เอเฟซัด 1

1กู เปาโล     นู ฌาดี ปือญูโรฮ นะ เยซู คริด     ตูโรจ นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือคานะ ดัฮ     กู ฆาแรฮ ซูรัจ อีนี     กีเรบ บรี กะ โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด เดะ นังฆรี เอเฟซัด นู ฮาตี รือมัก     ปือจายา กะ เยซู คริด. 2มีตา เดะ ตูฮัด     อาโปก นะ กีตา     ฌางัน ตูฮัด เยซู คริด     นะ บรี ซือลามัจ กะ กาเญา     นะ บรี กาเญา ดูโดะ ซือนัง ซือลามัจ เลอ. 3ปูฌี กะ ตูฮัด เดะ อาตัซ     นู อาโปก นะ เยซู คริด     ตูฮัด นะ กีตา. ญา เตอ     บรี ซือลามัจ กะ กีตา ดัฮ     ซาเบะ กีตา ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด     บรี กีตา อาดา บือนา บาฌิ     ดาตัก เดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     ราตา มาจับ. ฌาดี บือนา บาฌิ     บีดา ฮาตี นะ กีตา เลอ. 4ดูลู นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือฌาดี ดือนียา ดัฮ     ญา ปีเลฮ กีตา ดัฮ     ซือรูปา ญา ลีฮัจ กีตา ลือกัจ ฌางัน เยซู คริด. ญา ปีเลฮ กีตา นะ บรี กีตา ฌาดี ซือมียา ฮาตี จรัฮ บาฌิ     ซือมียา นู ญา ลีฮัจ จะ     ฮอย ซาลัฮ นามา. ญา ซายัก กีตา 5กีรา ดูลู ดัฮ     นะ ซูโรฮ เยซู คริด มาแรฮ ตูโลก ตืองะ กีตา     บรี ฌาดี นานะ บือฮีโดะ นะ ญา. ญา บูวัจ กะฆีเตอ     ตูโรจ ลาฆู บาฌิ     นู ญา บือคานะ เดะ ฮาตี. 6บรี กีตา ปูฌี กะ ตูฮัด. นู ญา บรี ซือลามัจ กะฆีนี     ฌาดี บือนา บือซรี ซูโงฮ     นู ญา ฮาลัย บรี กะ กีตา     บือซามา ฌางัน เยซู นู ญา ซายัก. 7นู เยซู มาตี     ดารัฮ มือนีเลฮ ดัฮ     บีดา นะ ตือบุซ กีตา     บูวัจ บรี กีตา ลือปัซ ดัฮ. ฌาดี-จะ     ดูซา นะ กีตา     ญา อาเกะ ดัฮ     บือกะ ลาฆู ซือลามัจ บาญะ ซูโงฮ 8นู ญา ฮาลัย บรี กะ กีตา     ปือนอฮ มีเม ดัฮ. ตูฮัด เดะ อาตัซ อาดา อากัน     ปานัย โตระ. 9ญา บรี กีตา ตาฮู ลาฆู ดาลับ ซูโงฮ นู ญา อีงัจ เดะ ดาลับ ฮาตี จะ     นู ญา อาดา ฮาตี บาฌิ ซูโงฮ     กะฆีเตอ ญา บือกีรา นะ บูวัจ ลาฆู นามา ฌางัน เยซู. 10ตานา รอจ วะตู ปือนอฮ ฮาบิฮ ดัฮ     ญา อีงัจ จะ     นะ บือมุน บือซามา บือนา ซือมูฮา     เดะ โซะ ลาแงะ     เดะ โซะ ดือนียา โปด     บรี เยซู คริด ฌาดี กือปาลา     เดะ บือนา อีตู ซือมูฮา. 11ตูฮัด เดะ อาตัซ ปีเลฮ กามี ดัฮ     บรี ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู คริด. ฌาดี-จะ     ญา กีรา ดูลู     นะ ตืองะ กามี     บือกะ ลาฆู นู ญา อีงัจ เดะ ฮาตี ดัฮ. ญา เลอ     นู บือกรือฌา บือนา ซือมูฮา     บรี ฌาดี รือมัก     ฌางัน ลาฆู นู ญา อีงัจ ดัฮ. 12กามี นู บือเลฮ ฮาระ กะ เยซู คริด ดูลู เตอ     ญา ตืองะ บรี ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา     นู นะ บรี ปูฌี กะ ญา นู บือซรี ซูโงฮ. 13กาเญา ฌูฆา เตอ     กาลา กาเญา ดืองัยํ ปือมือเลา นู ซูโงฮ อีตู ดัฮ     ฌาดี บรีตา นู บาฌิ นู บรี กาเญา ฮีโดะ ลือปัซ บาฌิ ดัฮ     กาเญา ฌูฆา ฌาดี ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     ลือกัจ บือซามา ฌางัน เยซู เลอ. ตานา ปือจายา กะ เยซู ดัฮ     ซือรูปา ตูฮัด ตาแปะ มือกรา นะ ญา     เดะ กาเญา ดัฮ. มือกรา อีตู     ฌาดี ซือมืองัจ นะ ตูฮัด นู ตูฮัด บือฌาญี นะ บรี กะ กีตา. 14ซือมืองัจ อีตู     ฌาดี     ซือรูปา รือฆา อูปัฮ ดูลู     เดะ ปือซากา นะ กีตา     ตือดะ อารี อีตู     นู ตูฮัด นะ ตือบุซ กีตา บรี ลือปัซ     บรี ซาโมจ ปือซากา อีตู     รือมัก ดัฮ. บรี กีตา ปูฌี กะ ตูฮัด นู บือซรี ซูโงฮ เลอ. 15กรานา ลาฆู กะฆีนี     ตะเดะ กู บือเลฮ ดืองัยํ ดัฮ     นู กาเญา ปือจายา กะ ตูฮัด เยซู เตอ     นู กาเญา ซายัก โกะ ซือมียา นะ ตูฮัด ซือมูฮา เตอ 16ตานา กู บือซาโวจ อีงัจ กะ กาเญา     กู บรี ซือลามัจ กะ ตูฮัด     เตด บราดู. 17กู มีตา เดะ อาโปก นู บือซรี ซูโงฮ     นู ฌาดี ตูฮัด นะ ตูฮัด เยซู คริด เตอ     บรี ญา นะ บรี ซือมืองัจ นะ ญา กะ กาเญา     นู นะ บรี กาเญา อาดา อากัน     ลีฮัจ ซัฮ เตอ     บรี กราลา ตูฮัด บาฌิ. 18กู มีตา บรี มาตา ฮาตี นะ กาเญา นะ จรัฮ ซูโงฮ     บรี กาเญา นะ ตาฮู จะ     ตูฮัด ปาเงน กาเญา     บรี กาเญา จาดัก นะ บือเลฮ ลาฆู นู บาฌิ เตอ     นะ ตาฮู จะ     ตูฮัด อาดา ปือซากา นู บือซรี บาฌิ ซูโงฮ     บีดา โกะ ซือมียา     นู ญา ปีเลฮ ดัฮ เตอ 19นะ ตาฮู จะ     ตูฮัด ญา มือฆัฮ โตระ ซูโงฮ     ลือเบฮ เดะ มานามา     บีดา กีตา นู ปือจายา เลอ. ลาฆู มือฆัฮ อีตู     ซือรูปา บือกะ นู ตูฮัด เดะ อาตัซ บือกรือฌา กรัซ ซีดี ซูโงฮ 20บูวัจ บรี เยซู คริด ฮีโดะ ปาเระ เดะ มาตี ดัฮ     บรี ญา ดูโดะ โซะ อาตัซ ลาแงะ     เดะ โซะ ซือบือลัฮ กานัน นะ ตูฮัด เดะ อาตัซ. 21โซะ อีตู     ญา ดูโดะ ตีงี เดะ อาตัซ โกะ ฌิด     นู ซัยํ-บือซัยํ     นู มือฆัฮ     ซือมูฮา     เดะ อาตัซ โกะ ฮาตู กรัซ     โกะ ดาโตะ กรามัจ ซือมูฮา เลอ. ญา เตอ     ตีงี เดะ อาตัซ ราตา ปือนามา     นู กูญา ซือโบจ     เดะ ฮาดัจ อีนี เตอ     เดะ ฮาดัจ โซะ ฮึลด ฌูฆา. 22ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ ตืองะ บือนา ซือมูฮา     บรี อาดา เดะ บาวัฮ ตาปะ กากี นะ เยซู คริด เตอ     บือเลฮ ตืองะ ญา     บรี ฌาดี กือปาลา เดะ โกะ มานามา ซือมูฮา     บีดา ซา ลูมอฮ นะ ตูฮัด. 23ซา ลูมอฮ อีตู     ฌาดี ญาวา นะ เยซู คริด     ฌาดี ญาวา นู ญา ดูโดะ ปือนอฮ ดัฮ. ญา เลอ     ดูโดะ ปือนอฮ เดะ บือนา ซือมูฮา     ราตาๆ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\