โกโลซี 2

1กู บือคานะ     นะ บรี กาเญา ตาฮู จะ     กู กูวาซา บือกรือฌา ซูโงฮ เตอ     กรานา ลูมอฮ กาเญา     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา     เดะ นังฆรี เลาดีเซีย     ฌางัน ลูมอฮ ซือมียา     นู เตด ดือละ ลีฮัจ มูคา นะ กู ฌูฆา. 2กู กูวาซา บือกรือฌา กะฆีนี     นะ บรี ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา ซือมูฮา     บรี กาเญา ลือกัจ บือซามา     บือซายัก-ซายัก เตอ     นะ บรี ลาฆู อีนี     นะ มาโซะ เดะ ฮาตี     นะ กาเญา     ปือนอฮ ดัฮ     บรี กาเญา นะ ตือตู-ฮาตี ซูโงฮ     ฌาดี-จะ     นะ บรี ตาฮู เดะ ฮาตี     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     ฌาดี-จะ     เยซู คริด เลอ. 3นู ตูฮัด ปานัย อากัน     ตาฮู ซูโงฮ     ฌาดี ซือรูปา บารัก บรือฆา มาฮัน     นู บูนี เดะ ดาลับ เยซู คริด กะฆีเตอ. 4กู มือญาเระ ลาฆู อีนี     กะ กาเญา     ตีเมา บรี ซาปา มือนีปู กาเญา     มือเลา ลาฆู มืออูปัย     มีเซ-จะ ญา ดืองัยํ บาฌิ โปด     ตาปี นะ บูวัจ บรี กาเญา นะ ซือซัจ ฌาลัด. 5มีเซ-จะ     โซะ ญาวา นะ กู     กู ฌาโวฮ เดะ กาเญา เตอ     ตาปี โซะ ฮาตี     กู อาดา บือซามา ฌางัน กาเญา. กู ซูกา-ฮาตี นะ ลีฮัจ     นู กาเญา บือปาคัจ บาฌิ     ปือจายา กะ เยซู คริด     กือฌะ-กือมัซ ดัฮ. 6กะฆีเตอ เลอ     นู กาเญา ซาโมจ เยซู คริด     ฌาดี ตูฮัด นะ กาเญา ดัฮ เตอ     กาเญา กือนา ตูโรจ กะ ญา     กะฆีเตอ ฌูฆา. 7ฌาดี-จะ     นู กาเญา อาดา ฌากัยํ     นู กือฌะ ดัฮ เตอ     นู อาดา จาวัก นู ตือโฆฮ     เดะ ดาลับ ญา ดัฮ     นู กาเญา ปือจายา ตือตู     บือกะ ลูมอฮ กามี บือเลฮ อาฌัยํ กาเญา ดัฮ เตอ     นู กาเญา บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     ปือนอฮ เดะ ฮาตี เลอ. 8กือนา ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ. ฌางัน บรี ซือมียา ดีฮา     นะ อาฌัยํ กาเญา     เดะ ลาฆู มืออูปัย นะ ซือมียา     นะ บูวัจ บรี กาเญา ฌาดี ฮามา นะ ญา ดัฮ เตอ. กรานา ลาฆู กะฆีเตอ     ฌาดี ลาฆู บาอากัน โซะ ดือนียา     นู ฮอย เตด ตือปากัย     นู ตูโรด-มือนูโรด มาแรฮ     เดะ ลูมอฮ บีลาแก นะ กาเญา เตอ     นู มาแรฮ เดะ โกะ ฮาตู ซีตัด     นู ฮูโกบ โซะ ดือนียา ราตา. ลาฆู บาอากัน อีนี     ฮอย เตด มาแรฮ     เดะ เยซู คริด เลอ. 9กรานา นู ตูฮัด เดะ อาตัซ ฌาดี กะฮามี เตอ     อาดา ดูโดะ เดะ ดาลับ ญาวา นะ เยซู คริด     ปือนอฮ ซือมูฮา ดัฮ เลอ. 10กาเญา ฌูฆา     นู อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     ญา บูวัจ บรี ฮีโดะ ปือนอฮ ซูโงฮ ดัฮ. ญา เลอ     ฌาดี กือปาลา     นู ตีงี เดะ อาตัซ โกะ ลูมอฮ ฌิด     โกะ ลูมอฮ ฮาตู นู กรัซ     ซือมูฮา. 11นู กาเญา อาดา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด เตอ     ซือรูปา กาเญา ซาโมจ ลาฆู กรัจ ดัฮ. บูกัด ลาฆู กรัจ เดะ ญาวา     นู บูวัจ ฌางัน ตางัน นะ ซือมียา     ตาปี ลาฆู กรัจ     นู เยซู คริด บูวัจ ดัฮ     ฌาดี-จะ     ลาฆู กีปัซ ตีงัน บูวัก     ญาวา นู ลาดัจ บูวัจ ดูซา. 12นู กาเญา ซาโมจ     ลาฆู ซือลับ เดะ อาเย ดัฮ     ซือรูปา กาเญา กือนา ตานัม     บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ. เดะ ลาฆู อีตู ฌูฆา     กาเญา ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี     บือซามา ฌางัน ญา ดัฮ     ซาเบะ กาเญา ปือจายา     กะ ปือบูวัจ นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู ญา บูวัจ บรี เยซู คริด     ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ. 13กาเญา ฌูฆา เลอ     ดูลู กาเญา อาดา ซือรูปา มาตี ดัฮ     ซาเบะ ลาดัจ บูวัจ ดูซา เตอ     ฌาดี ซือมียา     นู เตด ซาโมจ ลาฆู กรัจ โซะ ญาวา เตอ     ตาปี ตูฮัด เดะ อาตัซ     บูวัจ บรี กาเญา ฮีโดะ ปาเระ ดัฮ     บือซามา ฌางัน เยซู คริด. ญา ฮาลัย บรี อาเกะ ดูซา นะ กีตา ซือมูฮา ดัฮ. 14นู กีตา บูวัจ ดูซา ดัฮ     อาดา ซือรูปา ซูรัจ ฮูโกบ     นู ซือกัจ กีตา     ฌาดี-จะ     กีตา ตือฮูตัก เดะ ตูฮัด ดัฮ. ซูรัจ อีตู     ตูฮัด ญา ปาดับ ฮาบิฮ     ตีงัน บูวัก ดัฮ     ฌาดี ซือรูปา ญา บาวา ปี กาจิก เดะ กายู ปลีตัก ดัฮ     บูวัจ บรี กีตา     ลือปัซ ซุจ ฮาบิฮ ดัฮ. 15เดะ กายู ปลีตัก เตอ     ตูฮัด บูวัจ บรี โกะ ฌิด     โกะ ฮาตู กรัซ     บือนาซา ฮาบิฮ ดัฮ. ญา บูกา บรี ลีฮัจ     ลาฆู ปือจือและ นะ กูญา. ญา ฌือนัฮ ดัฮ     บาวา กูญา บือปี     ฌาดี ฮามา นะ ญา. 16กะฆีเตอ     ฌางัน บรี ซาปา บลารัก กาเญา     ปาซัน ลาฆู นะ มากัด นามา     นะ โอะ นามา     ปาซัน ตูเฮะ กะ อารี บรามัย เตอ     กะ ซืออารี บูลัด เตอ     กะ อารี บราดู กรือฌา เตอ. 17ลาฆู อีนี ซือมูฮา     ซือรูปา บายัก นะ ลาฆู นู นะ มาแรฮ เดะ บลากัก     ตาปี ญาวา ซูโงฮ     ฌาดี เยซู คริด เลอ. 18ฌางัน บรี ซาปา ฮูโกบ กาเญา     บรี อาลัฮ     ฌาดี-จะ     ซือมียา นู ซูกา กะ ลาฆู มือนูโนะ-ฮาตี มืออูปัย     ซือมียา มือญือมัฮ กะ ลูมอฮ ฮูลู-บาลัก เดะ อาตัซ เตอ     ซือมียา นู มืองากู จะ     ญา บือเลฮ มีปี ลีฮัจ ดัฮ. กะฆีเตอ     ญา งันตืองัน     ตูโรจ กะ ลาฆู นู ญา อีงัจ เดะ ฮาตี ตะอาซิก เตอ 19ตาปี ญา เตด ลือกัจ กือมัซ     ฌางัน เยซู คริด     นู ฌาดี ปาลา เลอ. ปาลา อีตู     บือบือลา ญาวา นะ ญา ซือมูฮา     บูวัจ บรี ญาวา อีตู     บือฮูโบก ฌางัน โกะ ตือนอซ โกะ อูรัจ     ซือมูฮา. กะฆีเตอ     ญาวา อีตู     นะ บือซัยํ ซือรูโลยํ     ตูโรจ นู ตูฮัด บือคานะ. 20กาเญา มาตี     บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ     บรี ลือปัซ เดะ โกะ ฮาตู ซีตัด     นู ฮูโกบ โซะ ดือนียา ราตา. กะฆีเตอ เลอ     บูวัจ นามา ปะ กาเญา ตูโรจ ลาฆู โซะ ดือนียา ลาฆี? บูวัจ นามา     กาเญา ตูโรจ โกะ ปือมือซัด ซือตืองัฮ? 21ซือรูปา ปือมือซัด นู จะ     "ฌางัน อาเมด เลอ." "ฌางัน ฌือเลบ เลอ"     "ฌางัน ปือเตาะ เลอ." 22โกะ บารัก มากัด     บารัก โอะ กะฆีนี     ซือมูฮา เตอ     ตานา กีตา ซูโรฮ     ญา บือนาซา ฮาบิฮ ดัฮ. โกะ ปือมือซัด กะฆีนี     ฌาดี ปือมือซัด นะ โกะ ซือมียา     นู กูญา อาฌัยํ. 23อาดา ลาฆู มือญือมัฮ ตูโรจ กะ ฮาตี ซีงี เตอ     ลาฆู มือนูโนะ-ฮาตี มืออูปัย เตอ     ลาฆู บรี กะ ญาวา ตะอาซิก บือซูซัฮ เตอ     ลาฆู อีนี ซือมูฮา     กูญา อีงัจ จะ     อาดา อากัน ดัฮ. ตาปี ลาฆู อีนี เตอ     ฮอย เตด ตือปากัย     เตด บือเลฮ ฌือนัฮ เดะ ลาฆู นู ญาวา กูญา     ลาดัจ นะ บูวัจ เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\