ปือบูวัจ 9

1เดะ วะตู อีตู     เซาโล ญา มือเลา มืออารับ     นู ญา ซูกา บูนอฮ ลูมอฮ มูเระ นะ ตูฮัด. กะฆีเตอ ญา ปี ซารี กือปาลา ซามี 2มีตา ซูรัจ     กะ ลูมอฮ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว     เดะ นังฆรี ดามัดกัด. ฌาดี ซูรัจ นู จะ     ดัฮ เซาโล ดาปัจ ซาปา     นู ตูโรจ ลาฆู นะ เยซู     กือนา รีฆะ กูญา เลอ     เตด-จะ กีลากี นีบีนี โปด     อีกัจ กูญา     บาวา บือปี กะ นังฆรี เยรูซาเลม. 3ตานา เซาโล ฌาลัด ปี ดาปิก นังฆรี ดามัดกัด     ดัดดัด     อาดา ซายา จรัฮ ดาตัก เดะ ลาแงะ     บรือเงา โซะ กือลีลิก ญา. 4ญา รือบัฮ กะ ตานัฮ. ญา ดืองัยํ บูงี ซูวารา     นู มือเลา ฌางัน ญา จะ     "เซาโล     เซาโล เออ     บูวัจ นามา ปะ เกา ตืองัฮ ปรือกัด กู?" 5เซาโล มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     เกา ฌาดี ซาปา?" ตูฮัด ญา มือเลา จะ     "กู นี เลอ     ฌาดี เยซู     นู เกา ตืองัฮ ปรือกัด. 6ตาปี บีกัซ เลอ     มาโซะ กะ นังฆรี. โซะ อีตู     อาดา ซือมียา นู นะ บรี เกา ตาฮู จะ     เกา กือนา บูวัจ กะฮามี." ญา จะ. 7โกะ ซือมียา นู ปี ซามา     กูญา บือดีรี ซืองะ     มือเลา เตด ตรือเบะ. กูญา ดืองัยํ อาดา บูงี ซูวารา     ตาปี กูญา เตด บือฆารี ซาปา. 8เซาโล บีกัซ บือดีรี. ญา ญรือลัก มาตา     ตาปี เตด บือเลฮ บือฆารี นามา. กะฆีเตอ กูญา ปือฆัก ตางัน นะ ญา     ตูโตด บาวา ปี มาโซะ กะ นังฆรี ดามัดกัด. 9อาดา ตีฆา อารี     ญา ลีฮัจ เตด บือฆารี นามา โปด. ญา เตด มากัด นามา     เตด โอะ นามา ฌูฆา. 10เดะ นังฆรี ดามัดกัด     อาดา มูเระ ซืออูรัก     ปือนามา จะ     อานานียา. ตูฮัด มาแรฮ ปลีฮัจ กะ ญา     มือเลา จะ     "อานานียา เออ." อานานียา ตีกัฮ จะ     "ตูฮัด เออ     กู อาดา โตะ อีนี เลอ." 11กะฆีเตอ ตูฮัด มือเลา ฌางัน ญา จะ     "บีกัซ เลอ. ปี กะ ฌาลัด นู ปือนามา จะ     ฌาลัด รือมัก     ปี มียา ซือมียา นังฆรี ทาซัด ซืออูรัก     นู ปือนามา เซาโล     นู อาดา ดูโดะ เดะ รูมัฮ นะ ยูดา. นี เลอ     ญา ตืองัฮ บือซาโวจ. 12ญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ซืออูรัก ปือนามา อานานียา     มาแรฮ มาโซะ     ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา นะ ญา     บีดา บรี ญา นะ บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ปูลัก." 13ตาปี อานานียา มือเลา จะ     "ตูฮัด เออ     บาญะ ซือมียา บือเลฮ บีตาฮู กะ กู     ปาซัน ซือมียา อีนี ดัฮ. ญา บือเลฮ บูวัจ ลาฆู ฌาฮัจ บาญะ     กะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม. 14ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ บรี ซูรัจ กะ ญา     บรี ญา นะ รีฆะ อีกัจ     ราตา ซือมียา เดะ นังฆรี อีนี     นู บือซาโวจ ตรือเบะ นามา นะ เกา." 15ตาปี ตูฮัด มือเลา ฌางัน ญา จะ     "ปี เลอ. กรานา กู ปีเลฮ ญา ดัฮ     บรี ญา ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ กู     บรี ญา นะ มือญาเระ บรี ตาฮู     ปาซัน นามา นะ กู     กะ ลูมอฮ บักซา อาซิก เลอ     กะ โกะ ราฌา     กะ ลูมอฮ บักซา อิซราเอน ฌูฆา. 16กะฆีเตอ     กู นี เลอ     นะ บรี กะ ญา ลีฮัจ     นู ญา นะ กือนา ตาฮัด ซูซัฮ     กือนา ซาเกะ บาญะ     กรานา นามา นะ กู." ตูฮัด ญา จะ. 17กะฆีเตอ อานานียา เตอ     ญา ปี มาโซะ กะ รูมัฮ อีตู ดัฮ     ตืองะ ตางัน เดะ ญาวา นะ เซาโล. ญา มือเลา จะ     "มิ เซาโล เออ. ตูฮัด ซูโรฮ บรี กู มาแรฮ. ญา เตอ     เยซู นู ปลีฮัจ กะ เกา     ตืองัฮ เกา ฌาลัด มาแรฮ กะ อีนี. ญา ซูโรฮ กู มาแรฮ     บรี เกา นะ ลีฮัจ บือฆารี ปูลัก     บรี เกา นะ ปือนอฮ ฌางัน ซือมืองัจ นะ ตูฮัด." ญา จะ. 18ดัดดัด     อาดา บารัก ซือรูปา ซีซิ     ฆูรก ตรือเบะ เดะ มาตา นะ เซาโล ดัฮ. ญา บือเลฮ ลีฮัจ บือฆารี ปูลัก. กะฆีเตอ     ญา บีกัซ     ซาโมจ ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย. 19ตานา ญา มากัด ดัฮ     ญา ตือฆัยํ-อูรัจ ปูลัก เลอ. กะฆีเตอ     เซาโล ดูโดะ บือซามา ฌางัน โกะ มูเระ เดะ นังฆรี ดามัดกัด     ซา วะตู. 20ญา เตด ลามัจ นู นะ มาโซะ ปี     กะ รูมัฮ บือมุน นะ บักซา ยิว     มือญาเระ ปาซัน ลาฆู นะ เยซู     บรี กูญา ตาฮู จะ     ญา เตอ เลอ     ฌาดี นานะ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 21ซือมียา ซือมูฮา นู ดืองัยํ ญา     กูญา ปือและ-ฮาตี     มือเลา จะ     "ซือมียา อีนี บูกัด เฆอ     นู บือเลฮ บูนอฮ โกะ ซือมียา ตูเฮะ กะ นามา นะ เยซู     เดะ นังฆรี เยรูซาเลม? ญา เตอ     บือเลฮ มาแรฮ กะ กียัด     บีดา นะ รีฆะ อีกัจ ลูมอฮ อีนี     บาวา กูญา บือปี กะ ลูมอฮ ซามี ซัยํ-บือซัยํ     บูกัด เฆอ?" กูญา จะ. 22ตาปี เซาโล มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด     กรัซ ลาฆี. ญา บรี ลีฮัจ กือมัซๆ จะ     นู เยซู ฌาดี ราฌา นู บรี ซือลามัจ นู ตูฮัด ซูโรฮ มาแรฮ ดัฮ. กะฆีเตอ ลูมอฮ บักซา ยิว     เดะ นังฆรี ดามัดกัด กูญา ซือบะ. กูญา ฮอย นามา นะ ตีกัฮ ลาฆี. 23ตานา บาญะ อารี ลือปัซ ดัฮ     โกะ บักซา ยิว บือกีรา บือซามา จะ     นะ บูนอฮ เซาโล. 24ตาปี เซาโล ดืองัยํ ดัฮ     นู กูญา บือกีรา นะ บูวัจ กะฮามี. ซียัก มาลับ โปด     กูญา อาดา ซือมียา ฌาฆา เดะ ปีตู นังฆรี     นาตี นะ บูนอฮ ญา. 25ตาปี โซะ มาลับ     โกะ มูเระ นะ เซาโล     บรี ญา มาโซะ ดูโดะ เดะ ราฆา บือซัยํ     บรี บือตูโรด ปี โซะ ดีนิง นังฆรี     ลือปัซ ดัฮ. 26ตานา เซาโล รอจ กะ นังฆรี เยรูซาเลม ดัฮ     ญา กูวาซา นะ บือซามา ฌางัน ลูมอฮ มูเระ นะ เยซู. ตาปี กูญา ตาโกจ เดะ ญา     เตด ปือจายา จะ     ญา ฌาดี มูเระ ดัฮ. 27ตาปี บานาบัด ยอม ตูโลก ญา     บาวา บือปี ดาปัจ ลูมอฮ ปือญูโรฮ นะ ตูฮัด. ญา มือญาเระ กะ กูญา จะ     นู เซาโล บือเลฮ ลีฮัจ ตูฮัด เดะ ตืองัฮ ฌาลัด ดัฮ     นู ตูฮัด บือเลฮ มือเลา ฌางัน ญา ดัฮ     นู ญา บรานี มือญาเระ ลาฆู นะ เยซู     เดะ นังฆรี ดามัดกัด ดัฮ. 28กะฆีเตอ เซาโล ดูโดะ บือซามา ฌางัน กูญา. ญา ฮาตี บรานี     บือฌาลัด ปี มาแรฮ เดะ นังฆรี เยรูซาเลม ราตา     มือญาเระ ลาฆู นะ ตูฮัด. 29ญา มือเลา บือตีกัฮ-ตีกัฮ ฌางัน ลูมอฮ ยิว นู มือเลา บาซา กรีก     ตาปี กูญา ซารี ตาดัฮ นะ บูนอฮ ญา บูวัก. 30กาลา โกะ ดีบราดี ตาฮู ลาฆู อีตู     กูญา บาวา เซาโล บือปี     กะ นังฆรี ซีซาเรีย     อาตัจ ญา ปี กะ นังฆรี ทาซัด. 31กะฆีเตอ ลูมอฮ นะ ตูฮัด ราตา เดะ นังฆรี ยูเดีย     นังฆรี ฆาลิลี     นังฆรี ซะมาเรีย โปด     กูญา ดูโดะ ซือนัง. กูญา ปือจายา กือฌะ-กือมัซ ซือรูโลยํ. กูญา ฌาลัด ตูเฮะ กะ ตูฮัด. ซือมืองัจ นะ ตูฮัด ตูโลก กูญา     บรี บือตามัฮ บาญะ. 32วะตู เปโตร ฌาลัด ปี มาแรฮ ราตา     ญา ปี ฌือเงาะ ลีฮัจ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     นู ดูโดะ เดะ ตูโปะ ลิดดา. 33เปะ อีตู     ญา ดาปัจ อูรัก กีลากี ซืออูรัก     ปือนามา อัยนียัด. ญา ฮอย อูรัจ     ลาปัด ตาโฮด ดัฮ     ซือมาตา ฆูแลก เดะ ตือปัจ ตีโนะ. 34เปโตร มือเลา ฌางัน ญา จะ     "อัยนียัด เออ     เยซู คริด     ญา บรี เกา ซือนัง ญาวา. บีกัซ เลอ     ฆูโลก ลือปัจ นะ เกา เลอ." ดัดดัด อัยนียัด บีกัซ ดัฮ. 35ลูมอฮ ซือมียา ซือมูฮา นู ดูโดะ เดะ ตูโปะ ลิดดา     เดะ ตานัฮ ราตา นู ปือนามา ซาโรน โปด     กูญา ลีฮัจ ญา. กูญา อาเลฮ มาแรฮ ตูโรจ กะ ตูฮัด. 36เดะ ตูโปะ ยบพา     อาดา มูเระ นีบีนี ซืออูรัก     ปือนามา ทาบีทา. เดะ บาซา กรีก     นามา นะ ญา ฌาดี โดระคัด     (ฌาดี-จะ     รูซา). นีบีนี อีตู บูวัจ บาฌิ ซือลาลู     เตด บราดู ตูโลก โกะ อูรัก ฮาฌะ. 37กาลา อีตู     ญา เตด ซือนัง ญาวา     มาตี ดัฮ. กูญา บือมานี บาดัด นะ ญา     บอฮ เดะ รูวัก โซะ อาตัซ. 38ตูโปะ ยบพา เตด บราปา ฌาโวฮ     เดะ ตูโปะ ลิดดา. ลูมอฮ มูเระ ดืองัยํ ดัฮ     นู เปโตร อาดา เปะ อีตู. กะฆีเตอ     กูญา ซูโรฮ ซือมียา ดูวา อูรัก ปี     นะ ปูโฌะ เปโตร     มือเลา จะ     "โฌฮ     ปี กะ ตูโปะ กามี งัจบางัจ เลอ." 39กะฆีเตอ เปโตร บีกัซ     ปี ซามา ฌางัน ดูวา อูรัก อีตู. รอจ ดัฮ     กูญา บาวา ปี กะ รูวัก โซะ อาตัซ อีตู. อาดา นีบีนี ฌานา     บาญะ อูรัก     กือลีลิก เปโตร. กูญา ตืองัฮ มือนาแงฮ     ซาเมน บูวัจ บรี ญา ลีฮัจ โกะ กาเยด บาฌู     นู โดระคัด ฌาเฮะ ดัฮ     วะตู ญา อาดา ฮีโดะ ลาฆี. 40เปโตร บรี กูญา ซือมูฮา     ตรือเบะ ปี กะ โซะ ลูวัยํ. ญา ตูกู ลูโตจ     บือซาโวจ. ลือปัซ อีตู     ญา อาเลฮ     มือเลา ฌางัน บาดัด จะ     "ทาบีทา เออ     บีกัซ เลอ." กะฆีเตอ ทาบีทา     ญา ญรือลัก มาตา. ตานา ญา ลีฮัจ เปโตร     ญา บีกัซ ดูโดะ. 41เปโตร อาเงา ตางัน     ตูโลก บรี บือดีรี. กะฆีเตอ ญา บลาโลก ลูมอฮ ซือมียา ปือจายา     ลูมอฮ นีบีนี ฌานา     ซรัฮ ทาบีทา บรี กะ กูญา     ฮีโดะ ดัฮ. 42เดะ ตูโปะ ยบพา ราตา     โกะ ซือมียา ดืองัยํ ลาฆู อีนี ดัฮ. บาญะ ซือมียา มาแรฮ ปือจายา กะ ตูฮัด. 43กะฆีเตอ เปโตร ดูโดะ เดะ ตูโปะ ยบพา     บาญะ อารี. ญา นูปัก เดะ รูมัฮ นะ ตูกัก บูวัจ กูเละ บือนาตัก ซืออูรัก     ปือนามา ซีโมน.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\