โกโลซี 1

1กู     เปาโล     นู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     ตูโรจ นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือคานะ ดัฮ     กู ฌางัน ทิโมที     นู ฌาดี อาดี-บราดี นะ กีตา     กามี ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี 2อาตัจ กะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี โกโลซี     นู ฌาดี อาดี-บราดี     ฮาตี รือมัก     ปือจายา กะ เยซู คริด. มีตา เดะ ตูฮัด     อาโปก นะ กีตา     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา     ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3วะตู กามี บือซาโวจ     ปาซัน ลาฆู นะ กาเญา     กามี ซือลาลู บรี ซือลามัจ     กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ฌาดี อาโปก เดะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา 4ซาเบะ กามี ดืองัยํ ดัฮ     นู กาเญา ปือจายา กะ เยซู คริด เตอ     นู กาเญา ซายัก กะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     ซือมูฮา เตอ. 5นู กาเญา ปือจายา     ซายัก กะฆีนี     ซาเบะ กาเญา จาดัก นะ ดาปัจ     บือนา นู ตาโรฮ ดูลู     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     บีดา กาเญา เตอ. ลาฆู อีนี     กาเญา ดืองัยํ ดูลู ดัฮ     กาลา กาเญา ดืองัยํ ลาฆู นู ซูโงฮ     จะ     บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด. 6บรีตา นู บาฌิ อีนี     มาแรฮ รอจ กะ กาเญา ดัฮ     ซือรูปา บือกะ มาแรฮ รอจ กะ ลูมอฮ ซือมียา     ราตา ดือนียา     ฌาดี ซือรูปา ปูโฮด กายู     นู อาดา บูวัฮ บาฌิ เตอ     นู บือตูโมฮ บาญะ ดัฮ. กะฆีเตอ ฌูฆา     ญา บือบูวัฮ บาฌิ เดะ โซะ ลูมอฮ กาเญา ดัฮ. ตะเดะ อารี อีตู     นู กาเญา ดืองัยํ ลาฆู อีตู ดัฮ     ญา บรี ลาฆู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ญา ฮาลัย บรี ซือลามัจ เตอ     มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา บือซูโงฮ-ซูโงฮ. 7ลาฆู อีตู     กาเญา บลาฌัยํ เดะ เอปาฟรัด ดัฮ. ญา เตอ     ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     บือซามา ฌางัน กามี     นู กามี ซายัก. ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา นะ เยซู คริด     ฮาตี รือมัก     บีดา กาเญา. 8ญา เลอ     นู บรี กะ กามี ตาฮู     ปาซัน จะ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     ญา บูวัจ บรี กาเญา บือซายัก-ซายัก กะฮามี เลอ. 9กะฆีเตอ เลอ     ตะเดะ อารี อีตู     นู กามี ดืองัยํ ลาฆู นะ กาเญา ดัฮ     กามี บือซาโวจ     บีดา กาเญา     เตด บราดู. กามี มีตา เดะ ตูฮัด     บรี กาเญา ตาฮู     ปือนอฮ เดะ ฮาตี     ลาฆู นู ตูฮัด บือคานะ     ฌาดี-จะ     บรี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นะ บูวัจ บรี กาเญา อาดา อากัน ซูโงฮ     บรี ลาฆู นะ ตูฮัด     นะ มาโซะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา. 10กะฆีเตอ     กาเญา นะ ตูโรจ ฌิบาฌิ     นู ปาโตจ ฌางัน ตูฮัด     นะ บูวัจ บรี ญา ซูกา-ฮาตี ซือลาลู. กะฆีเตอ ฌูฆา     กาเญา นะ บือบูวัฮ     เดะ โกะ ปือบูวัจ นู บาฌิ ซือมูฮา     นะ ตาฮู ตูฮัด     บาฌิ บือตามัฮ ซือรูโลยํ. 11มีตา บรี ตูฮัด     นะ บูวัจ บรี กาเญา     ตือฆัยํ-อูรัจ ซูโงฮ     โซะ ฮาตี     ซือรูปา บือกะ นู ปือมือฆัฮ     นู บือซรี     นะ ญา. กะฆีเตอ     กาเญา นะ ฌาดี ซือมียา กือฌะ-ฮาตี     นู ตาฮัด ลามา เตอ     ซูกา-ฮาตี เลอ. 12กาเญา กือนา บรี ซือลามัจ กะ อาโปก เดะ อาตัซ     นู บูวัจ บรี กาเญา ปาโตจ นะ ซาโมจ บาฮาเฆด     เดะ ปือซากา นะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด     เดะ ดือนียา บารู นะ ตูฮัด นู จรัฮ ซูโงฮ. 13อาโปก เดะ อาตัซ     ญา ตูโลก กีตา     บรี ลือปัซ     เดะ ฮูโกบ โซะ กือลับ     บรี กีตา บราเกะ มาแรฮ มาโซะ ดัฮ     กะ ลูมอฮ ซือมียา อีตู     นู อาดา เยซู     นานะ นะ ญา นู ญา ซายัก เตอ     ฌาดี ราฌา นะ กูญา. 14กรานา เยซู เลอ     อาโปก บือเลฮ ตือบุซ กีตา บรี ลือปัซ     ญา อาเกะ ดูซา นะ กีตา ดัฮ. 15เยซู อีตู เลอ     ฌาดี รูปา นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู กีตา เตด ดือละ บือฆารี ฌางัน มาตา. ญา เตอ     ฌาดี นู ลามูลา ซูโงฮ     เดะ อาตัซ โกะ บือนา บารัก นู บือฌาดี ดัฮ     ซือมูฮา. 16กรานา ตูฮัด เดะ อาตัซ บือเลฮ บรี เยซู     บือฌาดี โกะ บือนา บารัก ซือมูฮา ดัฮ. บือนา บารัก     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     เดะ โซะ ดือนียา เตอ     บือนา บารัก     นู ซือมียา ลีฮัจ บือฆารี     นู ซือมียา ลีฮัจ เตด บือฆารี เตอ     เตด-จะ     ฌาดี โกะ ฌิด เดะ อาตัซ     โกะ ดาโตะ กรามัจ เตอ     โกะ ฌิด นู ฮูโกบ ซือมียา     โกะ ฮาตู นู กรัซ เตอ     บือนา อีตู ซือมูฮา     ตูฮัด เดะ อาตัซ บรี เยซู บือฌาดี ฮาปา ดัฮ     บีดา นะ ฌาดี โกะ บือนา บารัก นะ เยซู เลอ. 17ญา เลอ     อาดา ดูลู เดะ บือนา บารัก     ราตา ซือมูฮา. ญา เลอ     บูวัจ บรี บือนา บารัก ราตา ซือมูฮา     อาดา ดูโดะ ฌิบาฌิ. 18เยซู เลอ     ฌาดี กือปาลา นะ ซา ลูมอฮ นะ ญา นู ฌาดี ญาวา นะ ญา. ญา เตอ     ฌาดี นู ลามูลา ซูโงฮ     ฌาดี ซือมียา ลามูลา นู ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     ญา อาดา บือซัยํ เดะ อาตัซ บือนา บารัก ซือมูฮา ราตา. 19กรานา นู อาโปก เดะ อาตัซ ฌาดี กะฮามี เตอ     ญา ซูกา บรี นานะ นะ ญา ฌาดี กะฆีเตอ     ปือนอฮ ซือมูฮา ดัฮ เลอ. 20กะฆีเตอ เลอ     ญา ซูกา บรี เยซู บูวัจ บรี บือนา บารัก ซือมูฮา     ปาเระ มาแรฮ     บาฌิ ฌางัน ตูฮัด ปูลัก. นู เยซู มาตี เดะ กายู ปลีตัก     ดารัฮ มือนีเลฮ เตอ     บูวัจ บรี บาฌิ บือซามา ซือมูฮา ดัฮ. เยซู บูวัจ กะฆีนี     บรี บือนา บารัก ซือมูฮา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ตูฮัด     เตด-จะ บือนา เดะ โซะ ดือนียา เตอ     เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ ฌูฆา. 21กาเญา ฌูฆา เลอ     ดูลู     กาเญา ตีเมา ดูโดะ บาฌิๆ ฌางัน ตูฮัด เตอ     บลาวัด ฌางัน ตูฮัด โซะ ฮาตี     ลาดัจ บูวัจ ลาฆู นู ฌาฮัจ เตอ. 22ตาปี วะตู อีนี     ซาเบะ เยซู กือนา มาตี     โซะ ญาวา เตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     บูวัจ บรี กาเญา บาฌิ ปาเระ ฌางัน ญา ดัฮ. ญา อีงัจ     นะ บรี กาเญา     ฌาดี ซือมียา ฮาตี จรัฮ บาฌิ ดัฮ     ฮอย ซาลัฮ นามา     ฮอย นามา นะ กือนา มือฌัฮ     โซะ ฮึลด ตูฮัด. 23กาเญา ฌูฆา เลอ     กือนา อาดา ปือจายา กะ ญา     กือฌะ-กือมัซ ดัฮ     เตด อูบัฮ ปี กะ ดีฮา ดัฮ     เตด บราเกะ ตีงัน     ลาฆู นู กาเญา จาดัก นะ ดาปัจ     นู กาเญา ดืองัยํ     เดะ บรีตา นู บาฌิ นะ ตูฮัด ดัฮ. บรีตา อีตู     บรี ตาฮู ดัฮ     กะ ลูมอฮ ซือมียา     เดะ บาวัฮ ลาแงะ     ราตา. กู เปาโล     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา ตูโลก     บรี ตาฮู บรีตา นู บาฌิ อีตู ดัฮ. 24วะตู อีนี     กู ซูกา-ฮาตี     นู กู ตาฮัด ซูซัฮ     กรานา กาเญา     ฌาดี-จะ     นู เยซู คริด อาดา ลาฆู ซูซัฮ     นะ ตาฮัด ลาฆี เตอ     กู ตาฮัด ซูซัฮ โซะ ญาวา กะฆีเตอ     นะ บูวัจ บรี ญา นะ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. กู บูวัจ กะฆีเตอ     บีดา นะ ตูโลก ซา ลูมอฮ นะ ตูฮัด นู ฌาดี ญาวา นะ เยซู คริด. 25กู กือนา ตืองะ ดัฮ     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา     บรี ตูโลก ซา ลูมอฮ นะ ตูฮัด อีตู     ซาเบะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ตืองะ กู ดัฮ     บรี กู นะ บือกรือฌา กะฆีเตอ     กรานา กาเญา     บีดา กู นะ บรี ตาฮู     ลาฆู ปือมือเลา นะ ตูฮัด     บรี ฮาบิฮ ซือมูฮา. 26ปือมือเลา นะ ตูฮัด อีนี     ฌาดี ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ. กาลา ดูลู     ตูฮัด ญา บูนี ลาฆู อีนี ดัฮ     ตีเมา บรี อูมัจ-ซือมียา ราตา นะ ตาฮู. ตาปี วะตู อีนี     ญา ปลีฮัจ ลาฆู อีนี ดัฮ     บรี โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด นะ ตาฮู. 27กะฆีเตอ     ตูฮัด เดะ อาตัซ     อีงัจ นะ บรี ตาฮู กะ กูญา     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ     นู บาฌิ บาญะ     นู บือซรี อีนี     นู อาดา บีดา ลูมอฮ บักซา ราตา เตอ     ฌาดี-จะ     เยซู คริด ญา อาดา ดูโดะ เดะ ฮาตี นะ กาเญา. กะฆีเตอ เลอ     กาเญา จาดัก นะ บือเลฮ บาฮาเฆด     เดะ ลาฆู บือซายา บือซรี นะ ญา. 28กามี บีตาฮู ลาฆู นะ เยซู คริด     กามี ปรีงัจ กะ โกะ ลูมอฮ ซือมียา ราตา     อาฌัยํ กูญา     บีดา นะ อาดา อากัน ซูโงฮ. กามี บูวัจ กะฆีนี     บรี บาวา ราตา ซือมียา     ปี มาโซะ รอจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌาดี ซือมียา บือซัยํ ปือนอฮ ดัฮ     นู ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. 29กะฆีเตอ เลอ     กู กูวาซา บือกรือฌา     ซือรูปา บือกะ ตูฮัด นู มือฆัฮ     บูวัจ บรี กู ตือฆัยํ-อูรัจ     นะ บือกรือฌา กะฆีเตอ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\