราฮัม อีตู     นะ ฌาดี รือมัก ดัฮ เตอ     ลูมอฮ บักซา อิซราเอน บือตามัฮ พรัด บาญะ     เดะ นังฆรี อียิบ. 18ตือกาลา อีตู     อาดา ราฌา บารู เดะ นังฆรี อียิบ     ฌาดี ซือมียา นู เตด ตาฮู ลาฆู นะ โยเซบ. 19ราฌา อีตู ญา บูวัจ ลาฆู บาอากัน     กีจอฮ ลูมอฮ บักซา นะ กีตา     ญา ฮาตี ฌาฮัจ     ซูโรฮ โกะ บีลาแก นะ กีตา. บรี ตีงัน โกะ นานะ ดือมิ นะ กูญา โซะ ลูวัยํ     บรี มาตี. 20"กาลา อีตู เลอ     มูซา ลือปัซ ดูโดะ เดะ อาปี. ญา ฌาดี นานะ รูปา บือฆาจะ. กะฆีเตอ     เอด อาโปก บือบือลา ญา เดะ รูมัฮ     ฆือนะ ตีฆา บูลัด ดัฮ. 21กาลา กูญา ตีงัน โซะ ลูวัยํ     นานะ นีบีนี นะ ราฌา ฟาโร     ญา ซาโมจ บือบือลา     ซือรูปา บือกะ ฌาดี นานะ นะ ญา. 22มูซา ญา บลาฌัยํ ปานัย     เดะ ลาฆู นะ บักซา อียิบ     ซือมูฮา ราตา. ปือมือเลา นะ ญา     ปือบูวัจ นะ ญา     มือฆัฮ ซูโงฮ เลอ. 23"ตาปี กาลา มูซา อูมอยํ ปัจ-ปูโลฮ ตาโฮด ดัฮ     ญา อีงัจ เดะ ฮาตี     นะ ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ     ลูมอฮ นะบรานะ นะ ญา     ฌาดี ลูมอฮ บักซา อิซราเอน. 24ญา ลีฮัจ บือฆารี ซือมียา บักซา อียิบ     ซืออูรัก     ตืองัฮ กาเตาะ ซือมียา บักซา อิซราเอน     ซืออูรัก. กะฆีเตอ มูซา ญา บูนอฮ บาลัซ     ซือมียา บักซา อียิบ อีตู. 25ญา อีงัจ จะ     โกะ บักซา นะ ญา นะ ตาฮู     นู ตูฮัด ซูโรฮ ญา     บรี ฌาดี ซือมียา ตูโลก กูญา     บรี ลือปัซ. ตาปี ลาฆู อีตู     เตด บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กูญา. 26จรัฮ ปาฆี     ญา มาแรฮ ดาปัจ ซือมียา บักซา อิซราเอน     ดูวา อูรัก     ตืองัฮ บือตือฆัฮ บือกาเตาะ. ญา อีงัจ นะ บรี กูญา บาฌิๆ ปาเระ     ญา มือเลา จะ     'นะบรานะ เออ     กาเญา ฌาดี ดีบราดี เลอ. บูวัจ นามา ปะ กาเญา บือตือฆัฮ บือปาซัน กะฆีนี?' 27"ตาปี ซือมียา นู บูวัจ กาวัด     ญา ตูละ มูซา     มือเลา จะ 'ซาปา ตืองะ เกา     บรี ฌาดี ซือมียา บือบือลา กามี     ซือมียา กรัจ ฮูโกบ กามี? 28เกา อีงัจ นะ บูนอฮ กู     ซือรูปา บือกะ เกา บูนอฮ อูรัก อียิบ อีตู กือมารี เฆอ?' 29"ตานา มูซา ดืองัยํ ปือมือเลา อีตู     ญา ลารี ปี ดูโดะ เดะ นังฆรี มีเดียน. เปะ อีตู ญา บือเลฮ นานะ กีลากี     ดูวา อูรัก. 30"ลือปัซ ปัจ-ปูโลฮ ตาโฮด ดัฮ     เดะ ฮูตัด บูเกะ ซีนัย เตอ     อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด มาแรฮ ปลีฮัจ กะ มูซา     เดะ รือโปะ กายู นู บือญาลา อาปี. 31ตานา มูซา ลีฮัจ ดัฮ     ญา ปือและ-ฮาตี     ญา อาเลฮ ปี ลีฮัจ ดาปิกๆ. อาดา ซูวารา นะ ตูฮัด มือเลา จะ 32'กู นี เลอ     ฌาดี ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     ตูฮัด นะ ลูมอฮ บีลาแก นะ เกา     ฌาดี ตูฮัด นะ อับราฮัม     นะ อีซัก     นะ ยาโกบ ฌูฆา.' "กะฆีเตอ มูซา ญา ตาโกจ     ยู ญาวา กือตัยํ     เตด บรานี นะ ลีฮัจ. 33ตูฮัด มือเลา ฌางัน ญา จะ 'กือนา อูฆัย ปะตาปะ นะ เกา เลอ     ซาเบะ นู เกา บือดีรี อีตู เตอ     ฌาดี ตือปัจ นู จรัฮ บาฌิ นะ กู เลอ. 34ซูโงฮ     กู บือเลฮ ลีฮัจ ลูมอฮ ซือมียา นะ กู     เดะ นังฆรี อียิบ     นู ลูมอฮ บักซา อียิบ บูวัจ กูญา. กู บือเลฮ ดืองัยํ     นู กูญา อีตู กือนา ซูซัฮ     มือรายู ดัฮ. กะฆีเตอ กู ตูโรด มาแรฮ     นะ ตูโลก กูญา บรี ลือปัซ. วะตู อีนี เลอ     โฌฮ     มาแรฮ เลอ. กู นะ ซูโรฮ เกา ปี กะ นังฆรี อียิบ.' ตูฮัด ญา จะ. 35"กะฆีเตอ มูซา นี เลอ     นู กูญา บือเลฮ กีปัซ มือเลา จะ     'ซาปา ตืองะ เกา บรี ฌาดี ซือมียา บือบือลา กามี     ซือมียา กรัจ ฮูโกบ กามี?' ญา เตอ เลอ     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ บรี อาดา ฮูลู-บาลัก มาแรฮ ปลีฮัจ กะ ญา     เดะ รือโปะ กายู อีตู เตอ     บรี ตืองะ ญา     ฌาดี ซือมียา บือบือลา กูญา     ซือมียา ตูโลก กูญา บรี ลือปัซ. 36ญา เตอ เลอ     นู บือเลฮ บาวา ลูมอฮ อิซราเอน     บรี ลือปัซ เดะ นังฆรี อียิบ. ญา บูวัจ ปือนานา ซีดี     นู ปือและ ซูโงฮ     เดะ นังฆรี อียิบ เตอ     เดะ ลาโวจ มีรัฮ เตอ     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา โปด     กือมูฮา ปัจ-ปูโลฮ ตาโฮด ดัฮ. 37มูซา นี เลอ     ฌาดี ซือมียา นู บือเลฮ มือญาเระ กะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน     จะ 'ตูฮัด บือซัยํ เดะ อาตัซ     นะ ตืองะ ซือมียา ซืออูรัก     เดะ นะบรานะ นะ กาเญา     นะ บรี ญา ฌาดี ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     ซือรูปา บือกะ กู เลอ.' ญา จะ. 38"มูซา อีนี เลอ     นู อาดา บือซามา ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา นะ บักซา อิซราเอน     เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา. ญา อาดา ฌางัน ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     นู มือเลา ฌางัน ญา เดะ บูเกะ ซีนัย. ญา อาดา ฌูฆา     ฌางัน โกะ บีลาแก นะ กีตา. ญา เตอ     นู ซาโมจ โกะ ปือมือเลา นะ ตูฮัด     ฌาดี ปือมือเลา นู อาดา กือฌะ     บีดา นะ บรี กะ กีตา. 39มูซา อีนี เตอ     ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา     เตด ยอม มือนีงัย. กูญา กีปัซ ญา. เดะ ฮาตี นะ กูญา     กูญา ซูกา นะ บาลิ ปาเระ ปี กะ นังฆรี อียิบ. 40กูญา มือเลา ฌางัน อาโรน จะ 'บรี เกา บูวัจ บราลา บีดา กีตา     นู นะ บาวา กีตา ปี โซะ ฮึลด. ซาเบะ มูซา อีนี     นู บาวา กีตา ตรือเบะ เดะ นังฆรี อียิบ     ญา ฌาดี กะฮามี     กีตา เตด ตาฮู.' กูญา จะ. 41"กาลา อีตู     กูญา บูวัจ บราลา     ฌาดี ซือรูปา อานะ ลือมู. กูญา อาเมด บารัก มาแรฮ มือนืองะ มือญือมัฮ กะ บราลา อีตู. กูญา บรามัย ซูกา-ฮาตี     เดะ บือนา นู กูญา บูวัจ ตะอาซิก. 42กะฆีเตอ     ตูฮัด ญา อาเลฮ มืองือละ ปี เดะ กูญา     ปลือปัซ บรี กูญา มือญือมัฮ กะ ลูมอฮ บีตัก เดะ โซะ ลาแงะ     บือกะ นู อาดา ฆาแรฮ ดัฮ     เดะ ซูรัจ นะ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด นู จะ 'โอ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน เออ รอจ ปัจ-ปูโลฮ ตาโฮด เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา กาเญา บือเลฮ บูนอฮ โกะ บือนาตัก บีดา มือนืองะ มือญือมัฮ กะ กู เฆอ? บูกัด กะ กู เลอ. 43ตาปี กาเญา บือเลฮ อาเกะ บาวา บาลัย นะ บราลา โมโลก ฌางัน ฆามัยํ บีตัก นะ บราลา เรฟาน ฌาดี บราลา นู กาเญา บูวัจ ตะอาซิก บีดา นะ มาแรฮ มือญือมัฮ. กะฆีเตอ     กู นะ กีกัย กาเญา     ปี ดูโดะ ลือปัซ เดะ นังฆรี บาบิโลน เลอ.' ตูฮัด ญา จะ. 44"เดะ ปาดัก ตานัฮ ตูโฮยํ นู ลือฆา เตอ     ลูมอฮ บีลาแก นะ กีตา     กูญา อาดา บาลัย กาเยด     ตือปัจ มือญือมัฮ กะ ตูฮัด     บือกะ ปือมือเลา บือปาคัจ นะ ญา. บาลัย อีตู กูญา บูวัจ ดัฮ     ซือรูปา บือกะ นู ตูฮัด ปือซัด ฌางัน มูซา บรี บูวัจ     บือกะ จูตอ นู ญา ลีฮัจ ดัฮ. 45โกะ นานะ นะ กูญา ซาโมจ บาลัย อีตู     อาโกจ ปี     ตูโรจ โยซูวา. กูญา มาโซะ ปี     กะ นังฆรี นะ ซือมียา บักซา อาซิก     นู ตูฮัด โปรฮ โซะ ฮึลด กูญา. บาลัย อีตู อาดา ฌูฆา     ตือดะ รอจ กะ วะตู นะ ราฌา ดาวิด. 46"ราฌา ดาวิด ญา กือนา เดะ ฮาตี นะ ตูฮัด เตอ     กะฆีเตอ ญา มีตา นะ บูวัจ บาลัย     ตือปัจ ดูโดะ     บีดา ตูฮัด นะ ยาโกบ. 47ตาปี ราฌา ซะโลโม ฌาดี ซือมียา     นู บูวัจ บาลัย นะ ตูฮัด อีตู. 48ตาปี ตูฮัด นู บือซัยํ เดะ อาตัซ     ญา เตด ดูโดะ เดะ รูมัฮ     นู ตางัน นะ ซือมียา บูวัจ ดัฮ     บือกะ นู ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด ซืออูรัก     บือเลฮ มือเลา ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ 49'ลาแงะ ฌาดี ตือปัจ ดูโดะ นะ กู. ดือนียา โปด     ฌาดี บือกะ ปาปัด ซาโมจ ตาปะ กากี นะ กู. กาเญา นะ บูวัจ รูมัฮ กะฮามี เลอ     บีดา กู นะ ดูโดะ? เปะ ดีฮา     ฌาดี ตือปัจ บราดู ซือนัง นะ กู? 50ฌาดี ตางัน นะ กู ตะอาซิก     นู บือฌาดี บือนา อีนี ซือมูฮา     บูกัด เฆอ?' ตูฮัด ญา จะ. 51"โอ กาเญา     บักซา บาตัฮ     ฮาตี ตือฆัยํ     ตือลีงา ตูลี เลอ. กาเญา กือตัก ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ซือลาลู. ลูมอฮ บีลาแก นะ กาเญา บูวัจ กะฮามี     กาเญา บูวัจ กะฆีเตอ ฌูฆา. 52เดะ ลูมอฮ ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด     อาดา ซาปา     นู ลูมอฮ บีลาแก นะ กาเญา เตด บือเลฮ ปรือกัด เฆอ? กูญา บูนอฮ โกะ ซือมียา อีตู     นู มือญาเระ ดูลู     ปาซัน ซือมียา บือกรือฌา นะ ตูฮัด     นู บาฌิ-ตือปัจ     นู นะ มาแรฮ เตอ. กาลา อีนี     กาเญา บูวัจ กือบลากัก กะ ซือมียา อีตู     บูนอฮ ญา ฮาบิฮ ดัฮ. 53กาเญา เลอ     นู ซาโมจ ปือมือเลา ฮูโกบ     เดะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด     ตาปี เตด บือเลฮ บูวัจ ตูโรจ ดัฮ เลอ." ซือตีเฟน ญา จะ. 54ตานา กูญา อีตู มือนีงัย ลาฆู อีนี ดัฮ     กูญา บืออีเซด ซูโงฮ     กาจิ ฆีฆี     ฆือแญะ กะ ซือตีเฟน. 55ตาปี ซือตีเฟน     ญา ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา ลางอฮ ปาลา กะ ลาแงะ     ญา ลีฮัจ ตูฮัด นู บือซรี บือซายา     อาดา ฌางัน เยซู บือดีรี โซะ กานัน นะ ญา. 56กะฆีเตอ ญา มือเลา จะ     "นี เลอ. กู ลีฮัจ ลาแงะ บูกา บือฆรือลก ดัฮ. อาดา นานะ นะ อูมัจ-ซือมียา ญา บือดีรี โซะ กานัน นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ." 57ตาปี โกะ ซือมียา ซือมูฮา     มือเลา บือซูระ. กูญา กือจัจ ตือลีงา     บลารี ปี มารือมา ซือมูฮา     กะ ซือตีเฟน. 58กูญา โปรฮ ญา ปี กะ ลูวัยํ นังฆรี. กูญา อาเมด บาตู ลีปัยํ     บีดา นะ บูนอฮ ญา. โกะ ซือมียา นู ฌาดี ซะซี อาดู ซือตีเฟน     กูญา ตีงัน บาฌู เดะ กากี นะ อูรัก มูดา     ซืออูรัก     ปือนามา จะ     เซาโล. 59กูญา อาเมด บาตู ลีปัยํ กะ ซือตีเฟน ซือรูโลยํ. โซะ ซือตีเฟน     ญา ตืองัฮ มีตา เดะ ตูฮัด จะ     "โอ ตูฮัด เยซู     มีตา บรี ซาโมจ ซือมืองัจ นะ กู ฌูฆา." 60ญา ตูกู ลูโตจ     บือซูระ จะ     "มีตา เดะ ตูฮัด     ฌางัน ฮูโกบ กูญา กรานา ซาลัฮ อีนี." ซูดัฮ มือเลา กะฆีเตอ     ญา มาตี ดัฮ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\