โกโลซี 3

1ตูฮัด อาเกะ กาเญา     บรี ฮีโดะ ปาเระ     บือซามา ฌางัน เยซู คริด ดัฮ. กะฆีเตอ เลอ     กาเญา กือนา ซือมาตา ซารี ลาฆู นู โซะ อาตัซ เลอ. โซะ อีตู     เยซู คริด อาดา ดูโดะ     เดะ โซะ ซือบือลัฮ กานัน     นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 2กาเญา กือนา ซือมาตา อีงัจ เดะ ฮาตี     บูกัด ลาฆู โซะ ดือนียา     ตาปี ลาฆู นู โซะ อาตัซ อีตู. 3กรานา กาเญา ซือรูปา มาตี ดัฮ     ตาปี นู กาเญา อาดา ฮีโดะ     ฌาดี ลาฆู นู เตด ปลีฮัจ ลาฆี. ญา บูนี ดัฮ     บือซามา ฌางัน เยซู คริด     เดะ ดาลับ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 4เยซู คริด เลอ     นู บรี กีตา ฮีโดะ. วะตู ญา นะ มาแรฮ ปลีฮัจ     กาเญา ฌูฆา     นะ ปลีฮัจ     บือซามา ฌางัน ญา     นะ บือเลฮ บาฮาเฆด     เดะ ลาฆู บือซายา บือซรี นะ ญา. 5นู ปรางัย โซะ ฮาตี นะ กาเญา     ลาดัจ ตูโรจ กะ ลาฆู โซะ ดือนียา เตอ     ลาฆู อีตู     กาเญา กือนา ตีงัน บูวัก เลอ. ฌาดี-จะ     นู นะ บือกาเซฮ     บูวัจ ลาฆู นู ตะอารัฮ เตอ     นู ฆาละ นะ ตูโรจ ลาฆู ฮอย เตด บือฆูนา     ลาฆู ฌาฮัจ เตอ     นู ฮาตี ฮาลูบา     นู ซือรูปา บือกะ ลาฆู ตูเฮะ กะ บราลา เตอ. ลาฆู อีนี ซือมูฮา     กาเญา กือนา ตีงัน บูวัก     บรี มาตี ฮาบิฮ เลอ. 6กรานา ลาฆู กะฆีนี     ตูฮัด เดะ อาตัซ     มูซัยํ กรัจ ฮูโกบ ลูมอฮ ซือมียา     นู เตด มือนีงัย กะ ญา. 7ดูลู     กาเญา โปด     ลาดัจ บูวัจ ลาฆู นู ซีงี ดัฮ     กาลา กาเญา ซือมาตา ตูโรจ กะ มาจับ อีตู. 8ตาปี กาลา อีนี     บือนา อีนี ฌูฆา     กาเญา กือนา ตีงัน บูวัก เลอ     ฌาดี-จะ     ลาฆู มูซัยํ     ลาฆู บืออีเซด     ลาฆู อีงัจ นะ บูวัจ กาวัด     ลาฆู มือเลา มืออูปัจ     ปือมือเลา รูบือฮีรู นู ตรือเบะ เดะ มูโลจ นะ กาเญา เตอ     บือนา อีนี ซือมูฮา     กาเญา กือนา ตีงัน บูวัก ฮาบิฮ เลอ. 9ฌางัน มือเลา มืออูปัย บือซามา-ซามา     ซาเบะ กาเญา บือเลฮ อูฆัย มาจับ ซือมียา ลามา     บูวัก ดัฮ     ฌางัน ปือบูวัจ ซือมูฮา     นู ซือมียา ลามา อีตู ลาดัจ บูวัจ. 10กาเญา บือเลฮ บือปากัย มาจับ ซือมียา บารู     บรี กราลา ตูฮัด     ปือนอฮ ดัฮ. ซือมียา บารู อีตู     ตูฮัด ตืองัฮ บือฌาดี บารู     นะ ฌาดี ซือรูปา บือกะ รูปา นะ ตูฮัด นู บือฌาดี เตอ. 11กะฆีเตอ เลอ     ฮอย ลาฆู ฌาดี โซกซา ปาโซะ ลาฆี     เตด-จะ ฌาดี ลูมอฮ บักซา ยิว เตอ     ลูมอฮ บักซา อาซิก โปด     ฌาดี ลูมอฮ ซาโมจ ลาฆู กรัจ เตอ     ลูมอฮ เตด ซาโมจ ลาฆู กรัจ โปด     ฌาดี ลูมอฮ อูรัก ฮูตัด เตอ     ลูมอฮ ซือมียา ฮอย บูดี บาซา โปด     ฌาดี ลูมอฮ ปราโซฮ เตอ     ลูมอฮ ซือมียา เตด ฌาดี ปราโซฮ โปด     ลาฆู กะฆีเตอ ฮาบิฮ ดัฮ เลอ. ซา เยซู คริด นู บือซัยํ เดะ กาวัด ซือมูฮา. ญา เลอ     อาดา เดะ ดาลับ กูญา     ซือมูฮา. 12กาเญา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา     นู ตูฮัด เดะ อาตัซ     ปีเลฮ ดัฮ     บรี ฌาดี โกะ ซือมียา นะ ญา     นู ญา ซายัก เตอ. กะฆีเตอ     กาเญา กือนา บือปากัย     ฮาตี บาฌิ     บรี ตือจีฮัด กะ กาวัด บือซามา     อาดา ฮาตี มือนูโนะ     ฮาตี บือแฌะ     ตาฮัด-ฮาตี ลามา. 13กือนา บือตาฮัด-ฮาตี บือซามา-ซามา. กะ ซาปา บือปาซัน ฌางัน กาวัด เตอ     กือนา อาเกะ ซาลัฮ     บือซามา-ซามา. นู เยซู คริด อาเกะ ซาลัฮ นะ กาเญา กะฮามี ดัฮ     กาเญา กือนา อาเกะ ซาลัฮ นะ กาวัด     กะฆีเตอ ฌูฆา เลอ. 14ลือเบฮ เดะ อีนี ซือมูฮา     กือนา บือปากัย ฮาตี ซายัก บือซามา-ซามา     นู ซือรูปา ตาลี ปีงัก     นู อีกัจ บือนา ซือมูฮา     บรี ฌาดี บือซามา บาฌิ. 15กาเญา กือนา บรี ลาฆู ซือนัง ซือลามัจ     นู เยซู คริด บรี เตอ     นะ บือบือลา ฮาตี นะ กาเญา     ซาเบะ ตูฮัด ปาเงน กาเญา ดัฮ     บรี ฌาดี ซา ญาวา     นู ซือนัง-ฮาตี บือซามา ฌูฆา. กาเญา กือนา อาดา ฮาตี     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด. 16กาเญา กือนา บรี ลาฆู บาฌิ     ปาซัน เยซู คริด     นะ ดูโดะ เดะ ดาลับ ฮาตี นะ กาเญา     บรี ปือนอฮ ซูโงฮ ดัฮ. กาเญา กือนา ปานัย อากัน     อาฌัยํ กาวัด     ปรีงัจ กะ กาวัด บือซามา-ซามา. กือนา มือญาญี ปูฌี กะ ตูฮัด     มือญาญี มือโอจ กะ ญา     ฌาดี ลาฆู ดาตัก เดะ ฮาตี นะ กาเญา. กือนา มือญาญี บือรามัย     บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     บรี ปือนอฮ เดะ ฮาตี เลอ. 17นู กาเญา นะ มือเลา ปือมือเลา นามา เตอ     นะ บือกรือฌา ลาฆู นามา โปด     กือนา บูวัจ ลาฆู ซือมูฮา     เดะ นามา นะ ตูฮัด เยซู. กะฆีเตอ เลอ     บรี ซือลามัจ     กะ ตูฮัด นู อาโปก     กรานา เยซู ฌูฆา. 18โกะ บีนี เออ     กือนา มือนีงัย     กะ ลากี นะ กาเญา     บือกะ ซือมียา ปือจายา กะ ตูฮัด     ปาโตจ นะ บูวัจ. 19โกะ ลากี เออ     กือนา ซายัก กะ บีนี นะ กาเญา เลอ. ฌางัน มือเลา ตะอารัฮ     ซูโรฮ กูญา ตือลาลู. 20โกะ นานะ เออ     กือนา มือนีงัย     กะ เอด อาโปก นะ กาเญา     ราตา มาจับ เลอ     ซาเบะ นู บูวัจ กะฆีนี     ตูฮัด ญา ซูกา. 21โกะ อาโปก เออ     ฌางัน อาโจบ     นานะ นะ กาเญา     บรี กูญา รีเซา-ฮาตี     ตีเมา บรี กูญา นะ กูรัก-ฮาตี เลอ. 22โกะ ปราโซฮ เออ     กือนา มือนีงัย     กะ ตกเก นะ กาเญา เดะ ดือนียา ราตา มาจับ เลอ. กือนา มือนีงัย กะ กูญา     บูกัด นะ บูวัจ ซา เดะ โซะ ฮึลด มูคา นะ กูญา     บรี กูญา ซูกา เตอ     ตาปี มือนีงัย บรี ปือนอฮ เดะ ฮาตี     ซาเบะ กาเญา ตูเฮะ กะ ตูฮัด เลอ. 23นะ บูวัจ นามา เตอ     บือกรือฌา เลอ     บรี ปือนอฮ เดะ ฮาตี     ซือรูปา บือกะ กาเญา ตูโลก ตูฮัด บูกัด ตูโลก ซือมียา 24ซาเบะ กาเญา ตาฮู จะ     ตูฮัด เลอ     นู นะ บรี กาเญา     ซาโมจ ปือซากา     บรี ฌาดี บาฮาเฆด นู บาฌิ นะ กาเญา. เยซู คริด เลอ     ฌาดี ตูฮัด นู กาเญา บือกรือฌา     ฌาดี ปราโซฮ นะ ญา. 25กะฆีเตอ     ซือมียา นู บูวัจ ซาลัฮ     ญา นะ ซาโมจ บาลัซ     บือกะ ลาฆู ซาลัฮ นะ ญา. ซาเบะ ตูฮัด ญา ฮอย เตด ปีเลฮ มูคา นะ ซาปา ลาลู เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\