โกโลซี 4

1กาเญา นู ฌาดี ตกเก เออ     กือนา บูวัจ ฌางัน ปราโซฮ นะ กาเญา     ตูโรจ กะ ลาฆู นู บาฌิ-ตือปัจ     นู ซามา บายา เตอ     ซาเบะ ตาฮู จะ     กาเญา ฌูฆา     อาดา ตกเก แนฮ ซา     เดะ โซะ ลาแงะ. 2กาเญา กือนา ราเฌด บือซาโวจ     เตด บราดู. กือนา ฌาฆา บือซาโวจ กะฆีเตอ     ซาเมน บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด ซามา. 3กือนา บือซาโวจ     บีดา กามี ฌูฆา     บรี ตูฮัด เดะ อาตัซ นะ บูกา ฌาลัด     บีดา กามี นะ บรี ตาฮู ปือมือเลา นะ ญา เตอ     บรี กามี นะ มือญาเระ     ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นะ เยซู คริด. กรานา ลาฆู อีตู เลอ     กู อาดา ดูโดะ เดะ ราตัย กะฆีนี. 4บือซาโวจ เลอ     บรี กะ กู นะ บือเลฮ มือญาเระ ลาฆู อีตู     บรี ซัฮ     ซือรูปา บือกะ กู ปาโตจ นะ มือญาเระ. 5กาเญา กือนา อาดา อากัน     นู กาเญา บูวัจ นามา     ฌางัน โกะ ซือมียา วัยํ-ลูวัยํ. อาดา จือลัฮ นามา โปด     กือนา บูวัจ นู บาฌิ กะฆีเตอ. 6กือนา มือเลา ปือมือเลา บาฌิ ซือมูฮา     นู รือมัก ซูโงฮ     ซือรูปา ฆูลัย นู ฆาโวน ฌางัน ฆารับ บรี ญามัน     นะ บูวัจ บรี กาเญา ตาฮู     นะ ตีกัฮ กูญา กะฮามี     บรี รอจ กะ ฮาตี นะ กูญา. 7ทีคิกัด นะ มือญาเระ กะ กาเญา     ลาฆู นะ กู ซือมูฮา. ญา เตอ     ฌาดี อาดี นู กีตา ซายัก     ฌาดี ซือมียา บือกรือฌา     ฮาตี รือมัก     นู ฌาดี ปราโซฮ นะ ตูฮัด     บือซามา ฌางัน กู. 8ซาเบะ ลาฆู กะฆีนี     กู ซูโรฮ ญา     ปี ซารี กาเญา     บรี กาเญา นะ ตาฮู     ลาฆู นะ กามี ซือมูฮา     บรี ญา นะ ปูโฌะ ฮาตี นะ กาเญา. 9อาดา โอเนซิโม     ปี ซามา. ญา ฌาดี อาดี-บราดี ซืออูรัก     นู กามี ซายัก     นู ฮาตี รือมัก. ญา เตอ     ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ตูโปะ นะ กาเญา ฌูฆา. กูญา ดูวา อูรัก     นะ บรี กาเญา ตาฮู     ปาซัน ลาฆู โซะ อีนี     ซือมูฮา. 10อาริดตาคัด     นู กือนา ราตัย     บือซามา ฌางัน กู เตอ     ญา กีเรบ บรีงัจ     กะ กาเญา. อาดา มาระโก ฌูฆา     นู ฌาดี อานะ กากา     อานะ อาดี     ฌางัน บานาบัด เตอ     ญา โปด     กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. กาเลา-จะ มาระโก มาแรฮ ซารี กาเญา     บรี กาเญา ซาโมจ ญา ฌิบาฌิ เลอ     บือกะ กู ปือซัด กะ กาเญา ดัฮ. 11โยซูวา นู อาดา นามา อาซิก จะ     ยูซะตัด เตอ     ญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา ฌูฆา. อาดา ตีฆา อูรัก อีนี     นู ตูโลก ปูโฌะ ฮาตี นะ กู ดัฮ. เดะ ลูมอฮ ยิว นู ปือจายา กะ เยซู เตอ     ซา กูญา นู บือกรือฌา บือซามา ฌางัน กู     กรานา ลูมอฮ ซือมียา อีตู     นู อาดา ตูฮัด ฌาดี ราฌา เลอ. 12เอปาฟรัด     นู ฌาดี ซือมียา ซืออูรัก     เดะ ลูมอฮ กาเญา เตอ     ญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา. ญา ฌาดี ปราโซฮ นะ เยซู คริด     ซืออูรัก. ญา กูวาซา บือซาโวจ ซูโงฮ     กรานา กาเญา     มีตา เดะ ตูฮัด     บรี กาเญา นะ บือดีรี กือฌะ-กือมัซ     ฌาดี ซือมียา บือซัยํ     นู ตูโรจ บรี ปือนอฮ ซือมูฮา     นู นะ บรี ตูฮัด ซูกา-ฮาตี. 13กู ฌาดี ซะซี     ปาซัน ญา จะ     นู ญา บรีงัจ บาญะ     บือกรือฌา โตระ     กรานา กาเญา     กรานา ลูมอฮ ซือมียา     นู ดูโดะ เดะ นังฆรี เลาดีเซีย     ฌางัน นังฆรี ฮีราบุรี ฌูฆา. 14ลูกา     นู ฌาดี บูมอยํ นะ กามี     นู กามี ซายัก เลอ     ฌางัน เดมา เตอ     กูญา กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา ฌูฆา. 15กู ฌูฆา     กีเรบ บรีงัจ กะ ลูมอฮ อาดี-บราดี     เดะ นังฆรี เลาดีเซีย     กะ นีบีนี ปือนามา นุมฟา     ฌางัน ลูมอฮ นะ ตูฮัด     นู บือมุน เดะ รูมัฮ นะ ญา. 16ตานา กาเญา บาจา ซูรัจ อีนี ฮาบิฮ ดัฮ     บรี ลูมอฮ นะ ตูฮัด     เดะ นังฆรี เลาดีเซีย     บาจา ฌูฆา. ซูรัจ นู กู กีเรบ กะ กูญา     เดะ นังฆรี เลาดีเซีย     บรี กาเญา บาจา ฌูฆา. 17กือนา มือเลา ฌางัน อาริคีโป จะ     "ปาซัน บือกรือฌา     นู ตูฮัด ซูโรฮ เกา บูวัจ เตอ     ฌาฆา บรี บาฌิ เลอ     บูวัจ บรี ซูดัฮ ฮาบิฮ เลอ." 18กู ฆาแรฮ ซือปาตัฮ อีนี     กีเรบ บรีงัจ กะ กาเญา     ฌางัน ตางัน นะ กู ตะอาซิก. ฌางัน บรี กาเญา ลูปา จะ     กู อาดา ดูโดะ เดะ ราตัย เลอ. มีตา เดะ ตูฮัด     บรี ญา ตือจีฮัด บาฌิ กะ กาเญา ฌูฆา เลอ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\