ปือบูวัจ 8

1นู กูญา บูนอฮ ซือตีเฟน เตอ     เซาโล ญา ลีฮัจ จะ     บาฌิ ฌูฆา เลอ. ตะเดะ อารี อีตู เลอ     ลูมอฮ นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     กูญา กือนา ลาฆู ปรือกัด ซูซัฮ โตระ     บูวัจ บรี กูญา ลารี จัฮ-บือลัฮ     ปี กะ นังฆรี ยูเดีย     นังฆรี ซะมาเรีย     ราตา. ตาปี โกะ ปือญูโรฮ กูญา เตด ลารี. 2อาดา ซือมียา นู ตูเฮะ กะ ตูฮัด     กูญา บาวา บาดัด นะ ซือตีเฟน ปี ตานัม. กูญา มือนาแงฮ บือปาโตด     ซูวารา บือซัยํ. 3ตาปี โซะ เซาโล     ญา ซูกา บรี ลูมอฮ นะ ตูฮัด บือนาซา ฮาบิฮ. ญา ปี มาโซะ รูมัฮ อีนี     รูมัฮ อีตู     รีฆะ โกะ กีลากี     โกะ นีบีนี     อีเระ บาวา บือปี     บอฮ เดะ ปือฌารา. 4โกะ ซือมียา นู จัฮ-บือลัฮ ดัฮ เตอ     กูญา ปี ราตา     มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด. 5โซะ ฟีลิบ เตอ     ญา ปี รอจ กะ นังฆรี ซะมาเรีย บรี กะ กูญา ตาฮู จะ     เยซู ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ. 6ตานา โกะ ซือมียา บาญะ ดืองัยํ ปือมือเลา นะ ฟีลิบ     ลีฮัจ ปือนานา ซีดี นู ญา บูวัจ ดัฮ     กูญา ปาคัจ ซูกา นะ มือนีงัย กะ ญา. 7ซือมียา บาญะ นู อาดา ฮาตู ตะอารัฮ     บูวัจ บรี กูญา ราโซะ เตอ     โกะ ฮาตู อีตู ตรือเบะ ฮาบิฮ ดัฮ     บือซูระ ซูวารา บือซัยํ. ซือมียา บาญะ นู ฮอย อูรัจ     นู จาเปะ เตอ     ฟีลิบ บือบือลา บรี ลือฆา บาฌิ ดัฮ. 8กะฆีเตอ ลูมอฮ ซือมียา เดะ นังฆรี อีตู     กูญา ซูกา-ฮาตี บาญะ. 9ตาปี เดะ นังฆรี อีตู     อาดา ซือมียา ซืออูรัก     ปือนามา จะ ซีโมน. ลามา ดัฮ     ญา บือฆูรู อาเย-ลือมู     มืองากู จะ     อีซี ญา ฌาดี ซือมียา ซัยํ-บือซัยํ. ญา บูวัจ บรี โกะ ลูมอฮ ซะมาเรีย ปือและ-ฮาตี. 10กูญา ซือมูฮา มือนีงัย กะ ญา     ตะเดะ ซือมียา ฮาฌะ     รอจ กะ ซือมียา กายา. กูญา ปาคัจ มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี     ญา ฌาดี ซือมียา ซีดี เลอ. ญา อาดา ฆูรู นู กรัซ ซูโงฮ." 11ลามา ดัฮ     ญา บือฆูรู อาเย-ลือมู กะฆีเตอ     บรี กูญา ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ. กะฆีเตอ     ลูมอฮ กูญา มือนีงัย ตูโรจ กะ ญา. 12ฟีลิบ ญา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     ปาซัน ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บือบือลา     ฌาดี ราฌา นะ อูมัจ-ซือมียา ปาซัน ลาฆู นะ เยซู     ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู. กะฆีเตอ     อาดา บาญะ ซือมียา ปือจายา     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. อาดา ฌางัน โกะ กีลากี     ฌางัน โกะ นีบีนี ซามา. 13ซีโมน ฌูฆา     ญา ปือจายา     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ. ญา อาดา ดาปิก ฌางัน ฟีลิบ. ตานา ญา ลีฮัจ ฟีลิบ บูวัจ ปือนานา ซีดี นู มือฆัฮ     ญา โปด ปือและ-ฮาตี ซูโงฮ เลอ. 14กาลา โกะ ปือญูโรฮ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ดืองัยํ ดัฮ     นู ลูมอฮ บักซา ซะมาเรีย ซาโมจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ดัฮ     กูญา ซูโรฮ เปโตร ฌางัน โยฮัน     ปี กะ ลูมอฮ กูญา. 15ตานา กูญา ดูวา อูรัก รอจ ดัฮ     กูญา บือซาโวจ     บรี ลูมอฮ ซือมียา นะ ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. 16ลูมอฮ กูญา บือเลฮ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     เดะ นามา นะ ตูฮัด เยซู     ตาปี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เตด บือเลฮ ตูโรด มาแรฮ กะ กูญา ลาฆี. 17กะฆีเตอ โกะ ปือญูโรฮ ดูวา อูรัก     กูญา ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา นะ โกะ ซือมียา     บูวัจ บรี กูญา ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. 18โซะ ซีโมน ญา ลีฮัจ จะ     นู โกะ ปือญูโรฮ ตืองะ ตางัน เดะ ลูมอฮ ซือมียา     บูวัจ บรี กูญา ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ     ญา อาเมด ดูเวะ มาแรฮ     นะ บรี กะ โกะ ปือญูโรฮ 19มือเลา จะ     "มีตา บรี กู นะ บือเลฮ บูวัจ ลาฆู อีนี. บรี กู ตืองะ ตางัน เดะ ซือมียา ดีฮา     ญา นะ ซาโมจ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด." ญา จะ. 20ตาปี เปโตร มือเลา ฌางัน ซีโมน จะ     "บรี เกา นะ ฌาฮานัม     ฌางัน ดูเวะ นะ เกา ซามา. เกา อีงัจ นะ ซูโรฮ ดูเวะ     บรี เกา บือเลฮ บูวัจ ลาฆู อีนี. ตาปี ลาฆู อีนี เตอ     ตูฮัด เลอ     นู ฮาลัย บรี. 21เกา ฮอย บาฮาเฆด เดะ ลาฆู อีนี เลอ. ฮาตี นะ เกา     เตด รือมัก ฌางัน ตูฮัด เลอ. 22บราเลฮ-ฮาตี เลอ     ตีงัน ลาฆู ฌาฮัจ นะ เกา นู อีนี. มีตา เลอ     เดะ ตูฮัด     บรี ญา อาเกะ ดูซา     นู เกา อีงัจ เดะ ฮาตี ดัฮ. 23กามี ลีฮัจ จะ     เกา ซาเกะ-ฮาตี     ดือกี กะ กาวัด เลอ. ดูซา นะ เกา     บูวัจ บรี เกา ซือรูปา ลือกัจ เดะ ปือฌารา ดัฮ." เปโตร ญา จะ. 24กะฆีเตอ ซีโมน ตีกัฮ กะ กูญา ดูวา อูรัก จะ     "มีตา บือซาโวจ กะ ตูฮัด บือซัยํ บีดา กู เลอ     บรี กู เตด กือนา ลาฆู นู เกา มือเลา ดัฮ." ญา จะ. 25กาลา กูญา ดูวา อูรัก บือเลฮ มือเลา ฌาดี ซะซี     มือญาเระ ปือมือเลา นะ ตูฮัด ดัฮ     กูญา บาลิ ปี     กะ นังฆรี เยรูซาเลม. เดะ ตืองัฮ ฌาลัด     กูญา มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ     เดะ ตูโปะ บักซา ซะมาเรีย     บาญะ ตือปัจ. 26อาดา ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด มือเลา กะ ฟีลิบ จะ     "ตรือเบะ ปี เลอ     โซะ บารัจ-ดายา     รอจ กะ ฌาลัด     นู มาแรฮ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม     ปี กะ นังฆรี ฆาซา." ญา จะ. ฌาลัด อีตู เตอ     ฮอย ซาปา ซูโรฮ ดัฮ. 27กะฆีเตอ ฟีลิบ ตรือเบะ ปี โซะ อีตู. นี เลอ     เดะ ฌาลัด อีตู     อาดา ซือมียา บักซา เอทีโอเปีย     ซืออูรัก. ญา เตอ     ฮูลู-บาลัก นะ ราฌา กันดาซี     นู ฌาดี ราฌา นีบีนี นะ นังฆรี อีตู. ฮูลู-บาลัก อีตู     ญา บือบือลา บือนา บารัก บรือฆา ซือมูฮา นะ ราฌา. ญา ซูดัฮ ปี มือญือมัฮ ตูฮัด     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ. 28ญา ตืองัฮ ปาเระ กะ นังฆรี นะ ญา. ญา ดูโดะ เดะ ซือตรี กูดา     บาจา ซูรัจ นะ อิซายา     ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด. 29กะฆีเตอ ซือมืองัจ นะ ตูฮัด มือเลา กะ ฟีลิบ จะ     "ปี ญาเปะ ซือตรี กูดา อีตู เลอ." 30กะฆีเตอ     ฟีลิบ บลารี ปี กะ ซือตรี     ดืองัยํ ซือมียา อีตู ตืองัฮ บาจา ซูรัจ นะ อิซายา. กะฆีเตอ ฟีลิบ ตาญา จะ     "นู เกา บาจา เตอ     บือเลฮ มาโซะ เดะ ฮาตี เฆอ?" 31ฮูลู-บาลัก อีตู ตีกัฮ จะ     "นะ มาโซะ เดะ ฮาตี บือเลฮ กะฮามี? ฮอย ซือมียา ตูโลก มือญาเระ บรี กะ กู." กะฆีเตอ ญา บืออาฌะ ฟีลิบ ญาแญะ ซือตรี นะ ญา     ดูโดะ บือซามา. 32นี เลอ     ญา ตืองัฮ บาจา ซูรัจ ปือมือเลา นะ ตูฮัด นู จะ "ญา เลอ     ญา ซือรูปา กะ กาเมก     นู อูรัก บาวา ปี บูนอฮ. ญา เลอ     ซือรูปา กะ อานะ กาเมก บือดีรี ซืองะ     โซะ ฮึลด อูรัก ฆูติก บูลู นะ ญา. ญา โปด     เตด บือเลฮ มือเลา นามาๆ กะฆีเตอ ฌูฆา. 33ญา เตอ     กือนา กาจะ บรี รือนัฮ กือนา กรัจ ฮูโกบ     เตด กือนา ลาฆู. ฮอย ซาปา นู บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อานะ กือมอน นะ ญา กรานา ญา กือนา กรัจ ตรือเบะ     ตีเมา บรี อาดา ฮีโดะ เดะ ดือนียา ลาฆี." 34กะฆีเตอ ฮูลู-บาลัก อีตู ตาญา ฟีลิบ จะ     "ซือมียา ตูโดฮ ลาฆู นะ ตูฮัด อีนี     มือเลา ปาซัน ลาฆู นะ ซาปา? ลาฆู ญาวา ตะอาซิก เฆอ? ลาฆู ซือมียา อาซิก เฆอ?" 35กะฆีเตอ ฟีลิบ ญา ฮึนตะ เดะ ตือนอซ อีตู เตอ     มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ เยซู     กะ ฮูลู-บาลัก. 36ตานา บือฌาลัด ปี     กูญา รอจ กะ ตือปัจ อาดา อาเย. ฮูลู-บาลัก อีตู มือเลา จะ     "ลีฮัจ เลอ     อาดา อาเย. กู นะ ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. อาดา นามา นะ กือตัก เฆอ?" 38กะฆีเตอ ญา ซูโรฮ ซือตรี บราดู. กูญา ดูวา อูรัก ตูโรด บรือเมา เดะ อาเย. กะฆีเตอ ฟีลิบ เตอ     ญา บูวัจ บรี ฮูลู-บาลัก อีตู     ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ. 39ตานา กูญา ญาแญะ เดะ อาเย     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด บาวา ฟีลิบ บือปี. ฮูลู-บาลัก อีตู เตด บือฆารี ญา ดัฮ. กะฆีเตอ ฮูลู-บาลัก อีตู     ญาแญะ ซือตรี ปี. ญา ซูกา-ฮาตี บาญะ เลอ. 40ตาปี ฟีลิบ มาแรฮ รอจ กะ นังฆรี อาโซโต. ญา ปี ลาลู นังฆรี อีตู     มือญาเระ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด เดะ ตูโปะ ราตาๆ     ยู รอจ กะ นังฆรี ซีซาเรีย.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\